:

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att skilja sig?
 2. Vilka papper behöver man för att skilja sig?
 3. Vad skall man tänka på vid en skilsmässa?
 4. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 5. Kan man bli nekad skilsmässa?
 6. Vad Delar man inte vid skilsmässa?
 7. Vem betalar vad vid skilsmässa?
 8. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 9. Vem ska flytta vid skilsmässa?
 10. Vad är den vanligaste orsaken till skilsmässa?
 11. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 12. Vem har mest rätt till huset?
 13. Får jag behålla huset vid skilsmässa?
 14. Vem vill oftast skiljas?
 15. Varför är skilsmässa så smärtsam?

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Vår expert Susanne Eliasson har gjort en beräkning på vad en skilsmässa kostar för en familj med två hemmaboende barn varav det yngsta är 8 år. Den ena parten antas bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden, medan den andra hyr en fyrarummare för att kunna ha barnen delvis boende hos sig. Ingen av makarna beräknas flytta ihop med någon ny partner inom tioårsperioden.

För familjen med två hemmaboende barn landar notan för en skilsmässa på mer än 1,8 miljoner kronor över en tioårsperiod. Och då är kostnaderna för själva flytten, nya möbler och husgeråd inte inräknade.

Vilka papper behöver man för att skilja sig?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

Vad skall man tänka på vid en skilsmässa?

Du kan se vilken tingsrätt du tillhör genom att gå in på www.domstol.se och även ladda ner en blankett för ansökan. Det finns två olika ansökningar; en för gemensamt beslut och en annan om din partner inte vill skilja sig men du vill.

Glöm inte! Du behöver bifoga person­bevis och hemortsbevis för båda parter. På Skatteverkets hemsida kan du beställa detta.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

Kan man bli nekad skilsmässa?

Betänketiden löper mellan lägst sex månader och högst 12 månader. Efter betänketiden är det viktigt, om parterna fortfarande önskar skilja sig, att aktivt begära fullföljd. I annat fall kommer giftermålet att fortsätta.

Det är tingsrätten som beslutar om betänketid är nödvändigt eller inte.  Det enda undantaget till betänketid är om makarna bott isär de senaste två åren.

Vad Delar man inte vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Vi är gifta, men bor i varsin lägenhet sedan 13 år tillbaka. Nu vill vi skiljas. Om någon av oss sparat pengar på banken, delar vi på dom? Skulle vilja be om svar. Tack.

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Principen för att skriva en ansökan om skilsmässa är detsamma som om du ska skriva ett annat juridiskt dokument som t.ex. ett testamente eller ett äktenskapsförord. Dvs, har du tillräckliga kunskaper och vet vad du gör kan du själv skriva dokumentet och det behöver följaktligen inte kosta dig något. I vart fall inte mer än i form av den tid du lägger ner på arbetet.

Är du inte säker på hur man skriver en skilsmässoansökan och t.ex. vilka yrkanden du ska framföra, som t.ex. yrkanden om betänketid, vårdnad eller liknande kan du anlita en advokat för att få hjälp. En konsultation med en advokat som informerar om reglerna och därefter upprättar din ansökan om skilsmässa samt hanterar eventuella kontakter med domstolen innebär sannolikt ett par timmars arbete för advokaten. Anlitar du en advokat kan du i de flesta fall räkna med en kostnad på ett par tusen kronor och uppåt för hjälp med endast själva ansökan om skilsmässa. Kostnaden varierar beroende på var du är bosatt och vilken advokat som du anlitar. Vad avser beräkningen av advokatkostnader följer en mer utförlig redogörelse längre ner under rubriken “Advokatkostnader”.

Du kan även använda dig av en dokumentmall när du ska skriva din ansökan om äktenskapsskillnad. En dokumentmall kan självfallet inte ersätta juridisk kunskap. Men i förening med tydliga instruktioner kan en mall vara en liten hjälp på vägen. Detta gäller framförallt när det är fråga om enklare typer av skilsmässor. En ansökan om skilsmässa när båda makarna är ense om att skilja sig samtidigt som de inte har några barn är betydligt enklare att skriva än om makarna har barn och är oense om det mesta som har samband med skilsmässan.

Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

Principen för att skriva en ansökan om skilsmässa är detsamma som om du ska skriva ett annat juridiskt dokument som t.ex. ett testamente eller ett äktenskapsförord. Dvs, har du tillräckliga kunskaper och vet vad du gör kan du själv skriva dokumentet och det behöver följaktligen inte kosta dig något. I vart fall inte mer än i form av den tid du lägger ner på arbetet.

Är du inte säker på hur man skriver en skilsmässoansökan och t.ex. vilka yrkanden du ska framföra, som t.ex. yrkanden om betänketid, vårdnad eller liknande kan du anlita en advokat för att få hjälp. En konsultation med en advokat som informerar om reglerna och därefter upprättar din ansökan om skilsmässa samt hanterar eventuella kontakter med domstolen innebär sannolikt ett par timmars arbete för advokaten. Anlitar du en advokat kan du i de flesta fall räkna med en kostnad på ett par tusen kronor och uppåt för hjälp med endast själva ansökan om skilsmässa. Kostnaden varierar beroende på var du är bosatt och vilken advokat som du anlitar. Vad avser beräkningen av advokatkostnader följer en mer utförlig redogörelse längre ner under rubriken “Advokatkostnader”.

Du kan även använda dig av en dokumentmall när du ska skriva din ansökan om äktenskapsskillnad. En dokumentmall kan självfallet inte ersätta juridisk kunskap. Men i förening med tydliga instruktioner kan en mall vara en liten hjälp på vägen. Detta gäller framförallt när det är fråga om enklare typer av skilsmässor. En ansökan om skilsmässa när båda makarna är ense om att skilja sig samtidigt som de inte har några barn är betydligt enklare att skriva än om makarna har barn och är oense om det mesta som har samband med skilsmässan.

Vem ska flytta vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag har flyttat ut från vårt gemensamma hem. Detta pga att Vi skall skiljas och hon inte kan tänka sig att bo kvar under samma tak som mig. Min fråga är hur skall jag ställa mig till att betala ”hyra för vårt gemensamma hem” som jag inte får bo i. Jag har ju dessutom en ny hyra,

Vad är den vanligaste orsaken till skilsmässa?

Många olika orsaker kan ligga bakom beslutet att skilja sig. En av föräldrarna kan uppleva sig vara i en återvändsgränd från vilken skilsmässa är den enda utvägen. Föräldrarna kan ha förlorat närheten till och växt ifrån varandra. Alkohol och droger, otrohet, våld, brist på närhet och kärlek, olika värderingar eller skilda målsättningar är vanliga orsaker. Brist på respekt och förtroende för den andra kan också vara en bidragande faktor. Även om man försöker hitta en balans och rätta till brister lyckas inte detta alltid.

Ibland kan skilsmässa vara den bästa lösningen för alla berörda även om det inte till en början känns så. Om föräldrarna grälat under lång tid och förhållandet mellan dem är spänt kan skilsmässan framstå som en lättnad. Med tiden märker man hur trevligt det är att slippa den spända och ångestfyllda stämningen och åter kunna ägna sig åt annat när man är hemma.

Föräldrarna bör tala med barnen om orsakerna till skilsmässan och hur den kommer att påverka livet framöver. Alla detaljer kring förhållandet mellan föräldrarna behöver barnet inte veta, utan föräldrarna ska berätta om orsakerna till skilsmässan på ett sätt som är uppbyggande för barnet. Det är till fördel om familjens situation och hur praktiska frågor kommer att lösas diskuteras i förväg, redan innan skilsmässan äger rum. Då kan alla på ett bättre sätt förbereda sig inför skilsmässan och de nya omständigheter som följer av den.

Hur många ångrar sin skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Skilde mig från min fru utan betänketid i vintras, det var ett gemensamt beslut som kändes rätt då. Nu har det osannolika hänt - vi aldrig haft det bättre. Min fråga är om det går att ta tillbaka detta beslut?

Vem har mest rätt till huset?

I samband med en separation är en fråga av central betydelse: Vem av parterna har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden?

Frågan ovan kan delas upp i två delar: Den första delfrågan avser vem av parterna som får bo kvar i bostaden i väntan på bodelning? Den andra frågan är vem som faktiskt får bostaden i samband med bodelningen?

Får jag behålla huset vid skilsmässa?

Går du och funderar på hur du ska gå tillväga när du ska lösa ut din snart före detta make eller maka från er gemensamma bostad? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om att köpa ut hus vid skilsmässa.

När två personer är gifta räknas de juridiskt som en person istället för två, och är båda ägare av all egendom. Vid en skilsmässa ska egendomen delas lika mellan parterna, om det inte finns ett äktenskapsförord som uppger något annat eller ett gåvobrev som uttryckligen säger att något ska ägas av ena parten. Uppdelningen av egendomen kallas för bodelning, då ska alla ägodelar, skulder och tillgångar listas. Därefter delas nettotillgångarna upp mellan makarna, vilket innebär att man också behöver komma överens om vem som ska äga vad.

Vem vill oftast skiljas?

De vanligaste månaderna för skilsmässoansökningar är juni, juli, januari och augusti – det vill säga när vi har sommar- och julledigt. Det visar en undersökning från Ratsit. Vad beror detta på? Kanske att vi får tid att umgås med varandra och upptäcker sidor vi inte sett förut – eller lyckats glömma under månaderna med vardagslunk. Ni kanske umgås så mycket under semestern att ni blir både galna och trötta på varandra.

Lönen ser ut att kunna påverka om ett äktenskap kommer att hålla eller inte – och hög lön = större chans att ni håller ihop. Detta gäller även utbildningsnivå, som oftast kan höra ihop med lönekurvan. De som har längre utbildning lyckas oftare med sina äktenskap än de som är lågutbildade. Högutbildade par skaffar ofta barn renare i livet, vilket också ger en större stabilitet.

Skilsmässostatistisken skiljer sig rätt stort på olika orter i Sverige. Mest skiljer vi oss i Ockelbo utanför Gävle och Gnesta utanför Stockholm, och minst skiljer sig norrlänningarna i Storuman och Övertorneå . Läs mer om var vi skiljer oss här!

Varför är skilsmässa så smärtsam?

De vanligaste månaderna för skilsmässoansökningar är juni, juli, januari och augusti – det vill säga när vi har sommar- och julledigt. Det visar en undersökning från Ratsit. Vad beror detta på? Kanske att vi får tid att umgås med varandra och upptäcker sidor vi inte sett förut – eller lyckats glömma under månaderna med vardagslunk. Ni kanske umgås så mycket under semestern att ni blir både galna och trötta på varandra.

Lönen ser ut att kunna påverka om ett äktenskap kommer att hålla eller inte – och hög lön = större chans att ni håller ihop. Detta gäller även utbildningsnivå, som oftast kan höra ihop med lönekurvan. De som har längre utbildning lyckas oftare med sina äktenskap än de som är lågutbildade. Högutbildade par skaffar ofta barn renare i livet, vilket också ger en större stabilitet.

Skilsmässostatistisken skiljer sig rätt stort på olika orter i Sverige. Mest skiljer vi oss i Ockelbo utanför Gävle och Gnesta utanför Stockholm, och minst skiljer sig norrlänningarna i Storuman och Övertorneå . Läs mer om var vi skiljer oss här!