:

Vem handhar likvidationen av ett handelsbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vem handhar likvidationen av ett handelsbolag?
 2. Hur går en likvidation av ett bolag till?
 3. Hur beskattas likvidation?
 4. Vad händer med bolagets tillgångar vid likvidation?
 5. Vad krävs för likvidation?
 6. Vem företräder ett bolag i likvidation?
 7. Hur mycket kostar en likvidation?
 8. Måste man ha revisor vid likvidation?
 9. Vad händer efter en likvidation?
 10. Kan man likvidera ett bolag själv?
 11. Vem betalar likvidator?
 12. Vad krävs för att vara likvidator?

Vem handhar likvidationen av ett handelsbolag?

Syftet med en likvidation av ett handelsbolag är att bolagets verksamhet ska avvecklas. Skulderna ska betalas och kvarstående förmögenhet ska skiftas till bolagsmännen.

Som företrädare för staten som borgenär har Skatteverket i uppgift att vidta vissa borgenärsåtgärder i samband med en likvidation.

Ett handelsbolag ska som huvudregel träda i likvidation i följande situationer:

 • Om ett bolagsavtal som har slutits på obestämd tid sägs upp ska bolaget träda i likvidation sex månader efter uppsägningen, om ingen annan uppsägningstid har avtalats (2 kap. 24 § HBL).
 • En bolagsman kan begära att ett bolag ska träda i likvidation om en annan bolagsman väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för att bolaget löses upp (2 kap. 25 § HBL).
 • Om en bolagsman dör eller försätts i konkurs ska bolaget genast träda i likvidation (2 kap. 26 och 27 §§ HBL).

I ovanstående situationer kan bolagsmännen gemensamt avtala om att den bolagsman som likvidationsgrunden hänför sig till ska gå ur bolaget (2 kap. 29 § HBL), istället för att låta bolaget träda i likvidation. Om något sådant avtal inte finns kan övriga bolagsmän istället besluta att den bolagsman som likvidationsgrunden hänför sig till ska uteslutas (2 kap. 30 § HBL). Ett beslut om uteslutning kräver att övriga bolagsmän är överens. Den bolagsman som utesluts ur bolaget ska få ett lösenbelopp motsvarande det belopp som bolagsmannen skulle ha fått om ett skifte istället hade ägt rum.

Hur går en likvidation av ett bolag till?

Att snabbavveckla sitt aktiebolag är både ett snabbare och billigare alternativ än en likvidation.

Likvidera aktiebolag är en långdragen process som innebär en hel del arbete. På Bolagsspecialisten är vi specialiserade på snabbavveckling, vilket betyder att vi på ett snabbt, tydligt och säkert sätt avvecklar aktiebolag utan att utföra en likvidation.

Låt oss berätta mer om hur det funkar att snabbavveckla bolaget med oss på Bolagsspecialisten, samt vilka fördelarna är med en snabbavveckling framför en likvidation.

Hur beskattas likvidation?

Fråga 1

Av IL följer att avyttring av tillgångar utlöser kapitalvinstbeskattning och att ett värdepapper anses avyttrat om det företag som gett ut det träder i likvidation. Detta gäller för värdepapper som getts ut av såväl svenska som utländska företag.

Vad händer med bolagets tillgångar vid likvidation?

Att likvidera ett aktiebolag är en tidskrävande process som tar 7-9 månader att genomföra och processen innebär en hel del arbete som är relaterat till själva likvidationen. Parallellt med arbetet kring likvidationen måste bolagets vardagliga åtaganden skötas som vanligt. Den främsta anledningen till att det tar så lång tid att likvidera aktiebolag är att Bolagsverket kallar på okända borgenärer under 6 månader och så länge den här tidsfristen pågår kan bolaget inte lösas upp. Kallelsen av okända borgenärer pågår så pass länge just för att okända borgenärer ska få tillräckligt med tid på sig för att dels hinna bli informerade men även för att få sina eventuella anspråk beprövade.

Vad krävs för likvidation?

Likvidation är ett förfarande som innebär upplösning av ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag. Anledningarna till likvidation kan vara flera, exempelvis att ägarna inte längre vill driva verksamheten eller att styrelsen inte registrerats inom den tid som stadgas i årsredovisningslagen (1995:1554). I den här artikeln tittar vi närmare på förfarandet.

En likvidation kan ske antingen frivilligt eller tvångsvis. En frivillig likvidation aktualiseras vanligen när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten. I ett aktiebolag kan antingen styrelsen eller en aktieägare skriva ett förslag till beslut som ska behandlas på bolagsstämman. I förslaget till beslut ska framgå bland annat skälen för likvidation och vilka alternativ som står till buds, från vilken dag likvidationen föreslås gälla samt eventuellt ett förslag på vem som ska utses till likvidator. Beslut om en frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet, om inget annat framgår av bolagsordningen. Beslutet ska sedan anmälas för registrering till Bolagsverket.

Vem företräder ett bolag i likvidation?

Följande material från Bolagsverket.

Likvidation är upplösning av ett bolag genom att tillgångarna förvandlas till pengar i den mån det behövs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas. När bolaget gått i likvidation företräds bolaget av styrelsen och verkställande direktören (VD) till dess att en eller flera likvidatorer har utsetts. Därefter företräds bolaget av likvidatorn som alltså ersätter styrelsen och VD. Likvidatorn ska genomföra likvidationen, dvs. avveckla bolaget, till dess att det är upplöst. Det är i de flesta fall Bolagsverket som beslutar vem som blir likvidator i ett aktiebolag.

Hur mycket kostar en likvidation?

Hur lång tid tar det? Ett av arbetsmomenten i likvidationen är att ”Kalla på okända borgenärer”. Det är en form av annonsering att bolaget har inlett sitt likvidationsförfarande och om det finns någon som har en fordran på bolaget skall denne höra av sig. Enligt lagtexten måste kallelsetiden uppgå till minst 6 månader. Detta gör att en likvidation kräver minst 6-7 månader att genomföra.

Vilka tillgångar kan finnas kvar? Om det finns andra tillgångar än bankmedel och skattefordringar måste ägaren till bolaget ombesörja att dessa tillgångar avyttras och omsätts i pengar. Alternativet är att vi som likvidatorer utskiftar tillgången till aktieägaren till ett pris motsvarande marknadsvärdet.

Måste man ha revisor vid likvidation?

Ett aktiebolag kan själv välja att träda i likvidation (frivillig likvidation). Det första som sker är att beslut om att bolaget ska gå i likvidation fattas på en bolagsstämma. Styrelsen eller aktieägarna skriver ett förslag till beslut. Förslaget ska innehålla

 • skälen för likvidation (exempelvis att verksamheten har upphört)
 • från vilken dag likvidationen föreslås gälla (förslagsvis den dag som Bolagsverket förordnar likvidator)
 • den beräknade tidpunkten för skiftet
 • beräknat skiftesbelopp (de tillgångar som finns kvar att skifta ut till ägarna efter det att skulderna är reglerade).

Vid beslut på extrastämma upprättas även styrelsens redogörelse över väsentliga händelser efter senaste årsredovisningens avgivande samt ett revisorsyttrande över denna redogörelse. Dessa handlingar behöver inte lämnas in till Bolagsverket. Styrelsens beslutsförslag måste heller inte in till Bolagsverket men ska alltid upprättas.

Vad händer efter en likvidation?

Om du ska lägga ner ditt företag är likvidation en möjlig väg. Det som många då frågar sig är, vad händer med aktiekapitalet vid en likvidation?

Något som många blandar samman är likvidation och konkurs. En konkurs innebär att bolagets skulder är större än tillgångarna i bolaget och att man därmed inte har kunnat betala alla utställda fordringar. När det sker kan någon, ägare eller borgenär, begära företaget i konkurs.

Kan man likvidera ett bolag själv?

Har du tröttnat på livet som företagare? Kanske har du fått ett bra erbjudande om anställning i ett spännande bolag? Eller kanske att driva aktiebolag inte passade dig av en eller annan orsak? Oavsett anledningen till att du inte vill ha kvar ditt bolag så är det sannolikt värt att överväga att likvidera aktiebolaget genom s.k. frivillig likvidation.

Man kan gå till väga på ett par olika sätt:

Vem betalar likvidator?

kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. Det sker vanligtvis när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten.  

Vad krävs för att vara likvidator?

För att vi ska kunna värdera ditt bolag och göra en snabbavveckling måste vi veta bolagets finansiella ställning. Det enklaste sättet för oss att värdera bolagets ställning på är att du mailar oss en aktuell resultat- och balansrapport till [email protected]. Har du inte tillgång till en aktuell resultat- och balansrapport i dagsläget så kan du maila oss en årsredovisning alternativt ett organisationsnummer, då får du en preliminär offert av oss.

När vi har tagit del av ditt bolags ställning antingen via resultat- och balansrapport eller via organisationsnummer så återkommer vi snabbt med en offert. Vårt mål är att förutom vänligt bemötande och förstklassig service även ha ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande.

Offerten som du får av oss innehåller inga ”överraskningar”, den täcker allt (inklusive bolagsverkets avgifter). I samband med att vi mailar offerten, så mailar vi även en lista på det material vi kommer att behöva för att slutföra köpet av ditt bolag i det fall att offerten accepteras.

När du har accepterat vår offert så skickar vi dig ett mail innehållandes generalfullmakt och köpeavtal: – Generalfullmakten behöver vi för att kunna företräda bolaget tills dess att Bolagsverket har registrerat oss som företrädare. – Köpeavtalet reglerar villkoren för överlåtelsen av bolaget.