:

Vilka kan få uppehållsrätt i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka kan få uppehållsrätt i Sverige?
 2. Vad krävs för att få uppehållsrätt?
 3. När har man uppehållsrätt?
 4. På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd?
 5. Kan en icke EU medborgare köpa hus i Sverige?
 6. Hur länge får en icke EU medborgare stanna i Sverige?
 7. Måste man ha permanent uppehållstillstånd för att bli medborgare?
 8. Kan en icke EU-medborgare köpa hus i Sverige?
 9. Vad är det för skillnad på uppehållstillstånd och uppehållsrätt?
 10. Kan Migrationsverket återkalla permanent uppehållstillstånd?
 11. Kan min man få uppehållstillstånd?
 12. Hur länge får man stanna i Sverige som icke EU-medborgare?
 13. Kan man vara folkbokförd i Sverige utan att vara svensk medborgare?
 14. Får man lämna Sverige i väntan på uppehållstillstånd?
 15. Hur länge kan man stanna i Sverige utan uppehållstillstånd?

Vilka kan få uppehållsrätt i Sverige?

Uppehållsrätt är ett EU-rättsligt begrepp som innebär en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i andra medlemsstater utan uppehållstillstånd. Detta begrepp har förts in i den svenska lagstiftningen genom det s.k. rörlighetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier av den 29 april 2004, [2004/38/EG]). Syftet med dessa bestämmelser är att underlätta utövandet av den grundläggande och individuella rätten till fri rörlighet inom EU.

En EES-medborgare har enligt rörlighetsdirektivet rätt att tillfälligt uppehålla sig i en annan medlemsstat under en period om högst tre månader utan att några villkor eller formaliteter måste vara uppfyllda, förutom att personen ska ha ett giltigt pass eller nationellt identitetskort (artikel 6.1 i rörlighetsdirektivet). Motsvarande regler gäller för EES-medborgarens familjemedlemmar som är medborgare i ett tredje land och som följer med eller ansluter till EES-medborgaren, förutom att familjemedlemmen som är tredjelandsmedborgare ska ha ett giltigt pass (artikel 6.2 i rörlighetsdirektivet).

Vad krävs för att få uppehållsrätt?

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du dock anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (oftast hos kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsintyg.

Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

När har man uppehållsrätt?

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd?

I utlänningslagen framgår det vem som kan få asyl i Sverige. Uppehållstillstånd på grund av asylskäl beviljas idag till den som förklaras vara flykting, alternativt skyddsbehövande eller till en kvotflykting.

I syfte att minska antalet asylsökande till Sverige beslutade riksdagen om en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige som gäller till och med 19 juli 2019. Den tillfälliga lagen innebär till exempel att tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel, att övrigt skyddsbehövande inte kan få asyl och att det krävs att en utvisning bryter mot ett svenskt konventionsåtagande för att en person ska kunna beviljas uppehållstillstånd på humanitära grunder.1 Läs mer om den tillfälliga lagen

Kan en icke EU medborgare köpa hus i Sverige?

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

En person som inte är EU-medborgare kan köpa ett hus i Sverige. Att köpa en fastighet i Sverige ges däremot inte rätt till uppehållstillstånd, därför personen behöver ha ett visum för att lagligt vistas i landet.

Hur länge får en icke EU medborgare stanna i Sverige?

 • du måste ansöka om visum före din resa till Schengenområdet
 • du ska ansöka tidigast sex månader innan du ska resa
 • vara ute i god tid med din ansökan
 • det är din resas huvuddestination som avgör vid vilket Schengenlands ambassad du ska ansöka (om ett annat Schengenland än Sverige är din huvuddestination ska du ansöka om visum vid det landets ambassad)
 • ett visum gäller för besök och endast i undantagsfall får du arbeta under tiden ditt visum gäller (läs mer under sidan Undantag från kravet på arbetstillstånd).

I vissa länder förekommer det att ett annat Schengenland representerar Sverige. Det finns länder där Sverige inte har någon representation, det vill säga inte har egen ambassad eller generalkonsulat och inte representeras av något annat land. Du måste då kontrollera vad som gäller i ditt närområde för visumansökan. 

Måste man ha permanent uppehållstillstånd för att bli medborgare?

Här hittar du information om arbets- och uppehållstillstånd i Norge för medborgare i andra nordiska länder och personer med annat medborgarskap.

Om du är medborgare i ett nordisk land kan du fritt resa till Norge för att bo, studera eller jobba där, utan att du behöver arbets- eller uppehållstillstånd i Norge. Du behöver inte heller registrera dig hos polisen när du flyttar till Norge.

Kan en icke EU-medborgare köpa hus i Sverige?

Vi har på senare tid sett en ökad mängd frågor avseende problem kring hanteringen av utländska köpare och deras möjligheter att, genom erläggande av köpeskillingen, göra rätt för sig på tillträdesdagen. Det är ofta fråga om köpare som har pengar tillgängliga i utlandet och som inför tillträdet kontaktar en bank i Sverige för att öppna ett konto i syfte att ta emot pengar från den utländska banken, detta för att kunna genomföra ett vad vi betraktar som normalt tillträde.

De signaler vi får är att de svenska bankerna allt oftare, av olika och för de inblandade ibland lite oklara skäl, avstår från att medverka till den typen av transaktioner och nekar utländska köpare att öppna konto i banken. Problemen uppmärksammas i regel mellan köp och tillträde då köparen börjar förbereda sig inför tillträdet genom att kontakta en svensk bank för överföring av slutlikviden. När de ibland långtgående konsekvenserna av bankernas förhållningssätt, i värsta fall en kraschad affär, uppenbarar sig för parterna förlitar sig såväl köpare som säljare på att fastighetsmäklaren ska kunna erbjuda en lösning.  

Vad är det för skillnad på uppehållstillstånd och uppehållsrätt?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Kan Migrationsverket återkalla permanent uppehållstillstånd?

Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet. Uppehållskortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

Kan min man få uppehållstillstånd?

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.

Hur länge får man stanna i Sverige som icke EU-medborgare?

Som fackförbund ger SULF medlemmar stöd och råd i frågor som rör medlemmars lön- och anställningsförhållanden.

När det gäller migrationsrättsliga frågor hänvisar SULF dig till Migrationsverket. Det är de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap och har bäst kunskap och information när det gällande rättsläget. Som statlig myndighet har Migrationsverket en skyldighet att svara på dina frågor och ge dig vägledning i ditt ärende.

Kan man vara folkbokförd i Sverige utan att vara svensk medborgare?

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Får man lämna Sverige i väntan på uppehållstillstånd?

Du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Tidigast två månader innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om förlängning.

Hur länge kan man stanna i Sverige utan uppehållstillstånd?

 • jobba
 • studera
 • söka jobb
 • bo där som pensionär
 • bo med min familj
 • göra något annat

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

 • är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall
 • är inskriven som ofrivilligt arbetslös (om du har varit anställd i mindre än ett år före arbetslösheten behåller du samma rättigheter som landets invånare i minst sex månader)
 • går en yrkesutbildning (om du inte är ofrivilligt arbetslös måste utbildningen ha anknytning till ditt tidigare jobb).

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring.
 • En sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.