:

Vad menas med ID-kapning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med ID-kapning?
 2. Vad ska man göra vid ID-kapning?
 3. Hur kan en identitet kapas?
 4. Hur stor är risken att bli id kapad?
 5. Är det värt att skaffa id skydd?
 6. Vad är straffet för ID kapning?
 7. Kan någon ta lån med mitt personnummer?
 8. Kan hackare komma åt BankID?
 9. Kan någon stjäla min identitet med mitt ID?
 10. Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?
 11. Kan man identifiera sig utan ID?
 12. Hur många id kapningar sker per år?
 13. Kan någon göra något med mitt personnummer?
 14. Vad händer om någon får tag i mitt personnummer?
 15. Vad händer när du låser ditt personnummer?

Vad menas med ID-kapning?

Faktum är att få ett arbetsvisum i Schweiz har blivit allt svårare sedan 2015. … Om du ansöker om visum på B-nivå och du inte talar något av de fyra officiella språken, måste du som minimum tillhandahålla bevis på att du är inskriven i en språkkurs.

Är det också lätt att få ett jobb i Schweiz för internationella studenter?

Vad ska man göra vid ID-kapning?

Att få sin identitet kapad är både obehagligt och jobbigt. Om det händer behöver du agera snabbt för att minska problemen en ID-stöld medför. Dessutom finns det en hel del du kan göra i förebyggande syfte också.

Hur kan en identitet kapas?

Antalet bedrägeribrott har ökat markant i Sverige på senare år, särskilt när det gäller kapningar av bank-id. Enligt Mysafety försäkringars årliga rapport baserad på en Sifo-undersökning, har andelen bank-id-kapningar ökat från 0 till 9 % på tre år. Nära 200 000 svenskar fick sin identitet kapad mellan maj 2020 och maj 2021.  

En id-kapning börjar många gånger med att förövaren kommer över ett personnummer, vilket är mycket lätt eftersom personnummer är offentliga i Sverige. Tyvärr är det svårt att helt skydda sig mot Id-kapning, men det positiva är att man med vissa åtgärder i varje fall minskar riskerna avsevärt för att bli drabbad. 

En Id-stöld kan ske på flera olika sätt och börjar ofta med att någon fått reda på ditt personnummer och genomför ett kreditkortsbedrägeri. Ditt personnummer kan då användas för att

 • ta ett bank- och kreditlån

 • beställa kreditkort

 • beställa varor såsom mobilabonnemang, datorer, tv-apparater och vitvaror mm. 

 • beställa pass eller legitimation

 • göra en tillfällig adressändring så bedragaren kan komma åt de kontokort, PIN-koder och varor som han/ hon beställt i ditt namn 

 • stjäla dina personuppgifter och foton, i syfte att utge sig för att vara dig på nätet och bedra andra människor. 

Ja, det är möjligt att någon kan kapa ditt bank-id. Det finns flera sätt som detta kan ske, exempelvis genom phishing-attacker, skadlig kod, eller genom att du avslöjar dina inloggningsuppgifter eller bank-id på en osäker webbplats.

Hur stor är risken att bli id kapad?

Att ID-kapning är ett växande problem har nog inte undgått någon. Enligt Polisen anmäls cirka 12000 ID-kapningar varje månad och mörkertalet är stort. Men med ökad kunskap och medvetenhet finns chansen att kunna sätta stopp för bedrägeriförsöket i tid om du skulle råka bli drabbad. Här är åtta tecken du bör vara uppmärksam på.

Tecken på att du kan ha blivit ID-kapad

Är det värt att skaffa id skydd?

ID-kapning eller ID-stöld är olovlig användning av annan persons identitet. Det vill säga någon annan använder din identitet för att ingå ekonomiska avtal och göra obehöriga köp i ditt namn. Det kan röra sig om att bedragaren kapar din identitet för att:

Vad är straffet för ID kapning?

Regeringen föreslår att ett nytt brott införs i brottsbalken, olovlig identitetsanvändning. Straffbestämmelsen syftar till att motverka missbruk av identitetsuppgifter och ge skydd mot den integritetskränkning det innebär att få dessa utnyttjade. Genom kriminaliseringen får den drabbade bättre möjlighet att ta tillvara sin rätt.

För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Olovlig identitetsanvändning ska enligt förslaget få åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

Regeringen beslutade den 28 juni 2012 att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka om det finns ett behov av att förstärka det straffrättsliga skyddet för egendom och föreslå de författningsändringar som det finns anledning till (dir. 2012:73). I uppdraget ingick bl.a. att ta ställning till om sådana omständigheter som att brottsligheten haft systematiska inslag eller kan innebära en särskild integritetskränkning bör få större betydelse för brottsrubriceringen av förmögenhetsbrotten. Utöver de frågeställningar som nämns i direktiven har utredaren ansett att det rymdes inom uppdraget att ta upp vissa andra frågor. En sådan fråga är om det finns skäl att kriminalisera olovlig användning av andra personers identitetsuppgifter.

Utredningen, som tog namnet Egendomsskyddsutredningen, överlämnade i december 2013 betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85). I detta lagstiftningsärende behandlar regeringen utredningens förslag om olovlig användning av annans identitetsuppgifter. En sammanfattning av betänkandet och dess lagförslag i relevanta delar finns i bilaga 1 respektive bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (Ju2013/08768/L5).

Utredningens övriga förslag bereds vidare inom Regeringskansliet. För att komplettera beredningsunderlaget utarbetades inom Justitiedepartementet en promemoria med förslag om att straffbestämmelsen om olaga förföljelse i 4 kap. 4 b § brottsbalken ska utvidgas till att omfatta även gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning (Ju2015/08003/L5). Promemorian har remissbehandlats.

Kan någon ta lån med mitt personnummer?

Någon använder dina personuppgifter – ett första steg mot ID-kapning. ID-kapning gör det möjligt att beställa varor eller teckna abonnemang och låneavtal i en annan persons namn. Ofta börjar det med tillgång till fullständigt namn och personnummer alternativt samordningsnummer, vilket banar väg för att skaffa falska ID-handlingar samt göra en adressändring och genomföra diverse beställningar. Om personen dessutom har kommit över ditt Bank-ID eller fullständiga betalkortsuppgifter gäller det att snabbt agera. Vi finns här för att hjälpa dig som misstänker att du blivit utsatt för ID-kapning.

Tecken på att du har blivit utsatt

Kan hackare komma åt BankID?

Låt användarna logga in med e-legitimation i era tjänster, system och appar! Då skyddar ni både deras och er egen data från de som inte ska komma åt den. Eftersom cyberattackerna ökar är vi alltid redo att hjälpa till med att höja er digitala säkerhet. För att bidra till ett högre säkerhetsmedvetande vill vi puffa lite extra för det just nu – genom att erbjuda lägre start- och månadsavgift för vår enkla integration av BankID.

Kan någon stjäla min identitet med mitt ID?

Information

Torsdagen den 14 september stänger vår kundservice kl. 12.00 pga. utbildning. Vi öppnar återigen fredagen den 15 september kl. 10:00 och håller därefter öppet som vanligt till kl. 15:00

Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?

Att ID-kapning är ett växande problem har nog inte undgått någon. Enligt Polisen anmäls cirka 12000 ID-kapningar varje månad och mörkertalet är stort. Men med ökad kunskap och medvetenhet finns chansen att kunna sätta stopp för bedrägeriförsöket i tid om du skulle råka bli drabbad. Här är åtta tecken du bör vara uppmärksam på.

Tecken på att du kan ha blivit ID-kapad

Kan man identifiera sig utan ID?

Det är viktigt att fastställa varje patients identitet för att kunna ge trygg och säker vård. Att fastställa varje persons identitet är en fråga om patient- och informationssäkerhet. Det innebär en risk att vårda någon som man inte vet vem det är. Det handlar dels om att journalen ska föras på rätt patient, men också om tillgång till korrekt information om patienten (exempelvis blodsmitta, överkänsligheter, tidigare vård och så vidare). Vårdgivaren ansvarar för att det finns tillräcklig kunskap och rutiner för identitetskontroll i sin verksamhet.

Hur många id kapningar sker per år?

mySafety har i över 20 år utmanat försäkringsbranschen med innovativa lösningar för såväl nya som gamla problem och brott. Vi är ledande inom Bedrägeri- och ID-skyddsförsäkring och andra trygghetstjänster till privatpersoner och företag i Norden. Vi arbetar för att skydda och hjälpa förebygga både bedrägerier och ID-kapningar, samtidigt som vi finns där om det värsta inträffar. Vi vet att du som drabbas kan bli av med stora summor pengar, få allvarliga problem ifall dina personuppgifter säljs vidare på Darknet och/eller till tredjepart, och i många fall i princip stå skyddslös då ID-kapningar och bedrägerier oftast inte är ett prioriterat brott bland Sveriges myndigheter och rättsväsende. 

Men den här kampen vinner vi som enskilt försäkringsbolag inte på egen hand. Flera instanser i samhället behöver samarbeta för att komma tillrätta med ett av Sveriges vanligaste brott. Vi kommer fortsätta arbeta för att skydda och hjälpa, men det behövs krafttag från hela samhället och våra myndigheter för att aktivt sänka antalet bedrägeriförsök och ID-kapningar, så att vi framöver förhoppningsvis kan sluta rapportera om, bevaka och aktivt arbeta emot den här typen av brott.

Kan någon göra något med mitt personnummer?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Vad händer om någon får tag i mitt personnummer?

Att ID-kapning är ett växande problem har nog inte undgått någon. Enligt Polisen anmäls cirka 12000 ID-kapningar varje månad och mörkertalet är stort. Men med ökad kunskap och medvetenhet finns chansen att kunna sätta stopp för bedrägeriförsöket i tid om du skulle råka bli drabbad. Här är åtta tecken du bör vara uppmärksam på.

Tecken på att du kan ha blivit ID-kapad

Vad händer när du låser ditt personnummer?

Omkring 75 000 svenskar får sina identiteter kapade varje år. För att du ska kunna spärra ditt personnummer, och på så sätt skydda dig mot id-stöld, har det tidigare krävts att du hamnat i bedragares klor och polisanmält det. Nu kan du dock spärra ditt personnummer i förebyggande syfte, utan att du råkat ut för något brott. Det är kreditupplysningsföretaget UC som lanserat en proaktiv spärr. Om du listar dig där så meddelas de anslutna nätbutikerna om någon försöker använda ditt personnummer för att handla.

– Vi märkte att många oroliga ringde in till oss och ville spärra sig även om inget hade hänt. Då bestämde vi oss för att börja erbjuda en sådan spärr, säger Anna Bülow, antibedrägeriexpert på UC.

Jan Olsson, förundersökningsledare på polisens nationella bedrägericentrum, rekommenderar alla som är oroliga att spärra sitt personnummer på förhand.