:

Hur beräknas förmånsvärde på begagnad bil?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beräknas förmånsvärde på begagnad bil?
 2. Kan man ta en begagnad bil som förmånsbil?
 3. Hur gammal kan en förmånsbil vara?
 4. När behöver man inte betala förmånsvärde?
 5. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 6. Vilka bilar får sänkt förmånsvärde?
 7. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 8. Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?
 9. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Hur beräknas förmånsvärde på begagnad bil?

Extrautrustning är ur beskattningshänseende all utrustning som har med bilens funktion att göra, men som inte ingår i det pris generalagenten lämnar till Skatteverket och som hamnar i nybilsprislistan. Även standardpaket - GL, GTi etc - räknas som extrautrustning och ska beskattas som sådan, liksom säkerhets- och miljöfrämjande utrustning. Elektronisk körjournal är dock inte beskattningsbar extrautrustning. Andra undantag är: alkolås, mobiltelefon och hands-free, kommunikationsutrustning,vinschar, lyftdon eller liknande och handikapputrustning. Vid beräkning av förmånsvärdet skall anskaffningspriset av samtlig extrautrustning läggas till bilens listpris. Många bilmodeller i Skatteverkets nybilsprislista finns med flera olika utrustningspaket. Om något pris inte finns specificerat för extrautrustning ska inköpspriset, eller marknadsvärdet, användas. Extrautrustning som finns värderad som paket i prislistan kan beskattas till paketvärdet och inte de separata värdena på respektive del av paketet. Detta gäller om det kan styrkas att paketet sålts på den öppna marknaden, och inte till enstaka kunder. Extrautrustning får alltså inte värderas lägre än marknadsvärdet, dvs vad privatkunder kan få betala för samma utrustning. Även om företaget kan få göra momsavdrag för en del inköpt extrautrustning ska momsen inkluderas när förmånsvärdet på extrautrustningen beräknas. Ur beskattningshänseende spelar det inte någon roll när extrautrustningen har tillförts - vid leverans av bilen eller därefter. Det gäller även begagnad utrustning, som ska värderas efter marknadsvärdet för ny utrustning. Undantag är dock 10 år gamla och äldre bilar, där extrautrustningen inte ingår i beräkningen, om också den är 10 år gammal. I den beskattningsbara extrautrustningen ingår också monteringskostnader och material för montering. Vid köp av begagnad bil som förmånsbeskattas kan värdet på extrautrustningen definieras separat på fakturan. Det beloppet blir då beskattningsbart, i stället för extrautrustningens nypris, som läggs ovanpå det beskattningsbara nybilspriset. Ett intyg från säljaren om extrautrustningens begagnade värde kan vara bra. Rabatter är vanligt inom bilhandeln, även vad gäller extrautrustning. Beräkningen av förmånsvärdet för själva bilen baseras på listpriset, där har eventuella rabatter inte någon inverkan. Det betyder dock inte att förmånsvärdet på extrautrustningen kan minskas genom att övervältra hela rabattbeloppet på extrautrustningen. Istället ska endast den del av den totala rabatten som kan hänföras till extrautrustningen, ibland ett procentuellt likvärdigt belopp, minska det förmånsgrundande värdet på extrautrustningen.

Tillbaka

Kan man ta en begagnad bil som förmånsbil?

Låt oss börja med fördelarna som kommer med leasing av en bil till företaget:

 • Du får möjlighet att byta till ny bil oftare
 • Oftast behövs ingen säkerhet för finansiering utöver bilen
 • Ingen klumpsumma vid inköp ger bättre likviditet

En nackdel med leasing av bil till företaget är kostnaden jämfört med inköpspriset av bilen. Att köpa en bil är allra oftast mer prisvärt än att leasa samma fordon. Men ta med i beräkningarna att du slipper stå som ägare och kan undvika att lägga ut en större klumpsumma för att köpa in en bil.

Är det mer prisvärt att köpa en tjänstebil eller att leasa den? Det beror på ditt företag och situationen det befinner sig i.

Har ditt bolag god likviditet kan du se köpet av en tjänstebil som en investering. Bilen påverkar visserligen företagets balansräkning och momsen på personbilar är inte avdragsgill.

Men att äga bil innebär mer ansvar. I vissa upplägg står leasingföretaget för kostnader som reparationer och service – något ditt företag får sköta självt om det äger bilen.

Hur gammal kan en förmånsbil vara?

Det vanliga upplägget kring förmånsbil är att företaget betalar en bil åt en verksam ägare eller en anställd, som då förmånsbeskattas enligt bilens förmånsvärde och företaget betalar tillhörande arbetsgivaravgifter. I och med de senaste årens regelförändringar som syftar till att göra förmånsbilar mer likt kostnaden för ett privat ägande, kan man dock fråga sig om en förmånsbil fortfarande är förmånligt. Det finns även andra aspekter som kan vara värda att tänka på om du funderar på att ta ut en förmånsbil i ditt bolag.

Att ta ut tillräcklig lön i sitt företag är något som premieras av beslutsfattare. Det visar sig i att löneunderlaget är en viktig komponent i beräkningen av möjlighet till lågbeskattad utdelning enligt 3:12 – reglerna, men spelar även roll för SGI (sjukpenningsgrundande inkomst).

Det är en god idé att som företagare ta ut tillräcklig lön om det finns möjlighet till det. Funderar du på att plocka ut en förmånsbil bör du därför överväga att göra ett nettolöneavdrag istället för att redovisa bilförmån. Ett nettolöneavdrag innebär att du som verksam ägare eller anställd betalar för förmånen med beskattade pengar genom ett avdrag på nettolönen.

Det fördelaktiga med nettolöneavdrag är att medan förmåner inte räknas som lön, kan ett nettolöneavdrag användas för att öka löneunderlaget. Detta görs genom att bruttolönen ökas med värdet av förmånen, innan ett avdrag sedan görs på nettolönen. Ett ökat löneunderlag är till fördel i beräkningen av lågbeskattad utdelning på K10:an. Samtidigt som det kan ha en positiv inverkan på SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Nettolöneavdrag kan alltså vara att föredra framför bilförmån, om du inte redan har tagit ut tillräcklig lön för beräkningen av lågbeskattad utdelning samt SGI.

En tjänstebil ses normalt som en skattepliktig förmån, vilken ska beskattas. Undantaget gäller endast om privat användning sker i ringa omfattning. Föreligger dispositionsrätt till bilen är Skatteverkets utgångspunkt att privat användning förekommer. Bevisbördan för användning till ringa omfattning ligger då hos användaren av tjänstebilen. För att visa att bilen endast används privat i ringa omfattning används vanligen en körjournal där alla resor noggrant antecknas.

Enligt Skatteverket avses med ringa omfattning att bilen används privat vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att tjänstebilen inte ska tolkas som en skattepliktig förmån behöver båda förutsättningarna vara uppfyllda. Viktigt att komma ihåg är även att resor till och från jobbet vanligen är att betrakta som privatresor, varför de tio tillfällena fort riskerar att överskridas.

När behöver man inte betala förmånsvärde?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Det råder ingen tvekan om att Johan Sjögren på Volkswagen Finans kan sina tjänstebilsfrågor och för att alla ska få ta del av hans kunskaper så kommer här hans tankar kring de fyra viktigaste tjänstebilsfrågorna inför 2023.

1. Hur påverkas mitt förmånsvärde för 2023

Vilka bilar får sänkt förmånsvärde?

Jag har tidigare skrivit ett väldigt uppskattat inlägg där jag redovisade en tabell med ändrade förmånsvärden ifall regeringen går vidare med Skatteverkets förslag om hur man kan göra om förmånsbeskattningen av miljöbilar. Den tabellen är dock baserade på förmånsvärden för 2021, så den stämmer inte helt, och jag har därför tänkt uppdatera tabellen med 2022 års faktiska förmånsvärden. Särskilt eftersom regeringen nu skickat ut förslaget på lagrådsremiss.

Men nu har jag gått ett steg längre. Jag har skapat ett verktyg där ni själva kan räkna ut förändringen för vilken bilmodell som helst, som ni kan nå genom att klicka här. Där kan ni mata in en modell och se hur förmånsvärdet kommer förändras. Såhär ser verktyget ut (screenshot):

När lönar det sig att ha förmånsbil?

Förmånsbilen är precis som namnet avslöjar: en förmån, och kan användas privat beroende på vad som har avtalats. Bilen ägs eller leasas av arbetsgivaren, och förmånstagaren betalar genom ett bruttolöneavdrag och betalar skatt på förmånen, i detta fall en bil. Beskattningen görs enligt en schablon där förmånsvärdet motsvarar den besparing som görs jämfört med att äga bilen själv.

Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?

Nästa år införs ett helt nytt sätt att beräkna förmånsvärde för elektrifierade bilar som gynnar billigare elbilar och missgynnar de dyrare modellerna.

I våras föreslog Skatteverket en ny metod att beräkna förmånsvärde som är mer rättvis.

Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.