:

Vad är en verifikation i bokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en verifikation i bokföring?
 2. Hur ska en verifikation se ut?
 3. När ska man bokföra verifikationer?
 4. Hur länge får man vänta med bokföring?
 5. Är en faktura en verifikation?
 6. Måste man skriva ut alla verifikationer?
 7. Är faktura och kvitto samma sak?
 8. Kan man bokföra utan kvitto?
 9. Vad kan hända om man inte kommer in med bokföring?
 10. Vad händer om man inte har kvitto bokföring?
 11. Kan man göra bokföring själv?
 12. Kan man sköta bokföring själv?
 13. Vad händer om det blir fel i bokföringen?
 14. Varför får man inte bokföra i Excel?
 15. Hur mycket kostar bokföring per timme?

Vad är en verifikation i bokföring?

Verifikation, ibland benämnt som verifikat, är någon form av dokumentation som styrker en post i bokföringen. För att post ska gå att bokföra krävs det att det finns en verifikation som styrker affärshändelsen.

Vanliga exempel på verifikationer är kvitton och leverantörsfakturor. Verifikationer behöver sparas även efter att en affärshändelse har bokförts, enligt bokföringslagen ska verifikationer sparas i 7 år.

Hur ska en verifikation se ut?

Verifikationen ska innehålla uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller, vilken motpart den berör och eventuell hänvisning till andra handlingar. Gäller det små belopp för saker som du köper behöver dock inte det finnas uppgift om köparens namn på ett kvitto.

När ska man bokföra verifikationer?

Den löpande bokföringen under året kan ske enligt två metoder: faktureringsmetoden och kontantmetoden. Kontantmetoden ger utrymme för ett förenklat slag av bokföring där alla affärshändelser inte bokförs löpande under året.

Huvudregeln är att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag (5 kap. 2 § första stycket BFL). För att en affärshändelse ska anses vara bokförd krävs att den kan presenteras både i registreringsordning och i systematisk ordning.

Hur länge får man vänta med bokföring?

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen man ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare följa hur din verksamhet mår och utvecklas.

Kanske vill du bokföra själv men ha hjälp att göra bokslut och deklaration, eller bara sköta faktureringen själv, eller överlåta allt till redovisningskonsulten.

Är en faktura en verifikation?

Affärshändelser är allt som påverkar ekonomin i verksamheten – en förändring av en tillgång eller skuld eller en åtgärd som orsakar en kostnad eller ger en intäkt. Du gör t ex en utbetalning från bankkontot, betalar hyran för den lokal där verksamheten bedrivs, betalar lön, köper material eller säljer en vara. Samtliga affärshändelser ska dokumenteras. De uppgifter som visar sådana händelser i din rörelse kallas verifikationer. Det måste finnas en verifikation för varje affärshändelse. De utgör underlag för bokföringen.

Måste man skriva ut alla verifikationer?

En verifikation innehåller uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en justering i bokföringen (5 kap. 6 och 10 §§ BFL). Verifikationen ska säkerställa att det finns bevis för att affärshändelsen har inträffat och ska dokumentera dess innebörd. Verifikationer ska även finnas för andra bokföringsposter, t.ex. rättelser och bokslutstransaktioner (5 kap. 10 § BFL).

En verifikation kan vara uppgifter som finns i en faktura, följesedel eller andra handlingar som upprättas i samband med en affärshändelse. En verifikation kan antingen tas emot av företaget eller upprättas inom företaget.

Är faktura och kvitto samma sak?

Mervärdesskattelagen anger vilka uppgifter som ska framgå av en handling för att den ska kunna betecknas som en faktura.

I normalfallet ska en s.k. fullständig faktura utfärdas. I vissa fall får i stället en förenklad faktura utfärdas. En sådan faktura behöver inte innehålla lika många uppgifter som en fullständig faktura.

Kan man bokföra utan kvitto?

Detta avsnitt gäller för dig som är användare och inloggad i privat läge.

Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader ifall Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

Vad kan hända om man inte kommer in med bokföring?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Vad händer om man inte har kvitto bokföring?

Bokföringslagen ställer krav på att kvitton och andra former av dokument med räkenskapsinformation arkiveras. Likaså måste du kunna styrka kostnader när Skatteverket gör en granskning. Det händer dock att kvitton försvinner, inte minst när anställda gör reseräkningar.

Om du vill undvika försvunna kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik och slipp bortappade kvitton »

Kan man göra bokföring själv?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Kan man sköta bokföring själv?

Fastän bokföringen ofta känns tråkig så den i sig är ett bra verktyg för att kunna planera ekonomin. Vart går firmans pengar? En löpande bokföring ger svaret. Det spelar ingen roll om inkomsterna är stora ifall utgifterna är okontrollerade. I så fall blir företaget ofta utan vinst och du blir utan pengar.

Huvudsaken är att bokföringen är anpassad till din affärsverksamhet och inte görs för krånglig. Du behöver inte ha med alla konton i BAS-kontoplanen så länge det fungerar för just ditt företag. När du bokför alla affärshändelser på ett sätt som du själv förstår så har du enkelt koll på företagets ekonomi. Då ser du ifall du går på vinst eller utgifterna blivit för stora och du är tvungen att göra åtgärder.

En vanlig miss i små företag är att bokföringen sker för sällan. Enligt bokföringslagen ska händelser bokföras senast inom en månad och kontanta transaktioner bör bokföras genast. Om du väntar för länge med att bokföra en verifikation glömmer du lätt varifrån de olika kvittona härstammar. Dessutom är det svårt att få en realistiskt bild av den ekonomiska situationen ifall en stor del av affärshändelserna inte är bokförda.

Försök att skapa en rutin där du bokför en gång i veckan. Det är mycket lättare att lägga in ett fåtal händelser efter hand än att spara en enorm hög verifikat som måste föras in i efterskott. För att inte tala om de eventuella ekonomiska överraskningarna som gömmer sig i kvittoberget ifall du lämnar bokföringen ogjord.

Vad händer om det blir fel i bokföringen?

Ett bokföringsbrott sker när du som är bokföringsskyldig försummar din skyldighet att bokföra och det leder till att din verksamhets ekonomiska ställning och händelseförlopp inte går att följa eller bedöma. Med andra ord går det inte att följa hur ditt företags resultat utvecklas eller i vilken ordning olika ekonomiska händelser sker.

Varför får man inte bokföra i Excel?

Bokföringsmallen passar för dig som har enskild firma och vill upprätta årsbokslut i i förenklad form. Ett förenklat årsbokslut är tillåtet om du normalt har en årlig nettoomsättning som uppgår till högst tre miljoner kronor.

OBS! Bokföringsmallen fungerar endast med Office 365, och du måste tillåta makron när du öppnar filen.

Hur mycket kostar bokföring per timme?

En fråga man ofta har fått: -Hur lång tid kommer det att ta tror du?Kunden oroar sig ofta för antalet timmar och att kostnaden ska rinna iväg.

Därför har vi tagit fram bokföring till fast pris. Då vet du redan i förväg vad det kommer att kosta och slipper oroa dig över en obehaglig överraskning när fakturan kommer.