:

Vad klassas som gåva?

Innehållsförteckning:

 1. Vad klassas som gåva?
 2. Vad betyder en gåva?
 3. När är en gåva inte en gåva?
 4. Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?
 5. Vilka gåvor är skattefria?
 6. Måste gåva bevittnas?
 7. Får man ge pengar i gåva?
 8. Hur mycket får en gåva vara värd?
 9. Hur stor gåva får man ge skattefritt?
 10. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?
 11. Hur mycket pengar får man ge i gåva utan att betala skatt?
 12. Hur mycket får man ge i gåva till någon?
 13. Måste man deklarera en gåva?
 14. Kan man ångra en gåva?
 15. Hur mycket pengar kan man ge bort utan gåvobrev?

Vad klassas som gåva?

Inom skatterätten finns ett generellt avdragsförbud för gåvor. Från detta finns några undantag, exempelvis julgåvor till anställda. Men huvudprincipen för gåvor är inget avdrag för givaren och skattefritt för gåvomottagaren.

Ett avsteg från avdragsförbudet är möjligheten för fysiska personer att få skattereduktion.

Vad betyder en gåva?

Om gåvan rör väldigt mycket egendom eller om den har ett högt värde är det bra att skriva ett gåvobrev. Egentligen är det inget som krävs för att gåvan ska bli giltig eller för att den som fått gåvan ska ha rätt till sin nya sak. Oavsett detta är det ändå bra att ha ett gåvobrev om det i framtiden skulle uppstå någon osäkerhet om gåvan, till exempel om vem som egentligen är den rätta ägaren. Då är gåvobrevet viktig bevisning som visar vem som faktiskt har rätt till saken. Om du ska köpa en bostadsrätt och har fått hjälp av dina föräldrar med en gåva till kontantinsatsen vill banken ofta se bevis på detta och det brukar ske genom ett gåvobrev.

För vissa gåvor är det ett krav med ett gåvobrev för att gåvan ska bli giltig. Om gåvan avser fast egendom krävs ett gåvobrev. Fast egendom är jord eller mark och både mark med och utan hus på räknas. Även för bostadsrätter och tomträtter krävs gåvobrev. Det finns vissa krav på hur sådana gåvobrev ska se ut för att vara giltiga. Läs mer om det här eller i stycket nedan om du vill ha vår hjälp med ett färdigt gåvobrev.

När är en gåva inte en gåva?

Äganderättsöverlåtelse utan motprestation.

En benefikrättshandling där egendom byter ägare utan att motprestation krävs (om gåvan är föranledd av en prestation, men inte direkt en betalning, kallas detta en remuneratorisk gåva). Ett löfte eller utfästelse om gåva är inte bindande (1 § GåvoL), men gåvan är fullbordad när egendomen kommit i gåvotagarens besittning (jfr traditionsprincipen).

Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som kan användas när en gåva har särskilda villkor och förhållanden som behöver regleras inför mottagandet.

Beroende på vem mottagaren är kan ett gåvobrev anpassas efter olika omständighet, till exempel att ett barn inte får tillgång till gåvan förrän det nått en viss bestämd ålder. Andra villkor kan vara att mottagaren inte får sälja vidare gåvan eller att gåvan inte får användas av någon annan än mottagaren.

Vilka gåvor är skattefria?

Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

Måste gåva bevittnas?

Om du vill skänka fast egen­dom som gåva, såsom en fas­tig­het, måste du upp­rät­ta ett skrift­ligt gå­vobrev. I det här fallet är det fråga om ett lagstad­gat krav.

Om det där­e­mot gäller lös egen­dom, måste du inte upp­rät­ta ett gå­vobrev enligt lag, men det kan ändå vara mycket prak­tiskt och är oftast att re­kom­men­de­ra.

Det finns inga lagstad­ga­de form­krav för gåva av lös egen­dom, men föl­jan­de saker är vik­ti­ga att ha med för att gå­vobre­vet över­hu­vud­ta­get ska kunna klas­sas som ett gå­vobrev.

 • Skriv vem det är som skän­ker gåvan och vem det är som tar emot gåvan. Skriv namn och per­son­num­mer i gå­vobre­vet.
 • Be­skriv gåvan på ett nog­grant sätt. Det und­vi­ker miss­för­stånd.
 • Om gåvan är en­skild egen­dom be­ty­der det att den inte om­fat­tas av en fram­ti­da bo­del­ning vid skils­mäs­sa. Om du till ex­em­pel ger något som är en­skild egen­dom till ditt barn, in­ne­bär det att barnet inte be­hö­ver dela med sig av gåvan till sitt ex vid se­pa­ra­tion.

  Egen­do­men är alltså enbart mot­ta­ga­rens egen, vilket kan ge trygg­het. Genom att i gå­vobre­vet ge ut­tryck för att egen­do­men ska vara en­skild, kan du alltså för­säk­ra dig om att det du ger bort stan­nar inom fa­mil­jen.

  Får man ge pengar i gåva?

  En gåva kan påverka det framtida arvet på flera sätt. Framförallt gäller det när föräldrar ger gåvor till sina barn.

  Hur mycket får en gåva vara värd?

  Gåvoskatt var en skatt på gåvor och skulle betalas av gåvans mottagare. Skatten gällde för alla typer av gåvor, som till exempel pengar, bostadsrätter, fastigheter och bilar. Även gåvor av möbler över ett visst värde behövde gåvomottagaren skatta för. 

  Gåvoskatten finns kvar i flera länder, bland annat i Finland och Frankrike. I Sverige avskaffades skatten officiellt år 2005, tillsammans med arvsskatten. Båda skatterna hade fått hård kritik, bland annat för att de inte uppfattades som rättvisa. Du kan läsa mer om arvsskatten här.

  Hur stor gåva får man ge skattefritt?

  En gåva kan påverka det framtida arvet på flera sätt. Framförallt gäller det när föräldrar ger gåvor till sina barn.

  Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

  Man behöver inte alltid krångla till det. Gåvor av lägre värde såsom julklappar och födelsedagspresenter behöver man inte skriva gåvobrev på. Om du däremot ger bort gåvor av större värden bör du fundera på om du bör upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev förklarar inte enbart gåvoöverlåtelsen utan kan även ange villkor kopplade till gåvan såsom förskott på arv, att gåvan ska vara enskild egendom eller att gåvan kräver en motprestation som övertagande av lån eller liknande.

  Hur mycket pengar får man ge i gåva utan att betala skatt?

  Man behöver inte alltid krångla till det. Gåvor av lägre värde såsom julklappar och födelsedagspresenter behöver man inte skriva gåvobrev på. Om du däremot ger bort gåvor av större värden bör du fundera på om du bör upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev förklarar inte enbart gåvoöverlåtelsen utan kan även ange villkor kopplade till gåvan såsom förskott på arv, att gåvan ska vara enskild egendom eller att gåvan kräver en motprestation som övertagande av lån eller liknande.

  Hur mycket får man ge i gåva till någon?

  19 december, 2016

  Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

  Måste man deklarera en gåva?

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen(IL). Regler om vad inkomstdeklarationen ska innehålla finns i 31 kap. skatteförfarandelagen (SFL)

  Kan man ångra en gåva?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Jag är lite osäker på om jag ska tolka din fråga som att mannen som gav dig åkgräsklipparen (nedan benämnd gåvogivaren) bara har lovat att ge dig den eller om det faktiskt skett en förmögenhetsöverföring. Med förmögenhetsöverföring menas att åkgräsklipparen flyttats från gåvogivaren till dig. Därför kommer jag i mitt svar till dig att redogöra för dels för det fall att så har skett, dels för det fall att det endast har lovats att du ska få åkgräsklipparen. Reglerna om gåva av lös egendom (t.ex. en åkgräsklippare) finns i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, den s.k. gåvolagen (GåvoL).

  Hur mycket pengar kan man ge bort utan gåvobrev?

  En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

  Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.