:

Vad menas med särskilda skäl?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med särskilda skäl?
 2. Vad som avses med synnerliga skäl?
 3. Vad betyder ett skäl?
 4. Hur ansöker man om fri kvot?
 5. Vad betyder synnerliga?
 6. Varför säger vi skål i Sverige?
 7. Vad menas med sfär?
 8. Vad händer om man inte klarar av högstadiet?
 9. Har kvot krav?
 10. Vad betyder synnerlig vikt?
 11. Varför slår man ihop glasen när man skålar?
 12. Vem ställer ner glaset först vid skål?
 13. Vad är skillnad mellan klot och sfär?
 14. Är sfär och styrka samma sak?
 15. Får man gå efter 15 minuter högstadiet?

Vad menas med särskilda skäl?

År 1998 prövade Högsta domstolen om en tidigare småföretagare i snickeribranschen, som hade en månadsinkomst på 6 697 kronor och en skuld till staten på 2,4 miljoner kronor, skulle beviljas skuldsanering på grund av synnerliga skäl. Högsta domstolen avslog snickarens begäran eftersom han 13 år tidigare hade underlåtit att rätteligen och före dess förfallodatum betala in arbetsgivaravgift och innehållen A-skatt.[1]

År 2007 prövade Migrationsöverdomstolen om en illegal invandrare skulle få permanent uppehållstillstånd i Sverige på grund av synnerliga skäl. Domstolen fann att en lång illegal vistelsetid i Sverige kan utgöra ett synnerligt skäl för att bevilja permanent uppehållstillstånd i landet.[2]

År 1996 fann Svea hovrätt att synnerliga skäl ansågs föreligga för att bestämma påföljden till fängelse för en 17-årig yngling som gjort sig skyldig till mened, trots huvudregeln om att personer under 18 år inte ska dömas till fängelse.[3]

Vad som avses med synnerliga skäl?

Sannolika skäl uttrycker hur stark misstanken är och är den högre graden av misstanke vid anhållande och häktning. Att det finns sannolika skäl för att den misstänkta personen har begått brottet är i allmänhet en förutsättning för att personen ska kunna häktas.

Se också:

Vad betyder ett skäl?

Elever med utländska betyg som motsvarar svensk behörighet. Eleven måste ha godkänt betyg i SV/SVA.

Elever som antas via den fria kvoten måste vara behöriga i svenska eller svenska som andraspråk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Du ska dessutom ha den särskilda behörighet som gäller för de specifika program som du har sökt till. Det är beslutsfattaren för den sökta skolan som fattar beslutet om antagning. Beslut om antagning på fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen. 

Hur ansöker man om fri kvot?

Elever med utländska betyg som motsvarar svensk behörighet. Eleven måste ha godkänt betyg i SV/SVA.

Elever som antas via den fria kvoten måste vara behöriga i svenska eller svenska som andraspråk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Du ska dessutom ha den särskilda behörighet som gäller för de specifika program som du har sökt till. Det är beslutsfattaren för den sökta skolan som fattar beslutet om antagning. Beslut om antagning på fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen. 

Vad betyder synnerliga?

Om det finns synnerliga skäl ska Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta (63 kap. 15 § SFL).

Huvudsyftet med bestämmelsen är att vid tillfälliga betalningsproblem bevilja den betalningsskyldiga ett skäligt rådrum att skaffa fram pengar för att betala skatt som inte ska ändras. Som exempel nämns i förarbetena skäligt rådrum för att kräva kunder på betalning eller för att sälja tillgångar. Anstånd får bara beviljas om det finns synnerliga skäl (se nedan). Begreppet synnerliga skäl innebär att det ställs höga krav för att beviljas anstånd. Bestämmelsen har ett snävt tillämpningsområde (prop. 2019/20:132 s. 30). Det är den betalningsskyldiga som ska visa att det finns synnerliga skäl.

Anstånd får i princip bara beviljas om det är till fördel för det allmänna. Avgörande för att bevilja anstånd är därför att en viss tids betalningsanstånd är till fördel inte bara för den betalningsskyldiga, utan också för det allmänna. Det bör därför klart framgå av utredningen att ett anstånd inte leder till kreditförluster för det allmänna. Om den betalningskyldiga inte bedöms kunna betala skulden efter anståndstiden ska anstånd inte beviljas. Särskild restriktivitet gäller om den betalningsskyldiga är näringsidkare (se nedan) eller om ansökan avser ett betydande belopp (prop. 1996/97:100 s. 429 f. och prop. 2010/11:165 s. 1041).

Bland dem som söker anstånd på grund av nedsatt skattebetalningsförmåga finns det betalningsskyldiga som vid något enstaka tillfälle oförvållat hamnat i tillfälliga betalningssproblem, och som har goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd betala skatteskulden. Lagstiftaren anser att det i dessa fall skulle vara mindre tilltalande med en omedelbar restföring av skatteskulden (prop. 1996/97:100 s. 421–422).

Flera samverkande omständigheter ska vara uppfyllda för att rekvisitet synnerliga skäl ska vara uppfyllt:

 • Betalningsproblemen ska bero på någon oförvållad händelse.
 • Den betalningsskyldiga ska visa tillfälliga betalningsproblem.
 • Den betalningsskyldiga ska kunna visa betalningsförmåga vid anståndstidens utgång.

Varför säger vi skål i Sverige?

 • Mousserande viner från alla världens hörn
 • Röda viner från Valtellina
 • Röda viner från Valtellina Superiore

Vad menas med sfär?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Vad händer om man inte klarar av högstadiet?

Den här filmen vänder sig till dig som är elev i grundskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller komvux och vill ha information om hur det går till när lärare sätter betyg. Filmen förklarar betyg och betygssättning på ett enkelt sätt och tar även upp vanliga missförstånd kring hur betyg sätts.

Alla betyg en elev får i skolan från hösten i årskurs 6 till hösten i årskurs 9 kallas för terminsbetyg. Terminsbetyg sätts bara i de ämnen som eleven fått undervisning i under terminen som gått. Elever får ofta inte undervisning i alla ämnen varje termin.

Slutbetyg är de betyg eleven får när hon eller han slutar grundskolan i årskurs 9. Det är de betygen eleven använder när hon eller han ansöker till gymnasieskolan.

Ansökningarna till gymnasieskolan börjar redan på hösten. Därför får elever i årskurs 9 ett preliminärt antagningsbesked utifrån terminsbetyget på höstterminen i årskurs 9. Men det är utifrån slutbetyget som den definitiva antagningen sker.

Har kvot krav?

Om elevens studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av sjukdom eller skada kan medicinska skäl föreligga. Skälen kan intygas av behandlande läkare. Av intyget kan det framgå hur länge skälen förelegat, aktuell diagnos, eventuell behandling samt på vilket sätt sjukdomen/skadan påverkat betygen negativt. Diagnoser i sig betraktas inte som medicinska skäl om de inte är av tillfällig eller övergående karaktär. 

Om elevens studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av egen problematik eller förhållanden i familjen, i släkten eller hos närstående (till exempel sjukdom, separation, missbruk, trauma) kan sociala skäl föreligga. Skälen kan styrkas med intyg från socialsekreterare, skolkurator, behandlingsansvarig personal eller motsvarande. I intyget kan det framgå hur länge sociala skäl förelegat, eventuell behandling/stödinsats och på vilket sätt angiven problematik påverkat betygen negativt.

Vad betyder synnerlig vikt?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Varför slår man ihop glasen när man skålar?

 • Mousserande viner från alla världens hörn
 • Röda viner från Valtellina
 • Röda viner från Valtellina Superiore

Vem ställer ner glaset först vid skål?

Fotograf/bild: Hipp, hipp, hurra! målad 1888 av Peder Severin Krøyer

(skål!, gutår, hipp hipp hurra, att dricka varandra till, skåla, välgångsskål, allmän skål, värdens skål, enskild skål, huvudgästens skål, konungens skål, brudparets skål, lagom)

Vad är skillnad mellan klot och sfär?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Är sfär och styrka samma sak?

När skolan styrs av eleverna går kunskapen förlorad. Foto: Jessica Gow/SCANPIX

Mitt 13-åriga högstadie-jag trivdes som fisken i vattnet i grundskolans socialkonstruktivistiska värld. Skolan var för mig en plats där jag skulle ha roligt, skratta och träffa kompisar. Det här med auktoriteter eller göra tråkiga saker såg jag ingen vidare poäng med. Att gymnasiet senare skulle komma att stå för dörren var inga problem. Jag med mina medelbetyg var ändå mer eller mindre garanterad att komma in på det program jag ville, och dessutom hade jag lovat mig själv att börja anstränga mig under högstadiets sista år.

Får man gå efter 15 minuter högstadiet?

När skolan styrs av eleverna går kunskapen förlorad. Foto: Jessica Gow/SCANPIX

Mitt 13-åriga högstadie-jag trivdes som fisken i vattnet i grundskolans socialkonstruktivistiska värld. Skolan var för mig en plats där jag skulle ha roligt, skratta och träffa kompisar. Det här med auktoriteter eller göra tråkiga saker såg jag ingen vidare poäng med. Att gymnasiet senare skulle komma att stå för dörren var inga problem. Jag med mina medelbetyg var ändå mer eller mindre garanterad att komma in på det program jag ville, och dessutom hade jag lovat mig själv att börja anstränga mig under högstadiets sista år.