:

Vad krävs för att avsluta en förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att avsluta en förening?
 2. Hur avslutar man en ekonomisk förening?
 3. Får en ekonomisk förening gå med förlust?
 4. Vem ansvarar för skulderna i en ekonomisk förening?
 5. Vad kostar det att avveckla en ekonomisk förening?
 6. Vad händer med pengarna när en förening upplöses?
 7. Kan man sälja en ekonomisk förening?
 8. Får en ekonomisk förening gå med vinst?
 9. Måste ekonomisk förening lämna årsredovisning?
 10. Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?

Vad krävs för att avsluta en förening?

Normalt innehåller stadgarna regler om i vilka fall föreningen kan eller ska genomgå en frivillig upplösning och hur det ska gå till.

Det är vanligt att stadgarna föreskriver att det är föreningsstämman (föreningsmötet) som kan besluta om upplösning. Ibland anger stadgarna att en förening ska upplösas om en viss händelse inträffar, t.ex. att antalet medlemmar inte kan väntas bli tillräckligt för att fullfölja föreningens ändamål. Stadgarna kräver ofta en viss andel av medlemmarnas röster för att upplösa föreningen, t.ex. 2/3 av samtliga medlemmars röster eller 4/5 av dem som närvarar på årsmötet.

Det åligger styrelsen att fullfölja årsmötets beslut. Styrelsen avvecklar föreningen genom att

Hur avslutar man en ekonomisk förening?

I den svenska grundlagen finns en bestämmelse om enskildas rätt till föreningsfrihet. Föreningsfrihet innebär att individer själva bestämmer om man till exempel vill ansluta sig till en idrottsförening.

Idrottsföreningens demokratiska form ger medlemmarna möjlighet att själva sätta upp ramar för sitt idrottande. Detta görs genom föreningens stadgar.

Det finns inte fastlagt något minsta antal personer som måste vara med för att bilda en förening men för bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer. Därför kan det antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Får en ekonomisk förening gå med förlust?

(Månadsavgiften i objektsbeskrivningen X 12 / bostadsytan) Särskilt när räntorna är låga tenderar låga avgifter att öka värdet på bostaden. Då kan man låna mer till köpet om man väljer att betala låneräntor i stället för det man sparar på den låga avgiften.

I äldre föreningar ligger medlemsavgiften per år ofta runt 500 kr per kvadratmeter bostadsyta inklusive värme och vatten. Yngre föreningar har generellt högre avgift.

Vem ansvarar för skulderna i en ekonomisk förening?

Övrigt/annat

Vilka möjliga associationsformer finns för en sångkör där en del av inkomsterna från sånguppträdanden delas ut till medlemmarna?

Vad kostar det att avveckla en ekonomisk förening?

 • likvidation (17 kap. EFL)
 • förenklad avveckling (18 kap. 1 § EFL)
 • konkurs (18 kap. 10 § EFL)
 • fusion (16 kap. EFL).

Om föreningen inte anmält någon ändring till Bolagsverket de senaste tio åren och har upphört med sin verksamhet kan den också tas bort från Bolagsverkets register. Föreningen anses upplöst när den tagits bort från Bolagsverkets register (18 kap. 8 § EFL).

Syftet med en likvidation är att avveckla föreningens verksamhet och förbereda dess upplösning. En likvidation kan vara antingen frivillig eller ske i form av tvångs­likvidation. Föreningens egendom avyttras och omvandlas till pengar i den mån det behövs för att betala föreningens skulder. Därefter ska föreningens kvarvarande tillgångar skiftas ut till medlemmarna. Skiftet kan göras med pengar eller med sakegendom. Om sakegendom skiftas ut anses skiftet skatte­mässigt ha gjorts med till­gång­arnas marknads­värde (61 kap. 2 § IL). Det innebär att den utdelande föreningen kan komma att uttagsbeskattas. Det vanliga vid likvidationer är att medlen i föreningen skiftas ut antingen successivt under likvida­tionen, eller i samband med att likvidationen avslutas. När likvidatorn har lagt fram slut­redo­vis­ningen är föreningen upplöst. Likvidatorn ska genast anmäla detta så att det registreras i föreningsregistret.

Läs mer om likvidation av ekonomiska föreningar under området Skattebetalning & borgenärsarbete.

Bestämmelserna om hur medlemmarna ska beskattas vid en likvida­tion är generellt utformade och gäller när man likviderar både svenska och utländska föreningar.

Vad händer med pengarna när en förening upplöses?

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Det finns ingen lag som gäller särskilt för ideella föreningar (organisationer), istället får man dra paralleller till vad som generellt gäller när en verksamhet läggs ner.

Kan man sälja en ekonomisk förening?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Får en ekonomisk förening gå med vinst?

Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags utveckling och överlevnad. I ett kooperativt företag handlar det ofta om att återinvestera vinsten i verksamheten. Det är medlemmarna/delägarna som avgör hur vinsten ska användas.

Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags utveckling och överlevnad. I ett kooperativt företag handlar det ofta om att återinvestera vinsten i verksamheten. Det är medlemmarna/delägarna som avgör hur vinsten ska användas.

Måste ekonomisk förening lämna årsredovisning?

En ekonomisk förening är bokföringsskyldig och ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt