:

Vad händer om man ljuger för Migrationsverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man ljuger för Migrationsverket?
 2. Hur kan man skicka brev till Migrationsverket?
 3. Kan Migrationsverket återkalla permanent uppehållstillstånd?
 4. Vad kan jag göra för att snabba på ärendet hos Migrationsverket?
 5. Vad kollar Migrationsverket?
 6. Vilka ärenden lämnas över till polisen från Migrationsverket?
 7. Hur skickar man post till Migrationsverket?
 8. Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?
 9. Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?
 10. Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?
 11. Kan man påskynda Migrationsverket?
 12. Hur länge väntar man på svensk medborgare?
 13. Får man anställa någon utan uppehållstillstånd?
 14. Vad händer om man får avslag från Migrationsverket?
 15. Får man stanna i Sverige medan man väntar på uppehållstillstånd?

Vad händer om man ljuger för Migrationsverket?

¿Permitir el uso de cookies de Facebook en este navegador?

Usamos cookies y tecnologías similares para proporcionar y mejorar el contenido en los productos de Meta. También las utilizamos para ofrecer una experiencia más segura usando la información que recibimos de cookies dentro y fuera de Facebook, y para proporcionar y mejorar los productos de Meta para quienes tienen una cuenta.

Hur kan man skicka brev till Migrationsverket?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan Migrationsverket återkalla permanent uppehållstillstånd?

Du som har fått status som flykting får uppehållstillstånd i tre år. Om du kan försörja dig när ditt uppehållstillstånd slutar gälla kan du få permanent uppehållstillstånd.

Ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd ger dig rätt att bo och arbeta i Sverige i tre år. Du har samma rätt till vård som en person med permanent uppehållstillstånd.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet under tiden som ditt tillstånd är giltigt, men om du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

När du har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd ska du folkbokföra dig hos Skatteverket så snart som möjligt. Folkbokföringen behövs för att du ska få läsa svenska för invandrare (sfi) och ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. När du har blivit folkbokförd kan du också skaffa en svensk identitetshandling, som behövs till exempel för att öppna ett bankkonto.

För att folkbokföra dig ska du vända dig till Skatteverket som registrerar var du bor, ditt civilstånd (om du är gift eller inte), ditt medborgarskap och din födelseort. När du går till Skatteverket ska du ta med ditt uppehållstillståndskort och en giltig identitetshandling. Om din identitetshandling finns hos Migrationsverket kan du be att få en kopia av den. Kopian ska vara undertecknad av en person som intygar att kopian stämmer överens med originalet. Personen ska också skriva ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag göra för att snabba på ärendet hos Migrationsverket?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan man göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?

Vad kollar Migrationsverket?

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om hur man upprättar och offentliggör en årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Lagen ska tillämpas av företag som enligt 6 kap. 1 § BFL ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning. Kreditinstitut och värdepappersbolag ska i stället tillämpa lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Försäkringsföretag ska tillämpa lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL).

ÅRL innebär en implementering av direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag. Regeringens förslag och överväganden vid implementeringen av direktivet framgår av prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin. Direktivet har ersatt det fjärde bolagsrättsliga direktivet om årsredovisning i vissa juridiska personer (78/660/EEG) och det sjunde bolagsrättsliga direktivet om sammanställd redovisning (83/349/EEG) som år 1995 implementerades i Sverige genom tillkomsten av ÅRL. Förarbetena vid implementeringen, prop. 1995/96:10, främst del 2, äger fortfarande giltighet i de delar det nya direktivet inte ändrat innebörden i de tidigare bestämmelserna.

Vilka ärenden lämnas över till polisen från Migrationsverket?

Beroende på vilket land du kommer ifrån kan det finnas möjlighet till ekonomiskt stöd eller andra stödinsatser för att göra den första tiden i hemlandet lättare.

Läs mer om vem som kan få stöd vid återvändande

Hur skickar man post till Migrationsverket?

De flesta ansökningar kan du göra direkt här på webben. Om du redan har gjort en ansökan på webben ska du inte skicka in en ansökan på blankett också.

Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?

Nästan hälften av de företag som vill anställa arbetskraftsinvandrare stoppas om ett lönegolv i nivå med förslaget i Tidövatalet införs. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. ”Det är verkligen inte vad svensk arbetsmarknad behöver nu”, säger vice vd Karin Johansson.

Åtta företag av tio upplever att det råder brist på lämplig arbetskraft i Sverige. Det visar en ny undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort i sin företagarpanel. Och när kompetensen inte finns i Sverige, väljer många företag att försöka anställa arbetskraftsinvandrare.

Kan man bli utvisad om man har permanent uppehållstillstånd?

Myndighetsjuridik

Hej! Jag undrar om jag kan förlora permanent uppehållstillstånd. Har bott 14 år i Sverige, har arbetat väldigt lite. Läste om man är dömt för något brott kan man bli utvisad. Vad för typ brott kan det vara? Ekonomiskt kanske? Har inte varit dömd för något men jag vet inte om det blir något.Jag och min ex har inte varit hela tiden ihop under första 2 åren men vi har bott ihop både när vi var ihop o när vi inte varit ihop. Men tror att MV känner till detta men har inget kommit till mig hittils. Spelar någon roll hur länge man har varit här alls? Kan det räcka med bara det? Tack på förhand!

Kan man bli svensk medborgare utan permanent uppehållstillstånd?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Kan man påskynda Migrationsverket?

Alla Migrationsverkets kunder vill få sin ansökan avgjord så snabbt som möjligt. Om en ansökan behandlas med förtur, fördröjer det handläggningen av andras ansökningar, vilket inte är rättvist mot andra sökande. Begäran om påskyndad behandling leder därför mycket sällan till en snabbare handläggning.

Ett stort antal begäranden kan fördröja behandlingen av ansökningar, eftersom varje begäran måste läsas och handläggas.

Det är inte möjligt att påskynda behandlingen av en ansökan till exempel på grund av

Hur länge väntar man på svensk medborgare?

Publicerat måndag 29 juli 2019 kl 16.43

De som ansöker om svenskt medborgarskap får vänta väldigt länge. Väntetiden har blivit dubbelt så lång de senaste åren.

Får man anställa någon utan uppehållstillstånd?

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad. Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration

 men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.

Vad händer om man får avslag från Migrationsverket?

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige och att du måste lämna landet om du befinner dig här. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Om du överklagar får du stanna i Sverige under tiden som ditt ärende prövas i domstol. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Om du accepterar beslutet kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under en nöjdförklaring kan du inte överklaga beslutet och ska planera för din hemresa. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att lämna Sverige, ofta inom fyra veckor från det att beslutet har fått laga kraft. Att beslutet har fått laga kraft betyder att det har börjat gälla och inte längre går att överklaga. Det sker i de flesta fall tre veckor efter att Migrationsverket har underrättat om beslutet, eller när du har skrivit under en nöjdförklaring.

Du måste själv vara uppmärksam på när beslutet får laga kraft och lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Får man stanna i Sverige medan man väntar på uppehållstillstånd?

Den som vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU behöver i många fall ett visum. Den som vill arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EU måste dessutom ha tillstånd att arbeta.

Anhöriga som sökt uppehållstillstånd till någon som bor i Sverige ska i de flesta fall vänta på beslut i hemlandet. I vissa situationer kan anhöriga av särskilda skäl få tillstånd från Migrationsverket att vänta i Sverige medan ansökan prövas. Beroende på om personen har rätt att vistas här medan ansökan prövas så omfattas de av lagen om vård till personer utan tillstånd eller ej.

Personer som saknar tillstånd att vistas här kan till exempel vara:

 • Personer som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd eller asyl men stannar kvar i Sverige.
 • Personer som befunnit sig i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller visum som har löpt ut och därefter stannar kvar.
 • Personer som kommer till Sverige utan att någon gång ge sig till känna för myndigheterna eller ansökt om tillstånd att vara här fast det behövs.

Utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig omfattas dock inte av lagen om vård till personer utan tillstånd.