:

Hur fungerar kommission?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar kommission?
 2. Vad innebär kommissionär?
 3. Hur bokföra försäljning på kommission?
 4. Vad betyder Kommittent?
 5. Är det moms på kommission?
 6. Vad är ett Kommissionslager?
 7. Vad är kommissionens två viktigaste uppgifter?
 8. Hur många sitter i kommissionen?
 9. Hur ska jag bokföra?
 10. Hur mycket konst får jag sälja utan att betala skatt?
 11. Vilka varor har inte moms?
 12. Vad menas med varulager?
 13. Hur fattar kommissionen beslut?
 14. Vem är ordförande i kommissionen?
 15. Vad heter kommissionens ordförande?

Hur fungerar kommission?

Det som är avgörande för om det föreligger ett kommissionsförhållande – och som fokuset ska ligga på – är innehållet i avtalet. Det som talar för ett kommissionsförhållande är när en vara får returneras av kommissionären. Det gäller också om det finns ett intresse för kommittenten att nå ett resultat och att denne gentemot en kund vill nå bra försäljningsvillkor, speciellt när det avser priset. 

Återförsäljaravtal är när inköparen, som till exempel kan vara en butik, avtalar om att köpa in varor för att sedan sälja dessa vidare. Detta resulterar i att det sker en återförsäljning av dessa tillverkade varor. Återförsäljningsavtalet reglerar relationen mellan återförsäljaren och till exempel tillverkaren av dessa varor. En återförsäljare agerar i eget namn och ingår själv ett avtal med sina kunder. Det finns inte reglerat i lagstiftningen avseende återförsäljare, vilket innebär att det är viktigt att avtalsförhållande regleras i ett skriftligt avtal. 

Vad innebär kommissionär?

I ett kommissionsförhållande har en mellanman, en kommissionär, åtagit sig ett uppdrag för en kommittents räkning, dvs en producent eller en leverantör, att i eget namn sälja eller köpa varor, värdepapper eller lös egendom.

Grundregeln är att kommissionären aldrig blir ägare till varorna. Kommissionärens lager tillhör alltså kommittenten till dess kommissionären säljer dem till en kund. Det innebär att kommissionären måste hålla kommittentens varor åtskilda från övriga varor.

Hur bokföra försäljning på kommission?

När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning.

Du går med på att inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller något annat material som kan tänkas bryta mot någon tillämplig lag. Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avstängd och din Internetleverantör kontaktas. Varje meddelandes IP-adress sparas för att stärka detta vid eventuellt missbruk. Du går med på att webbmaster, administratör och moderatorer har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst, när som helst. Som en användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Webbmastern, administratören eller moderatorer kan inte hållas ansvariga vid intrångsförsök som kan leda till att data stjäls.

Som medlem får du även vårt nyhetsbrev med artiklar och erbjudanden. Om du önskar kan du enkelt avregistrera dig från detta nyhetsbrev. I övrigt används e-postadressen bara för att aktivera din registrering, och för att skicka ett nytt lösenord till dig om du råkar glömma det.

Vad betyder Kommittent?

De två parter som ingår ett kommissionsavtal kallas för kommissionär och kommittent. Kommissionären är en person eller ett företag som agerar i eget namn för kommittentens räkning. Kommittenten är alltså en uppdragsgivare till kommissionären. Kommission kan ske genom försäljning, alltså att kommissionären säljer varor som kommittenten äger. Situationen kan också vara den omvända – det vill säga att kommissionären gör inköp å kommittentens vägnar.

Under förutsättning att de affärer som görs inom ramen för kommissionsförhållandet avser lös egendom (det vill säga i princip all egendom med undantag för fastigheter) gäller kommissionslagen för avtalet. Kommissionslagen är tvingande i de fall kommissionären är en näringsidkare och kommittenten en konsument. I andra scenarier är det i stor utsträckning möjligt att ersätta eller modifiera kommissionslagens regelverk med egna avtalsbestämmelser.

Är det moms på kommission?

Varor och tjänster säljs och köps ofta via ett ombud, en representant eller en elektronisk handelsplats. Sådana ombud kan kallas exempelvis för agent eller kommissionär.

I kommissionshandel och förmedlingsverksamhet finns tre parter: en huvudman, en kund och en part som är förmedlare eller ombud och som sköter kontakten med kunden och den egentliga försäljningen. Ombudet kan även utgöra en applikation eller någon annan elektronisk handelsplats där huvudmannen som säljare och kunden som köpare kan mötas. Vid kommissionshandel och förmedling övergår rätten att äga varan inte i något skede till ombudet.

Även om kommissionshandel och förmedlingsverksamhet inte i övrigt har skilts åt i affärsverksamheten, ska dessa skiljas åt i momsbeskattningen. Momsbeskattningen omfattas nämligen av en separat bestämmelse gällande kommissionshandel (MomsL 19 §). Till följd av detta förekommer stora skillnader mellan momsbehandling av kommissionshandel och momsbehandling av förmedlingsverksamhet.

Vad är ett Kommissionslager?

Det är nog beroende på hur avtalet skrivs.

Har man ett så kallat kommissionslager från leverantören så redovisar man vad som har gått åt och får en faktura på det. Då är ju försäljningen en ren försäljning och fakturan från leverantören blir ett inköp. Detta är det smidigaste sättet.

Vad är kommissionens två viktigaste uppgifter?

 • Uppgift: Arbetar för EU:s gemensamma bästa genom att föreslå och genomföra EU:s lagstiftning och politik
 • Ledamöter: En grupp eller ”kollegium” av kommissionärer, en från varje EU-land
 • Ordförande: Ursula von der Leyen
 • Inrättad: 1958
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.

De 27 kommissionärerna – en från varje EU-land – leder kommissionens politiska arbete. Kommissionens ordförandeEN••• fördelar ansvarsområdena bland kommissionärerna.

Kommissionskollegiet består av kommissionens ordförande samt åtta vice ordförande (inklusive tre verkställande vice ordförande och utrikesrepresentanten) och 18 kommissionärer som alla har ett eget ansvarsområde.

Det löpande arbetet i kommissionen sköts av personalen i de olika avdelningarna, de så kallade generaldirektoraten. Varje generaldirektorat ansvarar för ett visst politikområde.

Hur många sitter i kommissionen?

Kommissionen leds av det så kallade kollegiet som består av 27 kommissionärer – en från varje EU-land. Tillsammans fattar de beslut om kommissionens strategier och politiska inriktning.

Hur ska jag bokföra?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Hur mycket konst får jag sälja utan att betala skatt?

Du kan som privatperson, eller om du driver en enskild firma, sälja konstverk momsfritt för högst 336 000 kronor per år. Om din försäljning är högre än detta ses det som en momspliktig vara och du ska då betala moms på all försäljning under året.

Om du som konstnär säljer dina verk för mer än 336 000 kronor ska du redovisa moms med 12 procent på all försäljning under året.

Reglerna ovan gäller dock inte om konsten säljs genom ett aktiebolag eller handelsbolag som du är ägare i, då är istället momssatsen 25 procent. Momsen betalas av köparen, men du som konstnär har en skyldighet att redovisa momsen.

Vilka varor har inte moms?

Moms är en skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster.

Mervärdesskatt, eller i dagligt tal moms, är en skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Momssatserna är 25, 12 och 6 procent beroende på vilken typ av vara eller tjänst som mervärdesskatten ska påföras. Vanligast är 25 procent.

Vad menas med varulager?

Inom redovisning är varulager tillgångar som är avsedda för tillverkning och förbrukning. Inkomstskattelagen ger inte någon exakt gräns mellan lager och andra tillgångar. För det mesta är det inte svårt att säga om det är en lagertillgång.

Lagertillgångar är råvaror, förbrukningsvaror, varor under tillverkning och färdigvaror. Även aktier, obligationer och andra värdepapper samt immateriella anläggningstillgångar kan vara lagertillgångar, om företaget bedriver handel med dem. Även en fastighet är en lagertillgång när det handlar om byggnadsrörelse, tomtrörelse eller liknande.

Hur fattar kommissionen beslut?

Genom en allmän riktlinje ger rådet ibland Europaparlamentet en fingervisning om sin ståndpunkt i fråga om kommissionens lagstiftningsförslag.

Denna politiska överenskommelse används vanligtvis för att påskynda lagstiftningsförfarandet och göra det lättare att nå en överenskommelse vid första behandlingen mellan Europaparlamentet och rådet.

Vem är ordförande i kommissionen?

Den 15 juli valde Europaparlamentet Jean-Claude Juncker till EU-kommissionens nya ordförande som ska ta över efter José Manuel Barroso.

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens nya ordförande

Vad heter kommissionens ordförande?

 • Ordförandeskapet roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad
 • Sverige var ordförande 1 januari–30 juni 2023
 • Som ordförande ledde Sverige cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige
 • Utöver ministrarna ledde ungefär 200 svenska tjänstepersoner olika arbetsgrupper i rådet
 • Ordförandeskapet 2023 var Sveriges tredje, Sverige var tidigare ordförande 2001 och 2009