:

Vad ingår i en revision?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i en revision?
 2. Vad händer vid en revision?
 3. Hur går revisionsarbetet till?
 4. Hur granskar en revisor?
 5. Vad krävs för revision?
 6. Vad får en revisor inte göra?
 7. Vilka 4 skyldigheter har en revisor?
 8. Hur mycket kostar det att ha en revisor?
 9. Hur lång tid har revisorn på sig?
 10. Hur mycket får en revisor i lön?
 11. Hur mycket tjänar en revisor i timmen?
 12. Hur mycket kostar en revisor i timmen?
 13. Vad kostar det att anlita en revisor?
 14. Vad kostar en revisor för ett litet företag?
 15. Hur många år pluggar man till revisor?

Vad ingår i en revision?

I Sverige finns regler för revision i flera lagar som till exempel lag om revisorer, aktiebolagslagen, kommunallagen, lagen om ekonomiska föreningar och stiftelselagen. Därutöver kan det finnas föreskrifter för revision i exempelvis ett företags bolagsordning, föreskrifter för offentlig förvaltning eller en förenings stadgar.

I vissa sammanhang talar man om att revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

Oberoende är en förutsättning för tilltro till revisorns uttalande. Revisorn ska inte stå i beroendeställning till någon av intressenterna i en organisation som granskas eller själv ha väsentliga ekonomiska intressen som påverkas av utfallet av revisionen. Finns det tvivel på revisorns oberoende minskar värdet av revisionen.

Tystnadsplikt är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras. Revisorn ska beredas tillgång till all information som behövs för att kunna utföra granskningen. Känslig information får då inte yppas till utomstående. Finns tvivel på revisorns tystnad kommer inte all information att lämnas ut vilket även det minskar värdet av revisionen.

Vad händer vid en revision?

En revision är en oberoende granskning som ger dig trygghet och skapar större transparens. Våra revisionsteam använder den senaste tekniken för att ge dig en modern revision som hjälper dig att fatta rätt affärsbeslut. Kontakta oss för att hitta ditt närmaste PwC-kontor eller en revisor som är specialiserad mot din bransch.

Hur går revisionsarbetet till?

Vet du vad skillnaden mellan en revisor och redovisningskonsult är? Inte? Du är inte ensam – här förklarar jag vem som gör vad. 

”Jag kan inte prata nu för jag är hos revisorn” svarade en kund nyss i telefon samtidigt som vi hade ett möte där vi gick igenom faktureringen och inställningarna i webbplattformen. Varje gång jag blir kallad revisor ler jag men rättar sällan kunden när det händer. Jag är alltså redovisningskonsult, och vad det innebär kommer jag alldeles strax till. Ända sedan jag började jobba på revisionsbyrå för många år sedan har jag blivit kallad revisor, trots att jag har haft flera olika roller genom åren där revisionsarbetet bara bestått av en liten del. Egentligen tror jag inte det har så stor betydelse för vare sig mig eller mina kollegor hur du som företagare titulerar oss, men jag vill ändå beskriva hur en redovisningskonsult respektive revisor arbetar.

Hur granskar en revisor?

Revision är en oberoende granskning och utmynnar i ett uttalande om information eller vissa förhållanden. Syftet med revisionen är att öka graden av tilltro för informationen hos externa intressenter såsom till exempel investerare, borgenärer, kunder, leverantörer, myndigheter och andra.

Revisorns granskningsuppgift består av räkenskapsrevision och förvaltningsrevision och ska vara så ingående som god revisionssed kräver.  Genom granskningen ska revisorn uppnå en så rimlig säkerhet för att han eller hon kan uttala sig om att de finansiella rapporterna i sin helhet, dvs. årsredovisningen, inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vid en revision granskas alltså inte varje enskild transaktion, utan ett urval görs och arbetet inriktas på områden där det föreligger stor risk för felaktigheter och där eventuella fel skulle vara väsentliga för de finansiella rapporterna. Revisorn lämnar en revisionsberättelse.

Bestämmelser om revision finns huvudsakligen i revisionslagen (1999:1079), aktiebolagslagen, (2005:551), lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och stiftelselagen (1994:1220).

Vad krävs för revision?

Syftet med Revision – En praktisk beskrivning är att på ett lättillgängligt och överskådligt sätt presentera vad revision är och hur revisorer arbetar.

Boken vänder sig i första hand till den som kommer i kontakt med yrkesmässig revision eller av andra skäl vill veta mer om vad revision är, vad en revisor gör och vilket ansvar en revisor har. Den passar även utmärkt som en introduktion till revisorsyrket för studerande vid universitet och högskolor.

Boken innehåller en beskrivning av revisionens syfte och en redogörelse av de olika revisionsfaserna: planering, granskning och rapportering med anpassning till RS Revisionsstandard i Sverige. Även de regler som styr revisionen och revisorns arbete beskrivs. I det sista kapitlet finns övningsexempel och diskussionsfrågor kopplade till bokens olika kapitel samlade.

Vad får en revisor inte göra?

Alla föreningar ska ha stadgar. I stadgarna framgår det hur en ideell förening ska skötas och vilka regler man ska följa. Man godtar stadgarna när man håller föreningsstämma, och man behöver ha stadgar från första början när man startar sin förening. Då godkänner man dem alltså på den allra första föreningsstämman. 

I stadgarna ska man bland annat bestämma hur arbetet i föreningen ska se ut och hur många som ska sitta med i styrelsen. Utöver sådana uppgifter ska man också ha med paragrafer som rör en eventuell revision. Om det står i stadgarna att en ideell förening ska göra revision så måste man också anlita en revisor, i enlighet med de riktlinjer som finns i stadgarna. År det exempelvis så att man inte har inskrivet i stadgarna att föreningen ska ha en revisor men man upplever att föreningen blivit så pass stor att det hade kunnat vara lönsamt så ska man ge ett förslag till ändringar av stadgarna och då ska de ändringarna godkännas av föreningsstämman där alla medlemmar får medverka och avlägga sin röst. 

När man pratar om revisorer finns det flera olika slags benämningar på dessa. Först och främst finns det de som är auktoriserade revisorer. En auktoriserad revisor har både utbildning, arbetserfarenhet och ett avlagt godkänt kunskapsprov hos Revisorsinspektionen. Vem som helst kan alltså inte använda sig av titeln auktoriserad revisor.

Det finns även revisorer som inte är auktoriserade. Det kan vara individer som just nu håller på att tillskansa sig den arbetserfarenhet de behöver för att därefter kunna ansöka om auktorisation. De som benämner sig som revisorer har ofta en relevant utbildning och arbetar för tillfället under handledning av en auktoriserad revisor. 

Sist och slutligen finns det lekmannarevisorer. Det kan vara en person som är intresserad av och kunnig inom ekonomi, men som inte har någon utbildning inom området. En lekmannarevisor får inte verka som revisor i exempelvis ett aktiebolag och de är sällan lämpliga att göra revisioner av verksamheter som på något sätt är vinstdrivande. Däremot kan en lekmannarevisor i många fall vara aktuell för en ideell förening. I grund och botten behöver inte den revisor man väljer i en ideell förening ha några förkunskaper, men för att man verkligen ska få ett gediget jobb utfört är det självklart bra om den person man väljer åtminstone har ett genuint intresse av att granska ekonomin och förvaltningen. 

Vilka 4 skyldigheter har en revisor?

En revisor huvudsakliga uppgift är alltså att utföra en revision av ditt företag. Det betyder att revisorn är en oberoende part som kan granska ditt företag och uttala sig om de ekonomiska förhållandena i versamheten. Vad kan då en revisor hjälpa dig och ditt företag med? Det kan bland annat handla om:

 • att granska årsredovisningen och bokslut
 • att granska styrelsens arbete
 • att granska företagets hållbarhetsredovisning
 • att råda och vägleda dig för att hitta bättre rutiner runt företagets bokföring
 • att ge rådgivning i varierande ekonomiska frågor och beslut som rör ditt företag

Utöver att ha ansvaret för att granska ditt företags bokföring, årsredovisning och bolagsledningens förvaltning, är revisorn även skyldig att rapportera vissa särskilda omständigheter till de intressenter som kan påverkas av dessa. Det kallas för händelsedriven rapportering. Ett exempel på en sådan händelse skulle kunna vara att revisorn misstänker brottslig verksamhet av något slag, till exempel bokföringsbrott, förskingring eller skattebrott. Om det har begåtts ett brott av det här slaget inom den verksamhet som revisorn granskar, är revisorn skyldig att anmäla det till en åklagare.

Aktiebolag, och andra bolagsformer, kan använda sig av en godkänd revisor eller en auktoriserad revisor. Hårdrar man det kan egentligen alla med en kandidatexamen kalla sig för revisor. För att räknas som godkänd revisor och kunna vara verksam inom yrket krävs en kandidatexamen i ekonomi. Efter högskoleutbildningen väljer många att göra tre års kvalificerad praktik, vanligtvis på en revisionsbyrå. Revisionsbyrån anställer den som gör praktiken och tillhandahåller en handledare och ett utbildningsprogram som den blivande revisorn ska följa. När de tre åren med praktik är avklarade avlägger personen ifråga ett prov hos Revisorsinspektionen. Förutsatt att resultatet på provet blir godkänt kan personen i fråga ansöka om auktorisation. 

Hur mycket kostar det att ha en revisor?

Ge dig själv och ditt företag kontroll med vår revisionshjälp. Välj mellan att betal per minut eller att betala en fast avgift. Läs mer här nedanför.

Väljer du att betala per minut debiteras du bara för de minuter du använder, inte per halvtimme eller påbörjad timme. I ditt eget hjälpcenter kan du se hur många minuter du har använt så att det inte uppstår några överraskningar när månaden är slut. 

Hur lång tid har revisorn på sig?

De bolag som är så pass stora att de måste ha en revisor enligt lag kan komma till den punkten att styrelsen vill byta ut revisorn eller att revisorn själv säger upp sig av olika anledningar. Det finns även en naturlig mandatperiod som vanligen ligger på ett år, men den kan förlängas om så önskas. Mandatperioden kan du läsa mer om lite längre ner på den här sidan. För att få avskeda en revisor måste det dock finnas mycket goda skäl till detta och man får inte bara hur som helst säga upp tjänsten innan mandatperioden förfallit.

Ett giltigt skäl är såklart att hen inte sköter sitt jobb som hen ska och inte har den kompetens som krävs. Om inte revisorn utför sina uppgifter korrekt kan bolaget få problem med lagen och i dessa fall är det oftast företaget och styrelsen själva som är ansvariga, inte revisorn.

Men det är också minst lika viktigt att den person som sköter redovisningen (redovisningskonsulten) gör sitt jobb bra under året. Revisorns roll är inte att göra den löpande bokföringen (det är förbjudet), utan att endast kontrollera årsredovisningen innan den skickas in till Bolagsverket.

Det är styrelsen eller den enskilde ägaren i bolaget som väljer revisor och detta görs under en bolagsstämma. Det finns inga större begränsningar kring hur man väljer sin revisor, men det finns vissa riktlinjer man måste följa för att inte bryta mot lagen. En sådan sak är att revisorn inte får vara jävig på något sätt, alltså till exempel vara anställd i bolaget eller vara gift med VD:n eller liknande. Här kommer en fullständig lista på de sammanhang där man inte kan anställa en person som revisor i bolaget.

Hur mycket får en revisor i lön?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45700 kronor i yrket medan männen har en lön på 48500 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Hur mycket får en auktoriserad revisor kvar i lön efter skatt? En auktoriserad revisor får ut 31 844 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

Hur mycket tjänar en revisor i timmen?

Enligt svensk lag måste alla aktiebolag ha en revisor. Sedan 2010 är lagkravet på att mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag måste ha en revisor borttaget i Sverige. Anledningen var att man ville införa en bättre anpassning till de europeiska reglerna.

Kostnaden för en revisor är något som alla större aktiebolag är nödgade att räkna med årsbudgeten. En revision kan ses som en försäkring för att den information som bolaget uppger om de ekonomiska förhållandena i årsredovisningen verkligen stämmer överens med de reella förhållandena i företaget. Revisionen är alltså en granskning av ditt företag och en sådan ska utföras av en oberoende part, i det här fallet en revisor. 

En revision kan även ses som en kvalitetssäkring som gör det enklare för dig och ditt företag att bygga externa relationer med allt från kunder och leverantörer till investerare. Utöver det kan myndigheter som Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket begära granskning av ditt företag för att kontrollera att bokföringen är uppställd och genomförd enligt bokföringslagen. 

För en nybliven företagare kan det vara svårt att veta vad en revisor gör mer konkret. Alla arbetsuppgifter handlar så klart om revision men de är även tätt knutna till bokföring. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en revisor är att gå igenom och granska ditt bolags bokföring och kontrollera eventuella brister och fel. Det gäller oavsett om du själv har gjort bokföringen eller har överlåtit arbetet till en redovisningskonsult.

Den revisor som du har anlitat börjar med att gå igenom ditt företags bokföring och sammanställer sedan granskningen av bolagets ekonomi i en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen konstaterar den anlitade revisorn huruvida bokföringen är korrekt, om den är tillförlitlig och utförd på ett sådant sätt att den uppfyller kraven i bokföringslagen samt följer den praxis som gäller för den bransch som ditt företag verkar i. 

Revisorn kontrollerar även att bokföringen för ditt bolag är uppställd enligt det som kallas för god redovisningssed. Enkelt uttryckt innebär det att bokföringen är utförd i enlighet med alla gällande redovisningslagar och det allmänt accepterade tillvägagångssättet. Definitionen och utvecklingen av god redovisningssed bestäms och drivs av Bokföringsnämnden, och god redovisningssed är något som alla företagare enligt lag måste visa på.

Hur mycket kostar en revisor i timmen?

Prenumerera

Finns det några riktlinjer att följa för att veta vad som är rimliga revisionskostnader? Jag har haft en del strul i bokföringen och bokföringsbyrån som hjälper mig har fått lägga en hel del timmar men det ska vara bra gjort. Det kostade mig 25 000kr. (Ja där fanns lite strul då jag mer eller mindre lämnade en kasse med kvitton plus en hel del utlandsfaktureringar och kvitton med olika valutor.)

Vad kostar det att anlita en revisor?

 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Breda branschkunskaper
 • Marknadens ledande system
 • Enkla och flexibla lösningar
 • God lokalkännedom
 • Ekonomi, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Visste du att revisorns jobb är att göra en oberoende granskning av företag – inte att sammanställa årsredovisningar eller sköta löpande ekonomiadministration?

Många blandar ihop revisorer med auktoriserade redovisningskonsulter, som hjälper företag med ekonomisk rådgivning och administration av exempelvis löner och att skapa dokumentation som årsredovisningar.

Det finns något som kallas lagstadgad revisionsplikt. Den innebär att vissa bolag måste anlita en revisor för att granska räkenskaperna och hur företaget sköts av vd:n och styrelsen.

Vad kostar en revisor för ett litet företag?

Företagare som tänker att en revision endast är till last för bolaget i fråga gör ett stort misstag. Man ska aldrig tänka att en revisor endast är något onödigt som man enligt lagen behöver anlita. En revisor hjälper alla företag att granska den egna ekonomin. Det betyder också att de kan verka som en rådgivande part ifall det är så att styrelsen ska ta beslut i frågor som rör kapitalet. 

Tack vare att en revisor har kunskap såväl om företaget som om dess budget och ekonomi samt stadgar kan en revisors tankar vara till stor hjälp i större beslut. Det betyder helt enkelt att en revisor kan vara lösningen på problem, samtidigt som företagare som värdesätter revisorns kompetens kan undvika att problem uppstår i framtiden. 

Det finns olika regler som gäller för företag. En del företag måste ha en revisor och kan inte avsäga sig det kravet, medan det för andra företag är frivilligt att göra en revision. Om du inte vet vad som gäller för det bolag du representerar kan du läsa mer hos Bolagsverket. I stora drag är det större bolag som måste ha en revisor, och då måste det dessutom vara en auktoriserad sådan. Mindre bolag behöver inte ha en revisor, och om man väljer att ändå ha det finns det inte några krav på att personen man anlitar ska vara auktoriserad. 

Hur många år pluggar man till revisor?

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk utbildning på universitet eller högskola och en praktisk utbildning under handledning av auktoriserad eller godkänd revisor. Därefter ska du avlägga ett prov för revisorsexamen hos Revisorsinspektionen .

Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har minst en kandidatexamen i valfritt ämne från universitet eller högskola.