:

Hur bokför man bokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man bokslut?
 2. Hur ska ett bokslut se ut?
 3. Hur gör man bokslut steg för steg?
 4. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 5. I vilken ordning görs ett bokslut?
 6. Vad ska ingå i ett bokslut?
 7. Vad behöver revisorn vid bokslut?
 8. Vilka konton ska nollas vid bokslut enskild firma?
 9. Vad är skillnaden mellan bokföring och bokslut?
 10. När brukar man ha bokslut?
 11. Kan man göra ett bokslut själv?
 12. När ska bokslut redovisas?
 13. Vem skriver under bokslut?
 14. Är årets resultat samma som vinst?
 15. När används konto 4011?
 16. Vad ska göras i bokslutet?
 17. Vad är ett bokslut vid räkenskapsårets slut?
 18. Vad gäller bokslut för olika Bolagsformer?

Hur bokför man bokslut?

När aktieutdelning har beslutats antingen via en årsstämma eller extra bolagsstämma så ska detta bokföras.  Sedan då själva utdelningen görs, så måste du bokföra det manuellt i Bokio. 

Beslut om aktieutdelning bokförs manuellt så här:

Hur ska ett bokslut se ut?

Alla företag och föreningar som bedriver näringsverksamhet ska i slutet av varje räkenskapsår upprätta ett bokslut som sammanfattar deras ekonomi under det gångna året. Bokslutet består av resultat- och balansräkning och visar alla affärshändelser du bokfört under året.

När bokslutet ska vara klart och vad det ska innehålla beror på vilket företag du driver. På Bolagsverkets hemsida hittar du viktig information om bokslut i just ditt företag.

Hur gör man bokslut steg för steg?

Om du driver en verksamhet måste du föra bokföring, vilket innebär att du måste spara dokumentation om alla inköp och försäljningar som görs i din verksamhet. Efter ditt räkenskapsår (vanligtvis ett år) är slut måste du sammanställ bokföring för att se hur verksamheten har gått under året (kallat bokslut). Bokslutet används också för att få en rättvis bild av hur verksamheten har presterat. Skicka in bokslutet till skatteverket, datumet beror på verksamhetstyp."

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

Bokslutstider brukar vara hektiska tider för företagare. Vi levererar kvalitetssäkrade bokslut och årsredovisningar oavsett storleken på ditt företag.

Ett bokslut är en översikt av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden utgörs bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och en del tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag gör även något kallat periodbokslut under året, antingen kvartalsvis eller månadsvis.

I vilken ordning görs ett bokslut?

Som företagare har du en skyldighet att se till att det finns ett korrekt underlag (som kvitton, fakturor och kontoutdrag) på alla ekonomiska transaktioner. Det ska enkelt gå att följa förloppet, ställningen och resultat i företaget under året. Därför är det bra att förbereda allt underlag och lägga dessa i tur och ordning för att underlätta processen vid bokslutet.

Vad ska ingå i ett bokslut?

Alla företag och föreningar som bedriver näringsverksamhet ska i slutet av varje räkenskapsår upprätta ett bokslut som sammanfattar deras ekonomi under det gångna året. Bokslutet består av resultat- och balansräkning och visar alla affärshändelser du bokfört under året.

När bokslutet ska vara klart och vad det ska innehålla beror på vilket företag du driver. På Bolagsverkets hemsida hittar du viktig information om bokslut i just ditt företag.

Vad behöver revisorn vid bokslut?

Här är din checklista för revision. Är du kostnadsmedveten och vill hålla nere din kostnaden för revision? En viktig komponent är att se till att ditt bokslut är komplett och att du skickar över de underlag som revisorn behöver. Då underlätta du för din revisor att göra en effektivare revision och på det sättet kan du hålla nere din kostnad. Här får du en bra checklista för revision!

Numera är det vanligt att verifikat scannas in i en webbaserad bokförings och attestlösning, tex Fortnox eller Visma e-ekonomi. Ge då revisorn en tillfällig inloggning så att denne kommer åt både kund och leverantörsfakturor på ett enkelt sätt. 

Vilka konton ska nollas vid bokslut enskild firma?

 • Betala och fakturera allt som har med året att göra
 • Bokför allt som har med året att göra, inbetalningar och utbetalningar och eventuella andra saker som ännu inte bokförts

Vad som behövs göras i bokslutet beror på verksamheten och dess bokföring. En balansrapport är en väldigt bra utgångspunkt för bokslutsarbetet.

Att ha koll på och förstå dessa saldon är en viktig del i bokslutet.

Vad är skillnaden mellan bokföring och bokslut?

Bokföring är i korta drag en sammanställning av de inkomster (intäkter) och utgifter (kostnader) som finns i en verksamhet. I bokföringen kan dessa intäkter och kostnader utgöras av exempelvis pengar, varor, utfört arbete, skatter m.m.

Att bokföra innebär alltså att man ordnar och rapporterar alla bolagets affärshändelser på ett systematiskt och överskådligt sätt. En affärshändelse är en in- eller utbetalning som direkt påverkar bolagets resultat, till exempel ett inköp eller när en kund betalar din faktura.

Varje affärshändelse som bokförs ska kunna styrkas i form av dokumentation, en så kallad verifikation, vilken kan utgöras av exempelvis ett kvitto eller en faktura.‍

Hittills har vi alltså lärt oss att affärshändelser ska bokföras i kronologisk ordning och fördelas ut på bokföringskonton som representerar vad händelsen avser. Detta förfarande följer en internationell standard som kallas dubbel bokföring. 

Dubbel bokföring innebär att varje transaktion ska bokföras på minst två olika konton. Man kan säga att bokföringen är uppdelad i två delar som alltid ska spegla varandra. På ena sidan – debet-sidan – bokförs resurser som tillförs verksamheten och på andra sidan – kredit-sidan – bokförs var verksamheten tar resurser från.

Låt säga att du fakturerat 20 000 kr och har fått betalt från din kund. Då ska inbetalningen på 20 000 kr bokföras på tillgångskontot i debet och sedan ska samma belopp föras in på ett intäktskonto för försäljning i kredit. Vid försäljning ökar alltså beloppet på debet och minskar i kredit och tvärtom vid inköp.

När du bildade ditt bolag fick du med stor sannolikhet välja om du ville bokföra enligt kontantmetoden eller fakturametoden – två olika sätt att bokföra som ger samma resultat i slutänden, men ger olika goda möjligheter att följa ekonomin i den löpande bokföringen.

Kontantmetoden – som också brukar kallas boklsutsmetoden – innebär att man bokför sina inkomster och utgifter enbart när in- och utbetalningarna sker. Fakturametoden innebär istället att alla affärshändelser bokförs två gånger. En faktura från en kund bokförs till exempel som en skuld när fakturan kommer in och sedan som en kostnad när fakturan är betald.

Alla verksamheter med en årsomsättning på över tre miljoner måste använda fakturametoden eftersom det är ett lite mer grundligt sätt att bokföra medan verksamheter som omsätter under tre miljoner kan välja kontantmetoden istället. Den är extra vanlig i verksamheter som inte har särskilt många transaktioner om året.‍

När brukar man ha bokslut?

På allabolag.se visas alltid de senast publicerade bokslutssiffrorna. Dessa hämtas när ett bolag har lämnat in sin årsredovisning. Fristen för att lämna in sin årsredovisning är senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om till exempel räkenskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december (detta är vanligast) ska bolaget senast ha inlämnat sitt bokslut den 31 juli. Bolaget kan också ha ett så kallat brutet räkenskapsår som normalt finns i tre varianter (mmdd): 0501–0430, 0701–0630 eller 0901–0831.

Utöver dessa brutna räkenskapsår, kan Skatteverket vid "synnerliga skäl" godkänna att en annan period än tolv hela månader får användas. Detta kan ge utslag i ett bolags siffror, exempelvis att bolaget under räkenskapsår 1 har en mycket större omsättning än under räkenskapsår 2 eftersom räkenskapsår 1 innehöll fler månader.

Det finns enbart tillgång till exakta bokslutssiffror och nyckeltal för aktiebolag. För andra bolagsformer visar vi omsättning och antal anställda inom ett intervall beräknat av SCB. När det inte finns siffror tillgängliga för ett aktiebolag har bolaget troligtvis inte ännu lämnat in sin första årsredovisning.

Kan man göra ett bokslut själv?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.ex. kvartalsvis eller månadsvis. I denna artikel skriver vi om det bokslut man gör i slutet på räkenskapsåret.

När ska bokslut redovisas?

Här kan du läsa om vilka inlämningsdatum som gäller generellt för årsredovisning och Inkomstdeklaration 2. Men vill du bara veta vad som gäller för just ditt företag så kan du direkt gå längre ner och ange datum för sista dagen på räkenskapsåret.

Vem skriver under bokslut?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Är årets resultat samma som vinst?

Årsredovisningen är en viktig del av företagets årliga rutiner. Efter att ha genomfört en noggrann kontroll av bokföringen och stämt av alla konton är det dags att upprätta bokslutet och fastställa årets resultat. Årets resultat kan vara positivt eller negativt, beroende på verksamhetens kassaflöde under året. Det är viktigt att bokföra resultatet oavsett resultatet, eftersom det ger en överblick av företagets ekonomiska ställning och en möjlighet att justera kontona inför nästa räkenskapsår.

Bokföringen av resultatet påverkar både resultatrapporten och balansräkningen. En vinst bokförs som en kostnad i resultatrapporten och en ökad tillgång i balansräkningen, medan en förlust å andra sidan bokförs som en intäkt i resultatrapporten och en minskad tillgång i balansräkningen. Slutligen är det viktigt att fördela resultatet, som vinst eller förlust, på rätt sätt. Hur detta görs varierar beroende på företagsformen. I ett enskilt företag beslutar ägaren, medan i ett aktiebolag är det aktieägarna som avgör.

När används konto 4011?

En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

Om du har köpt in material till din verksamhet för 500 kr och betalat via internetbanken är ett av de bokföringskonton som används bankkontot. Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms.

När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

Men hur ska du veta allt det här? Här kommer några tips på hur du väljer bokföringskonton:

Vad ska göras i bokslutet?

 • Vad som behövs göras i bokslutet beror på verksamheten och dess bokföring. En balansrapport är en väldigt bra utgångspunkt för bokslutsarbetet. Andra steget. Skriv ut en balansrapport; Att ha koll på och förstå dessa saldon är en viktig del i bokslutet. Tredje steget. Stäm av balanskonton; Detta steg beror självklart på bokföringen.

Vad är ett bokslut vid räkenskapsårets slut?

 • Ett bokslut är en sammanställning av ett företags eller en organisations bokföring vid räkenskapsårets slut.

Vad gäller bokslut för olika Bolagsformer?

 • Bokslut för olika bolagsformer Ett aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning och sedan skicka in den till Bolagsverket. Ett handelsbolag eller kommanditbolag ska avsluta sin redovisning med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. De olika reglerna beror på bolagets storlek och om bolagets delägare är fysiska eller juridiska.