:

Vem kan vara ställföreträdare?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan vara ställföreträdare?
 2. Vad får en ställföreträdare göra?
 3. Vad tjänar en förvaltare god man?
 4. Får man betalt för att vara god man?
 5. Vad innebär det att vara ställföreträdare?
 6. Vad är Ställföreträdarskap?
 7. Vad ingår i uppdraget som ställföreträdare?
 8. Hur mycket tjänar en god man för ensamkommande barn?
 9. Vem betalar skatt på arvode?
 10. Vad innebär att vara ställföreträdare?
 11. Är god man ställföreträdare?
 12. Vad innebär det att vara ställföreträdande chef?
 13. Får du som ställföreträdare betalt för utfört uppdrag?
 14. Vad har en god man för uppgift?
 15. Hur mycket kostar ensamkommande flyktingbarn?

Vem kan vara ställföreträdare?

För personer som har nedsatt eller helt saknar beslutsförmåga kan en god man eller förvaltare förordnas enligt regler i 11 kap. föräldrabalken (1949:381). En god man eller förvaltare kan ha i uppdrag att sörja för den enskildes person, bevaka den enskildes rätt eller förvalta dennes egendom.

En person som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Den goda mannen får bara företräda den enskilda inom ramen för sitt förordnande. Enligt huvudregeln får en god man företräda den enskilde i frågor och vidta åtgärder som hen har samtyckt till. Detta betyder att en god man i regel inte får fatta beslut som rör den enskildes socialtjänst utan sin huvudmans samtycke. Den gode mannen ska fungera som ett biträde och ge stöd till sin huvudman.

En förvaltare har till skillnad mot den gode mannen befogenhet att självständigt föra sin huvudmans talan. Denna befogenhet innebär dock inte att förvaltare har rätt att besluta om den enskildes socialtjänst mot dennes vilja.

Vad får en ställföreträdare göra?

För personer som har nedsatt eller helt saknar beslutsförmåga kan en god man eller förvaltare förordnas enligt regler i 11 kap. föräldrabalken (1949:381). En god man eller förvaltare kan ha i uppdrag att sörja för den enskildes person, bevaka den enskildes rätt eller förvalta dennes egendom.

En person som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Den goda mannen får bara företräda den enskilda inom ramen för sitt förordnande. Enligt huvudregeln får en god man företräda den enskilde i frågor och vidta åtgärder som hen har samtyckt till. Detta betyder att en god man i regel inte får fatta beslut som rör den enskildes socialtjänst utan sin huvudmans samtycke. Den gode mannen ska fungera som ett biträde och ge stöd till sin huvudman.

En förvaltare har till skillnad mot den gode mannen befogenhet att självständigt föra sin huvudmans talan. Denna befogenhet innebär dock inte att förvaltare har rätt att besluta om den enskildes socialtjänst mot dennes vilja.

Vad tjänar en förvaltare god man?

Det är omöjligt att svara på frågor såsom: ”Vad får en god man i Stockholm för ersättning”, samt ”vad får en god man i Malmö för ersättning?” Det är alltid överförmyndarförvaltningen i din kommun som beslutar om vilka procentsatser och summor som betraktas som en skäliga för ditt arbete.

Detta faktum medför att din årsersättning kan variera kraftigt, vilket vi pratar mer om nedan.

Tips: Läs mer om hur det fungerar att vara god man i Handboken för förvaltare och goda män.

Ersättningen påverkas främst av uppdragets komplexitet samt tidsåtgång. Du kan även vara god man för fler brukare, för att på så sätt få ett högre årligt arvode. Att agera god man är dock ett frivilliguppdrag som nästan aldrig ger dig några större inkomster, även om du tar dig an flera brukare.

Att bli god man för att tjäna snabba pengar är en såväl dålig som oetisk idé.

Får man betalt för att vara god man?

Huvudregeln är att du som huvudman själv står för den gode mannens eller förvaltarens arvode och ersättning. Detta gäller om dina tillgångar överstiger 2 gånger prisbas­beloppet, 96 600 kronor för år 2022, eller att dina skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, 127 995 kronor för år 2022.

Vad innebär det att vara ställföreträdare?

Beslut om god man eller förvaltare fattas av domstol. Om det finns förvaltare eller god man är det i första hand denne som företräder en person. Vad förvaltare eller god man är behörig att göra framgår av beslutat förordnande. Det är respektive kommuns överförmyndarnämnd som utövar tillsyn och man kan vända sig dit vid frågor. Bestämmelserna om god man och förvaltare finns i föräldrabalken. Riksdagen - föräldrabalken (Länk till annan webbplats)

Vad är Ställföreträdarskap?

Socialtjänsten möter många hjälpbehövande personer som har eller borde ha en ställföreträdare. Det kan vara sjuka, funktionshindrade, missbrukare eller personer med psykiska problem som är i behov av förvaltare eller god man, eller människor som företräds med fullmakt, framtidsfullmakt eller anhörigbehörighet. Barn har sina föräldrar som ställföreträdare både som vårdnadshavare och förmyndare. Ibland företräds barn av förordnade ställföreträdare. Ensamkommande barn har särskilda gode män. God man kan förordnas när föräldrar blivit indisponibla, jäviga eller när de är part i samma rättegång som sina barn. God man kan även förordnas för okända och försvunna personer.

Allt detta måste socialtjänsten känna till och hålla isär, dels för att uppfylla skyldigheten att i vissa fall anmäla behov av ställföreträdare, dels för att kunna informera både hjälpbehövande och anhöriga om vad de olika ställföreträdarskapen innebär. Socialtjänsten behöver också känna till gränsdragningen mellan tingsrättens, överförmyndarens och sin egen roll för att undvika dubbelarbete och för att kvalitetssäkra.

Vad ingår i uppdraget som ställföreträdare?

En ställföreträdare är lite av spindeln i nätet. Det är inte nödvändigtvis ställföreträdaren som ska utföra olika saker men det är ställföreträdaren som ska se till att någon annan utför det som behövs och att huvudmannen får det denne har rätt till i samhället. På den här sidan hittar du information om vad som ingår i uppdraget och inte.

Hur mycket tjänar en god man för ensamkommande barn?

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Vem betalar skatt på arvode?

Ladda ner blanketten för det år som ersättningen betalades ut. Om du har betalat ut ersättning till flera mottagare under aktuell månad ska en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas för varje mottagare.

Fyll i vilken månad (till exempel april) som ersättningen betalats ut.

Vad innebär att vara ställföreträdare?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Är god man ställföreträdare?

Ställföreträdarens bevakande av rätt i generell bemärkelse, innebär i allmänhet i att ansöka om stöd och service hos socialförvaltningen som till exempel:

 • att ansöka om bostadsbidrag, bostadstillägg och handikappersättning och liknande
 • att hjälpa till med inkomstdeklarationen
 • att vid behov söka ett lämpligt boende
 • att begära omprövning av eller överklaga myndighetsbeslut

Att bevaka någons rätt kan för en speciell rättshandling vara:

 • att tillvarata huvudmannens intresse i ett dödsbo (rätten till arv eller testamente)
 • att företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning av fast och lös egendom, såsom avyttring av bostadsfastighet och bostadslägenhet
 • att företräda huvudmannen vid förhandlingar med fodringsägare eller gäldenärer (den som är skyldlig pengar)
 • att ansöka om skuldsanering; att bevaka rätt vid avbetalningsplaner

Vad innebär det att vara ställföreträdande chef?

Miljöprövningsenheten är Försvarsmaktens gemensamma resurs för att driva ärenden om tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, leda och genomföra miljöutredningar och prövotidsutredningar, projektleda bullerdämpande åtgärder samt leda och genomföra projekt avseende förorenade områden. Enheten ansvarar även för registreringen av sådana områden. Enheten har sitt verksamhetsområde i hela landet och lämnar stöd till övriga enheter inom Försvarsmakten. Enheten består av idag av 16 tjänster och funktionsleds i sin verksamhet av Högkvarteret. Enheten växer och behöver nu rekrytera en jurist för tjänsten som ställföreträdande chef.

Du bör ha flera års erfarenhet av att arbeta självständigt med komplexa juridiska områden, verksamheter samt ha processvana. Du bör ha förmåga att leda, engagera och motivera medarbetare samt vara intresserad av ett varierande arbetsliv.

Får du som ställföreträdare betalt för utfört uppdrag?

Som ställföreträdare har du tillgång till våra digitala tjänster. Välj ställföreträdare i rullistan på inloggningssidan, fyll i ditt personnummer och identifiera dig med bank-id. Härifrån kan du utföra ärenden som gäller en eller flera huvudmän.

Som ställföreträdare kan du ansöka om ersättning för din huvudman. Du kan ansöka om vissa ersättningar via Mina sidor. I ansökan fyller du i din huvudmans namn och personnummer och när du skickat in ansökan får du en kvittens som du kan spara ner eller skriva ut. Du har inte möjlighet att följa ärendet via Mina sidor.

För andra ersättningar behöver du ansöka med blankett och på Mina sidor har vi samlat blanketter som kan vara relevanta för dig. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut, signera och skicka till oss. Säkerställ också att du får med alla eventuella intyg som vi kan behöva.

Om du inte har möjlighet att logga in, hittar du alla blanketter samlade på sidan Blanketter.

Vad har en god man för uppgift?

Om en person inte kan klara sig själv kan domstol förordna en förvaltare för honom. En förutsättning för att en person ska få förvaltare är att han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltare får inte förordnas om det är tillräckligt att god man förordnas för den enskilde eller att denne får hjälp på något annat mindre ingripande sätt, t.ex. genom en banks notariatavdelning eller av någon anhörig.

Förvaltarens uppdrag ska anpassas till förhållanden i det enskilda fallet och kan begränsas till att avse till exempel förvaltningen av en fastighet eller en viss del av den enskildes pension. Den enskilde förlorar rådigheten över det som faller under förvaltaruppdraget men behåller i övrigt bestämmanderätten över sina angelägenheter.

Hur mycket kostar ensamkommande flyktingbarn?

Samtidigt som kommunerna förväntas erbjuda ensamkommande ett bra och tryggt boende för 1 350 kronor per dygn tar staten ut det mångdubbla i avgift för sina SIS-hem. Visst, behoven skiljer sig åt men inte så mycket att det motiverar skillnaden i vårdavgifter.

Det är svårt att inte bli upprörd över de vårdavgifter som staten tar ut när kommuner placerar barn på SIS-boenden med stöd av 3 § LVU.  Kostnaden varierar mellan 4.700 och 12.600 kronor per dygn. Per år motsvarar det mellan 1,7 miljoner och 4,6 miljoner kronor.  Och ja, du läste rätt, fyra komma sex miljoner kronor! Värt att notera är också att det är minimikostnaden – fler kostnader kan tillkomma.