:

Hur mycket pengar kan man få från utlandet utan att behöva betala skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket pengar kan man få från utlandet utan att behöva betala skatt?
 2. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet?
 3. Kan man överföra pengar från utlandet till Sverige?
 4. När får man pengar från utlandet?
 5. När frågar banken om transaktioner?
 6. Hur mycket pengar kan man föra över utan frågor?
 7. Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?
 8. Har banken rätt att neka Utlandsbetalning?
 9. Hur beskattas pengar från utlandet?
 10. Hur lång tid tar det att få pengar från utlandet Swedbank?
 11. Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?
 12. Hur mycket pengar får man föra över till ett annat konto?
 13. Kan Skatteverket se transaktioner?
 14. Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?
 15. Vad behövs för att få pengar från utlandet?

Hur mycket pengar kan man få från utlandet utan att behöva betala skatt?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet?

*EES är en förkortning för Europeiska ekonomiska samarbetsrådet och är ett samarbete mellan EU:s alla medlemsländer (för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Norge, Island och Liechtenstein.

Kan man överföra pengar från utlandet till Sverige?

Vi gör utlandsbetalningar när vi betalar med kort utomlands eller när vi köper varor och tjänster på internet från utlandet. Även överföringar till utlandet via bank och andra betaltjänstleverantörer är utlandsbetalningar. Sådana överföringar kan till exempel handla om skatter, avgifter, skolpengar eller gåvor (se FAKTA – Så fungerar en utlandsbetalning).

I Riksbankens enkät 2022 fanns det flera frågor om överföringar från privatpersoner i Sverige till privatpersoner utomlands. I enkäten svarade cirka 10 procent att de årligen skickar pengar till andra privatpersoner utomlands. Små belopp (under 2 000 kr) är vanligast, se diagram 12.

När får man pengar från utlandet?

Bestämmelserna om kontrolluppgifter för betalningar till och från utlandet finns i 23 kap. 1 § SFL. Uppgifterna lämnas i första hand för Skatteverkets kontrolländamål. Regeringen anser att uppgifterna är ett bra hjälpmedel i Skatteverkets granskningsverksamhet (prop. 2008/09:44 s. 20). Uppgifterna som uppgiftslämnarna ska lämna skiljer sig åt vad det gäller betalningar till och från utlandet. Skillnaderna beror på att uppgiftslämnandet ska bli mindre betungande.

Den som förmedlar en betalning är kontrolluppgiftsskyldig och ska lämna en kontrolluppgift. Någon egentlig definition vad förmedla innebär finns inte. Regeringen anger att den som har varit mellanhand i en valutatransaktion får anses ha förmedlat en betalning (prop. 1992/93:65 s. 31). Det här innebär att det är den som, faktiskt genomför själva betalning till ett annat land eller tar emot pengar från ett annat land som är uppgiftsskyldig. I många fall innebär detta en bank eller annat betaltjänstföretag.

När frågar banken om transaktioner?

Nordea har miljontals kunder och hanterar flera miljarder transaktioner varje år.

För att kunna övervaka så stora volymer och upptäcka potentiellt brottslig verksamhet har vi gjort stora investeringar i olika verktyg som hjälper oss att förhindra ekonomisk brottslighet. Vi har förbättrat våra IT-system, ökat antalet medarbetare som ägnar sig åt att bekämpa ekobrott och förstärkt utbildningen för all personal.

Hur mycket pengar kan man föra över utan frågor?

I vissa fall får inte banken utföra tjänsten – Om du inte kan visa giltig id-handling eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, får inte banken utföra den önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan den enskilde banktjänstemannen bli straffad och banken drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att dina konton hos den aktuella banken har frysts och vad du följaktligen kan göra i denna situation. Denna typ av frågeställningar regleras främst av Penningtvättslagen,

 • Vad innebär penningtvättslagen? Banken har med största sannolikhet låst dina konton eftersom de vill ha en förklaring var pengarna, som du referera till som lån, kommer ifrån för att utreda huruvida penningtvätt kan tänkas föreligga.
 • Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.
 • Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?

  I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

  Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

  Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

  Har banken rätt att neka Utlandsbetalning?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en bank har rätt att neka en eller flera transaktioner från utlandet och i sådana fall varför.

  Frågan om en bank kan neka insättning från utlandet regleras huvudsakligen av penningtvättslagen.

  Hur beskattas pengar från utlandet?

  När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen och om din arbetsgivare är ett finländskt eller ett utländskt företag.

  Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats, en plats för installationsarbete eller på ett varv. Läs anvisningarna om hur kan du få ett skattenummer och registrera det. 

  Hur lång tid tar det att få pengar från utlandet Swedbank?

  Du väljer hur avgifterna ska fördelas vid utlandsbetalning. Det finns tre olika alternativ:

  Du som skickar pengar betalar endast Handelsbankens avgifter, Normalfallet (SHA).Handelsbankens avgifter för betalningen läggs på beloppet som ska skickas och betalas av dig som skickar pengarna. Övriga avgifter för betalningen betalas av den som tar emot pengarna. Detta alternativ måste väljas för att betalningen ska kunna bli en EU- eller SEPA-betalning.

  Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?

  Kravet på att identifiera kunden innebär att företaget måste fråga om kundens namn och övriga uppgifter som kan vara aktuella. Dessa uppgifter är bland annat viktiga för att klarlägga om kunden är en person i politiskt utsatt ställning. Därefter måste företaget kontrollera att identiteten stämmer överens med uppgifterna. Hur noggranna dessa kontroller ska vara varierar beroende på den risk som är förknippad med kunden.

  Hur mycket pengar får man föra över till ett annat konto?

  Typ av betalning Typ av betalning

  När ska överföringen göras (bryttid) När ska överföringen göras (bryttid)

  Kan Skatteverket se transaktioner?

  Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

  Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

  Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

  Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

  Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

  De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

  Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

  De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

  Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

  Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?

  En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

  Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

  Vad behövs för att få pengar från utlandet?

  *EES är en förkortning för Europeiska ekonomiska samarbetsrådet och är ett samarbete mellan EU:s alla medlemsländer (för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Norge, Island och Liechtenstein.