:

Är det skatt på styrelsearvode?

Innehållsförteckning:

 1. Är det skatt på styrelsearvode?
 2. Hur mycket skatt betalar man på arvode?
 3. Är arvode skattefritt?
 4. Hur deklarerar man styrelsearvode?
 5. Vad får man betalt för att sitta i styrelse?
 6. Får man betalt för att sitta i en styrelse?
 7. Vad är ett rimligt styrelsearvode?
 8. Är arvode en lön?
 9. Hur fördelar man styrelsearvode?
 10. Vad är ett normalt styrelsearvode Brf?
 11. Är arvode och lön samma sak?
 12. Hur mycket får man i arvode?
 13. Får man lön för att sitta i en styrelse?
 14. Är arvode en anställning?
 15. Vad motsvarar arvode i lön?

Är det skatt på styrelsearvode?

Styrelsearvode ska även i fortsättningen beskattas hos styrelseledamoten personligen och som inkomst av tjänst. Detta meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom den 16 december. Endast enstaka styrelseuppdrag som är tidsbegränsade och specifika får faktureras via eget bolag.

Många har väntat med spänning på domen i målet mellan en advokat och Skatteverket som rör beskattning av styrelsearvode. Frågan i målet, som hamnade hos HFD i somras, gällde om advokatens arvode som styrelseordförande skulle ses som inkomst av tjänst för advokaten eller som inkomst av näringsverksamhet (tas upp som intäkt i advokatens bolag, tillika fakturautställande bolag).

Hur mycket skatt betalar man på arvode?

Här kan du läsa mer om hur det fungerar med utbetalning av arvode, inbetalning av arbetsgivaravgift och skatt.

Skövde, Tibro, Falköping, Gullspång, Hjo, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Svenljunga

Är arvode skattefritt?

Den som är nämndeman har rätt att vara ledig från sin anställning i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledighet för att nämndemannen ska kunna delta vid förhandlingar och andra sammanträden i domstolen.

Hur deklarerar man styrelsearvode?

Styrelsearvode ska även i fortsättningen beskattas hos styrelseledamoten personligen och som inkomst av tjänst. Detta meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom den 16 december. Endast enstaka styrelseuppdrag som är tidsbegränsade och specifika får faktureras via eget bolag.

Många har väntat med spänning på domen i målet mellan en advokat och Skatteverket som rör beskattning av styrelsearvode. Frågan i målet, som hamnade hos HFD i somras, gällde om advokatens arvode som styrelseordförande skulle ses som inkomst av tjänst för advokaten eller som inkomst av näringsverksamhet (tas upp som intäkt i advokatens bolag, tillika fakturautställande bolag).

Vad får man betalt för att sitta i styrelse?

Genomsnittsarvodet för en styrelseledamot, som sitter i ett noterat bolag i Sverige, är drygt 305 000 kronor. Snittarvode skiljer sig beroende på vilken lista bolaget är noterat på. Genomsnittsarvodet är cirka 198 000 kronor, 280 000 kronor och 519 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

Får man betalt för att sitta i en styrelse?

En grundrekommendation är att något arvodesbelopp bör utgå till ledamöterna. Att ingå i föreningens styrelse innebär ett stort ansvar och medför i de flesta fall en relativt stor arbetsinsats. Det finns ordföranden som under perioder kan behöva ägna uppåt tio timmar i veckan eller mer åt styrelsearbete. Det är inte alla föreningar som har engagerade och kompetenta pensionärer som mer än gärna ingår i styrelsen. Faktum är att det särskilt i Stockholm ofta är svårt att hitta personer som vill ställa upp. Även om viljan finns så medför det så kallade ”livspusslet” att många inte har utrymme för ytterligare engagemang. Ett arvode, oavsett om det är för att visa uppskattning eller avsikten är att lämna en skälig ekonomisk ersättning, kan göra det lite lättare att rekrytera och ökar också motivationen för arbetet. I större bostadsrättsföreningar så förvaltar styrelserna betydande ekonomiska tillgångar och driver i praktiken ett mångmiljonföretag. Ur det perspektivet är det försvarligt att de som gör jobbet får ett skäligt arvode.

I egenskap av styrelseledamot är det viktigt att komma ihåg att det är dina grannar som betalar arvodet och att det i någon mening betraktas som ett hedersuppdrag som du utför för att dina grannar ska få en trivsam, trygg och fungerande boendemiljö. Styrelsens arvoden bör heller inte sättas på nivåer så att det blir ett ”välavlönat heltidsuppdrag” som i sig blir en ekonomisk motivationsfaktor.

Arvodet till styrelsen ska för kommande verksamhetsår bestämmas vid bostadsrättsföreningens ordinarie årsstämma. När och hur föreningen ska fastställa arvode för styrelsen är en fråga som normalt avhandlas i stadgarna och i lagen om ekonomiska föreningar. För bostadsrättsföreningar i Stockholm tillämpas f.n. (2018) ett genomsnittligt arvode på ca 1000–1500 kr per lägenhet – för den samlade styrelsen att dela på. Vissa föreningar använder sig också av ett belopp baserat på prisbasbeloppet så att arvodet inte fordrar årlig justering utan automatiskt följer kostnadsläget.

I vissa föreningar beslutar stämman hur arvodet ska fördelas men ofta bestämmer styrelsen hur arvodet ska fördelas mellan ledamöterna. Styrelsen kan aldrig ta ut högre arvode än stämman har beslutat. Skulle det uppkomma önskemål om ”extra ersättning” så måste detta tas upp på en extra föreningsstämma. En styrelse som upplever att arbetet blir alltför betungande bör kanske hellre överväga att ta in konsulter för vissa arbetsmoment som t.ex. att anlita en bostadsjurist för att hantera en upphandling. Att köpa tjänster som ligger inom ramen för förvaltning av bostadsrättsföreningens fastighet(er) faller inom styrelsens uppdrag och befogenhet. En styrelsemedlem som utför arbete som annars skulle behöva läggas ut på entreprenad, t.ex. fungerar som vaktmästare och utför mindre reparationsarbeten, kan lämpligen erhålla särskild ersättning för detta arbete.

Vad är ett rimligt styrelsearvode?

En grundrekommendation är att något arvodesbelopp bör utgå till ledamöterna. Att ingå i föreningens styrelse innebär ett stort ansvar och medför i de flesta fall en relativt stor arbetsinsats. Det finns ordföranden som under perioder kan behöva ägna uppåt tio timmar i veckan eller mer åt styrelsearbete. Det är inte alla föreningar som har engagerade och kompetenta pensionärer som mer än gärna ingår i styrelsen. Faktum är att det särskilt i Stockholm ofta är svårt att hitta personer som vill ställa upp. Även om viljan finns så medför det så kallade ”livspusslet” att många inte har utrymme för ytterligare engagemang. Ett arvode, oavsett om det är för att visa uppskattning eller avsikten är att lämna en skälig ekonomisk ersättning, kan göra det lite lättare att rekrytera och ökar också motivationen för arbetet. I större bostadsrättsföreningar så förvaltar styrelserna betydande ekonomiska tillgångar och driver i praktiken ett mångmiljonföretag. Ur det perspektivet är det försvarligt att de som gör jobbet får ett skäligt arvode.

I egenskap av styrelseledamot är det viktigt att komma ihåg att det är dina grannar som betalar arvodet och att det i någon mening betraktas som ett hedersuppdrag som du utför för att dina grannar ska få en trivsam, trygg och fungerande boendemiljö. Styrelsens arvoden bör heller inte sättas på nivåer så att det blir ett ”välavlönat heltidsuppdrag” som i sig blir en ekonomisk motivationsfaktor.

Arvodet till styrelsen ska för kommande verksamhetsår bestämmas vid bostadsrättsföreningens ordinarie årsstämma. När och hur föreningen ska fastställa arvode för styrelsen är en fråga som normalt avhandlas i stadgarna och i lagen om ekonomiska föreningar. För bostadsrättsföreningar i Stockholm tillämpas f.n. (2018) ett genomsnittligt arvode på ca 1000–1500 kr per lägenhet – för den samlade styrelsen att dela på. Vissa föreningar använder sig också av ett belopp baserat på prisbasbeloppet så att arvodet inte fordrar årlig justering utan automatiskt följer kostnadsläget.

I vissa föreningar beslutar stämman hur arvodet ska fördelas men ofta bestämmer styrelsen hur arvodet ska fördelas mellan ledamöterna. Styrelsen kan aldrig ta ut högre arvode än stämman har beslutat. Skulle det uppkomma önskemål om ”extra ersättning” så måste detta tas upp på en extra föreningsstämma. En styrelse som upplever att arbetet blir alltför betungande bör kanske hellre överväga att ta in konsulter för vissa arbetsmoment som t.ex. att anlita en bostadsjurist för att hantera en upphandling. Att köpa tjänster som ligger inom ramen för förvaltning av bostadsrättsföreningens fastighet(er) faller inom styrelsens uppdrag och befogenhet. En styrelsemedlem som utför arbete som annars skulle behöva läggas ut på entreprenad, t.ex. fungerar som vaktmästare och utför mindre reparationsarbeten, kan lämpligen erhålla särskild ersättning för detta arbete.

Är arvode en lön?

En ersättning som betalas för arbete utgör oftast antingen lön eller arbetsersättning. För den som betalar ersättningen har denna omständighet betydelse därför att för lön ska betalas arbetsgivares socialskyddsavgift men inte för arbetsersättning eller för bruksavgift. Även anteckningarna på årsanmälan blir olika. Hos mottagaren beskattas arbetsersättningen inte som lön utan som rörelse- eller yrkesinkomst eller som personlig förvärvsinkomst.

En ersättning som betalas för arbete kan utgöras också av bruksavgift. Med bruksavgift (ersättning för upphovsrätt) avses en ersättning som betalas för upphovsrätt eller för användningen av upphovsrätt. I denna grupp ingår även ersättning för användning av eller för försäljning av nyttjanderätt till industriell äganderätt såsom patent eller varumärke samt ersättning för uppgifter om industriella, kommersiella och veten-skapliga rön (25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd). Denna anvisning behandlar dock inte gränsdragningen mellan lön och bruksavgift.

Både arbetsersättning och bruksavgift är begrepp som används endast i lagen om förskottsuppbörd.

Enligt lagen om förskottsuppbörd är lön primär i förhållande till arbetsersättning. Detta kan observeras på basis av definitionen på arbetsersättningen i 25 § i lagen om förskottsuppbörd. Med arbetsersättning avses enligt lagrummet ersättning som i annan form än lön betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst. I praktiken betyder detta att man först måste ta reda på om den prestation som betalas för arbetet utgör lön. Om prestationen inte utgör lön, är det fråga om arbetsersättning eller bruksavgift.

Begreppet lön som tillämpas i beskattningen definieras i 13 § i lagen om förskottsuppbörd. Med lön avses:

 • varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande;
 • mötesarvode, personligt föreläsnings- eller föredragsarvode, arvode för medlemskap i förvaltningsarvode, verkställande direktörs arvode, lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag samt ersättning för förtroendeuppdrag.

Hur fördelar man styrelsearvode?

Ett styrelsearvode eller en liknande ersättning som ett svenskt aktiebolag eller en annan svensk juridisk person betalar ut till en styrelseledamot eller en suppleant i en styrelse är skattepliktig (5 § första stycket 3 SINK). Det saknar betydelse om styrelsemötet

 • äger rum i Sverige eller utomlands
 • styrelseledamoten deltar i mötet eller inte
 • styrelseledamoten utför delar av arbetet utomlands, t.ex. läser in material.

Vad är ett normalt styrelsearvode Brf?

Reglerna kring styrelsearvodet beslutas årligen av föreningsstämman och punkten ska finnas på dagordningen varje år. Föreningens storlek, ekonomiska förutsättningar, verksamhetens omfattning och vad om är på gång (till exempel stambyte) är faktorer som påverkar styrelsens arbetsbelastning, ansvar och engagemang. Därför blir summan unik, baserat på varje förenings förutsättningar och situation.

Många föreningar kopplar det fasta styrelsearvodet till ett index, oftast inkomstbasbeloppet. Fördelen med indexreglering är att summan justeras automatiskt varje år i en takt som följer samhällsutvecklingen i stort. Frågan om indexbaserat arvode måste lyftas på stämman varje år.

Är arvode och lön samma sak?

Ladda ner blanketten för det år som ersättningen betalades ut. Om du har betalat ut ersättning till flera mottagare under aktuell månad ska en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas för varje mottagare.

Fyll i vilken månad (till exempel april) som ersättningen betalats ut.

Hur mycket får man i arvode?

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Får man lön för att sitta i en styrelse?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förutsätter att det finns allt som allt fem ledamöter i bolagets styrelse, inklusive du själv.

Är arvode en anställning?

Vid frågor, funderingar eller för att veta mer, hör gärna av er till [email protected]

Vad motsvarar arvode i lön?

Ett viktigt verktyg för att hålla koll på och styra ekonomin är att göra en resultatbudget

. Du beräknar inkomster och utgifter och kan planera för framtida ekonomiska händelser.