:

Hur räknar man ut försäljningspriset?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut försäljningspriset?
 2. Hur räknar man ut prissättning?
 3. Vilket pris ska man sätta?
 4. Hur prissätter man en tjänst?
 5. Vilka faktorer påverkar försäljningspriset?
 6. Hur mycket ska jag ta betalt per timme?
 7. Vilka tre faktorer påverkar prissättningen?
 8. Hur mycket tar en återförsäljare?
 9. Måste man meddela prishöjning?
 10. Vilka tre faktorer påverkar priset?
 11. Vilka 3 faktorer påverkar prissättningen?
 12. Varför kostar det 99?
 13. Vad kostar en hantverkare i timmen 2023?
 14. Hur mycket måste man sälja för att ta ut lön?
 15. Vilka tre K brukar företagen säga att rätt pris bygger på?

Hur räknar man ut försäljningspriset?

Täckningsgraden anges i procent och anger den del av produktens särinkomst (försäljningspriset) som kvarstår efter att du tagit bort särkostnaden (inköpspriset). Täckningsgraden anger alltså den delen av omsättningen som kan användas för att täcka dina fasta kostnader – de kostnader som är gemensamma för alla dina produkter. 

Man kan beräkna täckningsgraden på olika nivåer – för enskilda produkter, produktkategorier eller t.o.m. för hela verksamheten. I handelsföretag kan täckningsgraden i princip ses som bruttovinsten, uttryckt i procent. 

Med Zervants bidragskalkyl kan du räkna ut täckningsgraden och täckningsbidraget med hjälp av inköps- och försäljningspriset. Du kan också räkna ut inköps- eller försäljningspriset istället ifall du har en viss täckningsgrad du vill uppnå. Kalkylen fungerar som ett bra stöd och ett behändigt verktyg för att planera priser. 

Hur räknar man ut prissättning?

1 Räkna ut priset Först måste man räkna ut vad varan kostar. Två kostnader: fakturakostnad (det man ska betala till tillverkaren) hemtagningskostnad (frakt, tull och försäkring) Fakturakostnad Hemtagningskostnad + 900 Varukostnad Jessicas varukostnad för ett bälte blir 8 900/100 = 89 kr. Försäljningspriset blir med ett pålägg på 90 % följande: Varukostnad 89.00 Pålägg (90 % av ingående varukostnad) + 80,10 Försäljningspris 169,10

2 Beräkna pålägg i detaljhandelnVarukostnad Rörelsekostnader Lokalkostnad El och telefon 51 000 Kontorskostnader 50 000 Löner Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Önskad vinst Pålägget beräknas så här: rörelsekostnaderna + önskad vinst Pålägg = = = 90 % varukostnad

Vilket pris ska man sätta?

Det viktigaste vid prissättning är att det tas hänsyn till kostnaden för produktframställningen, alltså det företaget betalar för arbete och material. Prissättningen ska täcka dessa och samtidigt generera vinst. Hur stor vinsten behöver vara beror på företagets egen strategi samt på dess framtidsplaner. Det är vanligt att företag påverkas starkt av konkurrenterna och därför sänker sina priser utan att ta hänsyn till de egna faktiska och framtida konstaderna. Ett för lågt pris kan innebära stora problem eftersom detta kan leda till ekonomiska svårigheter för företaget. Det är viktigt att man innan gjort en analys där min- och maxpris redan fastställts så att företaget inte riskerar förlora sina intäkter.

Målet vid prissättningen bestäms av företaget självt och bör också avgöra vilken prissättningsmetod man väljer. Vilket mål man har beror helt enkelt på företagets situation och syfte. Några av de vanligaste prissättningsmålen är: Maximera vinst, öka försäljningsvolymen, matcha konkurrenterna eller helt enkelt bara försöka undvika konkurs.

Det finns många olika typer av strategier att välja mellan vid prissättning, men dessa faller alla in i någon av de två prissättningsmetoderna dynamisk och statisk prissättning. På senare tid har den dynamiska prissättningen utkonkurrerat den statiska som nu anses omodern.

Hur prissätter man en tjänst?

En vanlig fråga från mina kunder: Hur mycket ska vi ta betalt för det vi säljer? Svar: Det pris som i slutänden innebär högst vinst. Ny fråga: Och vilket pris är det? Svar: Det beror på. Prissättning är ett experimenterande och vad man kan sätta för pris beror på flera olika saker.

Det första du måste veta är vad rätt pris egentligen är: 1. Rätt prissättning ger högre vinster 2. Rätt prissättning får kunderna att tänka på vad de får snarare än vad det kostar 3. Rätt prissättning ger dig ett bra kassaflöde 4. Rätt prissättning bygger skillnader mellan dig och dina konkurrenter

Vilka faktorer påverkar försäljningspriset?

Coronaepidemin har lyft fram betydelsen av en egen balkong ytterligare, eftersom man spenderar mer tid i hemmet och livskvaliteten förbättras av möjligheten att kunna vara ute på balkongen. Enligt undersökningen är önskemålet vanligtvis en inglasad balkong.

– Idag är en balkong nästan ett grundläggande krav för en bostad som köps för egen användning. Om balkongen saknar glas, men det finns tillstånd för inglasning, är detta inte ett hinder för försäljning. En satsning på inglasning för ett par tusen euro är sist och slutligen en liten summa, om bostaden i övrigt passar köparen. I synnerhet eftersom inglasningen kan utföras när som helst utan att störa invånarna, säger Mikko Mannila.

Helst ska balkongen finnas i de övre våningarna och i riktningen mot gården eller naturen.

Hur mycket ska jag ta betalt per timme?

En bra fingervisning kan vara att ta reda på hur mycket en ungefärlig timlön ligger på i snitt för ditt professionsområde som du arbetar inom. Säg till exempel att du frilansar som copywriter. Då kan du börja med att ta fram fakta på hur mycket en copywriter i snitt tjänar före skatt per timme. Detta finns det statistik på att hämta online.

Vi säger ett en copywriter i snitt tjänar 50 000 före skatt varje månad. Detta betyder att företaget där copywritern är anställd även betalar minst 30% i sociala avgifter och 12 % i semesterersättning ovanpå det beloppet. Detta måste även du räkna in och ta betalt för som frilansare. Företaget betalar helt enkelt ut en faktisk lön på ca 71000, men den anställde behåller 50 000 som den därefter betalar inkomstskatt på.

Nu kan du ganska enkelt räkna ut vad en ungefärligt timpenning är för att du skall kunna uppnå samma lön.

Vilka tre faktorer påverkar prissättningen?

Vilka faktorer påverkar priset på en vara eller tjänst?

Det är ett komplicerat system med prissättningen. Det finns interna samt externa faktorer som påverkar det pris som företaget sätter. Komplexiteten ökar dessutom med att produkten eller tjänsten består av flera delar, och varje dels skapare skall ha sin andel.

Hur mycket tar en återförsäljare?

– Låt oss säga att ditt företag har en vinstmarginal på 10 procent. Att höja priset med 1 procent kan uppfattas som fjuttigt – men det innebär ju faktiskt att du ökar din vinst med 10 procent. Det är ett kraftfullt verktyg, och ett som ger resultat direkt.

Och även det motsatta gäller. Om en vara kostar 70 kronor att tillverka och du säljer den för 100 kronor så har du 30 procent i bruttomarginal. Ponera nu att du sänker priset med 10 procent, då tjänar du bara 20 kronor per vara. Du måste alltså sälja 50 procent fler produkter för att ens gå plus minus noll jämfört med om du behållit priset på 100 kronor. Är det rimligt att du kommer att sälja 50 procent fler produkter tack vara en prissänkning på 10 procent?

Att gå med i ett priskrig kan alltså visa sig bli dyrt i slutändan, framför allt på en global marknad.

Måste man meddela prishöjning?

Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om företaget har haft en ordnad bokföring som avslutats med ett årsbokslut. Vidare krävs att företagets värdeminskningsavdrag motsvarar avskrivningen i bokslutet (18 kap. 14 § IL).

Utöver det uttryckliga lagkravet på att avdraget ska motsvara avskrivningen i bokslutet, finns ett krav på att inventariernas värde i balansräkningen ska stämma överens med deras skattemässiga värde (jfr prop. 1980/81:68 s. 115 och 117 samt RÅ 2001 ref. 8). Det får även till följd att inventariernas anskaffningsvärden i räkenskaperna måste stämma överens med deras skattemässiga anskaffningsvärde.

Kravet på årsbokslut och överensstämmelse med räkenskaperna gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens andel av lågbeskattade inkomster, s.k. CFC-inkomster, enligt 39 a kap. 6 och 13 §§ IL, där inkomstberäkningen finns särskilt reglerad i 39 a kap. 11 § IL. Vidare ska ett företag som tillämpar principerna i 39 b kap. IL för resultatberäkning av viss rederiverksamhet, s.k. tonnagebeskattning, bortse från avskrivningar som gjorts i bokslutet på sådana inventarier som ingår i den kvalificerade rederiverksamheten (18 kap. 14 § andra och tredje styckena IL).

Värdeminskningsavdraget ska motsvara avskrivningen i bokslutet (18 kap. 14 § IL). Detta villkor är även uppfyllt när den planmässiga avskrivningen i räkenskaperna är lägre än det skattemässiga värdeminskningsavdraget, men skillnaden redovisats i resultaträkningen som en bokslutsdisposition och i balansräkningen som en obeskattad reserv (ackumulerade överavskrivningar). Skattemässigt värde enligt 2 kap. 33 § IL motsvaras i regel av inventariernas bokförda värde på balansräkningens tillgångssida minskat med ackumulerade överavskrivningar på balansräkningens skuldsida.

Vilka tre faktorer påverkar priset?

Pristak och prisgolv är begränsningar av vilka priser som tillåts på en viss vara eller tjänst.

 • Ett pristak är den högsta prisnivån som tillåts på en viss vara eller tjänst. Det innebär att priset inte får överskrida den fastställda nivån, även om det finns en högre efterfrågan på produkten eller tjänsten. Pristak används ibland som ett sätt att försöka förhindra prishöjningar på varor och tjänster som anses vara nödvändiga för allmänheten, som till exempel el, vatten eller mediciner. Som förklaras nedan kan dock pristak leda till brist på varor.
 • Ett prisgolv är istället den lägsta prisnivån som tillåts på en viss vara eller tjänst. Det innebär att priset inte får sänkas under den fastställda nivån, även om det finns en lägre efterfrågan på produkten eller tjänsten. Prisgolv används ibland som ett sätt att säkerställa att producenter får en lägsta nivå av intäkter för varor eller tjänster som anses nödvändiga att producera i en viss mängd inom landet, som till exempel livsmedel. Det (för) höga priset riskerar dock att leda till en överproduktion av varan.

Både pristak och prisgolv kan alltså användas av regeringar eller myndigheter för att reglera marknadspriser på varor eller tjänster. 

Vilka 3 faktorer påverkar prissättningen?

Vilka faktorer påverkar priset på en vara eller tjänst?

Det är ett komplicerat system med prissättningen. Det finns interna samt externa faktorer som påverkar det pris som företaget sätter. Komplexiteten ökar dessutom med att produkten eller tjänsten består av flera delar, och varje dels skapare skall ha sin andel.

Varför kostar det 99?

Hur mycket bättre behöver då en AI-assistent eller en chattbot vara för att utgöra ett alternativ användarna föredrar? Och på vilka parametrar behöver den konkurrera? När deltagarna i rapporten ”Se kunden” fick rangordna vad som är viktigast för en bra upplevelse av kund- och medborgarservice prioriterar de snabb hantering av ärendet, tillgänglighet och empatiskt bemötande.

Empatifaktorn kan förklara varför många fortfarande helst väljer mänsklig dialog. När AI-assistenterna blir mänskligare i sitt uttryck blir det intressant att följa hur preferensen påverkas. Och i förlängningen, när AI-tekniken blir så avancerad att den inte kan åtskiljas från en människa, tillkommer helt nya frågeställningar att förhålla sig till om autenticitet och förtroende.

”Vi står inför ett paradigmskifte. När tekniken blir så bra att vi inte längre kan avgöra om vi interagerar med en maskin, en favoritskådespelare eller vår närmaste familj, vad händer då? Hur kommer vi hantera balansgången mellan ett perfekt empatiskt och effektivt bemötande med den begynnande misstänksamheten att inget kanske är på riktigt?” säger Per Vallander.

Vad kostar en hantverkare i timmen 2023?

 • Kostnad för en snickare brukar ligga mellan 400-550 kr/timme + moms. Det finns dock de som ligger något lägre per timma men betydligt högre också. 750-800 kr/timma finns det hantverkare som tar.

Vad snickare tar betalt per timma skiljer sig en del. Det beror på olika faktorer:

 • Exempelvis kan snickare i storstäder ofta ta mer betalt en en snickare i en mindre stad eller på en mindre ort. Snickare i Stockholm, Göteborg eller Malmö tar ofta lite mer per timma än snickare i Karlstad eller Borås.
 • Hur mycket måste man sälja för att ta ut lön?

  Som alla andra företagare bör du som frilans räkna och göra det ordentligt. Det kostar nämligen att frilansa. Du måste själv betala för datorer, kameror och annan utrustning. Samma sak gäller för försäkringar, lokalhyror, prenumerationer, pennor, papper och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna göra ett bra jobb.

  Var realistisk i dina beräkningar, framför allt av intäkterna. Det du fakturerar är inte det du till slut får i plånboken. Efter avdrag för egenavgifter/sociala avgifter, rörelsens kostnader och den vanliga inkomstskatten blir det bara drygt en tredjedel kvar.

  Vilka tre K brukar företagen säga att rätt pris bygger på?

  Först måste du titta på kostnaderna och göra en kalkyl. Vad kostar det att ta fram produkten? Var ligger “break even”, det vill säga den punkt där dina intäkter täcker dina kostnader? Här behöver du även räkna med kostnader för administration, försäljning, semester och annat som inte direkt genererar intäkter men som ändå är en förutsättning för att företaget ska klara sina åtaganden. I nästa steg måste du även räkna in vinsten. Vad vill eller behöver du tjäna per produkt för att det ska bli lönsamt?

  Den här kostnadsbaserade prissättningsmodellen säger dock inget om hur mycket kunderna vill betala och därför är sannolikheten liten att kostnadsbaserad prissättning ger rätt pris, det vill säga det pris som motsvarar kundens betalningsvilja. Därför blir det svårt att beräkna och få koll på både försäljningsvolym och vinstmarginal.

  Timpris eller löpande räkning som det också kallas är ett vanligt sätt att ta betalt för tjänster. Fördelen är att prissättningen är enkel att förstå men det finns nackdelar för både dig som företagare och för din kund. För vad händer om du hittar sätt som gör dig mer effektiv? Jo, du får en lägre intäkt eftersom det går åt mindre tid. Å andra sidan kan det även vara negativt för kunden om det händer något oförutsett eller en nyanställd ska göra jobbet på längre tid.

  Detta är en vanlig prissättningsfråga många företagare tampas med idag då tekniken många gånger gör arbetet snabbare. En annan nackdel med timbaserad prissättning är att både du och kunderna får ett ojämnt betalningsflöde beroende på när arbetet görs och faktureras.

   Behöver du ett smart system för tidregistrering? Med Visma Tid Smart kan du och dina anställda rapportera tid var ni vill, både i datorn och direkt i mobilen eller surfplattan.