:

Hur bokför man lämnat koncernbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man lämnat koncernbidrag?
 2. Hur redovisas koncernbidrag?
 3. Kan man lämna koncernbidrag löpande under året?
 4. Är koncernbidrag utdelning?
 5. Är koncernbidrag avdragsgillt?
 6. När är koncernbidrag en värdeöverföring?
 7. Varför lämnar man koncernbidrag?
 8. Hur bokför man utdelning från dotterbolag?
 9. Måste koncernbidrag bokföras?
 10. Hur bokföra koncernbidrag över resultaträkningen?
 11. Är koncernbidrag skattefritt?
 12. Hur bokföra lämnad utdelning?
 13. Hur beskattas utdelning från dotterbolag?
 14. Vilket konto bokförs utdelning på?
 15. Är det skatt på koncernbidrag?

Hur bokför man lämnat koncernbidrag?

I det här användartipset kan du läsa mer om hur du bokför koncernbidrag. 

Företag i en koncern kan göra en överföring av koncernbidrag, detta görs för att utjämna resultatet mellan företagen. I detta användartips får du svar på hur detta bokförs. Normalt sätt så bokförs inte koncernbidraget i den löpande bokföringen, det görs först i samband med ditt bokslut. Koncernbidraget ska både redovisas i företaget som lämnar koncernbidrag och företaget som tar emot koncernbidraget. I vår artikel om Koncernbidrag kan du läsa mer ingående om vad ett koncernbidrag är, när beslut om koncernbidrag görs och hur det fungerar.

Hur redovisas koncernbidrag?

Koncernbidrag är bokslutsdispositioner som under vissa förutsättningar får lämnas och erhållas av koncernföretag, detta för att utjämna det skattemässiga resultatet mellan koncernföretag i en koncern.

Koncernbidrag får lämnas mellan ett moderföretag och ett helägt dotterföretag samt mellan helägda dotterföretag inom en koncern. Ett koncernbidrag innebär att likvida medel överförs mellan koncernföretag och ett koncernbidrag får inte avse ersättning för att förvärva eller bibehålla inkomster.

Kan man lämna koncernbidrag löpande under året?

Tillväxtverket har löpande förtydligat information avseende villkor för att erhålla stöd för korttidsarbete. I ett pressmeddelande den 12 juni 2020 meddelades att myndighetens principiella bedömning är att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd för 2020. Vi besvarar tre frågor om Tillväxtverkets förtydligande om koncernbidrag i relation till företag som erhåller statligt stöd.*

Tillväxtverket har kommit med ett förtydligande gällande värdeöverföringar i form av koncernbidrag för de företag som söker statligt stöd för korttidsarbete till följd av coronaviruset. Den grundläggande förutsättningen för att få statligt stöd för korttidsarbete är att det berörda företaget lider av allvarliga ekonomiska svårigheter. För det fall ett företag gör värdeöverföringar under eller i nära anslutning till en period då företaget uppbär stöd för korttidsarbete anser Tillväxtverket att kravet på allvarliga ekonomiska svårigheter inte är uppfyllt. Tillväxtverket har tidigare gett besked om att värdeöverföringar som gjorts fram till och med den 16 mars i år inte är ett hinder för att beviljas stöd för korttidsarbete.

Är koncernbidrag utdelning?

Koncernbidrag kan ges mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag. Moderföretag måste äga mer än 90% av andelarna i ett svenskt företag för att anses vara moderföretag. Moderföretag kan vara aktiebolag, försäkringsbolag, sparbank, ekonomisk förening. Dotterföretag är det företag som ägs av ett moderföretag. Utländska företag inom EES-området kan anses som svenska företag om de är skattskyldiga i Sverige för koncernbidraget. Privatbostadsföretag och investmentföretag kan inte vara vare sig givare eller mottagare av koncernbidrag.

Är koncernbidrag avdragsgillt?

Koncernbidrag är en inkomstöverföring mellan företag inom en koncern. Bestämmelser om koncernbidrag finns uteslutande i skattelagstiftningen. Inom associationsrätten utgör överföringarna mellan koncernföretag antingen vinstutdelning eller aktieägartillskott. Sverige har valt att beskatta varje enskilt företag för sig, oavsett om det ingår i en koncern eller inte.

När är koncernbidrag en värdeöverföring?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.

Varför lämnar man koncernbidrag?

Ett skattemässigt begrepp som gör det möjligt att utjämna de skattepliktiga resultaten mellan två företag.

Hur bokför man utdelning från dotterbolag?

Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om vilka former av värdeöverföringar från ett aktiebolag som finns (17 kap. 1 § ABL och 17 kap. 2 § ABL). Vinstutdelning är en av de former för värdeöverföring för vilka det finns särskilda formkrav. De närmare bestämmelserna om formkrav i samband med vinstutdelning finns i 18 kap. ABL.

En väsentlig skillnad mellan en formenlig värdeöverföring och en övrig värdeöverföring såsom exempelvis en icke affärsmässig transaktion (enligt 17 kap 1 § första stycket punkt 4 ABL), är förutsättningarna för att kräva återbäring av överförda belopp och bristtäckningsansvar för personer som medverkat i ett beslut.

Kraven i ABL innebär att de regler som syftar till att skydda bolagets borgenärer inte i något fall får åsidosättas.

Måste koncernbidrag bokföras?

Koncernbidrag kan ges mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag. Moderföretag måste äga mer än 90% av andelarna i ett svenskt företag för att anses vara moderföretag. Moderföretag kan vara aktiebolag, försäkringsbolag, sparbank, ekonomisk förening. Dotterföretag är det företag som ägs av ett moderföretag. Utländska företag inom EES-området kan anses som svenska företag om de är skattskyldiga i Sverige för koncernbidraget. Privatbostadsföretag och investmentföretag kan inte vara vare sig givare eller mottagare av koncernbidrag.

Hur bokföra koncernbidrag över resultaträkningen?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.

Är koncernbidrag skattefritt?

Koncernbidrag kan ges mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag. Moderföretag måste äga mer än 90% av andelarna i ett svenskt företag för att anses vara moderföretag. Moderföretag kan vara aktiebolag, försäkringsbolag, sparbank, ekonomisk förening. Dotterföretag är det företag som ägs av ett moderföretag. Utländska företag inom EES-området kan anses som svenska företag om de är skattskyldiga i Sverige för koncernbidraget. Privatbostadsföretag och investmentföretag kan inte vara vare sig givare eller mottagare av koncernbidrag.

Hur bokföra lämnad utdelning?

En årsstämma i ett aktiebolag kan besluta att utdelning med ett visst belopp per aktie skall utgå till bolagets aktieägare och detta beslut baseras normalt på ett förslag till utdelning från bolagets styrelse.

Ett aktiebolag lämnar utdelning till sina aktieägare som ersättning för investerat riskkapital och gör det möljligt för aktieägarna att erhålla avkastning på investerat kapital utan att behöva sälja aktierna.

Hur beskattas utdelning från dotterbolag?

Om du har ett moderbolag i ett EU-land och dotterbolag i ett annat kan du slippa skattekrångel (t.ex. dubbelbeskattning) på de vinster som fördelas mellan bolagen.

Vilket konto bokförs utdelning på?

Ett aktiebolag som går med vinst har vid den årliga bolagsstämman, eller vid en extra bolagsstämma, möjlighet att besluta om att dela ut en del av vinsten till aktieägarna – så kallad utdelning. Utdelningens storlek bestäms på stämman och fördelas normalt sett i proportion till hur många aktier varje ägare har.

Utdelning beskattas som inkomst av kapital upp till ett visst belopp enligt 3:12-reglerna.

Är det skatt på koncernbidrag?

Koncernbidrag är en inkomstöverföring mellan företag inom en koncern. Bestämmelser om koncernbidrag finns uteslutande i skattelagstiftningen. Inom associationsrätten utgör överföringarna mellan koncernföretag antingen vinstutdelning eller aktieägartillskott. Sverige har valt att beskatta varje enskilt företag för sig, oavsett om det ingår i en koncern eller inte.