:

Hur kan man överklaga tilläggsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man överklaga tilläggsavgift?
 2. Vad händer om man inte betalar tilläggsavgift?
 3. Kan man överklaga SL böter?
 4. Hur betalar man en tilläggsavgift?
 5. Hur mycket kostar det att överklaga?
 6. Måste man betala tilläggsavgift?
 7. Har kontrollanter rätt att hålla kvar en?
 8. Vem betalar överklagande?
 9. Vad krävs för att överklaga?
 10. Får kontrollanter be om leg?
 11. Får kontrollanter röra dig?
 12. Får kontrollanter stoppa dig?
 13. Hur skriver man ett bra överklagande?
 14. Vilka beslut går inte att överklaga?
 15. Har kontrollanter rätt att gripa?

Hur kan man överklaga tilläggsavgift?

Kontrollanterna kan stå utanför fordonen och kontrollera biljetten när du stiger på, eller kontrollera biljetter ombord på fordonen. Kontrollanterna har alltid arbetskläder där det tydligt framgår att de arbetar som biljettkontrollanter, samt identitetsbricka.

Vad händer om man inte betalar tilläggsavgift?

Alla vet att det inte är bra att få en betalningsanmärkning. Men vad är egentligen stegen från en obetald räkning till en betalningsanmärkning? Betyder ett brev från ett inkassoföretag eller Kronofogden automatiskt att du hamnat på svarta listan? Vi benar ut.

En betalningsanmärkning kan få stora konsekvenser för ditt liv. I värsta fall kan det leda till att du inte får låna pengar, kan hyra en lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Men hur blir en obetald räkning till en betalningsanmärkning?

Kan man överklaga SL böter?

Om du anser att du inte är skyldig att betala tilläggsavgiften måste du höra av dig till oss inom 10 dagar från det att du fått föreläggandet om betalning. Du berättar om dina synpunkter på situationen vid kontrolltillfället och varför du tycker att du inte ska betala tilläggsavgiften.

Det är ISS som sköter biljettkontrollen på uppdrag av SL, så det är till dem du vänder dig.

Hur betalar man en tilläggsavgift?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som också debiterar 600 kronor i grundavgift.

Hur mycket kostar det att överklaga?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en avgift vid överklagande av bygglov samt detaljplaner och tillkännager detta för regeringen.

Måste man betala tilläggsavgift?

Biljettkontroller på bussar och tåg görs med stöd av lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Har du inte en giltig biljett vid en biljettkontroll säger lagen att vi kan utfärda en tilläggsavgift.

Har kontrollanter rätt att hålla kvar en?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du dels undrar om det kan innebära någon rättslig påföljd för dig när polis eller ordningsvakt håller kvar dig och dels om du har begått ett brott när du inte stannar för biljettkontrollanten.

Vem betalar överklagande?

Om du har fått ett beslut från Jordbruksverket kan du oftast överklaga det till domstol. Det står i beslutet om du kan överklaga det och vilken överinstans det är som prövar beslutet.

Om du inte överklagar beslutet vinner det laga kraft, vilket innebär att det börjar gälla. Det är alltså viktigt att du överklagar beslutet om du inte är nöjd med det.

Har du fått ett beslut om jordbrukarstöd från länsstyrelsen som du inte är nöjd med? Då kan du i de flesta fall överklaga det till Jordbruksverket. Det står i beslutet om du kan överklaga det eller inte.

Vad krävs för att överklaga?

Huvudregeln i svensk rätt är att en dom eller ett beslut får överklagas av den som domen eller beslutet rör om avgörandet har gått henne eller honom emot. Överklagandet ska skickas in till den instans som meddelade beslutet eller domen. De kommer sedan att pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar sedan över överklagandet till nästa instans som avgör om parten har rätt att klaga. Det finns två typer av beslut – slutliga beslut och icke slutliga beslut. Ett slutligt beslut få alltid överklagas om inte annat är föreskrivet. Ett icke slutligt beslut får ibland enbart överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut. Det kan t.ex. röra beslut som fattas under en pågående rättegång. Ibland kan det även krävas att en part anmäler missnöje för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

För att ett mål ska tas upp till prövning i hovrätten krävs det i vissa fall prövningstillstånd. Det krävs exempelvis inte prövningstillstånd i ett brottmål när påföljden har blivit annan än böter. Prövningstillståndet är ingen begränsning i en parts rätt att överklaga men det innebär att underinstansens beslut eller dom inte kan prövas om hovrätten eller Högsta domstolen inte gett sitt tillstånd. Prövningstillstånd meddelas om det finns anledning att tro att underinstansens dom inte är korrekt eller om målet rör en fråga som är viktig att få prövad eftersom det saknas vägledande avgöranden inom det området.

Får kontrollanter be om leg?

Gratisåkande på kollektiva färdmedel är ett problem, inte minst i storstäderna. I Stockholm arbetar biljettkontrollanterna hos Storstockholms Lokaltrafik (SL) i en snårig juridisk terräng. Det är nämligen så att när kontrollanterna hittar en person som inte kan uppvisa en biljett så har de rätt att bötfälla den personen.De har rätt att fråga efter legitimation, men de kan inte kräva att få se den. Den som vägrar visa legitimation, men uppger namn och personnummer får med sig en böteslapp på 500 kronor som personen själv skrivit under. Den som över huvud taget inte vill vara med på noterna kan promenera därifrån. Kontrollanterna har inte rätt att hålla fast personen. Inte ens i väntan på polis. Kontrollanterna kan inte heller ta hjälp av polisen för att se personens legitimation.Gång på gång skriver kontrollanterna ut böteslappar med muntliga uppgifter som grund. Den som ljuger och lämnar någon annans person- uppgifter struntar förstås i att betala. Gång på gång leder detta till att oskyldiga personer häpnar inför de överraskande inkassokraven som plötsligt dyker upp med posten. Så får de börja sin kamp för upprättelse.Tidigare var det ett brott att resa med kollektivtrafik utan biljett. Idag är det inte det. Istället finns en lag som säger att så kallad tilläggsavgift får tas ut från den som reser utan biljett.Eftersom gratisåkandet inte är ett brott, är det inget polisärende. Eftersom SL:s biljettkontrollanter inte kan kräva legitimation skrivs böter ut på lösa grunder. Detta är att betrakta som en lucka i lagen. Därför bör regeringen se över de aktuella reglerna och förslå en förändring.

Får kontrollanter röra dig?

Biljettkontroller på bussar och tåg görs med stöd av lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Har du inte en giltig biljett vid en biljettkontroll säger lagen att vi kan utfärda en tilläggsavgift.

Får kontrollanter stoppa dig?

Vilka har rätt att stoppa dig på vägen?

Följande yrkesgrupper har rätt att stoppa och dirigera trafikanter:

Hur skriver man ett bra överklagande?

Det står att jag ”ges tillfälle att yttra mig” i en skrivelse från förvaltningsrätten. Vad innebär att yttra sig?

Ett yttrande är oftast en skrivelse som skickas eller lämnas in till förvaltningsrätten. Att du ges tillfälle att yttra dig betyder att du har möjlighet att ge din syn på saken - men du måste inte.

Vilka beslut går inte att överklaga?

De beslut som Sametinget fattar, oavsett om det är tjänstemän eller politiker som fattar besluten, går i vissa fall att överklaga. Det beror på vad som står i förordningen som gäller ärendet.

Enligt 2 kap 7 § sametingslagen (1992:1433) gäller att Sametinget samt dess styrelses och nämnders beslut får överklagas endast om det finns särskilda föreskrifter om det. Vid införandet av sametingslagen ansågs det inte rimligt att ha en sådan ordning med generell möjlighet att överklaga beslut som fattas av tinget eller dess organ (prop 1992/93:32 s 65).

Har kontrollanter rätt att gripa?

Jag arbetar inte med brottmål, men har handlagt ett antal civilrättsliga tvister mellan resenärer och västtrafik.

Nu kokar det i Göteborg igen, se t.ex. här.