:

Vad är formlös utdelning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är formlös utdelning?
 2. Vad är en formlös värdeöverföring?
 3. Hur bokför man en utdelning?
 4. Kan man ta ut aktieutdelning utan att ta ut lön?
 5. Kan man ta utdelning när som helst?
 6. När får man pengarna från utdelning?
 7. Måste man anmäla utdelning?
 8. Kan man göra extra utdelning?
 9. Hur ska utdelning redovisas?
 10. Vilket konto hamnar utdelning på?
 11. Är det bättre att ta utdelning än lön?
 12. Vad är bäst lön eller utdelning?
 13. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 14. Är utdelning skattepliktig?
 15. Hur betalas utdelning ut?

Vad är formlös utdelning?

En årsstämma i ett aktiebolag kan besluta att utdelning med ett visst belopp per aktie skall utgå till bolagets aktieägare och detta beslut baseras normalt på ett förslag till utdelning från bolagets styrelse.

Ett aktiebolag lämnar utdelning till sina aktieägare som ersättning för investerat riskkapital och gör det möljligt för aktieägarna att erhålla avkastning på investerat kapital utan att behöva sälja aktierna.

Vad är en formlös värdeöverföring?

Tillväxtverket kontrollerar vinstutdelningar och andra värdeöverföringar (t.ex. koncernbidrag, minskning av aktiekapital med återbetalning till delägarna m.m.) som görs under stödperioden, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden.

Tidsramen gäller både för de regler vi har nu och för de nya reglerna som föreslås träda ikraft den 15 februari och tillämpas för stöd som lämnas från och med den 1 december.

Hur bokför man en utdelning?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Kan man ta ut aktieutdelning utan att ta ut lön?

För att möjliggöra lågbeskattad utdelning efter årsskiftet måste du som delägare uppfylla det så kallade löneuttagskravet, det vill säga ha tagit ut en årslön om minst 641 280 kronor (vilket motsvarar 9,6 inkomstbasbelopp och som för inkomstår 2020 uppgår till 66 800 kronor).

Observera att det lönebaserade utrymmet för delägarnas samtliga andelar inte får överstiga ett belopp motsvarande 50 gånger delägarens eller närståendes kontanta ersättning från bolaget eller dess dotterbolag.

Ett vanligt fel är att man inte gör en avstämning innan årsskiftet och tar ut för låg lön vilket begränsar dina möjligheter till lågbeskattad utdelning. Eftersom det är kontant utbetalda löner för kalenderåret som ingår i beräkningen går ett misstag i form av för lågt löneuttag inte att reparera i efterhand.

Kan man ta utdelning när som helst?

Många har bokslut i december vilket betyder att bokslutet kommer vara färdigt inom några månader. Då är det dags att besluta vad man ska göra med den eventuella vinsten för året. Man måste inte fatta beslut om utdelning i samband med årsbokslutet. Man kan ta utdelning när som helst under året med förutsättning att det finns fastställda vinster att ta av.

Det blir dock ett naturligt steg i genomgången av årets årsredovisning att diskutera utdelningen. Frågan är då hur mycket utdelning kan du ta och vad är det som sätter gränserna?

Det första och kanske enklaste att ha koll på är de ansamlade vinsterna. För att du ska kunna ta en utdelning så måste det finnas sparade vinster från tidigare år alternativt en vinst som är större än tidigare års förluster. Värdet av dessa ansamlade vinster är det som kallas för fritt eget kapital. Det är värdet av det fria egna kapitalet som sätter gränsen för hur mycket du kan ta i utdelning.

Har företaget gått med vinst så betyder det alltså inte per automatik att du kan ta ut dem pengarna. Har du ett underskott sedan tidigare som är större eller lika stor som vinsten så kommer du inte kunna dela ut den ändå. Utan det måste vara ett positivt värde vid årets slut för att kunna besluta om utdelning.

Det är också så att vinsten måste vara fastställd i ett bokslut för att du ska kunna dela ut den. Har du till exempel ett nystartat företag eller ett ingående värde av ditt fria kapital som är noll eller mindre. Då kan du inte dela ut pengar även om du hittills under året har gått med vinst. För att du ska kunna ta ut den vinsten så måste du vänta tills nästa årsbokslut är gjort.

När får man pengarna från utdelning?

Utdelningsaktier är aktier där du får ta del av företagets vinst i form av utdelningar. Vanligtvis sker utdelningen en gång per år eller per kvartal.

Oftast är det företag som har en stabil inkomst och ett positivt kassaflöde som betalar utdelningar. Medan företag som är nystartade eller som är i en tillväxtfas ofta återinvesterar i bolaget i stället för att dela ut pengar till aktieägarna.

När du investerar i utdelningsaktier kan du skapa en ränta-på-ränta effekt genom att återinvestera utdelningen. Då får du fler aktier i bolaget och en större utdelning året därpå (förutsatt att utdelningen hålls oförändrad eller höjs).

Måste man anmäla utdelning?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Kan man göra extra utdelning?

I Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna gick vi igenom i korthet hur fåmansbolagsreglerna fungerar avseende framför allt aktieutdelning. Men i kommentarstråden blev det tydligt att fenomenet aktieutdelning kan behöva lite mer förklaring. So here we go.

Vi kommer framför allt att prata om aktieutdelning i små, ägarledda aktiebolag, även om de flesta principer gäller alla aktiebolag.

Hur ska utdelning redovisas?

En årsstämma i ett aktiebolag kan besluta att utdelning med ett visst belopp per aktie skall utgå till bolagets aktieägare och detta beslut baseras normalt på ett förslag till utdelning från bolagets styrelse.

Ett aktiebolag lämnar utdelning till sina aktieägare som ersättning för investerat riskkapital och gör det möljligt för aktieägarna att erhålla avkastning på investerat kapital utan att behöva sälja aktierna.

Vilket konto hamnar utdelning på?

Aktieutdelning är när ett bolag delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. Vanligtvis sker denna utdelning kontant, där du som aktieägare får en viss summa pengar per ägd aktie utbetald till ditt aktiekonto.

En aktieutdelning kan också ske i andra former än kontanter, till exempel genom fler aktier i bolaget.

Är det bättre att ta utdelning än lön?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Vad är bäst lön eller utdelning?

En fråga som ofta diskuteras är om delägare i fåmansföretag ska välja utdelning eller lön. Det är en väldigt svår fråga och för att kunna ta ett beslut är det viktigt att förstå vad olika val får för ekonomiska effekter. Här delar jag med mig av några räkneexempel och råd som kan vara bra att tänka på.

I och med 3:12-reglernas komplexa struktur där en utdelning kan beskattas med i princip allt från 20 procent upp till 60 procent skatt så är svaret utifrån ett rent monetärt perspektiv långt ifrån givet. Det finns tyvärr inget universellt svar som alltid kan tillämpas av alla.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ditt gränsbelopp. Endast utdelning under ditt gränsbelopp blir beskattat till 20 %. Det finns två sätt att beräkna ditt gränsbelopp, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger dig det högsta gränsbeloppet.

Är utdelning skattepliktig?

Beskattningen av arbetsinkomst omnämns vanemässigt som hög medan kapitalinkomst som t.ex. utdelning ofta anses vara lågt beskattad. Fåmansföretagare har dessutom en uppsättning särskilda skattebestämmelser att ta hänsyn till där viss del av utdelningsinkomst inte beskattas som kapital utan som lön. Ur denna snårskog av bestämmelser för fåmansföretagare har det vuxit fram ett antal tumregler som inte sällan hanteras som absoluta sanningar. Jag ska försöka bena ut dessa ”sanningar” då det börjar närma sig bolagsstämma och beslut om utdelning för många företagare.

En vanlig ”sanning” är att ägaren istället för lön ska ta utdelning som ryms inom aktiens gränsbelopp* men inte mer. Ett sådant förfarande kan vara rationellt, men långt ifrån en absolut sanning. Om man tar sig tid och räkna på det kan resultatet bli en överraskning.

Hur betalas utdelning ut?

Aktieutdelning är när ett bolag delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. Vanligtvis sker denna utdelning kontant, där du som aktieägare får en viss summa pengar per ägd aktie utbetald till ditt aktiekonto.

En aktieutdelning kan också ske i andra former än kontanter, till exempel genom fler aktier i bolaget.