:

Vad kostar lagfart för dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar lagfart för dödsbo?
 2. Måste dödsbo ha lagfart?
 3. Hur söker man lagfart dödsbo?
 4. Vad kostar lagfart vid arvskifte?
 5. Kan man slippa betala lagfart?
 6. Vem betalar vinstskatt vid dödsbo?
 7. Vad gäller vid köp av dödsbo?
 8. Vad händer om man inte ansöker om lagfart?
 9. Vad händer om jag inte söker lagfart?
 10. Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?
 11. Hur ändrar man ägare på lagfart?
 12. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 13. När behöver man inte söka lagfart?
 14. Måste man alltid betala lagfart?
 15. Vilka kostnader står dödsboet för?

Vad kostar lagfart för dödsbo?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Måste dödsbo ha lagfart?

Ett dödsbo som säljer sin fastighet ska vid beräkning av kapitalvinst dra av expeditionsavgiften för ansökan om lagfart. Avgiften ska dras av som en försäljningsutgift.

Hur söker man lagfart dödsbo?

Ifall du planerar att köpa hus, tomt eller gård har du förmodligen hört talas om att du utöver kontantinsatsen även behöver betala för en lagfart. Men vad är egentligen en lagfart? Vad kostar den och hur ansöker man om den? Här nedan får du svar på alla dina frågor om lagfart.

Att ansöka om en lagfart innebär en kostnad bestående av stämpelskatt och expeditionsavgift. Stämpelskatten är 1,5 % av köpeskillingen (eller taxeringsvärdet om det är högre) för privatpersoner och 4,25 % för företag. Expeditionsavgiften är alltid 825 kr. 

Vad kostar lagfart vid arvskifte?

Om du har förvärvat en fastighet, till exempel genom köp, ska du ansöka om lagfart för att registrera att det är du som är ägare till fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader hos Lantmäteriet som är den ansvariga myndigheten för lagfartsärenden. Ansökan kan göras antingen via e-legitimation eller genom blankett hos Lantmäteriet. 

Det kan dessutom vara bra att känna till att det finns ett fastighetsregister, lagfartsregister. Det visar hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Det går att begära ut handlingar från registret genom kontakt med Lantmäteriet.

Kan man slippa betala lagfart?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Vem betalar vinstskatt vid dödsbo?

Om du har förvärvat en fastighet, till exempel genom köp, ska du ansöka om lagfart för att registrera att det är du som är ägare till fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader hos Lantmäteriet som är den ansvariga myndigheten för lagfartsärenden. Ansökan kan göras antingen via e-legitimation eller genom blankett hos Lantmäteriet. 

Det kan dessutom vara bra att känna till att det finns ett fastighetsregister, lagfartsregister. Det visar hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Det går att begära ut handlingar från registret genom kontakt med Lantmäteriet.

Vad gäller vid köp av dödsbo?

När någon avlidit måste alltid en bouppteckning upprättas. Det innebär att man skriftligen sammanställer den avlidnes (och eventuell efterlevande maka/makes) tillgångar och skulder i ett dokument. Bouppteckningen ska även visa vilka som är den avlidnes dödsbodelägare och som därmed har rätt att företräda dödsboet. Dödsbodelägare är den eller de som har laglig rätt till arv. Oftast är dödsbodelägarna släktingar till den avlidne eller personer som tilldelats arv genom testamente. En bouppteckning kan upprättas privat eller av en professionell firma, exempelvis en begravningsbyrå eller jurist. Vår rekommendation är att alltid ta professionell hjälp för att undvika felaktigheter. Via Fastighetsbyrån kan du anlita Familjens Jurist eller Lexly till ett rabatterat pris.

Eftersom bouppteckningen är en legitimationshandling som visar vilka som har rätt att företräda dödsboet så måste en bouppteckning vara upprättad. Med en upprättad bouppteckning kan man ingå köpeavtal. För att kunna avsluta försäljningen, genom tillträdet, krävs att bouppteckningen också är registrerad hos Skatteverket. Detta brukar framgå av ett villkor i köpeavtalet.

 • En upprättad bouppteckning är en sammanställd och klar bouppteckning, signerad av bouppgivaren (sammanställaren) samt två förrättningsmän, redo att inges till Skatteverket.

 • En registrerad bouppteckning är granskad, stämplad och godkänd av Skatteverket.

Vad händer om man inte ansöker om lagfart?

Om den efterlevande maken eller makan har möjlighet att bo kvar i bostaden behåller denne sin andel av fastigheten eller bostadsrätten, och förvaltar även eventuella gemensamma barns andelar under resten av livet.

En efterlevande sambo ärver inte automatiskt, det måste alltså ha skrivits ett testamente till dennes fördel om den efterlevande sambon ska få bo kvar, alternativt att sambon köper ut arvingarna.

Vad händer om jag inte söker lagfart?

Bostad & Fastighet

Jag sålde en tomt för ca 18år sedan och den som köpte tomten har än idag inte ansökt om någon lagfart till den och såg när jag tittade på min deklaration att jag fortfarande står som ägare på tomten. Är köpet hävt då? Kan jag sälja den igen?

Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?

Om den efterlevande maken eller makan har möjlighet att bo kvar i bostaden behåller denne sin andel av fastigheten eller bostadsrätten, och förvaltar även eventuella gemensamma barns andelar under resten av livet.

En efterlevande sambo ärver inte automatiskt, det måste alltså ha skrivits ett testamente till dennes fördel om den efterlevande sambon ska få bo kvar, alternativt att sambon köper ut arvingarna.

Hur ändrar man ägare på lagfart?

Tillbaka

Min hustru äger sedan 1978 en sommarstuga i Roslagen. Den är nu i stort behov av renovering. För att kunna utnyttja ROT-avdraget fullt ut behöver vi äga huset tillsammans. Min hustru planerar därför att som gåva ge mig som make 50% ägarandel i huset. Eftersom gåva inom familjen är skattefri antar jag att detta inte medför några kostnader? Jag antar att vi däremot behöver ansöka om ny lagfart som gemensamma ägare. Min fråga är om detta kommer att medföra några kostnader och hur man praktiskt går tillväga för att genomföra ägarbytet från ensamt till gemensamt ägande?

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som för­kla­rar vilka skul­der och till­gång­ar den av­lid­ne hade och vem eller vilka som ska ärva dem. Boupp­teck­ning­en är viktig för att allt ska gå rätt till för er som arv­ta­ga­re men också för att Skat­te­ver­ket ska kunna kon­trol­le­ra att den av­lid­nes egen­dom blir re­do­vi­sad som den ska.

Att göra boupp­teck­ning in­ne­bär dels att sam­man­stäl­la upp­gif­ter­na som krävs, och dels att pre­sen­te­ra boupp­teck­ning vid ett för­rätt­nings­mö­te. Två för­rätt­nings­män ska sedan grans­ka och skriva under innan du kan skicka den till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

Hur lång tid det tar beror helt på dig eller den som gör boupp­teck­ning­en. Ibland kan du också behöva extra tid för att ex­em­pel­vis låta mäk­la­re vär­de­ra ett hus. Är det fler än en döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du också ge tid för att de andra ar­ving­ar­na ska hinna komma till för­rätt­nings­mö­tet.  

Boupp­teck­ning­en ska vara av­slu­tad senast tre må­na­der efter döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en är av­slu­tad när den för­rät­tats, alltså när del­ta­gar­na på boupp­teck­nings­mö­tet god­känt in­ne­hål­let.

Det finns ingen for­mell tids­frist för när ni måste börja med boupp­teck­ning­en. Det är dock en bra idé att starta så snart ni har möj­lig­het om något ovän­tat skulle dyka upp.

💡 Om du be­hö­ver en ti­di­ga­re boupp­teck­ning kan du be­stäl­la en kopia hos Skat­te­ver­ket. 

När behöver man inte söka lagfart?

En animerad film som hjälper dig som vill ansöka om lagfart.

Du som har e-legitimation kan göra din ansökan, eller hjälpa någon annan att ansöka, via vår e-tjänst. När du ansöker om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav via e-tjänsten ska den bifogade förvärvshandlingen, eventuella fullmakter och medgivanden vara elektroniska kopior av originalhandlingarna.

Det innebär att du ska skanna eller fotografera handlingarna i original och bifoga dem som filer. Du ska också intyga i e-tjänsten att det är elektroniska kopior av originalhandlingarna som är bifogade. Det gör du genom att bocka i en särskild ruta i e-tjänsten när du bifogat filerna.

Ansöker du via e-tjänsten ska du inte skicka några handlingar till oss per post.

Måste man alltid betala lagfart?

Ifall du planerar att köpa hus, tomt eller gård har du förmodligen hört talas om att du utöver kontantinsatsen även behöver betala för en lagfart. Men vad är egentligen en lagfart? Vad kostar den och hur ansöker man om den? Här nedan får du svar på alla dina frågor om lagfart.

Att ansöka om en lagfart innebär en kostnad bestående av stämpelskatt och expeditionsavgift. Stämpelskatten är 1,5 % av köpeskillingen (eller taxeringsvärdet om det är högre) för privatpersoner och 4,25 % för företag. Expeditionsavgiften är alltid 825 kr. 

Vilka kostnader står dödsboet för?

Begravningsavgiften, som alla folkbokförda i Sverige betalar, täcker kostnader för kremation, gravsättning, gravplats under 25 år på allmän begravningsplats och vissa transporter. Om den avlidna är medlem i Svenska kyrkan har denna betalat en kyrkoavgift som täcker kostnaderna för begravningsceremoni, präst, organist och kistbärare.

Det är vanligtvis kommunen eller landstinget som står för kostnaden av omhändertagandet och förvaring fram till dess att begravningsbyrån hämtar den avlidna för kistläggning och svepning. Men ibland kan transportavgifter tillkomma och det gäller främst transporter från äldreboenden och sjukhem.