:

Vilka delar ingår i social omsorg?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka delar ingår i social omsorg?
 2. Vad är målet med social omsorg?
 3. Vem har rätt till social omsorg?
 4. Vad är de tre olika perspektiven inom social omsorg?
 5. Vilka två lagar styr social omsorg?
 6. Vilka yrkesgrupper arbetar med social omsorg?
 7. Vad ingår i socialt arbete?
 8. Vilka insatser kan man få beviljade från socialtjänsten?
 9. Vilka ingår i socialtjänsten?
 10. Vilka två lagar styr social omsorg främst av?
 11. Vem är chef över socialtjänsten?
 12. Vad är skillnaden mellan SoL och HSL?
 13. Vad krävs för att jobba inom socialtjänsten?
 14. Vad gör social omsorg?
 15. Hur mycket får en socionom i lön?

Vilka delar ingår i social omsorg?

Socialstyrelsen gör nationella brukarundersökningar som gör det möjligt att jämföra och se skillnader mellan kommunerna. Det gäller såväl hemtjänst som äldreboenden och verksamheter inom socialtjänsten. Läs mer om brukarundersökningar på SKR:s webbplats.  

Vården och omsorgen använder nationella kvalitetsregister för att kunna följa vårdens resultat och kvalitet. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Kvalitetsregistren ger oss möjlighet att följa upp de arbetssätt som vi har, för att se vad som fungerar bra och vad som kan bli ännu bättre. Genom att delta bidrar du till en bättre vård och omsorg

Vad är målet med social omsorg?

För en del personer med funktionsnedsättning är individuella insatser som hjälpmedel, ledsagning, personlig assistans, god man grundläggande i vardagen.

Tillgången och bedömningen skiljer sig åt bland och personer med funktionsnedsättning saknar ofta inflytande och möjlighet att påverka dessa insatser.

Vem har rätt till social omsorg?

För individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten ska följande begrepp och principer vara vägledande:

 • helhetssyn
 • frivillighet och självbestämmande
 • normalisering
 • kontinuitet
 • flexibilitet
 • närhet.

Vad är de tre olika perspektiven inom social omsorg?

Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, tar i sin inledning upp att en jämlik vård och omsorg behöver ta hänsyn till vilka den riktar sig till och hur man ska nå dem.

Vilka två lagar styr social omsorg?

En stor del av regelverket i vården finns till för att garantera en god och säker vård och för att stärka patienternas ställning i vården. Genom att känna till och följa regelverket kan du vara med och bidra till en vård som är både säker och personcentrerad.

Lagar är regler som stiftas av riksdagen. De tre viktigaste lagarna inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhetslagen (2010:659), patientlagen (2014:821) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Vilka yrkesgrupper arbetar med social omsorg?

Vård och omsorg samt socialt arbete är båda kategorier inom många olika professioner som dels ryms, dels behövs för att kunna erbjuda en så komplett vård som möjligt. Det är också viktigt att arbetsflödet och samarbetet mellan de olika expertområdena flyter på bra och att alla jobbar mot samma mål.

Vi vet att detta kan vara en oro när det kommer till att ta in konsulter, eftersom vård och omsorg handlar om arbete med människor – där förtroende, trygghet och tillit är avgörande. Såväl mellan kollegor, som i relationer med patienter och brukare.

På Public People strävar vi efter att råda bot på den osäkerhet och skepsis som ofta följer, med att ta in vård- och omsorgspersonal från ett konsultföretag. Således är vi mycket kräsna med vilka vi inkluderar i vår portfölj av konsulter. Vårt nätverk må vara både stort och omfatta många olika typer av yrken inom den offentliga sektorn, men kraven för att bli konsult hos oss är höga. Vi samarbetar enbart med de bästa, för att säkerställa att ni som kund bara får det bästa.

Vad ingår i socialt arbete?

Vill du arbeta inom socialt arbete i framtiden är det ofta ett bra val att läsa Barn- och fritidsprogrammet. För en del yrken inom området kan det också vara nödvändigt att läsa ett högskoleförberedande program, till exempel Samhällsvetenskapsprogrammet.

Inom området socialt arbete hjälper och stödjer du människor i livets olika skeenden och i olika situationer. Exempel på arbetsuppgifter man kan ha är att ta hand om små barn, arbeta med familjerådgivning, på socialkontor, med missbrukare, på en fritidsgård eller ge hjälp, stöd och omvårdnad till äldre personer med funktionshinder. I området socialt arbete ingår även de kyrkliga yrkena. 

Vilka insatser kan man få beviljade från socialtjänsten?

Socialtjänstlagen handlar om vilken hjälp du kan få från din kommun i form av ekonomiskt bistånd eller annan vård och omsorg.

Du som har svårt att få dina behov tillgodosedda i dagliga livet och inte kan få dem tillgodosedda på något annat sätt har rätt till stöd av samhället.

Vilka ingår i socialtjänsten?

Resultatet kan användas på många sätt både nationellt, regionalt och lokalt. Till exempel kan rapporten fungera som en utgångspunkt för en lokal genomgång av vilka insatser som finns tillgängliga och vilka behov som tillgodoses genom dessa. Det möjliggör också samverkan mellan kommuner, och gemensamma inventeringar av vilket stöd som kan finnas tillgängligt vid exempelvis avtalssamverkan.

Vilka två lagar styr social omsorg främst av?

SFS nr: 2001:453 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2001-06-07 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:313 Övrig text: Rättelseblad 2002:1039 har beaktats. Rättelsesida 2021:738 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas    - ekonomiska och sociala trygghet,    - jämlikhet i levnadsvillkor,    - aktiva deltagande i samhällslivet.

Vem är chef över socialtjänsten?

Du kan klaga på socialtjänstens beslut. Socialtjänsten i din kommun måste då ta ett nytt beslut.

Om du fortfarande är missnöjd kan du klaga till en domstol.

Vad är skillnaden mellan SoL och HSL?

Patrik Magnusson

Denna artikel är skriven utifrån en föreläsning i ämnet rättigheter med jurist Patrik Magnusson. Föreläsningen är en del i vår föreläsningsserie ”Hjälp till självhjälp” som skall ge tips och vägledning i en djungel av rättigheter och möjligheter.

Vad krävs för att jobba inom socialtjänsten?

En vanlig väg till yrket Socialsekreterare är att utbilda sig till Socionom. Då studerar du på Socionomprogrammet, som motsvarar 3,5 års heltidsstudier på högskola / universitet. Men det finns även exempel på att personer med en annan högskoleutbildning, exempelvis med fil.kand i socialt arbete får ofta anställning som socialsekreterare.

Grundläggande gymnasial utbildning finns bl a på Samhällsvetenskapsprogrammet eller Humanistiska programmet.

Vad gör social omsorg?

För en del personer med funktionsnedsättning är individuella insatser som hjälpmedel, ledsagning, personlig assistans, god man grundläggande i vardagen.

Tillgången och bedömningen skiljer sig åt bland och personer med funktionsnedsättning saknar ofta inflytande och möjlighet att påverka dessa insatser.

Hur mycket får en socionom i lön?

Medellönen för en Socionom är 37 200 kr brutto per månad (446 400 kr per år) vilket är 1 400 kr (+4%) högre än den nationella medellönen i Sverige.En Socionom kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 25 600 kr. De högsta lönerna kan överstiga 60 000 kr.

En nyexaminerad Socionom med mindre än tre års erfarenhet kan förvänta sig en medellön på 27 800 kr brutto per månad. En Socionom mitt i karriären med 4–9 års erfarenhet tjänar i genomsnitt 36 400 kr medan en erfaren Socionom med 10–20 års erfarenhet, i snitt, tjänar 48 100 kr. Socionomer med mer än 20 års erfarenhet tjänar i snitt 51 700 kr.