:

Hur går en begravning till i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går en begravning till i Sverige?
 2. Vilka regler gäller vid begravning?
 3. Hur lång tid får det gå mellan dödsfall och begravning?
 4. Är begravning gratis i Sverige?
 5. Var ska man sitta i kyrkan vid begravning?
 6. Måste anhöriga betala begravning?
 7. Får man köra kistan själv?
 8. Vilken veckodag brukar man ha begravning?
 9. Måste man betala sina föräldrars begravning?
 10. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 11. Vad får man inte ha på sig på en begravning?
 12. Är kroppen i kistan vid begravning?
 13. Måste man gå runt kistan vid begravning?
 14. Vad ska man inte ha på sig på begravning?

Hur går en begravning till i Sverige?

En begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den vanligaste typen av begravning i Sverige. Idag är 5,8 miljoner personer medlemmar i Svenska kyrkan.

Vilka regler gäller vid begravning?

Det finns en del viktiga lagar och regler som omgärdar ett dödsfall och en begravning. Vi har sammanfattat dem här nedan och du kan också läsa mer i broschyren "Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle" som laddas ner här "Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle"

Begravningsavgiften

Hur lång tid får det gå mellan dödsfall och begravning?

Det går allt längre tid mellan dödsfall och begravningar i Sverige, rapporterar SVT Nyheter Öst.

2012 kom en ny lag som slog fast att det ska gå högst 30 dagar mellan död och begravning. Tidigare var den tiden 60 dagar. Trots detta går utvecklingen åt fel håll – tiden fram till begravningar blir allt längre då många ansöker om anstånd för att få mer än en månad på sig.

Är begravning gratis i Sverige?

Enligt begravningslagen i Sverige är det bara de som är folkbokförda i Sverige och som betalar begravningsavgift via inkomstskatten som har rätt till begravningslagens tjänster. Är du inte folkbokförd i Sverige när du dör får dödsboet stå för begravningskostnaderna om du ska begravas här.

Bor du utomlands och är folkbokförd i ett annat land än Sverige, men fortfarande medlem i Svenska Kyrkan, har du rätt till själva begravningsgudstjänsten med präst, kyrka och musiker utan kostnad. Du får i det fallet fritt välja vilken församling som begravningsgudstjänsten ska genomföras i. Många utlandssvenskar är fortfarande medlemmar i Svenska Kyrkan, i synnerhet de som är födda före 1996.

Var ska man sitta i kyrkan vid begravning?

Det vanligaste är att familj och släkt sitter på ena sidan i kyrkan och vänner och bekanta på den andra. Men även andra placeringsformer förekommer beroende på antalet gäster och deras relation till den som har gått bort.

Ibland finns det speciella traditioner för just den kyrka eller trossamfund begravningen ska hållas i. Enligt vissa traditioner sitter män på ena sidan och kvinnor på den andra. Oavsett var begravningen hålls får du gärna fråga oss om råd för att förstå hur placeringen fungerar.

Måste anhöriga betala begravning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand bekosta begravningen. Begravningskostnader brukar anses ha företräde framför andra skulder.

Får man köra kistan själv?

 • Antal dödsfall i Sverige per år: 90 000.
 • Varav 5 000 begravs utan ceremoni.
 • Av 85 000 begravningar sker 75 procent inom Svenska kyrkan, 11 procent är borgerliga och 14 procent inom frikyrkan och annan religiös åskådning.
 • 19 procent är jordbegravningar, resten kremationer. År 1979 var det hälften av varje, sedan ökade antalet kremeringar.
 • Antal hembyggda kistor är fem per år. Egentillverkade urnor är tio gånger fler.

Vilken veckodag brukar man ha begravning?

En borgerlig begravning har inte som de religiösa begravningarna en fast ordning. Och det är naturligtvis inte heller en gudstjänst. Det finns inga regler för hur en borgerlig begravning ska se ut eller var den ska hållas. Allt det bestämmer vi tillsammans med anhöriga för att få en ceremoni som blir så personlig och passande som möjligt.

Hur lång en begravningsceremoni är beror på hur begravningen är utformad och vad den ska innehålla. En begravningsceremoni tar oftast under en timme. Sen kan det ju såklart tillkomma lite tid efteråt för prat med övriga deltagare.

Måste man betala sina föräldrars begravning?

Kista, grav och dödsannons ingår inte i den allmänna begravningsavgiften utan ska täckas av dödsboet. I fallet med Guns föräldrar fanns inga pengar överhuvudtaget till det, och även om deras barn själva kunnat stå för kostnaden blev det till en principsak.

– Jag visste att barn inte ska behöva betala sina föräldrars begravningar om de inte skaffat sig en försäkring och i det här fallet fanns det ingenting. Det var aldrig problem med pengar, utan jag vill nyttja den rättighet jag vet att man har, säger Gun Malmquist.

Haninge kommun rättade sig efter förvaltningsrättens beslut och betalade 5 000 kronor för den bronsplakett som pryder askgravplatsen. Oftast ingår inte gravsten när någon ber om hjälp i kommunen, uppger Xerxes Fallah, chef för socialförvaltningen i kommunen.

Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Vad en be­grav­ning kostar beror helt på vilka val du som an­hö­rig gör. Den enk­las­te formen av be­grav­ning med ce­re­mo­ni för de när­mas­te kostar runt 20 000 kr. En mer tra­di­tio­nell be­grav­ning med ce­re­mo­ni, be­grav­nings­re­pre­sen­tant, kista och kistde­ko­ra­tion kan kosta runt 35 000 kr.

Saker som i stor ut­sträck­ning på­ver­kar vad en be­grav­ning kostar är ex­em­pel­vis val av kista eller urna, bloms­te­rar­range­mang, döds­an­nons, tac­kan­nons, pro­gram­kort, vad du bjuder på vid min­nestund och antal gäster. En be­grav­ning kan därför kosta be­tyd­ligt mer än ovan rikt­pri­ser.

Du väljer själv hur du vill att det ska vara. Det finns inga krav på att göra på ett visst sätt bara för att tra­di­tio­nen säger så.

Nedan är ex­em­pel på vad saker i sam­band med be­grav­ning kostar. Det allra mesta är val­fritt och inget du måste göra. Priser kan va­ri­e­ra stort be­ro­en­de på vart i landet du bor.

 • Kista – Me­del­pris ca. 8 000 kr, men kan kosta 4 000–40 000 kr.
 • Urna – Me­del­pris ca. 2 000 kr, men kan kosta 700–5 000 kr.
 • Döds­an­nons – Lands­orts­tid­ning ca 1 800–3 000 kr och stor­stad 3 500–5 000 kr.
 • Blom­mor på kistan eller runt urnan – Här kan du välja från att bara lägga en ros på kistan till ett ar­range­mang av blom­mor. En typisk kist- eller urn­de­ko­ra­tion kostar ca 2 500–5 000 kr.
 • Hand­bu­kett eller andra blom­mor – En ros kostar runt 50 kr och en hand­bu­kett 150–200 kr.
 • Pro­gram­kort, fo­to­gra­fi och tack­kort – Från 500–2 000 kr be­ro­en­de på antal.
 • Extra musik och sång – En solist kan kosta runt 1 500 kr.
 • Sam­kväm efter be­grav­ning­en/min­nes­stund – Detta kan vara kaffe och tårta eller mat.
 • Grav­sten – Me­del­pris ca. 10 000–16 000 kr, men kan kosta 6 000–25 000 kr eller mer.
 • Kost­na­der för be­grav­nings­by­rå – Ar­bets­kost­nad för att pla­ne­ra och ar­ran­ge­ra en be­grav­ning kan va­ri­e­ra från 5 000–10 000 kr be­ro­en­de på be­grav­ning­ens om­fatt­ning.

Du be­ta­lar inget extra för kre­me­ring ef­tersom denna kost­nad ingår i be­grav­nings­av­gif­ten som du au­to­ma­tiskt be­ta­lar om du be­ta­lar skatt på lön och pen­sion.

Alla i Sve­ri­ge har också rätt till en kost­nads­fri grav­plats genom be­grav­nings­av­gif­ten.

Vad får man inte ha på sig på en begravning?

Att gå på en begravning idag skiljer sig en hel del från hur det gick till förr i världen. Då fanns det väldigt många måsten, och nåde den som inte följde reglerna och gjorde som man skulle göra.

Numera har dessa krav och oskrivna lagar lättats upp och det är inte lika stor risk att du som är gäst på en begravning gör bort dig.

Den som ordnar med en begravning idag kan alltså ta sig avsevärt större friheter. Det måste inte vara mörkt och dystert. Man behöver inte läsa samma texter eller sjunga samma psalmer som man gjort sedan urminnes tider.

Om du t.ex. är ytligt bekant med den avlidne, stövla inte fram till de främsta bänkraderna i kyrkan (eller kapellet) och sätt dig. Du är inte på bio. Det finns vissa regler för hur begravningsgäster ska sitta. Så avvakta lite tills du vet vad som gäller. T.ex. så sitter de närmast anhöriga i regel allra längst fram och i de högra bänkraderna. Vänner och bekanta placerar sig på vänster sida. Men det finns undantag – därav rådet att avvakta en stund innan du sätter dig. Det finns tillfällen där de anhöriga sitter till vänster. Övriga släktmedlemmar sitter i raderna bakom de närmast anhöriga. Begravningen kan ju också hållas utomhus – vid en sjö eller ute i skogen. Då finns inga bänkrader till din hjälp. Om du verkligen inte vet var du ska sätta dig så följ med strömmen. Eller – fråga!

Är kroppen i kistan vid begravning?

Svepning innebär att man gör kroppen redo inför begravningen. Kroppen rengörs och en vit svepningsskjorta alternativt den avlidnes egna kläder används. Föremål som betydde mycket för den avlidne får även läggas ner i kistan.

Det är begravningsbyrån som tar hand om svepningen efter de anhörigas önskemål. Ibland har den avlidne uttryckt sina egna önskemål för hur han eller hon vill svepas och om så inte är fallet så får de anhöriga gemensamt komma överens om hur det ska gå till. Det finns möjlighet att få närvara vid svepningen om man önskar. Det är inte vanligt, men då kan man se att allt blir som man vill.

Måste man gå runt kistan vid begravning?

När du ska gå på begravning är det bra om du anländer till ceremonilokalen åtminstone 15–20 minuter innan det börjar. Om det förväntas komma många gäster kommer du tidigare än så. Då finns det tid att hälsa på de närmast anhöriga och att hinna hänga av sig ytterkläder innan man går in och sätter sig.

Det händer lite då och då att gäster på en begravning blir stående i lokalen och inte vet vart de ska ta vägen. Traditionellt sett sitter de närmast anhöriga längst fram i kyrkan, på höger sida. Övrig släkt sitter i bänkraderna bakom dem. Vänner och bekanta sitter i regel på motsatt sida. Men detta är inte hugget i sten. I vissa kyrkor och kapell sitter de närmaste på vänster sida.

Ofta faller det sig naturligt var du ska sitta, då man ser vart de andra sätter sig. Är du osäker så fråga värden eller värdinnan, som oftast möter upp i entrén till ceremonilokalen.

Vad ska man inte ha på sig på begravning?

Det är inte alltid så lätt att veta vad man ska ha på sig för kläder vid en begravning. Och särskilt om man aldrig har varit på en begravning förut, är det lätt att känna sig lite osäker. Det händer ofta att de anhöriga inte anger någon klädkod alls, och dessutom skiljer man något på klädsel beroende på om man är nära anhörig eller inte.

Så först av allt bör man veta om man räknas som nära anhörig. Dessa är:

 • Make eller maka, eller partner
 • Söner och döttrar
 • Barnbarn
 • Mor och far
 • Systrar och bröder
 • Mor- och farföräldrar
 • Svärmor och svärfar
 • Svägerska, svåger och måg
 • Syskonbarn
 • Kusiner
 • Bonusbarn

Förr var man betydligt striktare när det gäller klädseln vid begravningar. Bland annat skulle männen bära en mörk frack, svart väst och svarta ”benkläder”. Man bar också en stärkt vit skjorta med snibbkrage, vit rosett och svarta handskar och skor. På huvudet hade mannen en cylinderhatt. På 1950-talet dog användandet av frack ut, och klädseln har sedan dess blivit allt mindre strikt.