:

Får man bo i biyta?

Innehållsförteckning:

 1. Får man bo i biyta?
 2. Är fristående garage biyta?
 3. När räknas det som biyta?
 4. Vad räknas in i biarea?
 5. Vad räknas som fristående garage?
 6. Får man bygga ut garage utan bygglov?
 7. Är altan biyta?
 8. Är tvättstuga biyta?
 9. Vad ingår i Bya?
 10. Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?
 11. Hur mäter man biyta?
 12. Hur stort garage får man bygga utan bygglov?
 13. Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?
 14. Får man bygga 15 kvm utan bygglov?
 15. Får man bygga tak över altan utan bygglov?

Får man bo i biyta?

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

---

Är fristående garage biyta?

Bostadsarea har i princip definierats på samma sätt sedan 1987 (SS 21051:1987). Mätningar utförda innan dess kan däremot ha skett enligt andra mätprinciper och den area som uppmätts kan därför skilja sig från den area man skulle få vid en ny mätning enligt nuvarande regler.

Sedan antagandet av standarden SS 21051:1987 har det dock utarbetats reviderade regler med jämna mellanrum. De förändringar som då genomförts har i huvudsak bara påverkat mätresultatet för enstaka ytor. Det kan dock vara bra att veta skillnaden mellan dem för att avgöra om det är sannolikt att en ny mätning skulle påverka den deklarerade arean nämnvärt.

SS 21052:1989 – Jämfört med mätningar gjorda enligt standard SS 21051:1987 kan resultatet skilja sig framförallt i indelningen av bo- respektive biutrymme för våning delvis under mark i småhus.

När räknas det som biyta?

I genomsnitt har svenskarna 42 kvadratmeter bostadsyta per person. Småhusägarna bor rymligast. De har 46 kvadratmeter per person, medan de i bostadsrätt har 39 och hyresgäster har 35 kvadratmeter per person.[1] Det minsta boendeutrymmet har man i Botkyrka, Stockholm, Sundbyberg och Solna med 34 kvadratmeter per person.[2]

Vad räknas in i biarea?

Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan de olika begreppen. Därefter beskrivs mer utförligt vilka regler som gäller kring hur boarea och biarea ska mätas upp samt vilka undantag som finns. 

Totalarea är boarea plus biarean. För att ytan ska inkluderas krävs att:

 • Taknivnån är på minst 190 cm
 • Utrymmet kan nås inifrån bostaden

Uppmätning sker genom att samtliga våningsplan mäts individuellt. Detta utifrån ytterväggarnas innermått, strax ovanför golvsockeln. En bostad som har måtten 12 x 7 meter har därmed en boarea på 84 kvm. Som visas på bilden nedan tar man inte hänsyn till innerväggar, diskbänkar eller annan fast inredning. 

Vad räknas som fristående garage?

Då kostnaden för ett bygglov varierar beroende på vad det är du vill bygga och var du bor rekommenderar vi att du kontaktar din kommuns byggnadsnämnd. Kontaktuppgifter till din kommuns byggnadsnämnd hittar du längre ner på sidan.  

Får man bygga ut garage utan bygglov?

 • Avstånd till tomtgräns
 • När du varken behöver bygglov eller anmälan
 • När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan
 • Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • Avgifter
 • Vem gör vad när en åtgärd kräver anmälan
 • Relaterad information

De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

Är altan biyta?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Är tvättstuga biyta?

Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

---

Vad ingår i Bya?

Med boarea eller boyta avses den yta i ett hus som är användningsbar för boende. Boytan utgör tillsammans med biytor (biareor) byggnadens totalyta. Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 osv). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta, i Svensk standard betecknad boarea och biarea. Alla typer av våningsplan, utom en våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Undantag finns.

Boarean används i första hand av fastighetsägare som den yta man kan få betalt för när man hyr ut den.

Bruttovolym är volymen av en byggnad, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida. Grundregeln är att vid beräkning av en byggnads volym medräknas normalt endast byggnadens slutna delar, d.v.s. att exempelvis grundkonstruktioner (fundament), balkong, takterrass, arkad eller skorsten ovan tak inte räknas med.

Om bruttovolymen redovisas för olika delar av en byggnad avgränsas delarna från varandra mitt i den avskiljande byggnadsdelen. Bruttovolymen anges i regel i m³ utan decimaler.

Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?

I teorin skulle du kunna mäta golvytan från golvsockeln i ena änden av bostaden till den andra (se bild), och sedan multiplicera mätetalen för att få fram boarean. I praktiken är det dock inte riktigt så lätt eftersom en lägenhet oftast har fler rum och kan vara lite lurigt att mäta på egen hand, dessutom finns det några undantag från detta sätt att mäta på. Men det ger ett hum om hur denna yta mäts och vad du kan förvänta dig när du ser siffran på en lägenhets boarea. Förråd som ligger utanför lägenheten och inglasad eller icke inglasad balkong räknas varken som boarea eller biarea i en lägenhet.

Hur mäter man biyta?

Golvets fysiska yta kan avvika från en bostadens angivna area eftersom det finns specifika bestämmelser för hur en bostad ska mätas upp. Nedan går vi igenom hur du mäter upp arean i din fastighet på lättast sätt.

I en bostad kan inte alltid alla utrymmen användas lika väl, därför har man delat upp benämningen på arean i en bostad som boarea och biarea. Regler för hur denna uppdelning går till är olika för våningsplan ovan mark, källarvåning samt sluttningsplan. Om hela golvet ligger ovanför marknivå räknas all area som boarea. Undantag gäller garage, soprum, pannrum, oinredd vind samt utrymme som endast används under vissa delar om året som exempelvis inglasad balkong, dessa utrymmen räknas som biarea. En källarvåning räknas alltid som biarea.

Hur stort garage får man bygga utan bygglov?

 • Avstånd till tomtgräns
 • När du varken behöver bygglov eller anmälan
 • När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan
 • Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • Avgifter
 • Vem gör vad när en åtgärd kräver anmälan
 • Relaterad information

De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?

Om du har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt, får du uppföra ett attefallshus utan bygglov. Det är dock viktigt att du först och främst har fått ett startbesked från byggnadsnämnden, annars blir bygget olovligt. Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet och den högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter.

Du kan använda attefallshuset som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som till exempel gäststuga, garage eller förråd (komplementbyggnad). Du kan även välja att bygga flera attefallshus på din tomt, men de får inte överstiga 30 kvadratmeter tillsammans.

Får man bygga 15 kvm utan bygglov?

Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Det beror på var din fastighet ligger. Du får också bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov.

Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Medgivandet bör vara skriftligt. Byggnadsnämnden kan svara på om du får göra tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank utan bygglov på din fastighet och i så fall hur stora de får vara.

Får man bygga tak över altan utan bygglov?

Med de nya reglerna gör regeringen det enklare för privatpersoner att kunna bygga en altan utan att ansöka om bygglov hos sin kommun.