:

Vad gäller vid extern representation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid extern representation?
 2. När är extern representation avdragsgill?
 3. När ska man Förmånsbeskattas?
 4. Hur bokför jag extern representation?
 5. Vad betyder extern representation?
 6. Vilka representationer är avdragsgilla?
 7. Är arbetslunch avdragsgill?
 8. När behöver man inte betala förmånsvärde?
 9. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 10. När används konto 7632?
 11. Hur bokför man ej avdragsgill representation?
 12. Hur mycket är avdragsgillt vid representation?
 13. Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?
 14. Hur fungerar förmånsbeskattning lunch?
 15. Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Vad gäller vid extern representation?

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

 • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
 • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

När är extern representation avdragsgill?

Representation är ett samlingsbegrepp för de omkostnader ett företag har i samband med sin verksamhet. Hit hör utgifter för exempelvis mat, dryck, teaterbesök och hotellrum. Även utgifter som uppstår vid olika evenemang som informationsmöten och personalfester räknas i regel som representation. För att få göra avdrag för representation krävs att utgiften har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

När ska man Förmånsbeskattas?

Om du betalar för din förmån till exempel genom ett nettolöneavdrag så ska din förmån sättas ned med det belopp du har betalat. En förutsättning för det är att du betalar med pengar som har beskattats så det gäller inte vid eventuellt bruttolöneavdrag.

Hur bokför jag extern representation?

Representation var tidigare en avdragsgill kostnad upp till ett visst värde. Men i och med att nya representationsregler trädde i kraft 2017 får du inte bokföra representation som en kostnad i företaget.

De nya reglerna omfattar nästan alla typer av representationsutgifter. Men du får fortfarande göra kostnadsavdrag i en del fall:

Vad betyder extern representation?

Idag finns det två typer av representation som kan godkännas för avdrag. Enklare förtäring och förfriskningar samt upplevelser som teater, spel och underhållning. Enkel förtäring inkluderar alkoholfri dryck, kaffe och te, fika såsom kakor, bullar eller frukt samt enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

För upplevelser eller underhållning gäller sådana utgifter som inte är enkel förtäring men som är i direkt anslutning till den egna näringsverksamheten.

Vilka representationer är avdragsgilla?

Har ditt företag koll på när representation är avdragsgill och när den inte är avdragsgill? Våra experter ger svar på era frågor kring regler om extern och intern representation.

Är arbetslunch avdragsgill?

Reglerna om representation ändrades den 1 januari 2017. De nya reglerna innebär att om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms. Detta gäller på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

När behöver man inte betala förmånsvärde?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

När används konto 7632?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Hur bokför man ej avdragsgill representation?

Representation var tidigare en avdragsgill kostnad upp till ett visst värde. Men i och med att nya representationsregler trädde i kraft 2017 får du inte bokföra representation som en kostnad i företaget.

De nya reglerna omfattar nästan alla typer av representationsutgifter. Men du får fortfarande göra kostnadsavdrag i en del fall:

Hur mycket är avdragsgillt vid representation?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Vad är skillnad på representation och personalrepresentation?

Utgifter för mat vid personalrepresentation eller intern representation är under vissa förutsättningar skattefria förmåner för anställda och uppdragstagare när det gäller möten, kurser, konferenser och personalfester.

Skattefri intern representation kan exempelvis vara personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser, styrelsesammanträden, bolagsstämmor och enklare förtäring. Skattefriheten för personalrepresentation kan även omfatta delägare som inte är anställda som medverkar på personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser och bolagsstämmor.

Hur fungerar förmånsbeskattning lunch?

Fri kost är normalt en skattepliktig förmån oavsett om den fås löpande eller endast vid särskilda tillfällen. Det kan t.ex. vara fråga om förmån av fri kost under tjänsteresa, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser eller studieresor. Förmån av fri kost är normalt skattepliktig även i samband med resor utomlands.

Med kost avses i detta sammanhang det mesta som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand frukost, lunch och middag. Även servering av mat som benämns buffé eller supé kan vara en måltid.

I likhet med andra förmåner är en kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som tillhandahåller förmånen. En förutsättning är dock att förmånen kan anses ha sin grund i anställningen eller uppdraget. En ytterligare förutsättning för beskattning är att mottagaren utnyttjat kostförmånen. Om den anställda haft möjlighet till fri kost men inte utnyttjat den, måste den anställda göra sannolikt att så inte har skett. En anställd hade ostridigt inte ätit vissa på arbetsplatsen erbjudna måltider utan valt att ta med egen vegetabilisk kost. Hon beskattades inte för kostförmån (RÅ 1992 ref. 108). 

För beskattningsår 2023 gäller följande schablonvärden för fri kost:

 • helt fri kost (minst tre måltider per dag) 275 kr
 • lunch eller middag 110 kr
 • frukost 55 kr

Från och med den 1 januari 2021 ändras underlaget för beräkning av förmånsvärdet för fri kost. Från att tidigare ha utgått från genomsnittspriset för en lunch kommer värderingen av kostförmån nu i stället att kopplas till prisbasbeloppet (prop. 2020/21:1 avsnitt 13.5.3). Kostförmån ska för en hel dag beräknas till ett belopp – avrundat till närmaste femtal kronor – som motsvarar 0,52 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt till 52 500 kr.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.