:

Vad är källskatten i Frankrike?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är källskatten i Frankrike?
 2. Vilka länder har källskatt?
 3. Hur mycket är källskatten?
 4. Hur får man tillbaka utländsk källskatt?
 5. Hur beskattas svensk pension i Frankrike?
 6. Får man tillbaka källskatt på KF?
 7. Vilket land betalar minst skatt i Europa?
 8. Vilka länder har 0 skatt?
 9. Får man tillbaka utländsk källskatt på ISK?
 10. När betalar man källskatt?
 11. Hur fungerar utländsk källskatt?
 12. Vilket land har bäst pension i Europa?
 13. Har Frankrike hög skatt?
 14. Vad är bäst ISK eller KF?
 15. Vilket är bäst ISK eller KF?

Vad är källskatten i Frankrike?

Då var det dags igen för fransk inkomst- och förmögenhetsdeklaration. Skapa din egen sida och logga in hos skatteverket.

Vilka inkomster som ska deklareras och beskattas i Frankrike beror på om man obegränsat eller begränsat skattskyldig i Frankrike.

Vilka länder har källskatt?

Beroende på vilket konto du har dina aktier på, och om du äger utländska eller svenska bolag, kan det skilja allt mellan 30 procent i utdelningsskatt på ett aktie- och fondkonto till 15 procent på ISK och 0 procent på en Kapitalförsäkring.

Därför kan det vara en bra idé att inför årsskiftet fundera över på vilket konto du ska ha dina utdelningsaktier i.

Hur mycket är källskatten?

Den automatiska beräkningen av hur mycket skatt på utdelningar som får tas ut enligt skatteavtal bygger på bestämmelserna i OECD:s modellavtal. Enligt modellavtalet har källstaten rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningen. Avräkningsbar utländsk skatt på utdelningar begränsas därför i de flesta fall till 15 procent av utdelningen. Undantag görs dock för utdelningar från bolag i Österrike och Storbritannien där begränsningen görs till 10 respektive 5 procent av utdelningen.

Om det inte finns ett skatteavtal med det land som utdelningen kommer ifrån eller om procentsatsen i skatteavtalet med aktuellt land inte är 15 procent blir den automatiska beräkningen fel. I dessa fall bör du lämna en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Hur får man tillbaka utländsk källskatt?

Det finns tre olika sparformer att välja mellan för privat aktiesparande; traditionell aktiedepå, Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF).

Den traditionella aktiedepån har vissa generella fördelar jämfört med de två ”nya” sparformerna ISK och KF. Främst handlar det om att förluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital, och kan därmed användas för att kvitta bort vinster.

Hur beskattas svensk pension i Frankrike?

Att pensionera dig i Frankrike kan ge dig stora fördelar. Det gällande avtalet mellan länderna är intressant ur flera perspektiv och leder till att Sverige i stor utsträckning undantas beskattningsrätten på dina pensionsinkomster. Den s k ”10-årsregeln” kan helt undvikas med rätt planering.

Frankrikes högsta marginalskatt är 45 procent på inkomster vilket ger intrycket av att Frankrike är ett högskatteland. Dock tillämpar Frankrike en speciell form av sambeskattning, har generösa avdrag, har låg skatt på normala inkomster och erbjuder dessutom möjligheter att på legal väg reducera arvsskatten.

Får man tillbaka källskatt på KF?

De senaste åren har intresset för att handla med utländska aktier fullkomligt exploderat. Aktier från Norge, Finland och inte minst USA återfinns bland de mest populära hos spararna. Trots det är det gissningsvis många som missat att såväl Norge som Finland höjde skatten på utdelning så sent som i fjol.

De mest ägda aktierna på utländska börser bland Avanzas kunder.

Vilket land betalar minst skatt i Europa?

I tabellerna visas skattesatser för mervärdesskatt i de olika medlemsländerna i EU respektive Norge, Schweiz och Storbritannien. Uppgifterna i den första tabellen har hämtats från sidan Momsregler och momssatser på EU:s webbplats och gällde per den 23 mars 2022.

Land

Vilka länder har 0 skatt?

För att få en kort förklaring till skatteparadisens uppkomst måste vi gå tillbaka till 1950-talet i Storbritannien. Många europeiska länder gjorde sitt yttersta för att bygga upp sina länder efter andra världskriget och givetvis också sina ekonomier. Storbritannien med London i centrum har historiskt alltid varit ett viktigt ekonomiskt centrum och fungerat som ett nav inom finansvärlden men började tappa mark mot USA vars ekonomi växte sig allt starkare under efterkrigstiden. Den ekonomiska situationen i Storbritannien närmade sig ett ohållbart tillstånd varpå den brittiska regeringen införde restriktioner för det brittiska pundet i syfte om att förhindra ett valutaflöde ut ur landet. De införda restriktionerna innebar att valutan förbjöds för användning för investeringar i internationella affärer. Riskerna som dessa restriktioner bar med sig blev att brittiska banker kunde förlora affärer, marknadsandelar och ekonomiskt inflytande.

Ungefär samtidigt som den brittiska regeringen införde restriktioner för pundet hade den internationella handeln börjat återhämta sig på allvar efter andra världskriget. Då pundet inte längre fick användas för internationella investeringar ersattes pundet av den amerikanska dollarn som den säkraste valutan i västvärlden vilket medförde att många länder började bygga upp valutareserver i dollar.

För att inte tappa alltför mycket i ekonomisk position inom finansvärlden var de brittiska banker tvungna att agera. En effekt av pundets restriktioner blev att de brittiska bankerna nu började placera dollar inom Europa för sina internationella affärer. Dollar som placerades i Europa för internationella affärer kom att kallas för eurodollar. Dollar som lämnade fastlandet i USA började inom kort att kallas för ”offshorevaluta” då valutan symboliskt hamnade i ett ingenmansland eftersom dollarn inte påverkades av de restriktioner som den brittiska regeringen hade infört på pundet.

Får man tillbaka utländsk källskatt på ISK?

I samband med utdelningen från vissa länder betalar svenska aktieägare källskatt. Det är en skatt som återbetalas till landet som utdelningen kommer från, eller källstaten. Hur mycket skatt som betalas bestäms av vilket land bolaget har sitt legala säte i. Skattesatsen kan skilja sig beroende på vilka skatteavtal Sverige har med respektive land.

Oftast betalar man 15 procent i utländsk källskatt i samband med utdelningen. Om man får 100 kronor i utdelning betalas alltså 15 kronor tillbaka till källstaten, vilket ger en total inbetalning på 85 kronor på det egna kontot. Det finns dock undantag. Om utdelningen till exempel kommer från Danmark är källskatten 27 procent. 

När betalar man källskatt?

Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Hur fungerar utländsk källskatt?

När det gäller utdelning på utländska värdepapper innehålls ofta viss skatt i utlandet (utländsk källskatt). Uttag av preliminärskatt i Sverige ska då göras med så mycket att den sammanlagda skatten blir 30%. Det schablonmässiga uttaget av preliminärskatt kan ibland leda till ett för lågt skatteuttag, eftersom den utländska källskatten kan få avräknas fullt ut.

Om du äger utländska aktier eller svenska depåbevis (SDB, utländska aktier som är börsnoterade i Sverige), måste du oftast betala utländsk källskatt på den utdelning du fått. Den utländska källskatten uppgår ofta till 15% av utdelat belopp, men både större och mindre skatteuttag förekommer. Beloppets storlek bestäms av det skatteavtal som Sverige har med det land varifrån utdelningen kommer.

Vilket land har bäst pension i Europa?

En svensk garantipensionär får inte ens hälften av vad hon eller han hade fått i Danmark.

Överhuvudtaget sticker svenska pensioner ut i jämförelse med övriga Norden.

En svensk garantipensionär får inte ens hälften av vad hon eller han hade fått i Danmark.

Överhuvudtaget sticker svenska pensioner ut i jämförelse med övriga Norden.

– Problemet med de låga pensionerna undergräver förtroendet för hela systemet, säger Urban Lundberg, som har doktorerat på den svenska pensionsreformen.

Har Frankrike hög skatt?

Om du har bestämt dig för att köpa fastighet i Frankrike och flytta dit periodvis eller permanent är det viktigt att ta reda på de skatteregler som gäller. Som pensionär har du till exempel mycket att tjäna skattemässigt på att flytta till Frankrike och bosätta dig där. Det kräver dock en hel del kunskaper, planering och noggranna förberedelser. Det kan därför vara bra att vända dig till skattemyndigheterna eller att anlita en skatterådgivare som kan hjälpa dig med dina skattefrågor. Det är som sagt viktigt att ta reda på de skatteregler som gäller vid utflyttning från Sverige och att kontrollera vad som krävs för att du skattemässigt skall anses vara utflyttad från Sverige.

Ett viktigt begrepp att ta hänsyn till i detta sammanhang är den s k väsentliga anknytningen. Beroende på om du anses ha kvar en ”väsentlig anknytning” till Sverige eller inte, blir du antingen obegränsat elle begränsat skatteskyldig i Sverige. Bedömningen görs av skattemyndigheten som tar hänsyn till olika faktorer så som t ex om man har svenskt medborgarskap, hur länge man har varit bosatt i Sverige, om man har en bostad i Sverige som är inrättad för året-runt-bruk, om man har familj kvar i Sverige, om man är ekonomiskt aktivt engagerat i Sverige, osv… Om du anses ha en väsentlig anknytning till Sverige blir du obegränsat skatteskyldig i Sverige och då betalar du skatt i Sverige för alla dina inkomster oavsett varifrån de härrör. Om du däremot bryter banden med Sverige och inte har någon väsentlig anknytning kvar blir du begränsat skatteskyldig i Sverige. Då betalar du enbart skatt i Sverige för vissa inkomster som har anknytning till Sverige såsom t ex svensk fastighetsskatt, udelning av svenska aktier, kapitalvinster på svenska aktier under 10 år efter utflyttningen från Sverige… Även om du lämnat Sverige och flyttat till Frankrike kan du ändå anses vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Det är därför viktigt att se till att bryta denna väsentlig anknytning.

Vad är bäst ISK eller KF?

Hos de banker där du kan handla med aktier kan du vanligtvis välja mellan dessa tre kontotyper:

 • Aktie- och fondkonto (Förkortas AF)
 • Investeringssparkonto (Förkortas ISK)
 • Kapitalförsäkring (Förkortas ibland KF)

Det finns flera skillnader mellan dessa som är viktiga att känna till för att du ska vara säker på att välja den typen av konto som är bäst för dig.

 • 30% skatt på vinst vid försäljning och utdelning
 • Kan kvitta förluster mot vinster
 • Du står som ägare av aktierna
 • Dödsbo ärver innehavet
 • Går att flytta till och från andra konton av samma typ

Den största och viktigaste saken som är viktig att känna till när det gäller aktie- och fondkonto (kallas ibland aktiedepå), är att du på denna kontotyp behöver betala vinstskatt. Du är skyldig att deklarera och skatta 30 procent på vinsten när du säljer en aktie, eller när du får aktieutdelning.

Vilket är bäst ISK eller KF?

Hos de banker där du kan handla med aktier kan du vanligtvis välja mellan dessa tre kontotyper:

 • Aktie- och fondkonto (Förkortas AF)
 • Investeringssparkonto (Förkortas ISK)
 • Kapitalförsäkring (Förkortas ibland KF)

Det finns flera skillnader mellan dessa som är viktiga att känna till för att du ska vara säker på att välja den typen av konto som är bäst för dig.

 • 30% skatt på vinst vid försäljning och utdelning
 • Kan kvitta förluster mot vinster
 • Du står som ägare av aktierna
 • Dödsbo ärver innehavet
 • Går att flytta till och från andra konton av samma typ

Den största och viktigaste saken som är viktig att känna till när det gäller aktie- och fondkonto (kallas ibland aktiedepå), är att du på denna kontotyp behöver betala vinstskatt. Du är skyldig att deklarera och skatta 30 procent på vinsten när du säljer en aktie, eller när du får aktieutdelning.