:

Hur går en muntlig förhandling till i förvaltningsrätten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går en muntlig förhandling till i förvaltningsrätten?
 2. Hur går en muntlig förhandling till?
 3. Vad är en muntlig förberedelse?
 4. Vilka frågor handlägger förvaltningsrätten?
 5. Vad händer om man förlorar i förvaltningsrätten?
 6. Hur lång tid tar ett ärende hos förvaltningsrätten?
 7. Hur vinner man en förhandling?
 8. Hur lång tid mellan muntlig förberedelse och huvudförhandling?
 9. Hur bevisar man ett muntligt avtal?
 10. Hur lång tid tar beslut i förvaltningsrätten?
 11. Vad kostar ett ärende i förvaltningsrätten?
 12. Vad händer efter en förhandling?
 13. Vad händer efter förhandlingen?
 14. Hur mycket kostar det att förlora en rättegång?
 15. Hur många timmar är en rättegång?

Hur går en muntlig förhandling till i förvaltningsrätten?

Vid en muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol ska protokoll föras. Protokollet ska innehålla en redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som läggs fram vid denna. I protokollet ska antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar och vitsordanden (17 § FPL). Bestämmelserna om protokollföring vid muntlig förhandling är tillämpliga även när rätten håller syn (23 § andra stycket FPL). Ytterligare bestämmelser om protokollföring finns i förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Hur går en muntlig förhandling till?

För den som vill överklaga till förvaltningsrätten kommer här några saker att tänka på:

1. Ange vem du är (namn, personnummer, adress, telefonnummer, ev. e-postadress), vilket beslut du vill överklaga och vad saken gäller (till exempel: Försäkringskassans omprövningsbeslut daterat XXXXXX gällande merkostnadsersättning).

2. Ange ditt yrkande, det vill säga hur du vill att beslutet ska ändras, till exempel: att förvaltningsrätten tillerkänner mig halvt omvårdnadsbidrag för mitt barn

Vad är en muntlig förberedelse?

Muntlig förberedelse är en viktig del av rättsprocessen eftersom den hjälper till att organisera och effektivisera rättegången. Den ger också parterna möjlighet att förstå varandras argument och bevis i förväg och kan i många fall leda till en förlikning som undviker en rättegång.

I Europa börjar landskoderna med 00, men i ett 20-tal länder börjar landskoden med 011. I NANP-länderna, North America Numbering Plan, börjar landskoden alltså med 011, vilket innebär att + betyder 011 i de länderna.

Vilka frågor handlägger förvaltningsrätten?

I många fall som tas upp i förvaltningsrätten kan det behövas ett juridiskt ombud som hjälper till med handläggning av ärendet. Kontakta oss gärna för att få veta mer.

Ett förvaltningsrättsärende kan variera beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 250 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Vad händer om man förlorar i förvaltningsrätten?

För den som vill överklaga till förvaltningsrätten kommer här några saker att tänka på:

1. Ange vem du är (namn, personnummer, adress, telefonnummer, ev. e-postadress), vilket beslut du vill överklaga och vad saken gäller (till exempel: Försäkringskassans omprövningsbeslut daterat XXXXXX gällande merkostnadsersättning).

2. Ange ditt yrkande, det vill säga hur du vill att beslutet ska ändras, till exempel: att förvaltningsrätten tillerkänner mig halvt omvårdnadsbidrag för mitt barn

Hur lång tid tar ett ärende hos förvaltningsrätten?

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Det innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt ärende. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du tagit del av beslutet. Använd blanketten Begäran—Omprövning av beslut. Du kan däremot inte använda blanketten för att överklaga ett beslut.

Hur vinner man en förhandling?

Hela livet är en enda lång förhandling (skojar bara). Nej, men det finns särskilda tekniker som skickliga förhandlare använder hela tiden och som gör att de vinner över dig. Nu är det dags för dig att ge igen :-)

Här kommer 15 smarta sätt att förhandla

Hur lång tid mellan muntlig förberedelse och huvudförhandling?

Svaranden måste delges stämningen personligen eller genom ställföreträdare/ombud som är behörig att mottaga delgivning. Om en part delges genom någon som inte är behörig så räknas självklart inte den delgivningen, utan tingsrätten måste vidta nya delgivningsförsök.

Beträffande ärenden som inleds genom ansökan måste motparten delges ansökningshandlingen. Beträffande övriga ärenden, t.ex. överklagade myndighetsbeslut, ska motparten/-erna ofta delges överklagandet på samma sätt som om det var en ansökan.

Svaranden måste delges stämningen personligen eller genom ställföreträdare/ombud som är behörig att mottaga delgivning. Om en part delges genom någon som inte är behörig så räknas självklart inte den delgivningen, utan tingsrätten måste vidta nya delgivningsförsök.

Beträffande ärenden som inleds genom ansökan måste motparten delges ansökningshandlingen. Beträffande övriga ärenden, t.ex. överklagade myndighetsbeslut, ska motparten/-erna ofta delges överklagandet på samma sätt som om det var en ansökan.

Notera att fullmakt för ombud kan inskränkas så att ombudet inte har behörighet att t.ex. ta emot delgivning av stämning. Se RB 12:14–15.

Hur bevisar man ett muntligt avtal?

Hej! Hur gör man muntliga avtal? Om man ska bevisa att ett avtal finns måste man väl ha en ljudinspeling som bekräftas av bägge parter? Är det inte olaga avlyssning om man spelar in samtalet utan att berätta det för sin kund?/David

Muntliga avtal ingås genom att du och den du vill avtala med (båda är förstås myndiga och har rätt att ingå avtalet) tillsammans – muntligt (dvs. ni pratar med varandra) – bestämmer vad som ska gälla er emellan. En av er avger ett anbud och den andra ger sin rena accept genom att bekräftar anbudet i sin helhet utan ändringar. I och med detta har bindande avtal ingåtts er emellan.

Hur lång tid tar beslut i förvaltningsrätten?

Du kan ansöka skriftligt på blankett eller via brev om det stöd du behöver. Till kommunen kan du även göra en muntlig ansökan. Ofta har kommunen eller Försäkringskassan blanketter som du kan fylla i, dessa hittar du på deras webbplats. Behöver du mer utrymme än vad det finns på blanketten så kan du alltid skriva det i en bilaga. Skriv i blanketten att det finns mer information i bilagan. 

Du kan även själv skriva en ansökan i ett brev till dem. 

Om du vill göra en muntlig ansökan kan du ringa din handläggare och berätta vad du vill ansöka om och vad du behöver hjälp med. När du gör det, är det viktigt att du tänkt igenom vad du vill ha med i ansökan, innan du ringer.

Vad kostar ett ärende i förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten prövar alla överklaganden. Det finns tolv förvaltningsrätter och din folkbokföringsort avgör vilken förvaltningsrätt du tillhör.

Om du vill överklaga ett avslag från förvaltningsrätten måste du begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Det innebär således att inte alla ärenden tas upp av kammarrätten.

Prövningstillstånd beviljas i fyra olika fall; om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av kammarrätten (så kallat prejudikat), om det inte går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens beslut, när kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt, eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (till exempel att förvaltningsrätten har begått ett allvarligt fel i handläggningen).

Vad händer efter en förhandling?

I fackets roll ligger att företräda sina medlemmars intressen på bästa möjliga sätt. Det innebär ofta att man inte delar arbetsgivarens syn på ett förslag eller hur rättsläget i en arbetsrättslig tvist ska bedömas. I många fall behöver dock inte förhandlingen leda till att parterna blir överens. En medbestämmandeförhandling som handlar om viktigare förändring av verksamheten eller för enskild arbetstagare kan avslutas utan att man är överens. Facket kan då driva frågan vidare till central förhandling. Om även denna förhandling avslutas utan att man är överens kan arbetsgivaren ändå, med stöd av arbetsledningsrätten, fatta beslut enligt sitt förslag.

Avslutas en förhandling i en rättstvist i oenighet kan facket driva frågan vidare till central förhandling och efter det till domstol. En rättstvist kan exempelvis handla om tolkning av kollektivavtal eller om saklig grund föreligger för uppsägning.

Vad händer efter förhandlingen?

Du får en kallelse  till en rättegång om du ska förhöras om det som hänt eller om du har begärt skadestånd. I kallelsen från domstolen står det vilken tingsrätt du ska till och vilken dag och tid som rättegången ska äga rum.

Tillsammans med kallelsen skickar domstolen också ett delgivningskvitto. Det är ett bevis på att du har tagit emot kallelsen och alltså blivit informerad om rättegången. Du ska skriva under och skicka tillbaka delgivningskvittot till domstolen.

Om du får en kallelse måste du komma. Kontakta domstolen om du blir sjuk eller inte kan närvara av någon annan anledning. Domstolen beslutar då om du måste komma eller inte. Om du inte kommer och saknar giltig anledning till det kan du tvingas betala en avgift som kallas vite. I kallelsen står det hur stor avgiften är.

Domaren hälsar först alla välkomna och kontrollerar att alla finns på plats. Som brottsoffer kallas du under rättegången för målsägande och sitter bredvid åklagaren. Om du funderar över något kan du fråga åklagaren.

Åklagaren berättar hur åklagaren anser att brottet har gått till. Därefter får först du som målsägande berätta om händelsen, sedan den tilltalade och slutligen eventuella vittnen.

Hur mycket kostar det att förlora en rättegång?

En tvist om pengar kan lösas med hjälp av Kronofogden eller en domstol. I domstol kallas detta ofta för att stämma någon.

Hur många timmar är en rättegång?

Du får en kallelse  till en rättegång om du ska förhöras om det som hänt eller om du har begärt skadestånd. I kallelsen från domstolen står det vilken tingsrätt du ska till och vilken dag och tid som rättegången ska äga rum.

Tillsammans med kallelsen skickar domstolen också ett delgivningskvitto. Det är ett bevis på att du har tagit emot kallelsen och alltså blivit informerad om rättegången. Du ska skriva under och skicka tillbaka delgivningskvittot till domstolen.

Om du får en kallelse måste du komma. Kontakta domstolen om du blir sjuk eller inte kan närvara av någon annan anledning. Domstolen beslutar då om du måste komma eller inte. Om du inte kommer och saknar giltig anledning till det kan du tvingas betala en avgift som kallas vite. I kallelsen står det hur stor avgiften är.

Domaren hälsar först alla välkomna och kontrollerar att alla finns på plats. Som brottsoffer kallas du under rättegången för målsägande och sitter bredvid åklagaren. Om du funderar över något kan du fråga åklagaren.

Åklagaren berättar hur åklagaren anser att brottet har gått till. Därefter får först du som målsägande berätta om händelsen, sedan den tilltalade och slutligen eventuella vittnen.