:

Vad är ett Ombudsarvode?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Ombudsarvode?
 2. Vem kan vara ett ombud?
 3. Vem kan agera juridiskt ombud?
 4. Vad är en juridisk ombud?
 5. Vad kostar ett ombud?
 6. Är arvode en lön?
 7. Vem betalar ombud?
 8. Vad kostar ett juridiskt ombud?
 9. Hur mycket kostar det att stämma någon?
 10. Hur mycket kostar en advokat i timmen?
 11. Är arvode skattefritt?
 12. Hur mycket får man i arvode?
 13. Vad krävs för att vara ombud?
 14. Måste ett ombud vara jurist?
 15. Kan man stämma någon utan advokat?

Vad är ett Ombudsarvode?

När domstolen bestämmer ersättning blir olika bestämmelser tillämpliga beroende på vilken rättslig aktör som begärt ersättning. Här hittar du en översikt över ersättningssystemet.

Vem kan vara ett ombud?

I huvudsak är det sex grupper som får insatser och hjälp av personligt ombud:

 • Personer som ännu inte har kontakt med myndigheter eller som av olika skäl har dragit sig undan från myndighetskontakter. De kan vara isolerade i sina bostäder och riskerar att fara illa.
 • De som redan får insatser men insatserna är för få.
 • Vem kan agera juridiskt ombud?

  Ett ombud är någon som har fått en fullmakt att agera för någon annans räkning.

  Ett juridiskt ombud är någon som har fått en fullmakt att agera för någon annans räkning i juridiska frågor.

  Vad är en juridisk ombud?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Fördelar och nackdelar med ett juridiskt ombud

  Vad kostar ett ombud?

  Inte sällan får vi på LEGIO frågan hur mycket en vårdnadstvist kan komma att kosta och om förlorande part måste betala motpartens ombudskostnader. Det är högst relevanta frågor eftersom tvister om vårdnad, boende och umgänge kan leda till långa, utdragna och även kostsamma processer. Det är därför viktigt att ha koll på finansieringen innan man initierar en sådan process.

  Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

  Är arvode en lön?

  Statsråden har ett arvode för sitt uppdrag, inte lön, och omfattas inte heller av de vanliga reglerna om sjukförsäkring, föräldraförsäkring och semester. Statsrådet förutsätts alltid vara i tjänst. Utgångspunkten är att ett statsråd kan fullfölja sitt uppdrag, även om hon eller han kan ha förfall att utföra uppgifter till exempel på grund av sjukdom eller ledighet.

  Det finns en särskild reglering om sjukavdrag för statsråden inklusive statsministern, lagen (1991:359) om arvoden till statsråden med mera. Lagen reglerar situationer då ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag som statsråd på grund av sjukdom. Om ett statsråd bedömer att hon eller han inte kan fullgöra sitt uppdrag som statsråd på grund av sjukdom ska hon eller han enligt lagen anmäla det till Regeringskansliet.

  Om ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom ska avdrag göras på arvodet.

  Vem betalar ombud?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

  Eftersom du beskriver att du har vunnit över "motparten" i rätten utgår jag ifrån att det rör sig om ett tvistemål och inte ett åtal. Bestämmelserna om rättegångskostnader hittar du i rättegångsbalken (RB).

  Vad kostar ett juridiskt ombud?

  När en situation uppstår där du behöver anlita en jurist eller advokat skapar det naturligtvis en oro för vad det kan komma att kosta.

  Förvaltningsjuristerna tar betalt för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut, vilket innefattar tid för uppstart, rådgivningsmöten, telefonsamtal, e-post, utredningsarbete, upprättande av handlingar, färdigställande m.m.

  I många fall finns det möjlighet till stöd för att täcka kostnaderna som uppstår – antingen genom ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller också genom statlig rättshjälp.

  Hur mycket kostar det att stämma någon?

  Det finns olika kostnader som kan förknippas med att ta en tvist till domstol.

  Du behöver alltid betala en ansökningsavgift för att kunna lämna din tvist till domstol. Hur stor ansökningsavgiften är beror på hur mycket pengar du och motparten tvistar om. För en tvist som rör ett krav under 26 250 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2023), är ansökningsavgiften 900 kronor. Dessa mål kallas för förenklade tvistemål eller småmål.

  Hur mycket kostar en advokat i timmen?

  Det finns egentligen ingen praxis eller norm för vad advokaten tar betalt per timma men för rättshjälp finns en timkostnadsnorm som bestäms av regeringen. En advokat måste i sin verksamhet också följa ett särskilt regelverk från Advokatsamfundet. Enligt reglerna ska det arvode som en advokat debiterar ”vara skäligt”. Man kan grovt räknat säga att timpriset för en advokat ligger mellan 1500 kr och 6000 kr.

  Är arvode skattefritt?

  Vissa föreningar väljer att betala ut arvode till sina ledare eller förtroendevalda. Om föreningen bestämmer sig för att ge ekonomisk ersättning till någon av sina utövare, ledare eller förtroendevalda så måste föreningen förhålla sig till de regler som finns om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Läs mer om vilka villkor som finns under rubriken Arbetsgivare och anställd.

  Hur mycket får man i arvode?

  Den som är nämndeman har rätt att vara ledig från sin anställning i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledighet för att nämndemannen ska kunna delta vid förhandlingar och andra sammanträden i domstolen.

  Vad krävs för att vara ombud?

  I brottmål företräds den åtalade ofta av en offentlig försvarare (se tidigare inlägg Vilka får offentlig försvarare? | Domarbloggen). En offentlig försvarare måste enligt lag vara en advokat. Det innebär att personen har en juristexamen och dessutom har genomgått ytterligare kunskapsprov för att bli invald i Advokatsamfundet. Den som utsatts för brott (målsäganden) företräds ibland av ett målsägandebiträde (se tidigare inlägg Målsägandebiträde | Domarbloggen), eller av åklagaren, i brottmålet. Både åklagare och målsägandebiträden måste enligt lag ha en juristexamen.

  I tvistemål och familjemål uppstår ofta frågan om man själv behöver anlita ett ombud. Enligt svensk lag får man som huvudregel föra sin talan själv i domstol. Man måste alltså inte anlita ett ombud. Däremot får man det om man vill.

  Måste ett ombud vara jurist?

  I brottmål företräds den åtalade ofta av en offentlig försvarare (se tidigare inlägg Vilka får offentlig försvarare? | Domarbloggen). En offentlig försvarare måste enligt lag vara en advokat. Det innebär att personen har en juristexamen och dessutom har genomgått ytterligare kunskapsprov för att bli invald i Advokatsamfundet. Den som utsatts för brott (målsäganden) företräds ibland av ett målsägandebiträde (se tidigare inlägg Målsägandebiträde | Domarbloggen), eller av åklagaren, i brottmålet. Både åklagare och målsägandebiträden måste enligt lag ha en juristexamen.

  I tvistemål och familjemål uppstår ofta frågan om man själv behöver anlita ett ombud. Enligt svensk lag får man som huvudregel föra sin talan själv i domstol. Man måste alltså inte anlita ett ombud. Däremot får man det om man vill.

  Kan man stämma någon utan advokat?

  I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning, t.ex. medling.

  I vissa fall finns bestämmelser om att talan måste väckas inom en viss tid. Annars kan det t.ex. vara för sent att kräva betalning för en fordran. Tiden för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om tiden för att väcka talan kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.