:

Vad kostar en jurist vid dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar en jurist vid dödsbo?
 2. Vad får en testamentsexekutor göra?
 3. Vem kan vara testamentsexekutor?
 4. Vem betalar jurist vid dödsbo?
 5. Kan man skriva testamente utan jurist?
 6. När vinner en bouppteckning laga kraft?
 7. Vad händer om man bestrider ett testamente?
 8. Hur mycket kostar det att klandra ett testamente?
 9. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 10. Vem skall betala juristen vid bouppteckning?
 11. Hur värderas lösöre i en bouppteckning?
 12. Vad kostar det att skriva testamente hos jurist?
 13. Vad kostar det att skriva testamente hos Swedbank?
 14. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 15. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Vad kostar en jurist vid dödsbo?

En bouppteckning är en sammanställning av tillgångarna och skulderna i ett dödsbo. Den görs av de som ärver den avlidne – dödsbodelägarna – och skickas sedan in till Skatteverket.

Kostnaden för bouppteckningen betalas vanligtvis av dödsboet. Saknar dödsboet tillgångar som kan täcka bouppteckningen kan i vissa fall en dödsboanmälan göras istället.

Vad får en testamentsexekutor göra?

I ett testamente kan det stå vem som ska ta hand om förvaltningen av dödsboet och ordna så att det som står i testamentet genomförs. Den personen kallas testamentsexekutor. Den personen får, i stället för dödsbodelägarna, ansvaret för dödsboet.

Vem kan vara testamentsexekutor?

En testamentsexekutor är en person som genom ett testamente har fått i uppdrag att ta hand om förvaltningen av ett dödsbo och se till att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad som står i testamentet. När testamentet vunnit laga kraft är det bara testamentsexekutorn som har rätt att vidta åtgärder för dödsboets räkning. Ett testamente vinner laga kraft efter att de legala arvingarna godkänt testamentet, alternativt att det gått sex månader sedan de legala arvingarna blev delgivna testamentet. 

En testamentsexekutor är i regel en person som stått den avlidne nära utan att själv ha något anspråk på kvarlåtenskapen. Om testatorn inte har någon bekant med familjerättslig kompetens är det vanligt att en utomstående jurist utses till testamentsexekutor.

Vem betalar jurist vid dödsbo?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Kan man skriva testamente utan jurist?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

När vinner en bouppteckning laga kraft?

Hej och tack för din fråga.

Efter det att bouppteckning förrättats, skulderna betalats, bodelning skett och eventuella legat lämnats ut fördelas det som återstår av den dödes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare genom arvskiftet. Enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) förrättas arvskifte av arvtagare och universella testamentstagare.

Vad händer om man bestrider ett testamente?

Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av både testatorn, d.v.s. den som skriver testamentet, och två oberoende vittnen. Vittnena måste vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn. De får heller inte vara testamentstagare. Dock behöver de som undertecknar testamentet inte veta vad som står i det utan det räcker med att de vet att det är ett testamente som de bevittnar och skriver under.

För att ett testamente skall vara giltigt skall det måste man ha tillgång till originalhandlingen. En kopia av det gäller således inte.

Arvtagaren eller arvtagarna ska vara tydligt identifierbara med namn och personnummer eller organisationsnummer alternativt adress.

Enligt Ärvdabalken måste ett testamente vara bevittnat d.v.s. underskrivet av två personer för att vara giltigt. Saknas underskrifter är testamentet således ogiltigt.

Nej, ett testamente ska inte registreras någonstans, utan det är upp till testatorn att förvara det på valfritt säkert ställe.

Hur mycket kostar det att klandra ett testamente?

Det är inte något större problem att finna gratis dokumentmallar på Internet för de flesta typer av juridiska dokument, så även för testamenten. Att använda sig av dessa dokumentmallar är emellertid något som du bör undvika. I vart fall om du inte är jurist och kompetent nog att avgöra om dokumentmallen är korrekt utformad ur ett juridiskt perspektiv, d v s om testamentet som du upprättar och undertecknar kommer att vara giltigt den dag som du avlider.  

Det stora flertalet av de dokumentmallar som är möjliga att ladda ner utan kostnad är mycket undermåligt utformade och ofta även direkt felaktigt utformade. Detta innebär att du riskerar att skapa ett testamente som inte är gällande eller att testamentet får en helt annan innebörd än vad du avser.  

Dokumentmallar är egentligen inte något dåligt i sig när man ska skriva ett testamente. De flesta advokater och andra jurister använder sig av olika typer av mallar eller förlagor när de upprättar testamenten. Emellertid kräver dokumentmallar att du kan avgöra vilken mall som du ska använda dig av, samt anpassa denna mall till dina omständigheter och vad du vill uppnå med testamentet.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Vem skall betala juristen vid bouppteckning?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Hur värderas lösöre i en bouppteckning?

För bouppteckningen ska du utreda det gängse värdet på den avlidna personens egendom, det vill säga det sannolika försäljningspriset på dödsdagen.

Vad kostar det att skriva testamente hos jurist?

Det är aldrig för tidigt att skriva ett testamente, men det kan bli för sent. Många saknar i dag testamente och riskerar därför vid ett dödsfall att efterlämnat arv inte går dit de vill att de ska hamna.

Oavsett hur lite eller mycket tillgångar du har just nu kan det vara så att du vill att en del av ditt arv ska vara enskild egendom och ska gå till en viss person och inte följa arvsföljden. Att skriva ett testamente är något som är viktigt för alla och det kan vara extra viktigt beroende på vilken typ av levnadsförhållande du har.

Vad kostar det att skriva testamente hos Swedbank?

 • Bostad och bohag som införskaffats för att använda gemensamt ska delas enligt sambolagen lika vid en separation, om någon av er kräver bodelning. Vill ni inte att det ska delas lika behöver ni skriva ett samboavtal.
 • Det spelar ingen roll om ni har betalat olika mycket, till exempel om den ena har betalat en större del av den gemensamma bostaden, vid en separation delas tillgången lika om samboavtal saknas.
 • Sådant som köpts innan ni flyttade ihop inkluderas inte i en bodelning. Det gör inte heller ägodelar som inte har någon direkt koppling till boendet, till exempel sparande eller en bil. Det går till den som står som ägare.
 • Samboavtalet behöver inte registreras eller bevittnas, det räcker med att båda parter skriver under.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att förstå vad lösöre är, är det viktigt att först veta att all egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar. Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Porslin räknas alltså som lösöre. Husgeråd, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Vi ska strax kika på de olika stegen för hur man avvecklar ett dödsbo, men innan vi gör det så finns det en sak som är bra att känna till. Ni som dödsbodelägare kan göra i princip vad som helst – så länge som ni är överens.

De steg som anges nedan motsvarar alltså inte en turordning som måste följas. Det finns dock två saker som ni bara kan göra i en viss ordning och det är följande:

 • Vad gäller bostad (fastighet och bostadsrätt, inte hyresrätt) så kan den nya ägaren inte få tillträde förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket. Däremot är det möjligt att tömma bostaden och lägga ut den för försäljning innan bouppteckningen är registrerad. Det är alltså bara själva tillträdet som måste vänta.
 • Vad gäller bankmedel så kan ingen få tillgång till dessa förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket.

Det första som kan vara bra att ta tag i är att säga upp olika typer av avtal. Detta för att slippa extra kostnader. Vanliga avtal att hålla koll på är följande:

 • Värt att känna till är att en månads uppsägningstid gäller vid dödsfall för hyreslägenheter, under förutsättning att ni säger upp lägenheten inom en månad från dödsdagen.
 • IT och telefoni.
 • El, vatten och värme. Dessa ska dock sägas upp till avflyttningsdagen. Detta för att det ska vara möjligt att städa m.m.