:

Kan man avtala om ensam vårdnad?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man avtala om ensam vårdnad?
 2. Vad krävs det för att få ensam vårdnad?
 3. Hur bevisar man att man har ensam vårdnad?
 4. Hur skriver man över ensam vårdnad?
 5. Har man rätt att neka umgänge när man har ensam vårdnad?
 6. Hur lång tid tar det att ansöka om ensam vårdnad?
 7. Kan mamman få ensam vårdnad?
 8. Kan en mamma få ensam vårdnad?
 9. Vem beslutar om ensam vårdnad?
 10. Kan man flytta vart man om man har ensam vårdnad?
 11. Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?
 12. Kan mamman neka delad vårdnad?
 13. Hur svårt är det att få ensam vårdnad?
 14. Vem vinner oftast en vårdnadstvist?
 15. Vad är en olämplig förälder?
 16. Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?
 17. Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?
 18. Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?
 19. Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?
 20. Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?
 21. Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?

Kan man avtala om ensam vårdnad?

Efter en skilsmässa är det inte ovanligt att det uppstår konflikter som rör de gemensamma barnen. I värsta fall leder detta till infekterade vårdnadstvister som är smärtsamma för såväl föräldrar som barn. Om det finns en chans att ni kan komma till en samförståndslösning kan det vara värt att skriva ett vårdnadsavtal som reglerar vårdnaden. På så sätt får du ett avtal som är bindande på samma sätt som en dom, men slipper domstolsprocessen. I denna text går vi igenom vad ett vårdnadsavtal är, hur det skrivs och vad du kan göra om den andra föräldern bryter mot avtalet. 

Ett vårdnadsavtal är ett skriftligt och undertecknat avtal mellan två föräldrar vilket reglerar vem som har vårdnaden om ett barn. Föräldrarna kan begära att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört godkänner vårdnadsavtalet. Ett vårdnadsavtal som godkänts av socialnämnden blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom om vårdnaden. Det är dock inget som hindrar att du, efter att ett vårdnadsavtal ingåtts, ångrar dig och antingen skriver ett nytt vårdnadsavtal eller vänder dig till tingsrätten istället. 

Vad krävs det för att få ensam vårdnad?

Vårdnad är ett statusförhållande. Det är en beskrivning av förhållandet mellan ett barn och en vuxen, oftast en förälder till barnet. Föräldern har vårdnaden om barnet. Han eller hon är vårdnadshavare.

I praktiken innebär detta statusförhållande att föräldern och barnet har olika rättigheter och skyldigheter. Innehållet i och synen på vårdnad har förändrats genom historien. Tidigare låg fokus på förälderns rättigheter. Nu ligger fokus på de skyldigheter som föräldern har och de rättigheter som barnet har. Man brukar uttrycka det som att föräldern har ansvar för barnet.

Vårdnaden avser barnets person. Man brukar göra en skillnad mellan vårdnad och förmyndarskap. Vårdnadshavaren har ansvaret för barnets personliga förhållanden, medan för förmyndaren har ansvaret för barnets ekonomiska förhållanden. Förmyndaren kan bestämma över barnets ekonomi och förmögenhet och kan ingå avtal för barnets räkning.

En förälder kan ensam ha vårdnaden om ett barn eller så kan vårdnaden vara gemensam. Ibland läser man om enskild vårdnad eller delad vårdnad, men begreppen som används i lagstiftningen är ensam vårdnad och gemensam vårdnad.

Om en förälder har ensam vårdnad om ett barn, så har den föräldern själv det ansvar som beskrivits ovan. Den föräldern ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet, god fostran, tillsyn, försörjning och utbildning. Den föräldern ska själv bestämma var barnet ska bo, var barnet ska gå i skola, med mera.

Om två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn, så har föräldrarna gemensamt detta ansvar. Föräldrarna ska tillsammans fatta alla beslut som rör barnet. När det gäller vardagliga frågor behöver föräldrarna naturligtvis inte fatta alla beslut tillsammans. Besluten fattas av än den ena, än den andra föräldern beroende på vem som finns på plats eller beroende på hur föräldrarna organiserat vårdnaden mellan sig.

Hur bevisar man att man har ensam vårdnad?

Gemensam vårdnad presumeras medföra att förhållandena mellan barnet och dess föräldrar främjas på ett önskvärt sätt. Lagstiftaren har här utgått från att om båda föräldrarna har ett gemensamt rättsligt ansvar leder det till positiva resultat för barnets familjeförhållanden, varför man är tämligen restriktiv med att döma till ensam vårdnad.

I vissa fall är dock den ena vårdnadshavaren så pass olämplig att dennes vårdnadsansvaret kan komma att upplösas.

Hur skriver man över ensam vårdnad?

Hur går man tillväga om båda parterna är överens om att skriva över vårdnaden helt på den ena parten?

Har man rätt att neka umgänge när man har ensam vårdnad?

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Regler om förhållandet mellan föräldrar och barn finns i föräldrabalken (FB).

Hur lång tid tar det att ansöka om ensam vårdnad?

Ett barn står från födelsen alltid under någons vårdnad. Normalt är det båda eller en av föräldrarna som är vårdnadshavare. Genom beslut av tingsrätten kan vårdnaden för barnet i stället överlämnas till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 2 § FB).

Vårdnaden om ett barn avslutas alltid automatiskt i folkbokföringen på barnets 18-årsdag.

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden. Det innebär bland annat att vårdnadshavaren ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Det är också vårdnadshavaren som företräder barnet vid kontakt med myndigheter.

Kan mamman få ensam vårdnad?

Tvisten startade genom att pappan i målet ansökte om stämning och yrkade vid Helsingborgs tingsrätt att vårdnaden om parternas fyra barn skulle vara gemensam, att två av barnen skulle ha sitt boende hos honom och att ett av barnen skulle bo växelvis hos föräldrarna.

Pappan menade att det var till barnens bästa att bägge föräldrarna tog del i beslut som rörde barnen samt att parterna inte hade sådana samarbetssvårigheter att gemensam vårdnad var utesluten. Vad gällde boendeyrkandena angav pappan att barnen själva hade uttryckt att de ville bo hos honom.

Kan en mamma få ensam vårdnad?

Som framgått av inledningen är huvudregeln att föräldrarna ska ha delad vårdnad. Det är endast i undantagsfall som en förälder beviljas ensam vårdnad. Avgörande vid frågan om vårdnad är vad som är bäst för barnet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man enligt föräldrabalken särskilt fästa avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid bedömningen av som är bäst för barnet ska man även ta hänsyn till barnets egen vilja. Vilken hänsyn som ska tas beror på barnets ålder och mognad. Lagtexten anger inte någon särskild ålder när barnets vilja ska börja att beaktas men generellt fäster man större vikt vid barnets vilja desto äldre som barnet är.

Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad. Väljer föräldrarna att skriva ett avtal om ensam vårdnad måste detta godkännas av socialnämnden för att vara gällande. Väljer föräldrarna att begära ensam vårdnad vid domstol är det domstolen som beslutar om vårdnaden.

När socialnämnden granskar föräldrarnas avtal om enskild vårdnad är det barnets bästa som är avgörande. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Vem beslutar om ensam vårdnad?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Utgångspunkten för beslutet om vem som ska ha vårdnaden om dottern ska alltså vara vad som är bäst för barnet. I allmänhet ses det som barnets bästa att få ha kontakt med och ha en relation till båda sina föräldrar. Gemensam vårdnad är generellt sett vad som anses bäst för barnet, men i situationer där föräldrarna är så osams att det påverkar barnet negativt kan det vara bättre att besluta om ensam vårdnad. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, detta enligt 6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken.

Kan man flytta vart man om man har ensam vårdnad?

Här går vi igenom vad som gäller när ena parten vill flytta trots att man har gemensam vårdnad om barnen.

Behöver du hjälp eller rådgivning i ett vårdnadsärende? Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan ge dig juridisk expertis och det stöd du behöver under processen. Välkommen att kontakta oss! 

Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?

 • Domstolen utgår från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad i en vårdnadstvist 
 • Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut som rör barnet. För att detta ska fungera krävs att föräldrarna är överens. 
 • Vid vårdnadstvister utgår domstolen från vad som är bäst för barnet. Det kan vara att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller att en av föräldrarna får ensam vårdnad, som exempel. 
  • Föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet är av yttersta vikt i sammanhanget. Ju mer konfliktfritt samarbete, desto större chans till gemensam vårdnad.
  • Om en förälder hindrar barnet från att träffa den andre föräldern finns chansen att umgängessabotage blir aktuellt, något rätten tittar strängt på.
  • Vad föräldrarna själva vill kan också bli avgörande, om båda vägrar gemensam vårdnad får inte rätten besluta om det. 
  • Vid ensam vårdnad beslutas även om umgängesrätt för den andre föräldern, som normalt har rätt till umgänge med sitt barn.
  • Slutligen ska rätten alltid bedöma utifrån barnets bästa och hens intresse har alltid företräde. Barnets vilja väger tungt i förhållande till ålder och mognad.

  Kan mamman neka delad vårdnad?

  Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

  Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

  Hur svårt är det att få ensam vårdnad?

  Vårdnad är ett statusförhållande. Det är en beskrivning av förhållandet mellan ett barn och en vuxen, oftast en förälder till barnet. Föräldern har vårdnaden om barnet. Han eller hon är vårdnadshavare.

  I praktiken innebär detta statusförhållande att föräldern och barnet har olika rättigheter och skyldigheter. Innehållet i och synen på vårdnad har förändrats genom historien. Tidigare låg fokus på förälderns rättigheter. Nu ligger fokus på de skyldigheter som föräldern har och de rättigheter som barnet har. Man brukar uttrycka det som att föräldern har ansvar för barnet.

  Vårdnaden avser barnets person. Man brukar göra en skillnad mellan vårdnad och förmyndarskap. Vårdnadshavaren har ansvaret för barnets personliga förhållanden, medan för förmyndaren har ansvaret för barnets ekonomiska förhållanden. Förmyndaren kan bestämma över barnets ekonomi och förmögenhet och kan ingå avtal för barnets räkning.

  En förälder kan ensam ha vårdnaden om ett barn eller så kan vårdnaden vara gemensam. Ibland läser man om enskild vårdnad eller delad vårdnad, men begreppen som används i lagstiftningen är ensam vårdnad och gemensam vårdnad.

  Om en förälder har ensam vårdnad om ett barn, så har den föräldern själv det ansvar som beskrivits ovan. Den föräldern ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet, god fostran, tillsyn, försörjning och utbildning. Den föräldern ska själv bestämma var barnet ska bo, var barnet ska gå i skola, med mera.

  Om två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn, så har föräldrarna gemensamt detta ansvar. Föräldrarna ska tillsammans fatta alla beslut som rör barnet. När det gäller vardagliga frågor behöver föräldrarna naturligtvis inte fatta alla beslut tillsammans. Besluten fattas av än den ena, än den andra föräldern beroende på vem som finns på plats eller beroende på hur föräldrarna organiserat vårdnaden mellan sig.

  Vem vinner oftast en vårdnadstvist?

 • Domstolen utgår från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad i en vårdnadstvist 
 • Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut som rör barnet. För att detta ska fungera krävs att föräldrarna är överens. 
 • Vid vårdnadstvister utgår domstolen från vad som är bäst för barnet. Det kan vara att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller att en av föräldrarna får ensam vårdnad, som exempel. 
  • Föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet är av yttersta vikt i sammanhanget. Ju mer konfliktfritt samarbete, desto större chans till gemensam vårdnad.
  • Om en förälder hindrar barnet från att träffa den andre föräldern finns chansen att umgängessabotage blir aktuellt, något rätten tittar strängt på.
  • Vad föräldrarna själva vill kan också bli avgörande, om båda vägrar gemensam vårdnad får inte rätten besluta om det. 
  • Vid ensam vårdnad beslutas även om umgängesrätt för den andre föräldern, som normalt har rätt till umgänge med sitt barn.
  • Slutligen ska rätten alltid bedöma utifrån barnets bästa och hens intresse har alltid företräde. Barnets vilja väger tungt i förhållande till ålder och mognad.

  Vad är en olämplig förälder?

  Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet. Det är alltid vad som är bäst för barnet som avgör hur vårdnaden ska se ut. Domstolen tar ingen hänsyn till att det känns mest rättvist för föräldrarna om vårdnaden är gemensam.

  Ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att föräldrarna har en djupgående konflikt som inte kan förväntas bli löst i närtid och som går ut över barnet t.ex. på så sätt att viktiga beslut om barnet inte blir fattade inom rimlig tid. Ett annat skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, är domstolen dessutom tvungen att lösa upp den gemensamma vårdnaden och ge en av föräldrarna ensam vårdnad.

  Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?

  Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.

  Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

  Ensam vårdnad när föräldrarna är överens. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad.

  Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?

  Formulär och blanketter för ansökan om ensam vårdnad. Det finns inte några särskilda formulär eller blanketter för ensam vårdnad som en förälder måste fylla i för att ansöka om ensam vårdnad. Som framgått finns det två möjligheter att få ensam vårdnad – genom avtal vilket måste godkännas av socialnämnden eller genom dom från domstol.

  Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?

  • Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.

  Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

  • Ensam vårdnad när föräldrarna är överens. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad.

  Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?

  • Formulär och blanketter för ansökan om ensam vårdnad. Det finns inte några särskilda formulär eller blanketter för ensam vårdnad som en förälder måste fylla i för att ansöka om ensam vårdnad. Som framgått finns det två möjligheter att få ensam vårdnad – genom avtal vilket måste godkännas av socialnämnden eller genom dom från domstol.