:

Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?
 2. Vad händer efter avslutad bouppteckning?
 3. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 4. Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?
 5. Hur får man tillgång till Avlidens konto?
 6. Kan ett dödsbo ha BankID?
 7. Hur lång tid tar det att få arv efter bouppteckningen?
 8. Hur vet man när en bouppteckning är klar?
 9. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 10. Vem får tömma ett dödsbo?
 11. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 12. Hur länge kan ett dödsbo har skulder?
 13. Hur lång tid tar det för banken att betala ut arv?
 14. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 15. När betalar banken ut arv?

Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?

När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.

Vad händer efter avslutad bouppteckning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.

Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

En bouppteckning för vår avlidne bror visar på stort underskott, det finns ungefär 5% tillgångar i förhållande till skulderna. Ska borgenärerna erhålla en andel av tillgångarna på dödsdagen eller bör fördelningen baseras på "slutliga" skulder efter inkassokrav mm. som ramlat in dessutom en stor kostnad för sanering av hyreslägenheten som hyresvärden har påfört dödsboet?

Hur får man tillgång till Avlidens konto?

Människor förväntar sig att Google håller deras information i säkert förvar, även om de skulle avlida.

Göra upp planer för kontot Det bästa sättet att ange vem som ska få tillgång till dina uppgifter och om du vill att kontot ska raderas är att använda Hantering av inaktiva konton. Konfigurera Hantering av inaktiva konton för ditt konto.

Kan ett dödsbo ha BankID?

När en närstående går bort uppstår mitt i sorgen också en hel del praktiska frågor. Det kan kännas tungt och det kan vara svårt att veta vad man ska göra och i vilken ordning. Här går vi igenom några av de viktigaste händelserna.

Hur lång tid tar det att få arv efter bouppteckningen?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Hur vet man när en bouppteckning är klar?

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Vem får tömma ett dödsbo?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

Måste man ange lösöre i bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att förstå vad lösöre är, är det viktigt att först veta att all egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar. Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Porslin räknas alltså som lösöre. Husgeråd, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.

Hur länge kan ett dödsbo har skulder?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Hur lång tid tar det för banken att betala ut arv?

Klicka här för att registrera dig i Efterlevanderegistret.

Innan en utbetalning kan göras ska en bouppteckning och ett arvskifte göras. När detta är klart är betalningen redo att skickas till samtliga arvingar. För att processen ska gå snabbt till är det bra att du har fått kontakt med en duktig aktör som hjälper er med bouppteckningen.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

När betalar banken ut arv?

Bouppteckningen ska vara registrerad hos Skatteverket. Skicka en vidimerad* kopia till oss med samtliga sidor i bouppteckningen. Om det enbart gjorts en dödsboanmälan skicka i så fall en vidimerad* kopia av dödsboanmälan (denna registreras inte hos Skatteverket).

* Vidimera betyder att någon skriver sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian och genom det intygar att kopian stämmer med originalet.

Fyll i och underteckna blanketten ”Fördelning för utbetalning av arv”  Om det finns en arvskifteshandling, skicka med en underskriven och vidimerad* kopia av denna. Samtliga dödsbodelägare måste ha undertecknat originalet av arvskifteshandlingen innan vidimering.  Om en eller flera dödsbodelägare är omyndig eller företräds av förvaltare/god man måste en skriftlig arvskifteshandling upprättas och godkännas av överförmyndaren i den kommun där dödsbodelägaren bor.