:

Vilka advokatkostnader är avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka advokatkostnader är avdragsgilla?
 2. Kan man göra avdrag för advokatkostnader?
 3. Är Juristkostnader avdragsgilla?
 4. Kan man aktivera advokatkostnader?
 5. Kan man bli skyldig att betala motpartens advokatkostnader?
 6. Vilken försäkring täcker advokatkostnader?
 7. Får man dra moms på advokatkostnader?
 8. Vem betalar advokatkostnader?
 9. Vilka är ej avdragsgilla kostnader?
 10. Vem står för advokatkostnader?
 11. Vilka kostnader kan man ta på företaget?
 12. Vilka kostnader ingår i rättegångskostnader?
 13. Vad bokförs på 6991?
 14. När är en kostnad avdragsgill?
 15. Måste man ha kvitton för avdrag?

Vilka advokatkostnader är avdragsgilla?

 • Jobbtvister, RÅ 1954 not 458, RÅ 1945 fi 743, RÅ 1993 ref 34
 • Tvist med beställare, RÅ 1973 fi 1125, RÅ 1969 not 1189
 • Tvist om tomtindelning, RÅ 1973 fi 771
 • Förvärv av fastighet, RÅ 2003 ref 2, jfr RÅ1994 ref 18

Kan man göra avdrag för advokatkostnader?

Att bedöma om advokad- och rättegångskostnader är avdragsgilla eller inte kan ofta bli svårt att avgöra. Generellt kan man säga att advokat-, rättegångskostnader och liknande är avdragsgilla om de är kostnader för att öka de skattepliktiga inkomsterna eller minska de avdragsgilla kostnaderna. 

Kostnader för tvister om en verksamhet, t.ex. en tvist om ett företagsköp, är däremot inte avdragsgilla. 

Är Juristkostnader avdragsgilla?

Advokat- och rättegångskostnader kostnadsförs i takt med att arbetet utförs eller faktura erhålls. Avdragsgilla utgifter för advokat- och rättegångskostnader kan debiteras konto 6580 Advokat- och rättegångskostnader. Icke avdragsgilla utgifter för advokat- och rättegångskostnader kan debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Kan man aktivera advokatkostnader?

En redovisningsenhet som anlitar externa advokater och jurister för hjälp i rättstvister eller för juridisk rådgivning har externa utgifter för advokatarvoden.

Advokater och jurister kan hjälpa en redovisningsenhet med rättstvister, att skriva avtal, att tolka lagar och avtal, att stämma andra personer, att svara på frågor om juridik, att fastställa betalningsförelägganden och att försätta kunder i konkurs med mera. Advokater och jurister kräver advokatarvode som ersättning för sina tjänster och advokatarvodet bestäms normalt av ett timpris multiplicerat med utnyttjad tid.

Kan man bli skyldig att betala motpartens advokatkostnader?

Advokat- och rättegångskostnader är avdragsgilla om de kan anses vara normala i verksamheten, t.ex. kostnader för att driva in en kundfordran.

Även sådana advokat- och rättegångskostnader som har ett direkt samband med affärsverksamheten är avdragsgilla. Det kan t.ex. gälla kostnader för avtalstvister, skadestånd, patentskydd och rättsskydd.

Kostnader för skatteprocesser och deklarationskostnader är inte avdragsgilla. Kostnader för processer avseende moms är däremot avdragsgilla.

Vilken försäkring täcker advokatkostnader?

Advokat- och rättegångskostnader är avdragsgilla om de kan anses vara normala i verksamheten, t.ex. kostnader för att driva in en kundfordran.

Även sådana advokat- och rättegångskostnader som har ett direkt samband med affärsverksamheten är avdragsgilla. Det kan t.ex. gälla kostnader för avtalstvister, skadestånd, patentskydd och rättsskydd.

Kostnader för skatteprocesser och deklarationskostnader är inte avdragsgilla. Kostnader för processer avseende moms är däremot avdragsgilla.

Får man dra moms på advokatkostnader?

Advokat- och rättegångskostnader är avdragsgilla om de kan anses vara normala i verksamheten, t.ex. kostnader för att driva in en kundfordran.

Även sådana advokat- och rättegångskostnader som har ett direkt samband med affärsverksamheten är avdragsgilla. Det kan t.ex. gälla kostnader för avtalstvister, skadestånd, patentskydd och rättsskydd.

Kostnader för skatteprocesser och deklarationskostnader är inte avdragsgilla. Kostnader för processer avseende moms är däremot avdragsgilla.

Vem betalar advokatkostnader?

I mål om vårdnad, boende och umgänge gäller att vardera parten ska betala sina egna rättegångskostnader.

Rättegångskostnader är kostnader för att anlita ett juridiskt ombud, vissa kostnader som parten själv har fått på grund av målet, vissa utlägg samt ersättning till vittnen och sakkunniga som parten har begärt ska höras inför rätten.

I vissa särskilda fall kan domstolen bestämma att den ena föräldern även ska betala den andra förälderns rättegångskostnader. Ett sådant beslut kan rätten fatta om föräldern inte kommer till domstolen eller inte svarar på domstolens skrivelser eller påstår saker i processen som saknar fog eller annars genom vårdslöshet eller försummelse fördröjer målet eller orsakar den andra föräldern merkostnader.

Vilka är ej avdragsgilla kostnader?

En ej avdragsgill kostnad är en kostnad som inte får kvittas mot företagets intäkter vid beräkning av skatten, och därför inte sänker den skatt som ska betalas. För att skatten ska bli rätt behöver man göra en justering i skatteberäkning och deklaration, där man lägger till kostnaden till det skattemässiga resultatet.

Det finns ett antal typer av kostnader som inte är avdragsgilla, till exempel: skatter och skattetillägg, vissa typer av representation, vissa kostnader för sjukvårdsförsäkringar, och kostnader för att bilda och registrera företaget. Tyvärr är det inte alltid helt klart vad som är avdragsgillt eller inte, och är man osäker så bör man kolla upp detta med Skatteverket.

Vem står för advokatkostnader?

Myndighetsjuridik

Måste man vara rik för att polisanmäla ett brott? Om det blir rättegång av ärendet kan man ju förlora även om man är säker på sin sak. Motparten har slipade advokater och kommunmiljoner och jag har bara mina privata pengar. Flera myndigheter har gett mig rådet att polisanmäla men det är jag som ska betala.

Vilka kostnader kan man ta på företaget?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Vilka kostnader ingår i rättegångskostnader?

Övrigt/annat

Jag har bestridit en Kontrollavgift för Olovlig Parkering och jag förbereder mig nu att Markägaren väcker talan i Tingsrätten. Då det är ett förenklat tvistemål bedömer jag att jag, om jag inte lyckas visa på felaktigheten i kontrollavgiften och få domaren med mig, riskerar att få betala följande;

Vad bokförs på 6991?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

När är en kostnad avdragsgill?

Du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader). Det kan du läsa mer om i Avdragslexikon för företag.

Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (24 150 kronor för inkomståret 2022 och 26 250 kronor för inkomståret 2023) måste du däremot fördela utgiften över flera år. Detta kan du läsa mer om på sidan Avdrag för värdeminskning (avskrivning).

Måste man ha kvitton för avdrag?

Jag ska på tjänsteresa till Thailand. Där ska jag köpa in material till företaget och träffa en kund. Kvittona kommer troligen inte vara på engelska. Vad ska finnas med på kvittot för att det ska vara giltigt för avdrag?