:

Kan man göra sin egen bokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra sin egen bokföring?
 2. Hur bokför jag själv?
 3. Hur skriver man en bokföring?
 4. Hur gör man bokföring enskild firma?
 5. Kan man bokföra i Excel?
 6. Varför får man inte bokföra i Excel?
 7. Hur bokför jag en faktura?
 8. Hur bokför jag en dator?
 9. Måste man bokföra samma dag?
 10. Hur man gör ett bokslut?
 11. Hur man bokför kostnader?
 12. I vilken ordning ska man bokföra?
 13. Kan man göra ett bokslut själv?
 14. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 15. Vilka är de 4 Kontotyperna?

Kan man göra sin egen bokföring?

Det spelar ingen roll om ditt företag har flera tusen transaktioner per år eller en enda. Oavsett hur många transaktioner bolaget har så måste man ha en bokföring. Det är något som gäller för alla som är registrerade för F- eller FA-skatt i Sverige. Det första steget för att göra bokföringen så enkel som möjligt är att faktiskt veta vad bokföringen ska innehålla och hur den ska byggas upp. 

Bokföringen är det som hanterar och antecknar alla affärshändelser. Det betyder att man sammanställer, ordnar och rapporterar transaktioner som skett i företaget. Alla transaktioner man redovisar i bokföringen måste man ha verifikationer för. Det kan till exempel vara fakturor eller kvitton. Man måste kort och gott kunna styrka alla de poster man för in i bokföringen.

Hur bokför jag själv?

Planerar du att sköta bokföringen själv? Här kommer en liten guide till vad du ska tänka på:

Att sköta bokföringen själv kan vara ett effektivt sätt att sänka kostnaderna i det mindre bolaget. Det kan även skapa ökad kontroll när du som företagare får en bättre förståelse för hur det som händer påverkar ditt bolag. Det behöver heller inte vara särskilt svårt att få till det så länge man är lite ödmjuk inför vad man kan och inte kan och man dessutom är noggrann.

Hur skriver man en bokföring?

Det spelar ingen roll om ditt företag har flera tusen transaktioner per år eller en enda. Oavsett hur många transaktioner bolaget har så måste man ha en bokföring. Det är något som gäller för alla som är registrerade för F- eller FA-skatt i Sverige. Det första steget för att göra bokföringen så enkel som möjligt är att faktiskt veta vad bokföringen ska innehålla och hur den ska byggas upp. 

Bokföringen är det som hanterar och antecknar alla affärshändelser. Det betyder att man sammanställer, ordnar och rapporterar transaktioner som skett i företaget. Alla transaktioner man redovisar i bokföringen måste man ha verifikationer för. Det kan till exempel vara fakturor eller kvitton. Man måste kort och gott kunna styrka alla de poster man för in i bokföringen.

Hur gör man bokföring enskild firma?

Fastän bokföringen ofta känns tråkig så den i sig är ett bra verktyg för att kunna planera ekonomin. Vart går firmans pengar? En löpande bokföring ger svaret. Det spelar ingen roll om inkomsterna är stora ifall utgifterna är okontrollerade. I så fall blir företaget ofta utan vinst och du blir utan pengar.

Huvudsaken är att bokföringen är anpassad till din affärsverksamhet och inte görs för krånglig. Du behöver inte ha med alla konton i BAS-kontoplanen så länge det fungerar för just ditt företag. När du bokför alla affärshändelser på ett sätt som du själv förstår så har du enkelt koll på företagets ekonomi. Då ser du ifall du går på vinst eller utgifterna blivit för stora och du är tvungen att göra åtgärder.

En vanlig miss i små företag är att bokföringen sker för sällan. Enligt bokföringslagen ska händelser bokföras senast inom en månad och kontanta transaktioner bör bokföras genast. Om du väntar för länge med att bokföra en verifikation glömmer du lätt varifrån de olika kvittona härstammar. Dessutom är det svårt att få en realistiskt bild av den ekonomiska situationen ifall en stor del av affärshändelserna inte är bokförda.

Försök att skapa en rutin där du bokför en gång i veckan. Det är mycket lättare att lägga in ett fåtal händelser efter hand än att spara en enorm hög verifikat som måste föras in i efterskott. För att inte tala om de eventuella ekonomiska överraskningarna som gömmer sig i kvittoberget ifall du lämnar bokföringen ogjord.

Kan man bokföra i Excel?

Det är mycket att sätta sig in i som ny företagare och kanske sköter du bokföringen själv. Ett bokföringsprogram kan kännas både komplicerat och dyrt. Men det är inte godkänt att använda ett vanligt kalkylark i exempelvis Excel som bokföringsprogram eftersom posterna du skriver kan ändras i efterhand, vilket skulle göra det möjligt att fuska med bokföringen.Skatteverket skriver såhär:

Det gör att Microsoft Excel och liknande kalkylprogram inte uppfyller kraven och alltså inte är godkända som bokföringsprogram. Du får däremot bokföra manuellt med papper och penna så länge du följer Bokföringslagen och God redovisningssed.

Varför får man inte bokföra i Excel?

Det låter som ett missförstånd. Det är förbjudet att bokföra i Excel för att ändringar inte loggas. Men det är helt ok att göra fakturor i Excel så länge man skriver ut dom på papper och/eller skapar PDF:er. Det viktiga är att fakturan måste skrivas ut i en beständig form som inte går att ändra, antingen digitalt eller fysiskt. Det kan bli ett problem om man bara har själva Excelfilen som bilaga eller i en mapp för underlag eftersom den lätt kan ändras i efterhand.

Hur bokför jag en faktura?

Knappen Ladda upp hittar du alltid högst uppe i vänstermenyn. Genom att klicka på pilen bredvid får du upp flera alternativ. Välj Ladda upp underlag om du vill ladda upp kvittot, fakturan eller annat underlag som du vill bokföra. Bokio stödjer uppladdning av både PDF- och bildfiler. Du kan också välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt. 

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till underlaget vid senare tillfälle.

När du laddar upp ett underlag kan du välja att bokföra direkt, alternativt vänta till senare tillfälle. Allt uppladdat material som ännu inte blivit bokfört hittar du på sidan Uppladdat under Saker att göra i vänstermenyn.

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är viktigt att noga gå igenom och se att samtliga uppgifter som datum och summa stämmer. Har systemet läst av fel eller inte lyckats hitta informationen får man fylla i det manuellt.

Välj vilken leverantör fakturan ska sparas på. Du kan också direkt skapa en ny leverantör. Klicka på Lägg till leverantör. Läs mer här om hur du lägger till en leverantör.

Hur bokför jag en dator?

Nedan gäller för såväl aktiebolag som enskild firma, men är i dessa deklarationstider extra aktuellt för dig som bokför ikapp bokföringen för år 2017 i din enskilda firma.

Om du köper en dator som kostar max 22 400 kr (halva prisbasbeloppet år 2017) säger huvudregeln att du kan dra av hela kostnaden som korttidsinventarium. Du bokför kostnaden på kontot ”förbrukningsinventarier”, hela beloppet läggs i resultaträkningen och minskar resultatet. Om datorn kostar mer än 22 400 kr (ex. moms) ska den betraktas som inventarie och bokförs som en sådan i balansräkningen. Det innebär också att du ska göra årliga avskrivningar på datorn, avskrivningarna påverkar resultatet.

Måste man bokföra samma dag?

Vid tillämpning av kontantmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor i samband med att betalningen av dessa äger rum. Det innebär att intäkter, kostnader och moms bokförs på samma datum och verifikat som själva betalningen. Kontantmetoden anses ofta vara en enklare metod än faktureringsmetoden då du inte behöver boka någon kundfordran eller leverantörsskuld, vilket du gör med den sistnämnda metoden.

Hur man gör ett bokslut?

Du köper in diverse kontorsmaterial för 500 kronor inklusive moms till företaget. Momsbeloppet är 100 kronor. Du betalar med företagets bankkort.

Du har köpt in varor för 500 kronor inklusive moms till försäljning i din butik. Momsbeloppet är 100 kronor

Du har fått en faktura som förfaller till betalning om 30 dagar.

Hur man bokför kostnader?

Du köper in diverse kontorsmaterial för 500 kronor inklusive moms till företaget. Momsbeloppet är 100 kronor. Du betalar med företagets bankkort.

Du har köpt in varor för 500 kronor inklusive moms till försäljning i din butik. Momsbeloppet är 100 kronor

Du har fått en faktura som förfaller till betalning om 30 dagar.

I vilken ordning ska man bokföra?

Genom den löpande bokföringen samlas och sammanställs information om ett företags affärshändelser. Med löpande bokföring menas att bokföringen ska göras på ett sådant sätt att affärshändelserna kan presenteras i såväl den ordning som posterna har registrerats som i systematisk ordning efter art. Den löpande bokföringen ska göras på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera att bokföringsposterna är fullständiga. Det ska även gå att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat (5 kap. 1 § BFL).

Tillsammans ska presentationen i registreringsordning och systematisk ordning göra det möjligt att överblicka verksamhetens förlopp. Med verksamhetens förlopp menas hur företagets ställning och resultat vid ett visst tillfälle har uppstått. Presentationen i registreringsordning och systematisk ordning ska visa när de olika affärshändelserna har inträffat under räkenskapsåret och hur de har påverkat verksamhetens ställning och resultat. Om affärshändelserna bokförs inom rätt tid och hänförs till rätt redovisningsperiod samt om övriga bestämmelser i kapitel 2 och 3 i det allmänna rådet följs, kan förloppet överblickas (BFNAR 2013:2 kommentaren till punkt 2.2).

Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Det innebär att det som bokförts inte ska kunna raderas eller på annat sätt göras oläsligt (BFNAR 2013:2 punkt 2.1). För att affärshändelser, rättelser och bokslutstransaktioner ska anses vara bokförda måste bokföringsposterna vara gjorda på ett varaktigt sätt. Det är först när noteringarna i grundboken och huvudboken är gjorda på ett varaktigt sätt som affärshändelserna m.m. är bokförda.

I en manuell bokföring är noteringarna gjorda på ett varaktigt sätt när affärshändelsen t.ex. har noterats med bläck. I ett bokföringsprogram är bokföringen varaktig om registreringarna inte kan ändras eller tas bort. Så länge posten kan ändras eller tas bort är den inte bokförd. En affärshändelse som har noterats med blyerts i en manuell bokföring eller registrerats i ett kalkylprogram är inte bokförd eftersom bokföringsposten inte är varaktig (BFNAR 2013:2 kommentaren till punkt 2.1). Om företaget behöver rätta en bokförd post gäller bestämmelserna om rättelser.

Kravet på varaktighet gäller inte endast bokföringen i registreringsordning och i systematisk ordning utan även i den sidoordnade bokföringen t.ex. ett anläggningsregister.

Kan man göra ett bokslut själv?

Vi kommer nu gå igenom processen för att göra bokslut för aktiebolag och integrera med Årsredovisning Online. Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn. Gå in på det räkenskapsår du vill göra bokslut för.

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut ska dessa periodiseras i bokslutet. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer om fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

- Hur vet jag att allt är bokfört?Gör en bankavstämning för att kontrollera så att kontot i bokföringen stämmer överens med saldot på banken. Om det inte gör det behöver du gå igenom din bokföring för att leta efter eventuella fel. Det här gäller även skattekontot. Så här gör du en bankavstämning. Det kan också vara lätt att missa att bokföra om föregående års resultat. När du kontrollerat både bank- och skattekonto så går du vidare genom att klicka på Bekräfta och fortsätt.

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Vilka är de 4 Kontotyperna?

Det är i franciskanermunken Luca Paciolis publikation, Summa di Arithmética, tryckt i Venedig 1494, man finner den första beskrivningen av bokföringens idé. Broder Luca kodifierade systemet i ett appendix till ovan nämnda bok. 

I kontoplanen har olika affärshändelser fått olika nummer [koder] så du kan hålla isär dem. De olika affärshändelserna är uppdelade under fyra olika kontotyper,

Det är viktigt att du bokför på rätt kontotyp och på rätt kontonummer. Börja med att ta reda på vad som har hänt.

 • Enkel kontoplan 3010 Försäljning. 4010 Varuinköp. 1510 Kundfordringar. 1910 Kassa. 1930 Checkräkningskonto. 2440 Leverantörsskulder.

  Är det ett inköp eller en försäljning? Handlar du kontant eller på kredit?

  Vilka konton beskriver din affärshändelse bäst? Leta fram ett konto som motsvarar ditt inköp eller försäljning.

  Använd kontot ”1910” vid kontanta betalningar. Använd kontot ”1930” vid framtida betalningar.

  Använd kontot ”2440” + ett utgiftskonto vid kreditinköp. Använd kontot ”1510” + ett inkomstkonto vid kreditförsäljning.

» läs mer om att välja rätt kontotyp & kontonummer »