:

Vad menas med förvaltningsberättelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med förvaltningsberättelse?
 2. Måste man ha en förvaltningsberättelse?
 3. Vem gör förvaltningsberättelsen?
 4. Hur ser en förvaltningsberättelse ut?
 5. Är verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse samma sak?
 6. Måste man ha en verksamhetsberättelse?
 7. Vilka är de tre obligatoriska nyckeltalen?
 8. Måste man ha verksamhetsberättelse?
 9. Vad är det för skillnad på årsredovisning och bokslut?
 10. Vad ska ingå i en förvaltningsberättelse?
 11. Vad ska ingå i en verksamhetsberättelse?
 12. Vem ansvarar för verksamhetsberättelse?
 13. Är nyckeltal och KPI samma sak?
 14. Vilka är de viktigaste nyckeltalen?
 15. Kan man göra bokslut själv?

Vad menas med förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är en obligatorisk del av årsredovisningen. Den beskriver företagets viktiga händelser under året som gått och ska ge en rättvisande bedömning av dess verksamhet, ställning och resultat.

Alla företag som ska upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut, till exempel aktiebolag och ekonomiska föreningar, ska även redovisa en förvaltningsberättelse. Den ska komplettera årsredovisningens balansräkning och resultaträkning och beskriva företagets utveckling, ge upplysningar om väsentliga händelser under året och ge en rättvisande bedömning och översikt av dess verksamhet, ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen författas av företagets styrelse och texten och innehållet ska vara enkelt att förstå för presumtiva intressenter.

Måste man ha en förvaltningsberättelse?

Företag som är skyldiga att lämna årsredovisning ska även lämna en förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över:

Vem gör förvaltningsberättelsen?

En förvaltningsberättelse är en skrivelse där ett företag redogör för de allra viktigaste händelserna som inträffat under ett räkenskapsår. Det är det kanske mest huvudsakliga innehållet, men berättelsen har också andra krav på sig som vi kommer gå närmare in på senare. 

Förvaltningsberättelsen ska ses som ett komplement till det som finns i resultaträkningen, balansräkningen och noterna som hör till årsredovisningen. Det som står i förvaltningsberättelsen ska också vara mer detaljerat än den information som finns i de delar vi precis nämnde. Vidare ska förvaltningsberättelsen också innehålla jämförelser med resultat från tidigare räkenskapsår.

De företag som ska upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket måste också göra en förvaltningsberättelse. Man ska alltså betrakta en förvaltningsberättelse som en obligatorisk del av årsredovisningen. Placeringen av förvaltningsberättelsen är också viktig. Den ska vara allra längst fram i årsredovisningen. Det betyder med andra ord att förvaltningsberättelsen kommer före resultaträkning, balansräkning och noter samt eventuell kassaflödesanalys.

Hur ser en förvaltningsberättelse ut?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Är verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse samma sak?

Företag som är skyldiga att lämna årsredovisning ska även lämna en förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över:

Måste man ha en verksamhetsberättelse?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Vilka är de tre obligatoriska nyckeltalen?

Efter årsskiftet gäller nya lagkrav för bostadsrättsföreningar vid upprättandet av årsredovisning och förvaltningsberättelse. Med de nya kraven vill regeringen stärka tryggheten och det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Från och med den 1 januari 2023 införs nya krav i årsredovisningslagen (ÅRL) på vad en årsredovisning och en förvaltningsberättelse för en bostadsrättsförening ska innehålla. Lagändringarna innebär ett krav på kassaflödesanalys i årsredovisningen samt krav på vissa nyckeltal och upplysning vid negativt resultat i förvaltningsberättelsen.

Krav på kassaflödesanalysI årsredovisningen för en bostadsrättsförening ska det ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § ÅRL). I kassaflödesanalysen ska föreningens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas. Tidigare berördes endast större företag av kravet på att årsredovisningen skulle innehålla en kassaflödesanalys. Genom lagändringen omfattas även bostadsrättsföreningar av denna skyldighet.

Måste man ha verksamhetsberättelse?

Att inte upprätta och skriva under årsredovisningen i tid är ett bokföringsbrott som styrelsen kan åtalas för. Om ni till exempel skulle skjuta på stämman är det ändå viktigt att föreningen upprättar och skriver under årsredovisningen senast sex månaderna från utgången av räkenskapsåret eller den tidigare tidpunkt som framgår av stadgarna.

Vad är det för skillnad på årsredovisning och bokslut?

av Eva Gullemo, 13. mars 2023

Bokslutet är en sammanställning över räkenskapsårets löpande bokföring och ska ge en helhetssyn av företagets siffor, en rättvis bild om hur det har gått under året.  Företagsform, storlek och omsättning på verksamheten avgör om vilken form av årsbokslut som företaget ska upprätta. Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning och den är mer omfattande än ett årsbokslut. Det finns olika kategorier av företag K1, K2, K3 samt K4.

Vad ska ingå i en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är en skrivelse där ett företag redogör för de allra viktigaste händelserna som inträffat under ett räkenskapsår. Det är det kanske mest huvudsakliga innehållet, men berättelsen har också andra krav på sig som vi kommer gå närmare in på senare. 

Förvaltningsberättelsen ska ses som ett komplement till det som finns i resultaträkningen, balansräkningen och noterna som hör till årsredovisningen. Det som står i förvaltningsberättelsen ska också vara mer detaljerat än den information som finns i de delar vi precis nämnde. Vidare ska förvaltningsberättelsen också innehålla jämförelser med resultat från tidigare räkenskapsår.

De företag som ska upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket måste också göra en förvaltningsberättelse. Man ska alltså betrakta en förvaltningsberättelse som en obligatorisk del av årsredovisningen. Placeringen av förvaltningsberättelsen är också viktig. Den ska vara allra längst fram i årsredovisningen. Det betyder med andra ord att förvaltningsberättelsen kommer före resultaträkning, balansräkning och noter samt eventuell kassaflödesanalys.

Vad ska ingå i en verksamhetsberättelse?

En verksamhetsberättelse är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under en mandatperiod. Den skall tillsammans med bokslut granskas vid revision mot verksamhetsplanen för den gångna perioden.

 

Vem ansvarar för verksamhetsberättelse?

Du som är företagare kanske anlitar en redovisningskonsult för att sköta företagets redovisning. Och är företaget lite större, eller växande kanske du också har en revisor. Många släpper därmed kontrollen och har ingen riktig insyn i företagets årsbokslut eller årsredovisning. Jag kan förstå den ståndpunkten, att driva företag är komplext, och många företagare är inte speciellt intresserade av ekonomi utan vill få sin verksamhet att blomstra. Men se upp – om något går fel är du (eller rent juridiskt styrelsen och den verkställande direktören) som har det slutgiltiga ansvaret. 

Innan jag går in på ansvarsfrågan vill jag först ge dig en kort beskrivning av vad en årsredovisning är. För vart och ett av bolagets räkenskapsår ska en årsredovisning upprättas. Denna består förenklat av följande delar:

Är nyckeltal och KPI samma sak?

 • 1 Vad är ett nyckeltal?
 • 2 Varför är nyckeltal viktiga?
 • 3 Vilka typer av nyckeltal finns?
 • 4 Så tar du fram dina nyckeltal
 • 5 Data måste gå att lita på
 • 6 Välj rätt nyckeltal
 • 7 Begränsa antalet
 • 8 Visa hur nyckeltalen hänger ihop
 • 9 Vem följer upp?
 • 10 Sprid nyckeltalen i organisationen
 • 11 Exempel på nyckeltal
 • 12 Håller dina nyckeltal måttet?

Nyckeltal används lite överallt. Men vad är det egentligen och hur används de i företag och organisationer?

Ett nyckeltal är ett mått som går att mäta kontinuerligt över tid och för ett specifikt syfte. Nyckeltal hjälper organisationer sikta mot målen, följa sin utveckling och skapa insikter för bättre beslutsfattande. 

I artikeln använder vi begreppen Nyckeltal och Key Performance Indicator (KPI) omvartannat. Båda används med samma innebörd.

Vår tro är att högpresterande organisationer inte presterar bra resultat av en slump utan har väl uttänkta nyckeltal som mäts och följs upp regelbundet.

Rätt valda så kan nyckeltalen hjälpa verksamheter, chefer och ansvariga kommunicera – både internt och externt. De kan användas för att skapa en röd tråd i verksamheten och för att driva rätt beteenden d.v.s. beteenden som ligger i linje med organisationens satta mål och strategier.

Vilka är de viktigaste nyckeltalen?

Definition: Ett mått på företagets avkastning på ägarnas investeringar.

Hur vet man att företaget är lönsamt? En vanligt missuppfattning är att man titta i resultaträkningen och ställa vinsten i förhållande till omsättningen. Istället är det avkastning på eget kapital. Detta nyckeltalet säger oss hur mycket pengar företaget har gett i avkastning på eget kapital.

Om man också tittar på konkurrenter är det en bra indikator på om företaget har bundit för mycket kapital i tillgångar, eller inte får tillräckligt med avkastning från investeringarna. En låg avkastning kan vara ett tecken på att företaget har bundit för mycket pengar i tillgångar, och det finns därför ett behov av att skära in till benet för att göra verksamheten mer lönsam.

Kan man göra bokslut själv?

Ja, det går bra att använda e-tjänsten Förenklat årsbokslut om du bokför enligt faktureringsmetoden.

En viktig skillnad mellan kontantmetoden och faktureringsmetoden är bokföringen av bokslutshändelserna. Det är bara du som bokför enligt kontantmetoden som får bokföra bokslutshändelserna på bokslutsunderlag. Du som bokför enligt faktureringsmetoden bokför i stället bokslutshändelserna på samma sätt som vanliga affärshändelser. I praktiken innebär det att en bokföringsorder (verifikation) upprättas för respektive bokslutshändelse, och därefter bokförs på vanligt sätt i kolumndagboken eller bokföringsprogrammet.