:

Vad ingår i immateriella tillgångar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i immateriella tillgångar?
 2. Vad är Egenupparbetade immateriella tillgångar?
 3. Hur bokförs tillgångar?
 4. Kan en immateriell tillgång vara en materiell anläggningstillgång?
 5. Vad menas med immateriella?
 6. Vad klassas som tillgångar?
 7. Kan en immateriell tillgång vara en Omsättningstillgång?
 8. Vad bokförs på konto 7690?
 9. Vad bokförs på konto 5410?
 10. Hur bokföra inköp av anläggningstillgång?
 11. När ska en anläggningstillgång skrivas ner?
 12. Är tjänster immateriella?
 13. Får man göra överavskrivningar på immateriella tillgångar?
 14. Vad får redovisas som en tillgång?
 15. Måste man skriva av tillgångar?

Vad ingår i immateriella tillgångar?

En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk form. Om och hur en immateriell tillgång ska redovisas beror till stora delar på om tillgången är förvärvad eller egenupparbetad och vilken normgivning företaget följer.

Läs om den skattemässiga behandlingen av immateriella anläggningstillgångar på sidan Inventarier och immateriella rättigheter.

Vad är Egenupparbetade immateriella tillgångar?

Bakgrund och problem: Efter att redovisningen i Sverige traditionellt sett inte gjort någon åtskillnad mellan olika typer av företag så tog Bokföringsnämnden 2004 initiativ till Kprojektet där en uppdelning görs utifrån företagets storlek och associationsform. Det nya regelverket för mindre aktiebolag, kallat K2, syftar främst till förenkling. En förändring som gör att bland annat företag verksamma inom programutveckling kommer att påverkas i hög grad är att egenupparbetade immateriella tillgångar inte längre tillåts att aktiveras. Konsekvensen därav är att det egna kapitalet och soliditeten minskar, vilket kan påverka synen på företagets ekonomiska ställning. Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur mindre företag av kategorin programvaruutvecklare påverkas av övergång till K2 avseende immateriella tillgångar i årsredovisningen och vad detta får för effekt på eget kapital och soliditetsmåttet. Avgränsningar: Vi har valt att begränsa studien till egenupparbetade immateriella tillgångar. Vidare kommer vi endast att undersöka aktiebolag som tillhör kategorin Utgivning av annan programvara (ej för dataspel), SNI-kod 58290. Metod: Angreppssättet i studien är kvantitativt, där vi hämtat relevant data från företagens årsredovisningar, vilket sedan sammanställts i tabeller och diagram. Nyckeltal och förändringar i dessa vid övergång till K2 har beräknats. Resultat och slutsatser: En relativt liten andel av undersökt population kommer direkt påverkas vid en övergång till K2 avseende att egenupparbetade immateriella tillgångar inte längre tillåts aktiveras. Av de som påverkas så innebär övergången för flertalet en markant förändring i eget kapital och soliditetsmåttet. En konsekvens därav kan bli att en kontrollbalansräkning måste upprättas eller att synen på företagets ekonomiska ställning försämras. Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att med ett kvalitativt angreppssätt undersöka vad förändringen innebär för berörda företag och intressenter. Ett annat förslag på vidare studier är att undersöka hur det verkliga utfallet när övergång till K2 skett.

Hur bokförs tillgångar?

Tillgångar är resurser som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Kan en immateriell tillgång vara en materiell anläggningstillgång?

Som revisorer får vi många frågor om immateriella anläggningstillgångar. Vad räknas som en immateriell anläggningstillgång och hur ska det behandlas i redovisningen? WeAudit reder ut begreppet.

Först och främst bör du fundera över om ditt inköp faktiskt är en tillgång eller om det ska kostnadsföras och ha en direkt påverkan på resultatet. Kortfattat räknas ett inköp som en anläggningstillgång om det avser någonting som ska användas i verksamheten under en längre period (minst ett år) och som beräknas ge utlopp för framtida intäkter. Om istället värdet för inköpet anses vara förbrukat i samband med att varan eller tjänsten levereras rör det sig om en kostnad och inte en anläggningstillgång.

Det som skiljer en materiell och finansiell anläggningstillgång från en immateriell är att de immateriella tillgångarna saknar fysisk substans. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: 

Det som skiljer en materiell och finansiell anläggningstillgång från en immateriell är att de immateriella tillgångarna saknar fysisk substans. Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är: 

 • Programvaror 
 • Licenser för exempelvis programvaror 
 • Patent, koncessioner och liknande rättigheter 
 • Modeller och prototyper 
 • Egenutvecklade IT-system

Vad menas med immateriella?

 • Namn på företaget, produkt eller tjänst
 • Logotyp för företaget, produkt eller tjänst
 • Domännamn
 • Design och utseende
 • Beviljade patent och patentansökningar
 • Registrerade och oregistrerade varumärken och design
 • Upphovsrätter
 • Företagshemligheter
 • Affärsidéer eller affärsmodeller

Vad klassas som tillgångar?

Tillgångar är resurser som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är summan av ett företags förmögenhet. Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Kan en immateriell tillgång vara en Omsättningstillgång?

Immateriella tillgångar är förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska föremål. Det kan exempelvis handla om immateriella rättigheter som t.ex. licensrättigheter, goodwill och patent. Immaterialrätten består av fyra områden patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt.

Immateriella tillgångar kan finnas på ett fysiskt föremål som t.ex. musik på en CD-skiva eller ett dokument. En förförmögenhetsrätt delas in i om den är materiell eller immateriell beroende på vad som har störst förmögenhetsvärde.

En immateriell förmögenhetsrätt kallas även intellektuell förmögenhetsrätt och är ett rättsligt anspråk på att ensam förfoga över det intellektuella verket. Det betyder att rättighetshavaren har en form för förmögenhetsrätt, vilket betyder att rättighetshavaren har rätt att t.ex. framställa kopior eller att använda ett varumärke i marknadsföringssyfte.

Vad bokförs på konto 7690?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7690 Övriga personalkostnader
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på konto 5410?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".

Hur bokföra inköp av anläggningstillgång?

Anläggningstillgångar är tillgångar som en redovisningsenhet avser att stadigvarande bruka i näringsverksamheten, i syfte att erhålla ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

När ska en anläggningstillgång skrivas ner?

I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfin­ningar och forskningsresultat enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte enbart lärare. Om inget annat har avtalats, t ex med en extern part, innebär det att forskaren själv förfogar över sina resultat och idéer. Det betyder att kostnaderna för exempelvis patent bekostas av forskarens egna företag eller av forskaren privat. För mer information eller rådgivning kring patent tas kontakt med Innovationskontoret eller Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

Anläggnings- och inventarienummer anges med automatik i samband med att anläggningen aktiveras via EFH-faktura eller när inventarien registreras i anläggningsregistret, se vidare i manualen för AT-modulen, som finns på Medarbetarportalen/Stöd och Verktyg/ Ekonomi/ Manualer och vägledning. OBS! Obligatorisk inventeringsinformation för spårbarhet t ex serienummer, plats eller ansvarig person anges i flik 1 i anläggningsregistret. Det finns inga krav på att märka upp inventarien med aktuellt nummer utan det avgör institutionen själv.

En inventarie kopplas endast till anläggningsgrupp 1000 medan det för en anläggning måste väljas korrekt anläggningsgrupp utifrån anläggningstyp, livslängd och finansiering. För mer information om vad som är avgörande vid bedömning av avskrivningstid, se avsnitt om Avskrivningar. För byte av projekt och anläggningsgrupp måste ärende skickas till [email protected] då dessa ändringar endast görs av Redovisning&Controlling.

Karolinska Institutet är enligt Förordningen om myndigheters bokföring skyldig att i inventarieregistret registrera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga men som inte ska redovisas som anläggnings­tillgångar. De anskaffningar som redovisas som i kontogrupp 561*, Korttidsinvesteringar och förbrukningsinven­tarier, kan vara stöldbegärliga.

Nedanstående förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde under 30 000 kr ska alltid ses som stöldbegärliga och tas in i inventarieregistret:

 • Bärbara datorer (ej tillbehör såsom skärm, tangetbord mm)
 • Smartphones
 • Surf- och läsplattor
 • Övrigt såsom digitala kameror, projektorer och liknande

Är tjänster immateriella?

 • Namn på företaget, produkt eller tjänst
 • Logotyp för företaget, produkt eller tjänst
 • Domännamn
 • Design och utseende
 • Beviljade patent och patentansökningar
 • Registrerade och oregistrerade varumärken och design
 • Upphovsrätter
 • Företagshemligheter
 • Affärsidéer eller affärsmodeller

Får man göra överavskrivningar på immateriella tillgångar?

Överavskrivningar är avskrivningar utöver plan som en redovisningsenhet får göra för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter och underavskrivningar är avskrivningar under plan som en redovisningsenhet måste göra om de planenliga avskrivningarna är större än vad som är skattemässigt tillåtet.

En redovisningsenhet gör planenliga avskrivningar för sina immateriella och materiella anläggningstillgångar i enlighet med den bästa bedömningen av hur dessa tillgångar förbrukas i redovisningsenheten. De planenliga avskrivningarna kan vara lägre än de skattemässigt tillåtna eller högre än de skattemässigt tillåtna och detta skapar behovet av att göra skattemässiga överavskrivningar respektive skattemässiga underavskrivningar.

Vad får redovisas som en tillgång?

Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får som immateriella anläggningstillgångar tas upp utgifter som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år för utvecklingsarbeten, koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande samt förvärvad goodwill. Aktiebolag och ekonomiska föreningar som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete måste föra om samma belopp som aktiverats från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter (bundet eget kapital).

Som tillgångar får inte tas upp utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller företagets förvaltning. Inte heller egenupparbetad goodwill får aktiveras. Anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd ska skrivas av systematiskt, enligt en plan. Planen ska följas oavsett företagets resultat. Uppskrivning är enligt årsredovisningslagen under vissa förutsättningar möjlig för alla slag av anläggningstillgångar.

Av K2 framgår att företag som tillämpar regelverket inte får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar. Har företaget förvärvat en tillgång kan vissa utgifter under vissa förutsättningar aktiveras, även om de kan anses egenupparbetade. En förutsättning är att arbetet som ger upphov till de tillkommande utgifterna inte är så pass omfattande att det leder till att en ny unik tillgång skapas.

Måste man skriva av tillgångar?

I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfin­ningar och forskningsresultat enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte enbart lärare. Om inget annat har avtalats, t ex med en extern part, innebär det att forskaren själv förfogar över sina resultat och idéer. Det betyder att kostnaderna för exempelvis patent bekostas av forskarens egna företag eller av forskaren privat. För mer information eller rådgivning kring patent tas kontakt med Innovationskontoret eller Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

Anläggnings- och inventarienummer anges med automatik i samband med att anläggningen aktiveras via EFH-faktura eller när inventarien registreras i anläggningsregistret, se vidare i manualen för AT-modulen, som finns på Medarbetarportalen/Stöd och Verktyg/ Ekonomi/ Manualer och vägledning. OBS! Obligatorisk inventeringsinformation för spårbarhet t ex serienummer, plats eller ansvarig person anges i flik 1 i anläggningsregistret. Det finns inga krav på att märka upp inventarien med aktuellt nummer utan det avgör institutionen själv.

En inventarie kopplas endast till anläggningsgrupp 1000 medan det för en anläggning måste väljas korrekt anläggningsgrupp utifrån anläggningstyp, livslängd och finansiering. För mer information om vad som är avgörande vid bedömning av avskrivningstid, se avsnitt om Avskrivningar. För byte av projekt och anläggningsgrupp måste ärende skickas till [email protected] då dessa ändringar endast görs av Redovisning&Controlling.

Karolinska Institutet är enligt Förordningen om myndigheters bokföring skyldig att i inventarieregistret registrera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga men som inte ska redovisas som anläggnings­tillgångar. De anskaffningar som redovisas som i kontogrupp 561*, Korttidsinvesteringar och förbrukningsinven­tarier, kan vara stöldbegärliga.

Nedanstående förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde under 30 000 kr ska alltid ses som stöldbegärliga och tas in i inventarieregistret:

 • Bärbara datorer (ej tillbehör såsom skärm, tangetbord mm)
 • Smartphones
 • Surf- och läsplattor
 • Övrigt såsom digitala kameror, projektorer och liknande