:

När ska en bodelning ske vad gäller äktenskap?

Innehållsförteckning:

 1. När ska en bodelning ske vad gäller äktenskap?
 2. Hur gör man en bodelning under äktenskapet?
 3. Vad gäller vid äktenskapsskillnad?
 4. Måste man göra bodelning om man har äktenskapsförord?
 5. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 6. Kan man göra bodelning själv?
 7. Varför ska man göra bodelning under äktenskapet?
 8. Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?
 9. Vilka regler gäller för underhåll efter en äktenskapsskillnad?
 10. När behöver man inte göra en bodelning?
 11. Kan man vägra en bodelning?
 12. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 13. Vad ingår i bodelning äktenskap?
 14. När har en make rätt till omedelbar äktenskapsskillnad?
 15. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

När ska en bodelning ske vad gäller äktenskap?

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

Hur gör man en bodelning under äktenskapet?

Det kan finnas flera skäl och fördelar med att göra en bodelning inom äktenskapet. En anledning kan vara att ni av rättviseskäl vill överföra egendom mellan er. Om ni ska överföra ägandet av en bostad samtidigt som lånen ska övergå kan man genom en bodelning inom äktenskapet undvika kapitalvinstskatt och stämpelskatt.

Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning. Ni kan om ni vill frångå hälftendelningsprincipen när ni för över egendom mellan varandra. Ni kan också komma överens om att ta med enskild egendom som annars inte ska ingå i bodelningen.

Vad gäller vid äktenskapsskillnad?

Senast kontrollerat: 12/05/2022

Det är EU-ländernas nationella lagstiftning som avgör hur och på vilka grunder du kan ansöka om skilsmässa eller hemskillnad (finns inte längre i Sverige). Reglerna skiljer sig mycket åt mellan länderna.

Måste man göra bodelning om man har äktenskapsförord?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad ska inte ingå i en bodelning?

När gifta makar begär skilsmässa eller om en av makarna gått bort görs en bodelning för att dela upp makarnas egendom. Syftet är att lösa upp äktenskapet ekonomiskt. För att fastställa bodelningen skrivs ett bodelningsavtal. Avtalet beskriver vad parterna kommit överens om, och som ska undertecknas av båda makarna. 

Den egendom som ingår i bodelningen och delas lika mellan makar kallas för giftorättsgods. Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods så länge inga åtgärder har vidtagits för att göra egendomen enskild. 

Enskild egendom tillhör bara den ena maken, och ska till skillnad från giftorättsgodset inte ingå i en bodelning. En egendom kan aldrig bli enskild automatiskt. Antingen måste det vara ett arv eller en gåva som givits med villkor om att det ska vara just enskild egendom, eller så ska makarna bestämma om det i ett äktenskapsförord.

Kan man göra bodelning själv?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Varför ska man göra bodelning under äktenskapet?

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att bodelning sker vid äktenskapsskillnad eller dödsfall. Det går emellertid att göra en bodelning under äktenskapet.[1] Bodelning under bestående äktenskap kallas också äktenskapsbodelning.

Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?

Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera effektivt och utföra vissa funktioner. Du hittar detaljerad information om alla cookies under respektive samtyckeskategori nedan.De cookies som är kategoriserade som "Nödvändiga" lagras i din webbläsare eftersom de är nödvändiga för att möjliggöra de grundläggande funktionerna på webbplatsen.Vi använder också tredjepartscookies som hjälper oss att analysera hur du använder denna webbplats, lagra dina preferenser och tillhandahålla innehåll och annonser som är relevanta för dig. Dessa cookies kommer endast att lagras i din webbläsare med ditt förhandsgodkännande.Du kan välja att aktivera eller inaktivera några eller alla av dessa cookies, men att inaktivera några av dem kan påverka din webbupplevelse.

Cookie

Vilka regler gäller för underhåll efter en äktenskapsskillnad?

”Underhållsskyldighet” kan definieras som den skyldighet som enligt lag åligger en person att tillhandahålla en annan person, som befinner sig i behovsställning och till vilken den förstnämnde har ett ”bestämt släktskapsband”, det stöd som den sistnämnde behöver för sitt uppehälle. ”Underhåll” avser inte bara livsmedel utan även allt det som krävs för en människas uppehälle: underhåll, kläder, bostad, hälsovård etc.

Underhållsskyldigheten grundar sig på ett släktskaps- eller svågerlagsförhållande eller en ersättningsskyldighet i händelse av att detta förhållande bryts. Underhållsskyldighet föreligger mellan vissa släktingar och besvågrade personer, mellan makar och mellan personer som lever i ett registrerat samboförhållande. Den grundar sig på ett ”solidaritetsansvar”, som kan väga tyngre i vissa fall.

 • Föräldrars skyldighet gentemot sina barn Det finns två slags underhållsskyldighet i dessa fall:

I normala fall upphör underhållsskyldigheten när barnet blir myndigt eller myndighetsförklarat. Den kan dock kvarstå om barnets utbildning inte fullföljts (artiklarna 203 och 336 i civillagen).

Den underhållsskyldige kan tillmötesgå den underhållsberättigades behov frivilligt. Om så inte är fallet, dvs. i händelse av tvist, oenighet eller upphörande, blir det nödvändigt med rättsliga åtgärder.

Inom ramen för en äktenskapsskillnad på grund av oåterkallelig splittring kan bidrag efter äktenskapsskillnad begäras kompletterande via skilsmässodomaren, antingen genom stämningsansökan eller genom yrkande (artikel 1254 § 1 femte stycket och § 5 i processlagen).

Vid sidan om ett skilsmässoförfarande åligger det fredsdomaren att pröva varje yrkande om underhållsbidrag (artikel 591 punkt 7e i processlagen), med undantag för fall av talan om krav på betalning av ett underhållsbidrag som inte kan tillskrivas släktskap, se fråga 5.

Talan är personlig för den underhållsberättigade (se framför allt artikel 337 i civillagen). Yrkandet ska personligen lämnas in till domaren av käranden eller dennes advokat (se framför allt artiklarna 1253 b, 1254 och 1320 i processlagen).

Om käranden inte förmår göra detta får kärandens juridiska ombud handla i dennes namn (far, mor, förmyndare, handläggare).

När behöver man inte göra en bodelning?

Som huvudregel bör man alltid se till att göra en bodelning, annars finns risk för att ena maken eller makan flera år senare kräver en bodelning. Rätten att begära bodelning kvarstår i flera år efter en skilsmässa.

Om man bara har enskild egendom och ingen vill ta över en bostad från den andra behöver man inte göra en bodelning. Om man däremot har saker som ska delas och bestämmer sig för att inte dela på något ska man ändå göra ett bodelningsavtal där man talar om detta. Annars kan, som ovan nämnts, ena maken eller makan flera år senare komma och kräva en bodelning.

Kan man vägra en bodelning?

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Måste man ha en jurist vid bodelning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om du behöver ha advokat/ombud i skilsmässa, vårdnadstvist och vid bodelning. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller för de olika processerna samt hur de går till.

Vad ingår i bodelning äktenskap?

I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte är så kallad enskild egendom. Giftorättsgods som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes ska tas med i bodelningen.

Saker som köpts in av makarna, ärvts eller förvärvats på annat efter det att ansökan har gjorts ska inte tas med i bodelningen. Makarna kan dock komma överens om att även dessa tillgångar ska ingå i bodelningen. Personliga saker, t.ex. kläder och presenter som inte är alltför dyrbara, delas normalt inte i bodelningen. Det går också bra att dela upp sakerna utan att den ena behöver ersätta den andra för mellanskillnaden (skifteslikvid) om man kommer överens om detta.

När har en make rätt till omedelbar äktenskapsskillnad?

Hej! Jag och min man sen 8 år tillbaka har bestämt oss för att skiljas. Vi har inga gemensamma barn men jag har en 10 åring från ett tidigare samboförhållande. Jag vill veta det snabbaste och enklast sätt att få äktenskapsskillnad. Jag har hört att det är gangska enkelt att skilja sig men min man som nog är mer inne på att fortsätta funderar mycket kring om mitt barn har någon betydelse kring äktenskapsskillnaden. Vilket jag inte håller med om då jag flyttade från vårt gemensamma hem för 2,5 år sedan!

Hej, I Äktenskapsbalkens 5 kap (https://lagen.nu/1987:230) finns det regler om äktenskapsskillnad och om den betänketid som infaller i vissa fall. Till att börja med kan man konstatera att i 1 § stadgas om båda makarna är överens om äktenskapsskillnad så infaller ingen betänketid alls. Äktenskapsskillnad ska dock föregås av betänketid om någon av makarna begär det eller om någon av makarna bor varaktigt tillsammans med eget barn som är under 16 år och som står under makens vårdnad. Detta gäller både om det är gemensamma barn eller endast ena makens barn. Det finns dock ett undantag i 4 § från denna regel som innebär att om makarna har bott ifrån varandra mer än 2 år, så har makarna rätt till omedelbar äktenskapsskillnad. Detta undantag gäller oavsett om ena maken motsätter sig äktenskapsskillnad och begär betänketid eller om det, som i ert fall, finns barn under 16 år. Det är också oväsentligt vilken orsak som ligger bakom att ni har bott separerade och avgörande är att ni rent faktiskt har levt åtskilda. Vänligen, Caroline Jennersjö

Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

Att makar har giftorätt innebär förenklat att varje make rätt till hälften av det sammanlagda giftorättsgodset när äktenskapet tar slut. Med giftorättsgods menas i princip allt makarna äger, oavsett vem som betalat eller när det köptes. Även gåvor, arvegods, aktier och sparkonton räknas som utgångspunk till giftorättsgodset. Alltså kan en make ha rätt till den andra makens fordon, sparkapital, värdepapper och hus. Även sådant som du ägde innan äktenskapet anses vara giftorättsgods.

Giftorätten blir först aktuell vid bodelning, och en bodelning ska alltid göras vid skilsmässa eller dödsfall – så länge makarna inte avtalat bort det.