:

Kan man dra av momsen på solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man dra av momsen på solceller?
 2. Är solceller avdragsgillt?
 3. Vad får man i skattereduktion om man har solceller?
 4. Får företag skattereduktion solceller?
 5. Hur deklarerar man solceller?
 6. Vilka kostnader slipper man med solceller?
 7. Vad gäller för solceller 2023?
 8. Måste man betala skatt på solceller?
 9. Måste man betala skatt på solpaneler?
 10. Måste man betala skatt för solceller?
 11. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 12. Vilka avgifter betalar man när man har solceller?
 13. När är det lönt med solceller?
 14. Vad är rimligt att betala för solceller?
 15. Hur ser elräkningen ut med solceller?

Kan man dra av momsen på solceller?

Huvudregeln är att den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet enligt mervärdeskattelagen får göra avdrag för ingående mervärdesskatt. Med ingående mervärdesskatt menas mervärdesskatten på verksamhetens kostnader.

Detta gäller dock inte ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad. Syftet med detta är att avdrag inte görs för kostnader som normalt är att anse som privata levnadskostnader.

Detta betyder dock inte att avdrag för ingående mervärdesskatt aldrig ska medges om kostnaden hänför sig till en byggnad av bostadskaraktär. Högsta förvaltningsdomstolen har i tidigare avgöranden funnit att utformningen och den faktiska användningen av en byggnad eller byggnadsdel kan påverka om avdrag ska vägras.

Är solceller avdragsgillt?

Om all el som produceras i en solcellsanläggning ska levereras in på elnätet mot ersättning finns full avdragsrätt för ingående skatt på inköp och installation av anläggningen.

Om endast överskottsel ska levereras in på elnätet mot ersättning får, enligt Skatteverkets uppfattning, det primära syftet med en installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el i normalfallet anses vara att anläggningen ska leverera el till en byggnad eller till flera byggnader. Skatteverket anser då att karaktären och den faktiska användningen av de byggnader som solcellsanläggningen ska leverera el till ska beaktas vid bedömningen av avdragsrätten för inköpet och installationen. En solcellsanläggning kan även användas för att sälja egenproducerad el till lokalhyresgäster. För att avgöra om avdragsrätt finns måste man då i vissa fall även beakta om försäljningen av el är skattepliktig eller inte.

Vad får man i skattereduktion om man har solceller?

 • Skattereduktionen berättigas till småskaliga producenter av grön el.
 • Skattereduktionen ligger på 60 öre per såld kWh el.
 • Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh per år alternativt för så många kWh el du köper under året.
 • För att ha rätt till skattereduktionen måste huvudsäkringen vara under 100A.
 • Det finns inget officiellt slutdatum för skattereduktionen idag.

Skattereduktionen på 60 öre är tillgänglig för mikroproducenter av förnybar el. Till förnybar el räknas bland annat solenergi, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Privatpersoner, näringsverksamheter, dödsbon och andra juridiska personer har rätt till reduktionen så länge de uppfyller kraven nedan.

Får företag skattereduktion solceller?

Förnybar el syftar till den el som produceras med hjälp av naturen; det vill säga med hjälp av vatten-, vind- eller solkraft. Dessa energikällor förnyas naturligt hela tiden och det finns ingen risk för att energi kommer att ta slut. Förnybar el är inte att förväxla med fossilfri el. Den fossilfria elen produceras utan fossila bränslen, såsom olja eller kol. Kärnkraft är en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar.

Skattereduktionen för företag som installerar solceller grundar sig alltså i ett incitament som syftar till att värna om naturens tillgångar och tillvarata dess förnybara energikällor.

Hur deklarerar man solceller?

Har du investerat i en solcellsanläggning och blivit en mikroproducent av fossilfri solenergi? Grattis! Detta är en lönsam investering som kommer att ge dig möjlighet att både sänka dina elkostnader och sälja vidare överskottsel i många år framöver. Här har vi på Sesol tagit fram en sammanfattning över aktuella skatteregler för solceller, så att du enkelt vet du hur deklarerar dina inkomster. 

Om du som privatperson säljer din överskottsel vidare till elnätet klassas inkomsten som kapitalinkomst. Du har årligen rätt till ett schablonavdrag på 40 000 kronor per privatbostad, men alla intäkter över denna gräns beskattas med 30 %. Det är därför viktigt att du alltid deklarerar inkomsterna från din solcellsanläggning. Förutom försäljning av överskottsel räknas även ersättning för nätnytta, elcertifikat och ursprungsgarantier som kapitalinkomster. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid försäljning av produkt från privatbostad. 

Vilka kostnader slipper man med solceller?

Vi är redo för mer solenergi, men var är den? Än så länge står solen för mindre än 1 procent av energin i Sverige, och frågorna om solen som energikälla duggar tätt. Här rätar vi ut några av de mest återkommande frågetecknen. 

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Det är alltså bara våra möjligheter att fånga den energin på ett hållbart sätt som sätter gränser för hur mycket solenergi vi kan använda. Dessutom skiner solen alltid någonstans på jorden, så det är en ständig källa till energi. I dag används solceller på tok för lite. Mindre än 1 procent av vår energi kommer ifrån solen. Det är därför vi behöver fånga och använda mer solenergi, Naturskyddsföreningen vill se en solrevolution!  

Solceller består av ett tunt halvledarmaterial, oftast kisel, som gör att de kan fånga solens energi och omvandla den till el. När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Om fram- och baksidan kopplas samman med en elkabel börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra och en elektrisk ström har skapats.  

Vi favoriserar inte. Vi tror på möjligheten att bygga ett 100 procent förnybart och långsiktigt hållbart energisystem fritt från kärnkraft och fossila bränslen. I detta energisystem spelar solenergin en viktig roll. Solceller är ett av de mest skonsamma sätten att producera el för miljön. Vi har många problem på vårt stackars klot – och det gäller att inte skapa nya när vi löser de gamla. Men klimatkrisen är just nu ett av de mest akuta och där har solelen en viktig roll att spela i att ersätta fossila bränslen, framför allt på global nivå. 

Sverige är kanske inte det bästa landet i världen för solceller. Men det är tillräckligt bra för att vi ska kunna ha mycket mer el från solen. Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens solcellstätaste land. Och Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så nog ger solceller el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1100 kWh per installerad kW och år för den som gillar siffror. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder idag.   

Vad gäller för solceller 2023?

Mikroproducenter behöver vanligtvis inte betala skatt på sin solenergi. Alla intäkter från små solcellsanläggningar deklareras för inkomstskatt, men intäkter under 40 000 kr/år är skattebefriade. Stora anläggningar på över 500 kW behöver dock betala t.ex. energiskatt och moms.

Full eller reducerad energiskatt gäller för solceller endast när den installerade toppeffekten på anläggningen överstiger 500 kW. Mikroproducenter har vanligtvis en toppeffekt långt under 500 kW (närmare 3–25 kW) och är därför sällan skyldiga att betala energiskatt.

Energiskatt betalas per kilowattimme och ligger år 2021 på 35,6 öre/kWh exkl. moms, alternativt 44,5 öre/kWh inkl. moms. Som privatperson betalar du energiskatt på den el du köper från ditt elhandelsbolag. Som mikroproducent av solel betalar du vanligtvis inte energiskatt.

Måste man betala skatt på solceller?

Mikroproducenter behöver vanligtvis inte betala skatt på sin solenergi. Alla intäkter från små solcellsanläggningar deklareras för inkomstskatt, men intäkter under 40 000 kr/år är skattebefriade. Stora anläggningar på över 500 kW behöver dock betala t.ex. energiskatt och moms.

Full eller reducerad energiskatt gäller för solceller endast när den installerade toppeffekten på anläggningen överstiger 500 kW. Mikroproducenter har vanligtvis en toppeffekt långt under 500 kW (närmare 3–25 kW) och är därför sällan skyldiga att betala energiskatt.

Energiskatt betalas per kilowattimme och ligger år 2021 på 35,6 öre/kWh exkl. moms, alternativt 44,5 öre/kWh inkl. moms. Som privatperson betalar du energiskatt på den el du köper från ditt elhandelsbolag. Som mikroproducent av solel betalar du vanligtvis inte energiskatt.

Måste man betala skatt på solpaneler?

”Solskatt” är en energiskatt och en fast kostnad per kilowattimme (kWh). I dag är kostnaden 35,3 öre per kWh (exkl. moms), eller 44,125 öre (ink. moms). Solskatt betalas på hela eller delar av intäkterna som du drar in från såld solel, men oftast slipper du betala.

Måste man betala skatt för solceller?

Den löpande skattereduktionen för solceller på 60 öre/kWh får du när du säljer el till det allmänna elnätet. Skattereduktionen begränsas till 30 000 kWh per år, vilket innebär att du som mest kan få ut 18 000 kronor i skattereduktion.

Det gröna avdraget, däremot, är det avdrag på 20 % som du får när du köper solceller.

Det finns vissa krav som solcellsanläggningen måste uppfylla för att du ska kunna ta del av skattereduktionen för solceller. Anläggningen måste ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostaden (eller näringsfastigheten) och dess anslutning till elnätet. Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.

När du säljer överskottsel från dina solceller behöver du vanligtvis endast betala inkomstskatt för kapitalinkomster. I särskilda fall kan du även behöva betala energiskatt (om topp effekten överstiger 255 kW) och moms (om försäljningen överstiger 30 000 kronor/år).

Som motvikt till skatten för köpt el (som du betalar när du köper in el) är du berättigad en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

I korthet gäller följande skatteregler för privatpersoner (för företag se tabellen under) som har solceller på taket:

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Så, vad är det då som gör att husets värde påverkas positivt av solpaneler? Jo, främst beror det på tre saker.

Sammantaget innebär det en lägre kostnad för boendet, vilket i sin tur gör att köparen ofta kan lägga en högre köpesumma utan att spräcka sin budget.

Vilka avgifter betalar man när man har solceller?

Jämför man kostnaden för en solcellsanläggningen med mängden solel den producerar över sin livstid blir värdet per producerad kWh solel ca 1 kr. Det innebär att om du köper en solcellsanläggning för 100 000 kr motsvarar det ca 100 000 kWh (diskonterat).

När är det lönt med solceller?

Tidigare uträkningar kring återbetalningstid och hur mycket solceller påverkar elräkningen ändras nu i takt med att elpriset stiger. Om du tidigare kunde räkna på en återbetalningstid om 15 år för en normalstor anläggning har denna period under nuvarande elpriser reducerats markant.

Vid en installation för 140 000 kr, med en effekt på 10,4 Kw och årlig produktion om 8 424 kWh kan en årlig besparing på ca 12 500 kr göras vid ett snittpris på 1,5 kr/kWh. Återbetalningstiden blir då ca 11 år.

Sommaren 2022 noterades betydligt högre snittpriser på el. Inte heller kan vi förvänta oss någon lättnad mot höst och kommande vinter. Ett snittpris på 2,5 kr/kWh ger en årlig besparing på 21 000 kr och en återbetalningstid på ca 6,5 år.

Vad är rimligt att betala för solceller?

Prisbilden för en större solcellsanläggning skiljer sig från den som gäller anläggningar anpassade för villastorlek. Kostnaden per Watt är oftast lägre ju större anläggning du köper. Det beror bland annat på att vid ett större inköp får du en sorts mängdrabatt. Exempelvis blir arbetskostnaden billigare per Watt för en större anläggning eftersom den faktiska arbetskostnaden är ungefär densamma för en stor och liten anläggning.

För en solcellsanläggning på 15 kW (rimligt för en mindre fastighet eller mindre lantbruk) ligger kostnaden idag på i genomsnitt ca 180 000 kr (exklusive moms, 225 000 inklusive moms).

För en större solcellsanläggning på 100 kW ligger kostnaden i dag på i genomsnitt ca 1 100 000 kr (exklusive moms).

Hur ser elräkningen ut med solceller?

 • Solceller till villa har vanligtvis en avkastning på runt 11 procent.
 • Solceller till företag har vanligtvis en avkastning på cirka 15 procent.
 • Med rätt förutsättningar är solpaneler nästan alltid lönsamt.
 • Solcellernas pris och elprisets utveckling påverkar lönsamheten mest.
 • Skulle skattereduktionen på solel försvinna minskar lönsamheten markant.
 • Med solceller tjänar du pengar på två olika sätt. Delvis genom en minskad elräkning, och delvis genom intäkter från elförsäljning.
 • 10,4 kW solceller ger uppskattningsvis en årlig inkomst på 11 000 kronor.
 • Återbetalningstiden för solceller är vanligtvis mellan 10–15 år.

Ja, solceller är en lönsam investering år 2023. Beroende på dina förutsättningar förväntas en investering i solceller avkasta 5–15 % per år. En normalstor anläggning på 10,4 kW ger ungefär 11 000 kronor sammanlagt i besparingar och intäkter per år. Det ger en årlig avkastning på cirka 11,7 procent.