:

Vad är en Tillgångsutredning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Tillgångsutredning?
 2. Hur går en utmätning till?
 3. Vad kan kronofogden inte utmäta?
 4. Hur ofta gör Kronofogden utredning?
 5. Hur mycket får en bil vara värd innan Kronofogden tar den?
 6. Hur lång tid tar Kronofogdens utredning?
 7. Vad är minimum att leva på?
 8. Får man betalningsanmärkning vid utmätning?
 9. Kan Kronofogden se mitt bankkonto?
 10. Kan Kronofogden ta min telefon?
 11. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 12. Kan Kronofogden ta hela min lön?
 13. Kan Kronofogden ta en bil som inte är min?
 14. Kan man jobba extra när man har löneutmätning?
 15. Hur ofta kollar Kronofogden mitt konto?

Vad är en Tillgångsutredning?

En vanligt förekommande presumtionsregel om obestånd är 2 kap. 8 § första meningen KonkL. Enligt den bestämmelsen förutsätts (presumeras) en gäldenär vara på obestånd om Kronofogden inom de senaste sex månaderna har genomfört en tillgångsundersökning där det framgår att gäldenären saknade tillgångar för full betalning av utmätningsfordringen. Tillgångsundersökningen avslutas med en utredningsrapport.

Många gånger är det mest rationellt för en borgenär att låta Kronofogden genomföra en tillgångs­undersökning om det inte finns särskild anledning att skyndsamt lämna in en konkursansökan. Det är i regel svårare för en gäldenär att motbevisa obestånd när Kronofogden har kontrollerat banktillgodohavanden, förekomsten av tillgångar i diverse register etc. Det är även möjligt för borgenären att vid en konkursförhandling åberopa Kronofogdens handläggare som vittne angående hur tillgångsundersökningen har genomförts.

Om gäldenären uppger att det finns viss egendom trots att Kronofogden har slagit fast att det saknas utmätningsbara tillgångar, så kan borgenären lämpligen anvisa egendomen till utmätning. Naturligtvis är det av största intresse att utreda varför gäldenären i så fall valt att inte själv använda tillgången till betalning av borgenärens skuld. Likaså om gäldenären försökt undanhålla egendomen från utmätning.

Hur går en utmätning till?

Den som har en dom eller ett beslut som innebär en rätt till betalning kan vända sig till Kronofogden för verkställighet. Med verkställighet menas att Kronofogden tvångsvis genomför vad som har prövats och beslutats av en domstol eller en annan myndighet. Vid verkställighet tillämpar Kronofogden bestämmelserna i UB. Ett mål om verkställighet enligt UB kallas för utsökningsmål (1 kap. 3 § UB).

Den som begär verkställighet hos Kronofogden kallas sökande. Sökandens motpart hos Kronofogden kallas svaranden och i mål om betalningsskyldighet kallas motparten gäldenär. Andra än parterna kallas tredje man. Tredje man hos vilken en gäldenär har en fordran kallas sekundogäldenär (1 kap. 7 § UB).

Vad kan kronofogden inte utmäta?

Även om egendomen är utmätningsbar enligt de allmänna förutsättningarna är det inte säkert att Kronofogden får utmäta all sådan egendom. Viss egendom är nämligen undantagen från utmätning. Vad som kan undantas från utmätning regleras i 5 kap. UB. Kronofogden ska självmant pröva vad som ska undantas från utmätning utifrån kända omständigheter eller utifrån uppgifter som myndigheten kan få utan större utredning. Gäldenären ska lämna de uppgifter som kan behövas för bedömningen (5 kap. 14 § UB). Gäldenären kan avstå från egendom som egentligen ska undantas från utmätning genom att anvisa den till utmätning (5 kap. 15 § UB).

Viss egendom kan vara undantagen från utmätning för att gäldenären ska kunna fortsätta försörja sig och sin familj, s.k. beneficieegendom (5 kap. 1-4 §§ UB). Juridiska personer, med undantag för dödsbon, omfattas inte av beneficiereglerna (5 kap. 3 § UB).

Hur ofta gör Kronofogden utredning?

En vanligt förekommande presumtionsregel om obestånd är 2 kap. 8 § första meningen KonkL. Enligt den bestämmelsen förutsätts (presumeras) en gäldenär vara på obestånd om Kronofogden inom de senaste sex månaderna har genomfört en tillgångsundersökning där det framgår att gäldenären saknade tillgångar för full betalning av utmätningsfordringen. Tillgångsundersökningen avslutas med en utredningsrapport.

Många gånger är det mest rationellt för en borgenär att låta Kronofogden genomföra en tillgångs­undersökning om det inte finns särskild anledning att skyndsamt lämna in en konkursansökan. Det är i regel svårare för en gäldenär att motbevisa obestånd när Kronofogden har kontrollerat banktillgodohavanden, förekomsten av tillgångar i diverse register etc. Det är även möjligt för borgenären att vid en konkursförhandling åberopa Kronofogdens handläggare som vittne angående hur tillgångsundersökningen har genomförts.

Om gäldenären uppger att det finns viss egendom trots att Kronofogden har slagit fast att det saknas utmätningsbara tillgångar, så kan borgenären lämpligen anvisa egendomen till utmätning. Naturligtvis är det av största intresse att utreda varför gäldenären i så fall valt att inte själv använda tillgången till betalning av borgenärens skuld. Likaså om gäldenären försökt undanhålla egendomen från utmätning.

Hur mycket får en bil vara värd innan Kronofogden tar den?

Hej och tack för din fråga,

Först och främst krävs vid all form av utmätning att det finns en exekutionstitel, dvs en fordran av något av de slag som återfinns i 3 kap. 1 § Utsökningsbalken (UB). Exempel på exekutionstitlar är domar, förbindelser angående underhållsbidrag och Kronofogdemyndighetens beslut i mål om betalningsföreläggande.

Hur lång tid tar Kronofogdens utredning?

Om du inte betalar eller bara betalar en del av skulden kommer Kronofogden att utreda om du har några pengar eller tillgångar. Om du har det använder Kronofogden dem för att betala din skuld till brottsoffret. Deras utredning kan leda till att du får en betalningsanmärkning. Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Om utredningen visar att du inte kan betala får brottsoffret ett brev om det och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att söka ersättning därifrån. Finns det ingen försäkring eller om brottsoffret bara får ersättning för en del av skadan kan personen ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Du kan då få en skuld till Brottsoffermyndigheten.

Vad är minimum att leva på?

Existensminimum innebär en fastställd nettosumma per månad, som ska räcka till mat, kläder med mera, på en låg kostnadsnivå men enligt vad som kan anses skäligt. Utöver detta lämnas genom försörjningsstödet även bidrag till hemförsäkring samt arbetslöshetskasseavgift. Den som kan arbeta måste söka arbete. Om den som lever på existensminimum behöver egen bil för resor till och från arbete, sjukhus med mera kan bilförsäkring, bränslekostnader och fordonsskatt inkluderas i stödet som beviljas av kommunens socialnämnd. Detta beviljas restriktivt och man kan tvinga deltidsarbetande med barn att söka heltidsarbete.

Relaterat till existensminimum är Kronofogdens förbehållsbelopp som anger hur mycket pengar som ska lämnas kvar vid utmätning av lönen. Beloppet är för 2021 boendekostnaden plus 5 016 kronor för en ensamstående vuxen.[5]

Får man betalningsanmärkning vid utmätning?

ewogICJpMThuLmF2YWFfYWxhdGFzb3QiIDogIsOWcHBuYSB1bmRlcnNpZG9yIiwKICAiaTE4bi5zdWxqZV9hbGF0YXNvdCIgOiAiU3TDpG5nIHVuZGVyc2lkb3IiLAogICJlbGVtZW50LndjYWciIDogInRydWUiLAogICJpbXBvcnRwYXRoIiA6ICIvd2ViY29tcG9uZW50cy9vaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL3Npc2FsdG9uYXZpZ2FhdGlvL2J1aWxkZXIiLAogICJpMThuLmF2YWFfbGlzdGEiIDogIsOWcHBuYSBsaXN0bmluZyIsCiAgImVsZW1lbnQubG9hZCIgOiAic2VydmVyIiwKICAiZWxlbWVudF9tb2RlIiA6ICIiLAogICJlbGVtZW50LnBhdGgiIDogIm9oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvc2lzYWx0b25hdmlnYWF0aW8vYnVpbGRlciIsCiAgImxpc3RlbmVycGF0aCIgOiAiL2VkaXRhYmxlLC9zaXZ1bl9sYXRhdXNfdmFsbWlzIiwKICAiZnVsbHBhdGgiIDogIi9jaGFubmVscy9wdWJsaWMvd3d3L3Z2djIvc3YvaW5kZXgvY29udGFjdC8yRDlXVlc2TkkvNVR2clVsOVRBIiwKICAiSU5TVEFOQ0VJRCIgOiAiMmdZdUsxTFo2IiwKICAiZXJpbGxpc2V0X3Z1b3Npa2Fuc2lvdCIgOiAiIiwKICAiY2xhc3MiIDogImhpZGRlbi14cyBoaWRkZW4tc20iLAogICJlbGVtZW50IiA6ICJvaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL3Npc2FsdG9uYXZpZ2FhdGlvL2J1aWxkZXIiLAogICJkYXRhX2xpc3RlbmVycyIgOiAib2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvbmF2aWdhYXRpby9idWlsZGVyLC9lZGl0YWJsZSwvc2l2dW5fbGF0YXVzX3ZhbG1pcyIsCiAgImkxOG4uYmFzZSIgOiAib2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvbmF2aWdhYXRpby9idWlsZGVyIiwKICAic2VjdGlvbiIgOiAiZGVmYXVsdCIsCiAgImVsZW1lbnQub25sb2FkIiA6ICJzZXJ2ZXIiLAogICJjaGFubmVsLmxhbmd1YWdlIiA6ICJzdiIsCiAgInNraW4iIDogInNpc2FsdG9uYXZpZ2FhdGlvLmh0bWwiLAogICJjYXJkY2hhbm5lbCIgOiAicHVibGljIiwKICAiZWxlbWVudC42IiA6ICJmYWxzZSIsCiAgImVsZW1lbnQuNSIgOiAiZmFsc2UiLAogICJ1cmxleGVjdXRlcGF0aCIgOiAiL2NoYW5uZWxzL3B1YmxpYy93d3cvdnZ2Mi9zdi9pbmRleC9jb250YWN0LzJEOVdWVzZOSS81VHZyVWw5VEEiLAogICJlbGVtZW50LmxpbmsiIDogIi9lbGVtZW50Lmh0bWwuc3R4IiwKICAiZWxlbWVudC5jYWNoZS5jYWNoZXBhdGgiIDogIi9lbGVtZW50cy9vaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL3Npc2FsdG9uYXZpZ2FhdGlvL3Z2djIvc3YvY29udGFjdC9wdWJsaWMiLAogICJVSUQiIDogImlkMmdZd2lycXE0IiwKICAiZWxlbWVudC5tb2RlIiA6ICJlbGVtZW50IiwKICAiZWxlbWVudC5jYWNoZSIgOiAidHJ1ZSIsCiAgImVsZW1lbnQubGFuZ3VhZ2UiIDogImZpIiwKICAiaTE4bi5hbGF2YWxpa2tvIiA6ICJ1bmRlcm1lbnkiLAogICJlbGVtZW50LnB1YmxpY2xpbmsiIDogIi9lbGVtZW50Lmh0bWwuc3R4IiwKICAiR1VJRCIgOiAiIiwKICAiaTE4bi5qYXJqZXN0YV9zaXZ1amEiIDogIsOEbmRyYSBzaWQgb3JkbmluZyIsCiAgImkxOG4ubmF2aWdhYXRpbyIgOiAiTmF2aWdlcmEiLAogICJjc3MiIDogImNzcy9zaXNhbHRvbmF2aWdhYXRpby5jc3MiLAogICJ2aWV3dXJsIiA6ICIvYmluL2dldC92aWQvNVR6UmFkaG1lLjVVMDVJYXEybS5OdGNhbk5IeHMiLAogICJlbGVtZW50X3BhdGgiIDogIm9oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvc2lzYWx0b25hdmlnYWF0aW8vYnVpbGRlciIsCiAgIkNVUlJFTlRQQVRIIiA6ICIvc3RhdG8vZnJhbWVzZXQvc3RhdG8vZnJhbWVzZXQvb2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvbmF2aWdhYXRpby9vaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL3Npc2FsdG9uYXZpZ2FhdGlvL29oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvc2lzYWx0b25hdmlnYWF0aW8vYnVpbGRlci9vaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL3Npc2FsdG9uYXZpZ2FhdGlvL2J1aWxkZXIvIiwKICAiZWRpdHVybCIgOiAiL2Jpbi9nZXQvdmVkLzVUelJhZGhtZS41VTA1SWFxMm0uTnRjYW5OSHhzIiwKICAicHVibGljdXJsIiA6ICIvZWxlbWVudC5odG1sLnN0eCIsCiAgImVsZW1lbnQuY29tcG9uZW50IiA6ICJ0cnVlIiwKICAiIiA6ICIiCn0= ewogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNvbnRlbnQuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnRhYmxlLmRhdGFUeXBlIiA6ICJ0YWJsZSIsCiAgIkdVSUQiIDogIiIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuZmVhdHVyZWRib3guZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJlbGVtZW50LnBhdGgiIDogIm9oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvc2lzYWx0b2VkaXRvcmkvdmFzZW5fcGFsc3RhIiwKICAiZWxlbWVudCIgOiAib2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvZWRpdG9yaS92YXNlbl9wYWxzdGEiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnRhYmxlLmljb24iIDogImZhIGZhLXRhYmxlIiwKICAiaW1wb3J0cGF0aCIgOiAiL3dlYmNvbXBvbmVudHMvb2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvZWRpdG9yaS92YXNlbl9wYWxzdGEiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNyb3BiYW5uZXIuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnJhZGlvLmljb24iIDogImZhciBmYS1jaGVjay1jaXJjbGUiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnRhYmxlLnRpdGxlIiA6ICJUYXVsdWtrbyIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMubXVsdGljb250ZW50LnRpdGxlIiA6ICJTaXPDpGx0w7YgIzIiLAogICJwdWJsaWN1cmwiIDogIi9lbGVtZW50Lmh0bWwuc3R4IiwKICAiZWxlbWVudC5iYXNlIiA6ICJvaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL3Npc2FsdG9lZGl0b3JpIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy50ZXh0LnBhdGgiIDogIm9oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvc2lzYWx0b2VkaXRvcmkvdGV4dCIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuYWR2YmFubmVyLnBhdGgiIDogImNvbnRlbnQvYmxvY2tzL2FkdmFuY2VkLWJhbm5lciIsCiAgIkNVUlJFTlRQQVRIIiA6ICIvc3RhdG8vZnJhbWVzZXQvc3RhdG8vZnJhbWVzZXQvb2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvZWRpdG9yaS92YXNlbl9wYWxzdGEvb2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvZWRpdG9yaS92YXNlbl9wYWxzdGEvIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5jYXJkLnRpdGxlIiA6ICJOb3N0byIsCiAgImVsZW1lbnQuc29ydGFibGUiIDogInRydWUiLAogICJkZWZhdWx0LnR5cGUiIDogInRleHQiLAogICJjYXJkY2hhbm5lbCIgOiAicHVibGljIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5jaGVja2JveC5kYXRhVHlwZSIgOiAiY29udGVudCIsCiAgImVsZW1lbnQuc29ydGFibGUuY29udGFpbmVyIiA6ICI+IC5jb250ZW50LWVkaXRvci5ibG9ja3MiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmJhbm5lcmxpbmsuaWNvbiIgOiAiZmEgZmEtc3F1YXJlIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5hbmNob3IuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnNlbGVjdC5kYXRhVHlwZSIgOiAiY29udGVudCIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuaW1hZ2UuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNyb3BiYW5uZXIuaWNvbiIgOiAiZmEgZmEtcGljdHVyZS1vIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy50ZXh0aW5wdXQuaWNvbiIgOiAiZmFzIGZhLWdyaXAtbGluZXMiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNhcmQuaWNvbiIgOiAiZmEgZmEtaWQtY2FyZC1vIiwKICAiZWxlbWVudC5sYW5ndWFnZSIgOiAiZmkiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnRleHRpbnB1dC50aXRsZSIgOiAiVGVrc3Rpa2VudHTDpCIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMudmlkZW8uaWNvbiIgOiAiZmEgZmEtcGxheS1jaXJjbGUtbyIsCiAgImVsZW1lbnQuc29ydGFibGUucGFyYW1zLmF4aXMiIDogInkiLAogICJlbGVtZW50LnNvcnRhYmxlLnBhcnNlbW9kZSIgOiAiRURJVCIsCiAgImxpc3RlbmVycGF0aCIgOiAic3RhdG8tY29udGVudC1lZGl0b3IsL2VkaXRhYmxlIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy50YWJsZS5wYXRoIiA6ICJvaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL3Npc2FsdG9lZGl0b3JpL3RhYmxlIiwKICAiYWRkQXJlYVBvc2l0aW9uLm9mZnNldCIgOiAiMCIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMucmFkaW8ucGF0aCIgOiAiY29udGVudC9pbnB1dHMvcmFkaW8iLAogICJzZXJ2aWNlLmNhY2hlIiA6ICJmYWxzZSIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMudGV4dGFyZWEuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJlbGVtZW50X3BhdGgiIDogIm9oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvc2lzYWx0b2VkaXRvcmkvdmFzZW5fcGFsc3RhIiwKICAic2VydmljZS5nZXQiIDogIm9oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvY29udGVudC9lZGl0b3IiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNyb3BiYW5uZXIudGl0bGUiIDogIlJhamF0dGF2YSBiYW5uZXJpIiwKICAiZWRpdG1vZGUiIDogIiIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuYW5jaG9yLnRpdGxlIiA6ICJBbmtrdXJpIiwKICAidXJsZXhlY3V0ZXBhdGgiIDogIi9jaGFubmVscy9wdWJsaWMvd3d3L3Z2djIvc3YvaW5kZXgvY29udGFjdC8yRDlXVlc2TkkvNVR2clVsOVRBIiwKICAiZWxlbWVudC53b3JrZXJwYXJzZSIgOiAiZmFsc2UiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNvbnRlbnQudGl0bGUiIDogIlNpc8OkbHTDtiIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMudmlkZW8udGl0bGUiIDogIlZpZGVvIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5iYW5uZXJsaW5rLnBhdGgiIDogIm9oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvc2lzYWx0b2VkaXRvcmkvdmFzZW5fcGFsc3RhL2Jhbm5lcmxpbmsiLAogICJpbml0LmVsZW1lbnQiIDogIiIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMubGlua2xpc3QuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNyb3BiYW5uZXIucGF0aCIgOiAiY29udGVudC9ibG9ja3MvYmFubmVyIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5hbmNob3JsaXN0LnRpdGxlIiA6ICJTaXPDpGxseXNsdWV0dGVsbyIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMudGV4dGlucHV0LnBhdGgiIDogImNvbnRlbnQvaW5wdXRzL3RleHRpbnB1dCIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuY2FyZC5wYXRoIiA6ICJjb250ZW50L2Jsb2Nrcy9jYXJkIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy52aWRlby5wYXRoIiA6ICJjb250ZW50L2Jsb2Nrcy92aWRlbyIsCiAgImVsZW1lbnQuY29tcG9uZW50IiA6ICJ0cnVlIiwKICAiYWRkQXJlYVBvc2l0aW9uIiA6ICJib3R0b20iLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLm1kLnRpdGxlIiA6ICJNYXJrZG93biIsCiAgImVsZW1lbnQuYmFzZS5saXN0IiA6ICIvbW9kdWxlc2Jhc2UvZWxlbWVudHMvb2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvZWRpdG9yaSwvbW9kdWxlc2Jhc2UvZWxlbWVudHMvY29udGVudC9lZGl0b3IiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNvbnRlbnQuaWNvbiIgOiAiZmEgZmEtbmV3c3BhcGVyLW8iLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmxheW91dC5kYXRhVHlwZSIgOiAiY29udGVudCIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuYW5jaG9yLmljb24iIDogImZhcyBmYS1hbmNob3IiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzIiA6ICJ0ZXh0LGltYWdlLGJhbm5lcmxpbmsiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmJhbm5lcmxpbmsuZGF0YVR5cGUiIDogImJhbm5lcmxpbmsiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnJhZGlvLnRpdGxlIiA6ICJWYWxpbnRhbmFwcGkiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmRhdGUuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnNsaWRlc2hvdy5pY29uIiA6ICJmYXIgZmEtaW1hZ2VzIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5mZWF0dXJlZGJveC5pY29uIiA6ICJmYXMgZmEtdGgtbGFyZ2UiLAogICJlbGVtZW50LnNvcnRhYmxlLnBhcmFtcyIgOiAiYXhpcyIsCiAgImVkaXRvck5hbWUiIDogIlNpc8OkbHTDtmVkaXRvcmkiLAogICJFbGVtZW50LkJhc2UiIDogImNvbnRlbnQvZWRpdG9yIiwKICAiY2xhc3MiIDogImQtZmxleCBmbGV4LWNvbHVtbiBmdWxsLXdpZHRoIGlzLWNvbnRlbnQtZWRpdG9yIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy50ZXh0aW5wdXQuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnRleHQudGl0bGUiIDogIlRla3N0aSIsCiAgIm5ldyIgOiAiZmFsc2UiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnZpZGVvLmRhdGFUeXBlIiA6ICJjb250ZW50IiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5jb250ZW50LnBhdGgiIDogImNvbnRlbnQvYmxvY2tzL2NvbnRlbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmFuY2hvci5wYXRoIiA6ICJjb250ZW50L2FuY2hvcnMvYW5jaG9yIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5tZC5kYXRhVHlwZSIgOiAiY29udGVudCIsCiAgImZpZWxkbmFtZSIgOiAiY29udGVudF9sZWZ0IiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5tdWx0aWNvbnRlbnQuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJlbGVtZW50LnBsYWNlaG9sZGVyLnZpZXdlckVsZW1lbnQiIDogImNvbnRlbnQvdmlld2VyIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5zbGlkZXNob3cucGF0aCIgOiAiY29udGVudC9ibG9ja3Mvc2xpZGVzaG93LWJhbm5lciIsCiAgInNlcnZpY2UuZ2V0Lm9wZXJhdGlvbiIgOiAiIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5mZWF0dXJlZGJveC5wYXRoIiA6ICJjb250ZW50L2Jsb2Nrcy9mZWF0dXJlZC1ib3giLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmxheW91dC5pY29uIiA6ICJmYSBmYS1pZC1jYXJkLW8iLAogICJlbGVtZW50Lm1vZGUiIDogImVsZW1lbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmltYWdlLnRpdGxlIiA6ICJLdXZhIiwKICAiZWxlbWVudC5saW5rIiA6ICIvZWxlbWVudC5odG1sLnN0eCIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuYW5jaG9ybGlzdC5kYXRhVHlwZSIgOiAiY29udGVudCIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuYWR2YmFubmVyLmRhdGFUeXBlIiA6ICJjb250ZW50IiwKICAiZWxlbWVudC5sb2FkIiA6ICJjbGllbnQiLAogICJ2aWV3dXJsIiA6ICIvYmluL2dldC92aWQvNVR6UmFkaG1lLjVVMDVJYXEybS5OdGNhbk5IeHMiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmFkdmJhbm5lci50aXRsZSIgOiAiQmFubmVyaSIsCiAgIlVJRCIgOiAiaWQyZ1pmR0QzUXkiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmJhbm5lcmxpbmsudGl0bGUiIDogIkJhbm5lcmxpbmsiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmxpbmtsaXN0Lmljb24iIDogImZhIGZhLWxpbmsiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmFuY2hvcmxpc3QuaWNvbiIgOiAiZmFyIGZhLWxpc3QtYWx0IiwKICAic2tpbiIgOiAiZWRpdG9yLmh0bWwiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmlmcmFtZS5pY29uIiA6ICJmYSBmYS1maWxtIiwKICAiY2hhbm5lbC5sYW5ndWFnZSIgOiAic3YiLAogICJlbGVtZW50LjciIDogInRydWUiLAogICJlbGVtZW50LjYiIDogImZhbHNlIiwKICAiZWxlbWVudC41IiA6ICJmYWxzZSIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuaW1hZ2UuaWNvbiIgOiAiZmEgZmEtcGljdHVyZS1vIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5zZWxlY3QuaWNvbiIgOiAiZmFzIGZhLXRoLWxpc3QiLAogICJlbGVtZW50LnJvb3QubGlzdCIgOiAiL21vZHVsZXNiYXNlL2VsZW1lbnRzL2NvbnRlbnQvZWRpdG9yL3Jvb3Quc3RhdG8iLAogICJyZWFkRGF0YUZyb21DbGllbnRJblB1YmxpY0NoYW5uZWwiIDogImZhbHNlIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy50ZXh0LmRhdGFUeXBlIiA6ICJ0ZXh0LWVkaXRvci1IVE1MIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy50ZXh0YXJlYS50aXRsZSIgOiAiVGVrc3RpYWx1ZSIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuY2hlY2tib3gudGl0bGUiIDogIlZhbGludGFydXV0dSIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuc2xpZGVzaG93LnRpdGxlIiA6ICJLdXZhZXNpdHlzIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5sYXlvdXQucGF0aCIgOiAiY29udGVudC9ibG9ja3MvbGF5b3V0IiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy50ZXh0YXJlYS5pY29uIiA6ICJmYXMgZmEtYWxpZ24tanVzdGlmeSIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuZGF0ZS5pY29uIiA6ICJmYSBmYS1jYWxlbmRhci1vIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5jaGVja2JveC5pY29uIiA6ICJmYXIgZmEtY2hlY2stc3F1YXJlIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5pZnJhbWUuZGF0YVR5cGUiIDogImlmcmFtZSIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMucmFkaW8uZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLm11bHRpY29udGVudC5pY29uIiA6ICJmYSBmYS1uZXdzcGFwZXItbyIsCiAgImVsZW1lbnRfbW9kZSIgOiAiIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5saW5rbGlzdC50aXRsZSIgOiAiTGlua2tpbGlzdGEiLAogICJlZGl0b3Jtb2RlIiA6ICJub3JtYWwiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmlmcmFtZS50aXRsZSIgOiAiSWZyYW1lIFVwb3R1cyIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMubWQuaWNvbiIgOiAiZmFiIGZhLW1hcmtkb3duIiwKICAiZWxlbWVudC5wbGFjZWhvbGRlciIgOiAiZmFsc2UiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmRhdGUudGl0bGUiIDogIkFpa2EiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmxpbmtsaXN0LnBhdGgiIDogImNvbnRlbnQvYmxvY2tzL2xpbmtsaXN0IiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5hbmNob3JsaXN0LnBhdGgiIDogImNvbnRlbnQvYW5jaG9ycy9saXN0IiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5pZnJhbWUucGF0aCIgOiAib2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvZWRpdG9yaS9pZnJhbWV1cG90dXMiLAogICJlbGVtZW50LnNvcnRhYmxlLml0ZW1zIiA6ICI+IC5jb250ZW50LWVkaXRvci5ibG9jayIsCiAgIklOU1RBTkNFSUQiIDogIjJnWmFLQTljcSIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuaW1hZ2UucGF0aCIgOiAib2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9zaXNhbHRvZWRpdG9yaS92YXNlbl9wYWxzdGEvaW1hZ2UiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnNlbGVjdC5wYXRoIiA6ICJjb250ZW50L2lucHV0cy9zZWxlY3QiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNhcmQuZGF0YVR5cGUiIDogImNhcmQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmNoZWNrYm94LnBhdGgiIDogImNvbnRlbnQvaW5wdXRzL2NoZWNrYm94IiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy50ZXh0YXJlYS5wYXRoIiA6ICJjb250ZW50L2lucHV0cy90ZXh0YXJlYSIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuZGF0ZS5wYXRoIiA6ICJjb250ZW50L2Jsb2Nrcy9kYXRlIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5sYXlvdXQudGl0bGUiIDogIlRhaXR0b3BvaGphIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5zbGlkZXNob3cuZGF0YVR5cGUiIDogImNvbnRlbnQiLAogICJlbGVtZW50Lm9ubG9hZCIgOiAibm9uZSIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMubXVsdGljb250ZW50LnBhdGgiIDogImNvbnRlbnQvYmxvY2tzL211bHRpY29udGVudCIsCiAgImVkaXR1cmwiIDogIi9iaW4vZ2V0L3ZlZC81VHpSYWRobWUuNVUwNUlhcTJtLk50Y2FuTkh4cyIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMubWQucGF0aCIgOiAiY29udGVudC9ibG9ja3MvbWQiLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLnRleHQuaWNvbiIgOiAiZmEgZmEtYWxpZ24tbGVmdCIsCiAgImFkZGFibGUuZWxlbWVudHMuZmVhdHVyZWRib3gudGl0bGUiIDogIk5vc3RvbGFhdGlra28iLAogICJhZGRhYmxlLmVsZW1lbnRzLmFkdmJhbm5lci5pY29uIiA6ICJmYSBmYS1waWN0dXJlLW8iLAogICJzZWN0aW9uIiA6ICJkZWZhdWx0IiwKICAiZWxlbWVudC5wdWJsaWNsaW5rIiA6ICIvZWxlbWVudC5odG1sLnN0eCIsCiAgImVsZW1lbnQucGxhY2Vob2xkZXIucmVwbGFjZSIgOiAidHJ1ZSIsCiAgImNzcyIgOiAiY3NzL3Zhc2VuX3BhbHN0YS5jc3MsY3NzL2VkaXRvci5jc3MiLAogICJsaW5rLmZyYW1lIiA6ICJhcHAtbW9kdWxlIiwKICAiYWRkYWJsZS5lbGVtZW50cy5zZWxlY3QudGl0bGUiIDogIlZhbGludGFsaXN0YSIsCiAgImRhdGFfbGlzdGVuZXJzIiA6ICJvaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL3Npc2FsdG9lZGl0b3JpL3Zhc2VuX3BhbHN0YSxzdGF0by1jb250ZW50LWVkaXRvciwvZWRpdGFibGUiLAogICIiIDogIiIKfQ== ewogICJlbGVtZW50IiA6ICJvaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL2pva2Fpc2VsbGVfc2lzYWx0b3NpdnVsbGUiLAogICJlbGVtZW50X21vZGUiIDogIiIsCiAgImVsZW1lbnQuY29tcG9uZW50IiA6ICJ0cnVlIiwKICAiZWxlbWVudF9wYXRoIiA6ICJvaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL2pva2Fpc2VsbGVfc2lzYWx0b3NpdnVsbGUiLAogICJlbGVtZW50Lm9ubG9hZCIgOiAiY2xpZW50IiwKICAiZWxlbWVudC42IiA6ICJmYWxzZSIsCiAgImVsZW1lbnQuNSIgOiAiZmFsc2UiLAogICJzZWN0aW9uIiA6ICJkZWZhdWx0IiwKICAiZWxlbWVudC5wdWJsaWNsaW5rIiA6ICIvZWxlbWVudC5odG1sLnN0eCIsCiAgImltcG9ydHBhdGgiIDogIi93ZWJjb21wb25lbnRzL29oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvam9rYWlzZWxsZV9zaXNhbHRvc2l2dWxsZSIsCiAgIlVJRCIgOiAiaWQyZ2FKWFVGVnMiLAogICJkYXRhX2xpc3RlbmVycyIgOiAib2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9qb2thaXNlbGxlX3Npc2FsdG9zaXZ1bGxlLGFwcC1tb2R1bGUiLAogICJjYXJkY2hhbm5lbCIgOiAicHVibGljIiwKICAiQ1VSUkVOVFBBVEgiIDogIi9zdGF0by9mcmFtZXNldC9zdGF0by9mcmFtZXNldC9vaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL2pva2Fpc2VsbGVfc2lzYWx0b3NpdnVsbGUvb2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9qb2thaXNlbGxlX3Npc2FsdG9zaXZ1bGxlLyIsCiAgInVybGV4ZWN1dGVwYXRoIiA6ICIvY2hhbm5lbHMvcHVibGljL3d3dy92dnYyL3N2L2luZGV4L2NvbnRhY3QvMkQ5V1ZXNk5JLzVUdnJVbDlUQSIsCiAgImVsZW1lbnQubGluayIgOiAiL2VsZW1lbnQuaHRtbC5zdHgiLAogICJsaXN0ZW5lcnBhdGgiIDogImFwcC1tb2R1bGUiLAogICJza2luIiA6ICIvdG9vbHMvZWxlbWVudHMvZWxlbWVudC9za2lucy9odG1sL2VsZW1lbnQuaHRtbCIsCiAgImVsZW1lbnQubG9hZCIgOiAiY2xpZW50IiwKICAiSU5TVEFOQ0VJRCIgOiAiMmdhSEVGQnJZIiwKICAiZWxlbWVudC5tb2RlIiA6ICJlbGVtZW50IiwKICAiY2hhbm5lbC5sYW5ndWFnZSIgOiAic3YiLAogICJlbGVtZW50LnBhdGgiIDogIm9oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvam9rYWlzZWxsZV9zaXNhbHRvc2l2dWxsZSIsCiAgImVsZW1lbnQubGFuZ3VhZ2UiIDogImZpIiwKICAicHVibGljdXJsIiA6ICIvZWxlbWVudC5odG1sLnN0eCIsCiAgImVkaXR1cmwiIDogIi9iaW4vZ2V0L3ZlZC81VHpSYWRobWUuNVUwNUlhcTJtLk50Y2FuTkh4cyIsCiAgIiIgOiAiIiwKICAiR1VJRCIgOiAiIiwKICAidmlld3VybCIgOiAiL2Jpbi9nZXQvdmlkLzVUelJhZGhtZS41VTA1SWFxMm0uTnRjYW5OSHhzIgp9 ewogICJlbGVtZW50IiA6ICJvaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL211cnVwb2xrdSIsCiAgImVsZW1lbnRfbW9kZSIgOiAiIiwKICAiZWxlbWVudC5jb21wb25lbnQiIDogInRydWUiLAogICJlbGVtZW50Lm9ubG9hZCIgOiAiY2xpZW50IiwKICAiZWxlbWVudF9wYXRoIiA6ICJvaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL211cnVwb2xrdSIsCiAgImVsZW1lbnQuNiIgOiAiZmFsc2UiLAogICJlbGVtZW50LjUiIDogImZhbHNlIiwKICAic2VjdGlvbiIgOiAiZGVmYXVsdCIsCiAgImVsZW1lbnQucHVibGljbGluayIgOiAiL2VsZW1lbnQuaHRtbC5zdHgiLAogICJpbXBvcnRwYXRoIiA6ICIvd2ViY29tcG9uZW50cy9vaC1pbnRlcm5ldC1zaXNhbGxvbmhhbGxpbnRhL211cnVwb2xrdSIsCiAgIlVJRCIgOiAiaWQyZ2FadURGOEciLAogICJjc3MiIDogImNzcy9tdXJ1cG9sa3UuY3NzIiwKICAiZGF0YV9saXN0ZW5lcnMiIDogIm9oLWludGVybmV0LXNpc2FsbG9uaGFsbGludGEvbXVydXBvbGt1LC9zaXZ1bl9sYXRhdXNfdmFsbWlzIiwKICAiY2FyZGNoYW5uZWwiIDogInB1YmxpYyIsCiAgIkNVUlJFTlRQQVRIIiA6ICIvc3RhdG8vZnJhbWVzZXQvc3RhdG8vZnJhbWVzZXQvb2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9tdXJ1cG9sa3Uvb2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9tdXJ1cG9sa3UvIiwKICAiZWxlbWVudC53Y2FnIiA6ICJ0cnVlIiwKICAidXJsZXhlY3V0ZXBhdGgiIDogIi9jaGFubmVscy9wdWJsaWMvd3d3L3Z2djIvc3YvaW5kZXgvY29udGFjdC8yRDlXVlc2TkkvNVR2clVsOVRBIiwKICAiZWxlbWVudC5saW5rIiA6ICIvZWxlbWVudC5odG1sLnN0eCIsCiAgImxpc3RlbmVycGF0aCIgOiAiL3NpdnVuX2xhdGF1c192YWxtaXMiLAogICJza2luIiA6ICJtdXJ1cG9sa3UuaHRtbCIsCiAgImVsZW1lbnQubG9hZCIgOiAiY2xpZW50IiwKICAiY2hhbm5lbC5sYW5ndWFnZSIgOiAic3YiLAogICJlbGVtZW50Lm1vZGUiIDogImVsZW1lbnQiLAogICJJTlNUQU5DRUlEIiA6ICIyZ2FYYzlYcnciLAogICJlbGVtZW50Lmxhbmd1YWdlIiA6ICJmaSIsCiAgImVsZW1lbnQucGF0aCIgOiAib2gtaW50ZXJuZXQtc2lzYWxsb25oYWxsaW50YS9tdXJ1cG9sa3UiLAogICJwdWJsaWN1cmwiIDogIi9lbGVtZW50Lmh0bWwuc3R4IiwKICAiZWRpdHVybCIgOiAiL2Jpbi9nZXQvdmVkLzVUelJhZGhtZS41VTA1SWFxMm0uTnRjYW5OSHhzIiwKICAiIiA6ICIiLAogICJHVUlEIiA6ICIiLAogICJ2aWV3dXJsIiA6ICIvYmluL2dldC92aWQvNVR6UmFkaG1lLjVVMDVJYXEybS5OdGNhbk5IeHMiCn0= ewogICJlbGVtZW50IiA6ICJvaGludGVybmV0L3NpdnVzdG9fcGFhb3RzaWtrbyIsCiAgImVsZW1lbnRfbW9kZSIgOiAiIiwKICAiZWxlbWVudC5jb21wb25lbnQiIDogInRydWUiLAogICJlbGVtZW50X3BhdGgiIDogIm9oaW50ZXJuZXQvc2l2dXN0b19wYWFvdHNpa2tvIiwKICAiZWxlbWVudC42IiA6ICJmYWxzZSIsCiAgImVsZW1lbnQuNSIgOiAiZmFsc2UiLAogICJzZWN0aW9uIiA6ICJkZWZhdWx0IiwKICAiZWxlbWVudC5wdWJsaWNsaW5rIiA6ICIvZWxlbWVudC5odG1sLnN0eCIsCiAgImltcG9ydHBhdGgiIDogIi93ZWJjb21wb25lbnRzL29oaW50ZXJuZXQvc2l2dXN0b19wYWFvdHNpa2tvIiwKICAiVUlEIiA6ICJpZDJnYXBROGR4NiIsCiAgImNzcyIgOiAiY3NzL3NpdnVzdG9fcGFhb3RzaWtrby5jc3MiLAogICJkYXRhX2xpc3RlbmVycyIgOiAib2hpbnRlcm5ldC9zaXZ1c3RvX3BhYW90c2lra28sL2VkaXRhYmxlIiwKICAiY2FyZGNoYW5uZWwiIDogInB1YmxpYyIsCiAgIkNVUlJFTlRQQVRIIiA6ICIvc3RhdG8vZnJhbWVzZXQvc3RhdG8vZnJhbWVzZXQvb2hpbnRlcm5ldC9zaXZ1c3RvX3BhYW90c2lra28vb2hpbnRlcm5ldC9zaXZ1c3RvX3BhYW90c2lra28vIiwKICAiZWxlbWVudC5saW5rIiA6ICIvZWxlbWVudC5odG1sLnN0eCIsCiAgInVybGV4ZWN1dGVwYXRoIiA6ICIvY2hhbm5lbHMvcHVibGljL3d3dy92dnYyL3N2L2luZGV4L2NvbnRhY3QvMkQ5V1ZXNk5JLzVUdnJVbDlUQSIsCiAgImxpc3RlbmVycGF0aCIgOiAiL2VkaXRhYmxlIiwKICAic2tpbiIgOiAic2l2dXN0b19wYWFvdHNpa2tvLmh0bWwiLAogICJlbGVtZW50LmxvYWQiIDogInNlcnZlciIsCiAgImVsZW1lbnQubW9kZSIgOiAiZWxlbWVudCIsCiAgIklOU1RBTkNFSUQiIDogIjJnYW5IVFJQZyIsCiAgImNoYW5uZWwubGFuZ3VhZ2UiIDogInN2IiwKICAiZWxlbWVudC5wYXRoIiA6ICJvaGludGVybmV0L3NpdnVzdG9fcGFhb3RzaWtrbyIsCiAgImkxOG4uYmFzZSIgOiAib2hpbnRlcm5ldC9zaXZ1c3RvX3BhYW90c2lra28iLAogICJlbGVtZW50Lmxhbmd1YWdlIiA6ICJmaSIsCiAgInB1YmxpY3VybCIgOiAiL2VsZW1lbnQuaHRtbC5zdHgiLAogICJlZGl0dXJsIiA6ICIvYmluL2dldC92ZWQvNVR6UmFkaG1lLjVVMDVJYXEybS5OdGNhbk5IeHMiLAogICIiIDogIiIsCiAgIkdVSUQiIDogIiIsCiAgInZpZXd1cmwiIDogIi9iaW4vZ2V0L3ZpZC81VHpSYWRobWUuNVUwNUlhcTJtLk50Y2FuTkh4cyIKfQ==

Kan utmätningsmannen komma hem till mig och ta tv:n? Får jag en betalningsanmärkning genast när skulden går till utsökning? Vad händer med skulden efter att utsökning upphör? Svar på dessa och tolv andra frågor om utsökning som medborgarna ofta funderar på har samlats på denna sida.

Kan Kronofogden se mitt bankkonto?

Hej!det gäller kronofogden och befogenheten att ta ut pengar från ett konto.

Jag har en fastställt månadsbetalning till kronofogden pga. en större skuld till utlandet för barnunderhåll.som inte kunde betalas i sin helhet och det har fungerat utan problem,jag har ett fastställt förbehållsbelopp och det är inga konstigheter.det rullar bara på med månadsbetalningar.mycket väl skött av KF ,jag beundrade dem och deras medmänsklighet

Kan Kronofogden ta min telefon?

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel gäller att makarna ansvarar för sina egna skulder.[1] Den som är gift ansvarar alltså fortfarande helt själv för sina skulder och vid en utmätning kan endast den skuldsattas egendom tas i anspråk för dennes skulder. När det gäller lös egendom som du har i din besittning presumeras också vara din egendom om det inte framgår att den tillhör någon annan i form av exempelvis äktenskapsförord.[2] Genom äktenskapsförord kan det anges att bilen är din frus enskilda egendom och inte tillhöra giftorättsgodset som tillhör både dig och din fru.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Det är vanligt att man oroar sig för om Kronofogden kan se ens bankkonto, särskilt om man har skulder eller betalningsanmärkningar. I den här artikeln kommer vi att ta en titt på vad som gäller och ge dig svaren du behöver för att känna dig trygg i din privatekonomi.

Visste du att Kronofogden har rätt att ta ut pengar från ditt bankkonto om du har skulder? Ja, det stämmer – om du hamnar i ekonomiska svårigheter och inte kan betala av dina skulder så kan Kronofogden ta ett kontoavslag, vilket innebär att de tar ut pengar direkt från ditt bankkonto. Men frågan är, kan Kronofogden se ditt bankkonto i förväg? Det är en fråga som många har ställt sig, och i den här artikeln kommer vi besvara den och ge dig all information du behöver om Kronofogdens möjligheter att ta del av din ekonomiska information.

Kan Kronofogden ta hela min lön?

Kronofogden har rätt att ta den del av alla dina inkomster. Detta inkluderar alltså en gäldenärs pension som har börjat betalas ut (7 kap. 1 § Utsökningsbalken (UB)). Det som… Lue lisää »

Kan Kronofogden ta en bil som inte är min?

Kan kronofogden ta min bil om min man i skuld ?

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man jobba extra när man har löneutmätning?

Det finns flera faktorer som påverkar hur stor din löneutmätning blir. När vi utreder din ekonomiska situation tar vi bland annat hänsyn till

För att klara din försörjning är du alltid garanterad att behålla ett visst belopp, det kallar vi för ditt förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av

 • din boendekostnad och
 • ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader.

Du kan även få tillägg för barnomsorg, arbetsresor med mera.

Du ska redogöra för dina inkomster och utgifter när vi startar utredningen om din ekonomi. Utredningen mynnar ut i en utredningsrapport. Du hittar mer information om utredningsrapporten och hur du lämnar uppgifter på vår webbplats.

Hur ofta kollar Kronofogden mitt konto?

Ofta, när man för över pengar, sker ju det till redan fördefinierade konton. Men ska man skriva in kontonumret själv för första gången, är det förstås lätt hänt att en siffra kan bli fel eller att man råkar välja fel swishmottagare ur sitt kontaktregister i telefonen.

Vi har inte rätt att föra tillbaka pengarna Första tanken går ju säkert till banken, och att de kan hjälpa till att föra tillbaka pengarna. Men någon sådan juridisk rättighet har inte banken, varken för banköverföringar eller Swish. Det innebär att det inte går att ”ångra sig” när du väl signerat en överföring.