:

Vad är skillnaden på Dödsbodelägare och Efterarvinge?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden på Dödsbodelägare och Efterarvinge?
 2. Måste Efterarvingar kallas till bouppteckningen?
 3. Vem är delägare i ett dödsbo?
 4. Är bröstarvingar Dödsbodelägare?
 5. Hur ärver Efterarvinge?
 6. Kan Efterarvinge göra bouppteckning?
 7. Hur fungerar Efterarv?
 8. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 9. Vad gäller vid Efterarv?
 10. Kan man testamentera bort en Efterarvinge?
 11. Kan Dödsbodelägare göra bouppteckning?
 12. Får vem som helst vara med på bouppteckning?
 13. Kan Efterarvinge vara Bouppgivare?
 14. Måste alla Dödsbodelägare skriva på arvskifte?
 15. Kan Bouppgivare och Dödsbodelägare vara samma person?

Vad är skillnaden på Dödsbodelägare och Efterarvinge?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vad skillnaden är mellan dödsbodelägare och efterarvinge är. Bestämmelser till Ärvdabalken (ÄB) blir tillämpliga.

Måste Efterarvingar kallas till bouppteckningen?

Dödsbodelägares arv kan enligt lag, ärvdabalken, eller enligt testamente omfattas av en rätt till efterarv. Det är viktigt att skilja mellan att vara dödsbodelägare och efterarvinge, eftersom begreppen inte har samma definition. Skillnaden är tidpunkten för arvet.

Dödsbodelägare har omedelbar rätt till arv och efterarvingar har rätt till arv efter att dödsbodelägaren avlidit. Det innebär att dödsbodelägaren har primär arvsrätt och efterarvingen har sekundär arvsrätt.  

Vem är delägare i ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Hej Person A och B är gifta. Person B avlider. En dödsboanmälan ska göras i ärendet då det saknas tillgångar. Paret har två gemensamma döttrar C och D, där dotter D har avlidit och själv hade två barn E och F. Ska barnbarnen E och F vara med som dödsbodelägare och stå som efterarvinge till person B som nu har avlidit eftersom deras mor inte är i livet.

Är bröstarvingar Dödsbodelägare?

 • Dödsbodelägare
  • Förändringar i dödsbodelägarkretsen
 • Efterarvinge
 • Referenser

En efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare. Även den tidigare avlidna maken eller makans efterarvingar är dödsbodelägare i den sist avlidnas bouppteckning (18 kap. 1 § tredje stycket ÄB). Om bodelningen har gjorts efter arvlåtarens död eller om någon bodelning inte ska göras är den efterlevande maken, makan eller sambon dödsbodelägare endast om hen är legal arvinge eller universell testamentstagare.

Om ett mål om skilsmässa (äktenskapsskillnad) pågår är den efterlevande maken eller makan delägare i boet. I vissa fall kan en frånskild make eller maka eller sambo vara delägare i boet om någon bodelning inte har skett. Vem eller vilka som är dödsbodelägare påverkar vilka som ska kallas till förrättningen.

Hur ärver Efterarvinge?

Då en person övertar tillgångar med fri förfoganderätt gäller reglerna om efterarv. Fri förfoganderätt uppstår normalt genom reglerna i lag om efterlevande makes arvsrätt, eller en föreskrift i ett testamente att testamentstagaren får tillgångarna med fri förfoganderätt.

Då en efterlevande make avlider är rätten att ärva tillgångar som den efterlevande maken fått med fri förfoganderätt kopplad till bestämmelserna om vem som hade rätt till arv efter den först avlidne maken. Detta kallas efterarv eller sekundosuccession.

Kan Efterarvinge göra bouppteckning?

Dödsbodelägares arv kan enligt lag, ärvdabalken, eller enligt testamente omfattas av en rätt till efterarv. Det är viktigt att skilja mellan att vara dödsbodelägare och efterarvinge, eftersom begreppen inte har samma definition. Skillnaden är tidpunkten för arvet.

Dödsbodelägare har omedelbar rätt till arv och efterarvingar har rätt till arv efter att dödsbodelägaren avlidit. Det innebär att dödsbodelägaren har primär arvsrätt och efterarvingen har sekundär arvsrätt.  

Hur fungerar Efterarv?

Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn – men med en viktig skillnad. De har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt, även om styvföräldern fortfarande lever.

I värsta fall kan det innebära att den efterlevande styvföräldern tvingas att sälja hemmet, säger Monika Selvin.

– I ett testamente kan föräldern be särkullbarnet att vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande makan eller maken har avlidit, förklarar Monika Selvin. Särkullbarnet blir därmed så kallad efterarvinge på samma sätt som de gemensamma barnen. Det innebär att barnet får vänta på en del av sitt arv tills dess att även styvföräldern har avlidit. Särkullbarnet har dock alltid rätt att direkt få ut halva sin arvslott, den så kallade laglotten.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

Vad gäller vid Efterarv?

Juridik vid dödsfall

Hej! Mamma går bort 2008 och pappa i år. Pappa har ärvt mamma. Han har testamenterat bort en summa pengar och det jag nu undrar är hur beräknas mitt arv efter min mamma? Beräknas det på tillgångarna 2008 eller dagens tillgångar? Har det någon betydelse hur fördelningen av tillgångarna var då mamma gick bort?

Kan man testamentera bort en Efterarvinge?

Någon kan vara ef­terar­vinge enligt lag eller tes­ta­men­te. Den van­li­gas­te si­tu­a­tio­nen för när en ef­terar­vinge finns, är barn som får vänta på sitt arv till att båda för­äld­rar­na har gått bort. 

Låt oss för­kla­ra med ett ex­em­pel. Anna och Ture är gifta och har två ge­men­sam­ma barn - Emma och Sara. När Ture går bort ärver Anna honom. Barnen blir ef­terar­ving­ar till Ture. Det in­ne­bär att dom har rätt till arv efter sin pappa, men får del av arvet först när Anna går bort. Den del av arvet som härrör från Ture kallas för ef­terarv. 

Kan Dödsbodelägare göra bouppteckning?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Får vem som helst vara med på bouppteckning?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Kan Efterarvinge vara Bouppgivare?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på arvskifte?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

Kan Bouppgivare och Dödsbodelägare vara samma person?

Juridik vid dödsfall

Jag har ett par frågor kring bouppteckningen. En änka som har två barn har avlidit. Båda barnen är gifta samt har två barn vardera, dvs barnbarn till den avlidna. Ett av barnen, med god kännedom om boet, kan då (vad jag förstår) vara bouppgivare. Två frågor: