:

Vad kan ingå i övriga kostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan ingå i övriga kostnader?
 2. Vad bokför man på 6991?
 3. Vad bokförs på konto 6990?
 4. Vad ingår i externa kostnader?
 5. Vilken vilka är exempel på kostnader?
 6. Vilka är de indirekta kostnaderna?
 7. När används konto 2641?
 8. När används konto 3690?
 9. Vad bokförs på 6992?
 10. Vad bokförs på 6950?
 11. Är lön en fast kostnad?
 12. Vad menas med en kostnad?
 13. Vad är direkta och indirekta kostnader?
 14. Är lön en indirekt kostnad?
 15. Vad är skillnad mellan 2640 och 2641?

Vad kan ingå i övriga kostnader?

Övriga externa kostnader är olika typer av kostnader som i resultaträkningen dras från företagets intäkter men som inte går sorterar under de andra posterna i resultaträkningen.

Texten nedan innehåller bland annat exempel på övriga externa kostnader.

Vad bokför man på 6991?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på konto 6990?

Om du missar att betala en faktura från en leverantör innan förfallodatumet har passerat, är det riskabelt att du får en påminnelsefaktura. Dessa fakturor innehåller ofta en förbestämd påminnelseavgift som du behöver betala tillsammans med den övriga skulden till leverantören. Bokföringen av påminnelseavgifter från leverantörer brukar ske på konto [6990], "Övriga externa kostnader".

Vad ingår i externa kostnader?

 • Ekonomiska besparingar och minskad miljöpåverkan
 • Fokusera på de externa effekter som är möjliga att påverka
 • Varför ska man inkludera externa miljöeffekter i LCC-kalkyler?
 • Hur inkluderar man externa effekter?
 • Värdera externa effekter i pengar
 • Vad kostar utsläpp av koldioxid?
 • Beräkna klimatpåverkan från identifierade externa effekter
 • Lägg in de externa effekterna i kalkylen
 • Utvärdering och påverkan på framtida kostnader
 • Säkerställ att LCC-kalkylen är transparent

Genom att prissätta externa effekter på miljön eller övrig påverkan som belastar samhället är det möjligt att lägga till dessa som en komponent i en LCC-kalkyl. Om externa kostnader tas med i kalkylen är det viktigt att beräkningsmetoderna är transparenta och tydliga med hur kostnader fastställs och bedöms.

Livscykelkostnader som tar hänsyn till externa miljöeffekter ger på lång sikt möjlighet till ekonomiska besparingar samtidigt som det kan minska klimatpåverkande och andra utsläpp från varor och tjänster. I bästa fall kan det även ge upphov till innovativa lösningar för att ytterligare minska utsläppen. 

Vilken vilka är exempel på kostnader?

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

En del resurser förbrukas omgående, medan andra används under en längre tid. Ett exempel är fordon. Om du köper en bil för 200 000 kronor är totalbeloppet själva utgiften. Låt oss säga att bilen ska användas och skrivas av över fem år. Då ska den skrivas av med 20 procent årligen.

Vilka är de indirekta kostnaderna?

Gudok kommer att vara stängt på grund av underhåll från 17:00 den 12/9 till och med den 15/9. Stängningen påverkar även ReachMee och samarbetsverktyget. Torsdag 07 september 12:21

När man gör en produktkalkyl där företagets samtliga kostnader fördelas till de olika produkterna kallas det för en fullkostnadskalkyl eller självkostnadskalkyl. Det är nödvändigt att göra den typen av kalkyler för att få veta vad den verkliga kostnaden är.

När används konto 2641?

Arvoden för utfört arbete kan krediteras konto 3010 som döps till Arvoden eller Utfört arbete, alternativt krediteras konto 3040 Försäljning av tjänster.

Vid kontant utförda arbeten behövs normalt ingen periodisering i bokslutet men samtliga per balansdagen obetalda fakturor ska vara bokförda - även i företag som använder kontantmetoden, faktura vid försäljning. Ofakturerat utfört arbete som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs ska bokföras som en fordran. Det konto fakturan kommer att avse, t.ex. konto 3010 Arvode, krediteras och konto 1620 Upparbetade ej fakturerade intäkter debiteras. Återföring av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt.

En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

När används konto 3690?

Arvoden för utfört arbete kan krediteras konto 3010 som döps till Arvoden eller Utfört arbete, alternativt krediteras konto 3040 Försäljning av tjänster.

Vid kontant utförda arbeten behövs normalt ingen periodisering i bokslutet men samtliga per balansdagen obetalda fakturor ska vara bokförda - även i företag som använder kontantmetoden, faktura vid försäljning. Ofakturerat utfört arbete som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs ska bokföras som en fordran. Det konto fakturan kommer att avse, t.ex. konto 3010 Arvode, krediteras och konto 1620 Upparbetade ej fakturerade intäkter debiteras. Återföring av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt.

En kontoplan är en betäckning över alla bokföringskonton du kan använda i din bokföring. Oftast behöver du inte använda alla konton som finns i en kontoplan, utan det brukar räcka med vissa utvalda konton för att du skall kunna bokföra din verksamhet. 

Kontoplanerna brukar också se annorlunda beroende på vilken typ av verksamhet du har. I kontoplanen för ett aktiebolag behöver du ha med konton för personalskatt och sociala avgifter. Dom kontona är dock inte nödvändiga att ha med i din kontoplan om du har en enskild firma och inte har några anställda i den, utan det bara är du själv som driver din firma.

Vad bokförs på 6992?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

Vad bokförs på 6950?

Indirekta kostnader är kostnader som inte kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss produkt eller en viss kund.

Några exempel på kostnadsposter som normalt hör till gruppen indirekta kostnader:

Är lön en fast kostnad?

Till fasta kostnader räknas t.ex. hyra, försäkring, avskrivning på anläggningstillgångar och fastighetsskatt. Den uppräkning av fasta kostnader som finns i förordningen om omställningsstöd är uttömmande.

Ett företag har rätt till omställningsstöd för en viss del av sina fasta kostnader för mars–april 2020 om villkoren i 4 § FOM är uppfyllda (se Grundläggande förutsättningar för rätt till stöd). För att underlätta för de företag som ansöker om omställningsstödet har en uttömmande uppräkning gjorts i förordningen av vilka kostnader som ska anses utgöra fasta kostnader (10 § FOM).

Vad menas med en kostnad?

Direkta kostnader är sådana kostnader som kan hänföras till det specifika projektet. Exempel på direkta kostnader är lönekostnad inklusive lönekostnadspålägg för ansvarig forskare, projektdeltagare, lokaler, resor och material.

Vad är direkta och indirekta kostnader?

Indirekta kostnader är kostnader som inte kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss produkt eller en viss kund.

Några exempel på kostnadsposter som normalt hör till gruppen indirekta kostnader:

Är lön en indirekt kostnad?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad är skillnad mellan 2640 och 2641?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.