:

Vad är stöd för korttidsarbete?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är stöd för korttidsarbete?
 2. Kan en anställd neka korttidsarbete?
 3. Vilka omfattas av korttidsarbete?
 4. Vad menas med korttidsarbete?
 5. Hur räknar man ut lön vid Korttidspermittering?
 6. Vad gäller vid Korttidspermittering?
 7. Hur många varningar innan avsked?
 8. Får man lön om man blir avstängd från jobbet?
 9. Hur mycket lön får man när man är permitterad?
 10. Vilka har fått Korttidsstöd?
 11. Hur kort får man jobba?
 12. Hur mycket är en ATF timme värd?
 13. Vad kostar en lön på 25000?
 14. Får man lön under permittering?
 15. Får man jobba under permittering?

Vad är stöd för korttidsarbete?

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ned i arbets­tid och lön. Kostnaderna för korttidsarbete fördelas mellan staten, arbetsgivaren och arbetstagaren.

Stöd vid korttidsarbete kan lämnas genom två system. Det första görs tillgängligt genom föreskrifter vid en synnerligen djup lågkonjunktur. Det andra är ett permanent stöd för de arbetsgivare som har behov av att införa korttidsarbete och som uppfyller förutsätt­ningarna för stöd. Här beskrivs bara det öppna och permanenta stödet medan det första systemet för stöd vid korttidsarbete kommer beskrivas vid ett senare tillfälle.

Kan en anställd neka korttidsarbete?

Om du är föräldraledig, hel- eller deltidssjukskriven eller deltidsanställd finns det starka skäl till att du inte ska omfattas av korttidsarbete. Bland annat är din arbetstid redan förkortad och det finns en komplexitet kring förläggning av arbetstid och ersättningsnivåer som gör det lämpligt att undantas från korttidsarbete på arbetsplatsen. 

Samtidigt finns inget som hindrar föräldralediga, sjukskrivna eller deltidsanställda från att omfattas av korttidsarbete med statligt stöd. Men eftersom arbetsgivaren inte kan få stöd för korttidsarbete för frånvarande arbetstagare från staten bör det i flera fall saknas anledning att låta någon av dessa omfattas av korttidsarbetet.   

Vilka omfattas av korttidsarbete?

Nedan ger Byggföretagen svar på de vanligaste frågorna kring korttidsarbete med statligt stöd och permittering enligt kollektivavtal. Notera att svaren inte är avsedda att vara uttömmande.

För att ta del av vad som gäller för närvarande angående korttidsarbete hänvisar vi till våra arbetsgivarnytt som finns i vår arbetsgivarguide samt Tillväxtverkets hemsida. Notera att reglerna ändrats i vissa delar från och med 1 december 2020, se Tillväxtverkets information här.Texten nedan gäller enbart så som stödet sett ut under 2020.

Vad menas med korttidsarbete?

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) var ett av de största krisstöden under corona-pandemin. Det innebar att arbetsgivare kunde minska anställdas arbetstid utan att sänka lönen, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Korttidsarbete kunde sökas av företag som drabbades av tillfälliga ekonomiska problem till följd av corona-pandemin. I praktiken innebar det att anställda gick ner i arbetstid under en period (permittering) med nästan bibehållen lön, samtidigt som staten gick in och gav ekonomiskt stöd. Syftet var företagen att genom permittering, istället för uppsägning, snabbt skulle kunna växla upp när läget vänder.

Hur räknar man ut lön vid Korttidspermittering?

Följ Handelsnytt.se på Facebook.

Det har hittills varit oklart hur lönen ska räknas ut vid korttidspermitteringar och det har förekommit att arbetsgivare försökt att trixa så att anställda fått mindre lön än vad de ska ha. Nu har Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel kommit överens om vad som ska gälla från och med 1 maj. 

Vad gäller vid Korttidspermittering?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. 

Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.

Anställda kan i huvudsak göra vad de vill under den tid de är arbetsbefriade men måste infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar det.

Stödet kommer att vara på tre fjärdedelar av lönekostnaden för den tid som den anställde inte arbetar och arbetsgivaren och den anställde delar på resten.

Korttidsstödet omfattar lön upp till 44 000 kronor. Arbetsgivaren (om de har anställda som tjänar över 44 000 kronor) kan avtala med den anställde om vad som ska hända med lönedelar över 44 000 kronor.

Den fasta kontanta lön som arbetsgivaren betalar arbetstagaren varje månad samt de rörliga tillägg som utgår regelbundet är det som tillsammans utgör den lön som korttidsstödet beräknas på. Det innebär att exempelvis ob-ersättning, provision, andra skifttillägg ska ingå. Provision ska ingå om den utgår regelmässigt varje månad.

En jämförelse kommer att göras med månaden tre månader före att Tillväxtverket beslutade om stödet. Det innebär att jämförelsemånaden är januari för arbetsgivare som får sina beslut i april. Stöd kommer därför inte att kunna betalas för nyanställd personal.

Hur många varningar innan avsked?

När en anställd har begått någon form av misskötsamhet kan det föranleda att arbetsgivaren behöver tilldela denne en varning. Det finns två olika sorters varningar som huvudsakligen används för att varna den anställda:

Får man lön om man blir avstängd från jobbet?

En avstängning av en arbetstagare innebär att en anställd tas ur arbete under en period p.g.a. att hen betett sig olämpligt på arbetsplatsen. Avstängning kan bli aktuellt vid allvarliga händelser som kan riskera att arbetstagaren i fråga blir uppsagd eller avskedad. En arbetstagare kan i en sådan situation stängas av från arbete i väntan på beslut.

Vad är det för något?

Hur mycket lön får man när man är permitterad?

Vanliga frågor om permitteringar

Endast personer med en tillsvidareanställning kan permitteras. Undantaget är visstidsanställningar baserade på vikariat. I detta fall kan vikarien bli permitterad om personen hen vikarierar för också skulle bli permitterad i den aktuella situationen. Permitteringsgrunden kan gälla antingen särskilda avdelningar eller funktionella enheter eller hela personalen.

Vilka har fått Korttidsstöd?

Nu har Tillväxtverket släppt uppgifter om vilka företag som fått korttidsstöd och hur mycket de fått. Scandic toppar i hotell- och restaurangbranschen.

Scandic, Svenska Mässan Gothia Towers och Gate Gourmet är branschens företag som fått mest beviljat korttidsstöd. Foto: Mostphotos

Hur kort får man jobba?

Fråga:Vad är kortaste arbetspasset man kan få som tillsvidareanställd? Får chefen lägga mig på tretimmarspass?

Y

Hur mycket är en ATF timme värd?

Hej @oliwia66

Har du kikat på de exempel som min kollega Tinne länkade till? Där finns ett bra exempel som förklarar hur du ska räkna för att få fram värdet i minuter. 

Vad kostar en lön på 25000?

 • I en enskild firma är du personligen ansvarig för allt som händer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person och du är inte personligen ansvarig ifall bolaget går i konkurs.
 • I ett aktiebolag räknas du som anställd (trots att du driver det helt själv) och tar ut lön precis som vilken anställd som helst. I en enskild firma gör du istället egna uttag precis när du vill och betalar istället något som heter egenavgifter i slutet av året. Egenavgifterna är istället för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som betalas på lönen om du är anställd i ett aktiebolag.
 • Får man lön under permittering?

  • Arbetstagare får permitteras när arbetsgivaren har ekonomiska eller produktionsmässiga grunder att säga upp arbetsavtalet. Om arbetet har minskat väsentligt och permanent och arbetsgivaren inte kan ordna annat arbete eller utbildning kan arbetsgivaren permittera arbetstagaren tills vidare.
  • Arbetstagaren kan också permitteras om arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte kan ordna annat arbete eller utbildning. Arbetet anses ha minskat tillfälligt när arbetet och förutsättningarna att ordna arbete om situationen varar högst 90 dagar. Då permitteras arbetstagaren för viss tid.

  Får man jobba under permittering?

  Permittering innebär att en anställd får gå ner i tid eller inte får något arbete alls av sin arbetsgivare under en period, men ändå har kvar sin anställning. En arbetsgivare kan genom att permittera tillfälligt befria en arbetstagare från arbetet, exempelvis om ett tillverkande företag producerat för mycket i förhållande till efterfrågan. I detta fall kan det löna sig att göra ett uppehåll i produktionen, genom att man sparar på produktionskostnader.

  Vanligtvis behåller de anställda dock sin lön under permitteringen, men villkoren i varje enskilt fall beror på vad som är avtalat och vilka anledningar som finns för permitteringen.

   Nu finns ett omsättningsstöd som är ett direktstöd till företag som haft ett stort omsättningstapp i samband med coronakrisen.

  När ditt företag har mindre att göra och du under en tid inte kan erbjuda dina anställda jobb i samma utsträckning som tidigare har du som arbetsgivare alltså möjlighet att permittera. Efter förhandling med facket kan du ta ett beslut om att den anställde ska jobba mindre än tidigare. Det kan vara så att den anställde inte jobbar alls eller går ner i arbetstid under en period.

  En viktig sak att betona när det gäller permittering är att anställningen inte upphör utan finns kvar på samma sätt som tidigare. Permittering är alltså inte detsamma som uppsägning utan det som händer är att den som är anställd inte behöver vara på jobbet och arbeta lika mycket som vanligt. Vid arbetsbrist har permitteringen fördelar för både arbetsgivaren och den anställde. Den anställde slipper bli uppsagd och du som arbetsgivare har möjlighet att kalla tillbaka den anställde till arbete när behovet uppstår igen.