:

När måste ett aktiebolag upprätta en kontrollbalansräkning?

Innehållsförteckning:

 1. När måste ett aktiebolag upprätta en kontrollbalansräkning?
 2. Vad gäller vid kontrollbalansräkning?
 3. Vad händer om man inte gör en kontrollbalansräkning?
 4. Hur ska en kontrollbalansräkning se ut?
 5. Vem ansvarar för kontrollbalansräkning?
 6. Kan årsredovisning utgöra kontrollbalansräkning?
 7. Vad krävs för att en kontrollbalansräkning ska anses vara upprättad?
 8. Måste kontrollbalansräkning granskas av revisor?
 9. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 10. Vem står för skulder i ett aktiebolag?
 11. Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 12. Kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder?
 13. Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?
 14. Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 15. Vem ansvarar för skulder i ett aktiebolag?

När måste ett aktiebolag upprätta en kontrollbalansräkning?

Exempel:Ett aktiebolag har 50 000 kr i registrerat aktiekapital. På grund av för­luster har bolagets egna kapital minskat till 20 000 kr enligt den senast upprättade balansrapporten. En kontrollbalansräkning måste göras så snabbt som möjligt för att kontrollera om bolaget måste ­likvideras eller inte.

En kontrollbalansräkning ska också göras om Kronofogden gjort ett resultatlöst utmätningsförsök hos bolaget. Kontrollbalansräkningen ska undertecknas av styrelsen.

Vad gäller vid kontrollbalansräkning?

En kontrollbalansräkning är en uppställning av tillgångar och skulder i ett bolag som upprättas för att kontrollera om mer än hälften av aktiekapitalet har förbrukats. En special-balansräkning som upprättas för att få koll på läget i bolaget när det går dåligt skulle det kunna uttryckas.

Vad händer om man inte gör en kontrollbalansräkning?

Är det värt risken att förbruka mer än halva aktiekapitalet för att på så vis kunna ta ut lön och kvalificera för a-kassa om företaget går i konkurs längre fram i tiden?

Mitt företag har lågsäsong under januari-mars. Då lever jag i vanliga fall på det extra jag tar ut i december, avstår lön och minimerar utgifter för att slippa upprätta kontrollbalansräkning.

Hur ska en kontrollbalansräkning se ut?

En kontrollbalansräkning är en uppställning av tillgångar och skulder i ett bolag som upprättas för att kontrollera om mer än hälften av aktiekapitalet har förbrukats. En special-balansräkning som upprättas för att få koll på läget i bolaget när det går dåligt skulle det kunna uttryckas.

Vem ansvarar för kontrollbalansräkning?

Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet behöver bolaget inte göra något mer.

Om kontrollbalansräkningen däremot visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen snarast möjligt kalla till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman).

Kan årsredovisning utgöra kontrollbalansräkning?

Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet behöver bolaget inte göra något mer.

Om kontrollbalansräkningen däremot visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen snarast möjligt kalla till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman).

Vad krävs för att en kontrollbalansräkning ska anses vara upprättad?

Styrelsen ska genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen.

Om styrelsen inte gör detta svarar styrelsens ledamöter solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består. Det kan även nämnas att den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar svarar solidariskt med styrelsens ledamöter för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget. Ansvaret gäller dock inte för den som visar att han eller hon inte har varit försumlig. En styrelseledamot kan exempelvis visa att han/hon inte varit försumlig genom att reservera sig mot ett beslut att inte upprätta kontrollbalansräkning.

Måste kontrollbalansräkning granskas av revisor?

Exempel:Ett aktiebolag har 50 000 kr i registrerat aktiekapital. På grund av för­luster har bolagets egna kapital minskat till 20 000 kr enligt den senast upprättade balansrapporten. En kontrollbalansräkning måste göras så snabbt som möjligt för att kontrollera om bolaget måste ­likvideras eller inte.

En kontrollbalansräkning ska också göras om Kronofogden gjort ett resultatlöst utmätningsförsök hos bolaget. Kontrollbalansräkningen ska undertecknas av styrelsen.

Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag finns det ett antal regler som berör ägares befattningshavares, styrelseledamöter och VD till exempel, ansvar för hur aktiebolagets sköts allmänhet och hur aktiebolagslagens regler om aktiebolagets ekonomi följs i synnerhet.

Huvudregeln i ett aktiebolag är enligt aktiebolagslagen att aktieägarna inte har något personligt ansvar alls för aktiebolagets förpliktelser, aktiebolaget är en egen juridisk person och har bär som sådan allt ansvar för bolagets förpliktelser. Huvudregeln för personligt ansvar för bolagets förpliktelser tas upp i kapitel 1 i aktiebolagslagen.

Det finns dock som så ofta i aktiebolagslagen, och andra lagar, undantag från huvudregeln.

Vem står för skulder i ett aktiebolag?

Den ekonomiska osäkerheten som råder idag har aktualiserat flera bolagsrättsliga frågor med anledning av insolvens- och likviditetsrelaterade problem. Som en naturlig följd uppstår diskussioner och oro om ekonomiska kriser, konkurser och personligt ansvar för bolagens företrädare. När måste ett företag försättas i konkurs och vad händer då? Hur påverkar ett företags bristande likviditet bedömningen av huruvida det bör försättas i konkurs?

I en situation som denna, när ovissheten är stor och många är oroliga för ekonomin, finns det flera frågor som uppstår vad gäller bolagets framtid. Här lyfter vi översiktligt tre frågor som många ställer sig vid en analys av bolagets finansiella situation

Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Som ägare i ett aktiebolag har du normalt sett begränsat ansvar, vilket innebär att du inte personligen ansvarar för företagets skulder och förpliktelser. Det finns dock undantag från detta, till exempel om du har agerat oetiskt eller brutit mot lagen i din roll som företagsledare. Det är viktigt att alltid följa reglerna och ta ansvar för företagets ekonomi för att undvika personligt ansvar.

Ja, om företaget inte kan betala sina skulder kan Kronofogden begära att företaget försätts i konkurs. Detta kan innebära att företaget säljs för att täcka skulderna och eventuellt avslutas helt.

Kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder?

Den här artikeln, som är en del av ett tvådelat inlägg, handlar om vilket ansvar en styrelseledamot respektive en ägare till ett aktiebolag har för skyldigheter vid en konkurs, närmare bestämt i vilka situationer styrelsen eller ägaren kan agera på ett sätt som leder till personligt ansvar för aktiebolagets skulder.

Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?

Om leverantören som ditt företag är skyldig pengar inte får betalt i tid, och du inte har kommit överens med dem om uppskov, kan de ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ett kravbrev till ditt företag och påbörjar en exekution. Ett betalningsföreläggande är en allvarlig signal om att allt inte står rätt till i företaget och är något som måste tas på största allvar. 

“Om leverantören som ditt företag är skyldig pengar inte får betalt i tid, och du inte har kommit överens med dem om uppskov, kan de ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden”

Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begränsad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Vem ansvarar för skulder i ett aktiebolag?

Om ett aktiebolag inte betalar sina skatteskulder, riskerar styrelseledamot, styrelsesuppleant eller den som har ledande befattning i aktiebolaget, att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skatteskulder.

Ansvaret görs i regel gällande när ett aktiebolag försätts i konkurs. Då väcker normalt sett Skatteverket talan, hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fattar sedan beslut om ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skatteskulder. Betalningsansvaret grundar sig på de belopp som finns upptaget på företagets skattekonto.