:

Är en förundersökning allmän handling?

Innehållsförteckning:

 1. Är en förundersökning allmän handling?
 2. Kan man begära ut förundersökningsprotokoll?
 3. När blir ett förundersökningsprotokoll offentligt?
 4. När gäller förundersökningssekretess?
 5. Får målsägande ta del av förundersökningen?
 6. Är polisutredningar offentliga?
 7. Får man veta om en förundersökning läggs ner?
 8. Vilka allmänna handlingar är inte offentliga?
 9. Får målsägande ta del av förundersökning?
 10. Är förhör offentliga?
 11. Kan man se nedlagd förundersökning?
 12. Kan man begära ut polisrapporter?
 13. Vilka handlingar omfattas av sekretess?
 14. Kan man se nedlagda förundersökningar?
 15. Hur snabbt läggs förundersökning ner?

Är en förundersökning allmän handling?

Hej och tack för att du vänder dig till fråga!

Regler kring offentlighet och sekretess finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Kan man begära ut förundersökningsprotokoll?

Det finns flera anledningar till att en handling kan vara skyddad av sekretess och därför inte får lämnas ut av domstolen. Sekretess kan handla om att skydda allmänna intressen, till exempel när det gäller brottsbekämpning.

Sekretess kan också handla om att skydda uppgifter om enskilda personer, bland annat om sådant som rör hälsa och sexualliv eller andra personliga förhållanden om till exempel socialförsäkringar och bidrag.

När blir ett förundersökningsprotokoll offentligt?

Åklagaren är skyldig att fortlöpande under förundersökningen pröva vilken information som den misstänkte kan få ta del av utan att förundersökningen skadas. Bedömer åklagaren att det kan skada den fortsatta utredningen om den misstänkte får del av uppgifterna, får den misstänkte vänta.

Under pågående förundersökning lämnas som regel inte några uppgifter från förundersökningen ut till någon utomstående. Anledningen är att detta kan skada förundersökningen eller vara till men för den misstänkte eller annan.

När gäller förundersökningssekretess?

Övrigt/annat

Fortsätter en förundersökningen att vara sekretessbelagd även efter att den har lagts ned eller kan vem som helst ta del av vad t ex vittnen sagt i sina förhör? Jag har lämnat uppgifter som jag inte vill ska komma ut för min egen säkerhet.

Får målsägande ta del av förundersökningen?

Åklagaren är skyldig att fortlöpande under förundersökningen pröva vilken information som den misstänkte kan få ta del av utan att förundersökningen skadas. Bedömer åklagaren att det kan skada den fortsatta utredningen om den misstänkte får del av uppgifterna, får den misstänkte vänta.

Under pågående förundersökning lämnas som regel inte några uppgifter från förundersökningen ut till någon utomstående. Anledningen är att detta kan skada förundersökningen eller vara till men för den misstänkte eller annan.

Är polisutredningar offentliga?

En spegelkopia av en beslagtagen hårddisk i en polisutredning är en elektronisk handling som har ett bestämt och fixerat innehåll. Det krävs ingen sammanställning av uppgifter för att skapa handlingen och därför anses  handlingen förvarad hos myndigheten oavsett om myndigheten kan göra den tillgänglig med rutinbetonade åtgärder eller inte. Det slog kammarrätten fast i denna dom.

En journalist hade rätt att få ut handlingar ur en nedlagd förundersökning efter att kopiorna hade avidentifierats. Det slog kammarrätten fast i denna dom. Polismyndigheten menade att sekretesskyddet riskerade att bli illusoriskt om kopiorna lämnades ut i avidentifierat skick men domstolen höll alltså inte med om det.

Får man veta om en förundersökning läggs ner?

För att en förundersökning ska inledas ska det finnas anledning att anta att ett brott begåtts.

– Det är ett lågt beviskrav och många ärenden som kommer in till polisen läggs ner direkt, helt enkelt eftersom de inte är brott i lagens mening, berättar Mathias Larsson.

När ärendet fastställts som ett brott går förundersökningen vidare. Polisen har hand om enklare ärenden, medan en åklagare alltid är förundersökningsledare vid komplicerade utredningar som kräver juridiska kunskaper och där den misstänkta personen är anhållen eller häktad.

Förundersökningsledaren arbetar brett för att slå fast vad som hänt. Muntlig bevisning samlas in genom förhör med allt från målsägaren till vittnen och sakkunniga. Det kan finnas skriftlig bevisning, som brev, avtal, fotografier eller filmer. Det görs tekniska undersökningar, och i bedömningen av tekniska, kemiska eller medicinska frågor vänder man sig ofta till Nationellt forensiskt centrum eller Rättsmedicinalverket.

– Dessutom finns det man brukar kalla för stödbevisning. Om målsägaren påstår att ett visst händelseförlopp eller brott ägt rum kan det påståendet stödjas av exempelvis journalanteckningar gällande skador och foton på skadorna. Journalanteckningar och fotografier är då stödbevisning, som gör att man dömer utifrån målsägarens uppgifter. Stödbevisning kan vara både muntlig, skriftlig och teknisk.

Vilka allmänna handlingar är inte offentliga?

En anteckning som har kommit till endast för ett ärendes föredragning eller beredning och som inte tillför ärendet någon sakuppgift är en minnesanteckning (2 kap. 12 § TF). Minnesanteckningar kan t.ex. vara föredragningspromemorior och andra anteckningar som görs under beredningen av ett ärende och som inte tillför ärendet några sakuppgifter. Minnesanteckningar i ärende ska normalt rensas innan ärendet arkiveras. Minnesanteckningar som rensats från akten blir då inte någon allmän handling. Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering anses däremot upprättade och blir allmän handling.

Begreppet minnesanteckning i TF har en betydligt mer begränsad innebörd än i dagligt tal och ska inte förväxlas med tjänsteanteckning enligt 27 § FL. En tjänsteanteckning som upprättas vid telefonsamtal, personligt besök och liknande är inte en minnesanteckning enligt TF.

Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte allmänna handlingar. När ett brev eller meddelande är adresserat till en befattningshavare och rör annat än myndighetens verksamhet, t.ex. fackliga frågor, är det inte heller en allmän handling (2 kap. 8 § TF).

Får målsägande ta del av förundersökning?

Åklagaren är skyldig att fortlöpande under förundersökningen pröva vilken information som den misstänkte kan få ta del av utan att förundersökningen skadas. Bedömer åklagaren att det kan skada den fortsatta utredningen om den misstänkte får del av uppgifterna, får den misstänkte vänta.

Under pågående förundersökning lämnas som regel inte några uppgifter från förundersökningen ut till någon utomstående. Anledningen är att detta kan skada förundersökningen eller vara till men för den misstänkte eller annan.

Är förhör offentliga?

Övrigt/annat

Finns förhörsprotokoll att hämta ut med händelseförlopp vid strafföreläggande utan åtal? Eller kan man enbart se snatteri i belastningsregistret eller finns förhör att hämta någonstans?

Kan man se nedlagd förundersökning?

För att en förundersökning ska inledas ska det finnas anledning att anta att ett brott begåtts.

– Det är ett lågt beviskrav och många ärenden som kommer in till polisen läggs ner direkt, helt enkelt eftersom de inte är brott i lagens mening, berättar Mathias Larsson.

När ärendet fastställts som ett brott går förundersökningen vidare. Polisen har hand om enklare ärenden, medan en åklagare alltid är förundersökningsledare vid komplicerade utredningar som kräver juridiska kunskaper och där den misstänkta personen är anhållen eller häktad.

Förundersökningsledaren arbetar brett för att slå fast vad som hänt. Muntlig bevisning samlas in genom förhör med allt från målsägaren till vittnen och sakkunniga. Det kan finnas skriftlig bevisning, som brev, avtal, fotografier eller filmer. Det görs tekniska undersökningar, och i bedömningen av tekniska, kemiska eller medicinska frågor vänder man sig ofta till Nationellt forensiskt centrum eller Rättsmedicinalverket.

– Dessutom finns det man brukar kalla för stödbevisning. Om målsägaren påstår att ett visst händelseförlopp eller brott ägt rum kan det påståendet stödjas av exempelvis journalanteckningar gällande skador och foton på skadorna. Journalanteckningar och fotografier är då stödbevisning, som gör att man dömer utifrån målsägarens uppgifter. Stödbevisning kan vara både muntlig, skriftlig och teknisk.

Kan man begära ut polisrapporter?

Övrigt/annat

Hej, Min son 15 år, blev stoppad av polisen den 20 november 2017 för olovlig körning och de beslagtog också A-traktorn på plats. Polisen ringde och talade om att de hade stoppat honom för misstanke om olovlig körning, vi åkte dit och en av poliserna körde sedan själv iväg A-traktorn till polisstationen. De tog också hans körkort i samband med det. A-traktorn inköptes ca tre veckor innan och det i tron att den var i det skick som det stod i registreringsbeviset för besiktning för godkänd A-traktor som vi fick av förra ägaren. Han har fått beslut från Transportstyrelsen om återkallat AM-kort och lämplighetsintyg för B-körkort i 6 månader och ombesiktning och omregistrering av A-traktorn, samt sista dag för ombesiktning 20171222. Vi har fått hämtat A-traktorn men inte fått ta del av besiktningsprotokoll från polisen fast vi har efterfrågat det, vi har heller inte fått ta del av polisrapport efter fråga om den också. Vi har först nu blivit kontaktade av polisen med fråga om vi vill anlita en advokat inför kommande förhör. Får polisen ta A-traktorn utan skriftligt beslut? och från man inte ta del av polisrapport och besiktningsprotokoll innan förhör? och får det verkligen ta så lång tid som 3 månader innan man blir kontaktad av polisen för förhör?

Vilka handlingar omfattas av sekretess?

Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.

Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och sekretess, hanteras normalt på den institution, enhet eller avdelning där de aktualiseras. Avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering hjälper dock till med sådana frågor.

Kan man se nedlagda förundersökningar?

Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.

Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och sekretess, hanteras normalt på den institution, enhet eller avdelning där de aktualiseras. Avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering hjälper dock till med sådana frågor.

Hur snabbt läggs förundersökning ner?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du är misstänkt för ett antal olika brott och att du nu undrar kring hur länge en förundersökning kan pågå.