:

Vilka föreningar finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka föreningar finns det?
 2. Vad innebär en förening?
 3. Vad innebär det att vara medlem i en förening?
 4. Vilka olika slags föreningar finns det i Sverige?
 5. Hur många föreningar finns det?
 6. Vilken förening har flest medlemmar?
 7. Vem bestämmer i en förening?
 8. Vem är ansvarig i en förening?
 9. Måste en förening ha medlemmar?
 10. Vilken är Sveriges största förening?
 11. Hur många svenskar är med i en förening?
 12. Hur många måste man vara i en förening?
 13. Får en förening gå med vinst?
 14. Vilka får inte sitta i en styrelse?
 15. Hur länge får man sitta i en styrelse?

Vilka föreningar finns det?

Ofta framställs föreningslivet som något unikt för Sverige – men vad är det egentligen som utgör denna unikhet? Sammanslutningar som kan liknas vid ideella föreningar finns självklart på andra ställen utanför Sveriges gränser. Människor går tillsammans för att verka för en viss fråga eller anordna verksamhet genom frivilligt arbete över hela världen.

Det som brukar pekas ut som speciellt med det svenska föreningslivet är den höga anslutningsgrad och den demokratiska uppbyggnad som föreningarna har. De flesta människor som bor i Sverige är med i någon av de ca 200 000 ideella föreningar som finns här. Många är medlemmar utan att vara direkt verksamma i föreningen. Andra väljer att engagera sig i föreningar som styrelseledamot, ledare eller som deltagare i föreningens verksamhet. De flesta svenskar är eller har varit medlemmar med olika typer av engagemang i någon eller några av de föreningar som finns.

Vad innebär en förening?

Av ordet ideell kan man tro att verksamheten måste bedrivas ideellt i ordets betydelse av idealistisk, dvs med ett högtstående syfte. Så är det dock inte. En ideell förening kan bedriva helt kommersiell näringsverksamhet, ha avlönad personal eller ha till syfte att syssla med något väldigt lågtstående.En viss sorts ideella föreningar, allmännyttiga ideella föreningar, har alltid ett högtstående syfte och är därför skattemässigt gynnade. En allmännyttig ideell förening ska alltid ha demokratiska principer.

Merparten av de ideella föreningarna är allmännyttiga. Dessa är i princip befriade från inkomstskatt och moms. 

Vad innebär det att vara medlem i en förening?

Medlemmarna är föreningens främsta tillgång. Det finns ingen lag som reglerar hur en ideell förening ska organiseras eller hur den ska bedriva verksamhet. Detta beror på medlemmarnas intressen och engagemang. Medlemmarna är föreningens kärna som ska besluta om och organisera föreningens verksamhet. Men föreningen ska också ge tillbaka till medlemmarna och vårda deras intresse och engagemang. Till höger kan ni välja att läsa mer om de frågor som är centrala för en ideell förening i sin relation till sina medlemmar.

Bli medlem är ett informationshäfte som kort sammanfattar vad en ideell förening är och vad det innebär att vara medlem i en förening. Informationen finns på sju olika språk i detta häfte och det kan beställas från Malmö Ideella eller läsas på Malmö Ideellas hemsida.

Vilka olika slags föreningar finns det i Sverige?

Ofta framställs föreningslivet som något unikt för Sverige – men vad är det egentligen som utgör denna unikhet? Sammanslutningar som kan liknas vid ideella föreningar finns självklart på andra ställen utanför Sveriges gränser. Människor går tillsammans för att verka för en viss fråga eller anordna verksamhet genom frivilligt arbete över hela världen.

Det som brukar pekas ut som speciellt med det svenska föreningslivet är den höga anslutningsgrad och den demokratiska uppbyggnad som föreningarna har. De flesta människor som bor i Sverige är med i någon av de ca 200 000 ideella föreningar som finns här. Många är medlemmar utan att vara direkt verksamma i föreningen. Andra väljer att engagera sig i föreningar som styrelseledamot, ledare eller som deltagare i föreningens verksamhet. De flesta svenskar är eller har varit medlemmar med olika typer av engagemang i någon eller några av de föreningar som finns.

Hur många föreningar finns det?

Ofta framställs föreningslivet som något unikt för Sverige – men vad är det egentligen som utgör denna unikhet? Sammanslutningar som kan liknas vid ideella föreningar finns självklart på andra ställen utanför Sveriges gränser. Människor går tillsammans för att verka för en viss fråga eller anordna verksamhet genom frivilligt arbete över hela världen.

Det som brukar pekas ut som speciellt med det svenska föreningslivet är den höga anslutningsgrad och den demokratiska uppbyggnad som föreningarna har. De flesta människor som bor i Sverige är med i någon av de ca 200 000 ideella föreningar som finns här. Många är medlemmar utan att vara direkt verksamma i föreningen. Andra väljer att engagera sig i föreningar som styrelseledamot, ledare eller som deltagare i föreningens verksamhet. De flesta svenskar är eller har varit medlemmar med olika typer av engagemang i någon eller några av de föreningar som finns.

Vilken förening har flest medlemmar?

SACO står för Sveriges Akademikers CentralOrganisation. Organisationen bildades 1947 och samlar de förbund som företräder akademiker på den svenska arbetsmarknaden. 

Vem bestämmer i en förening?

I en ideell förening ska medlemmarna normalt kunna delta i och påverka besluten. Det ordinarie föreningsmötet är föreningens beslutande organ efter modell som hämtats från lagen om ekonomiska föreningar.

Av föreningens stadgar bör det därför framgå

 • när man ska hålla årsmöte
 • under vilka omständigheter man ska hålla extra föreningsmöte
 • hur man ska kalla till möten
 • vilka frågor man ska behandla på de olika mötena
 • hur medlemmarna utövar sin rösträtt
 • hur man ska fatta besluten.

Vem är ansvarig i en förening?

Övrigt/annat

Hej! Jag är kassör i en Ideell förening och min fråga lyder. Kan jag bli personligt betalningsansvarig? Föreningen omfattar tre medlemmar och har stadgar. Jag har förstått att detta innebär då att föreningen är en juridisk person. Vi anordnar en festival just nu men det finns alltid risker och om alla fakturor inte skulle kunna betalas, vad händer då? En till fråga är. Hur lämnar kassören föreningen? Behövs styrelsen meddelas i förväg och måste man då ha beslutet godkänt av alla i föreningen?

Måste en förening ha medlemmar?

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

En förening får bildas för gemensamt fullföljande av ett ideellt syfte. Syftet får inte strida mot lag eller god sed.

Vilken är Sveriges största förening?

Nu är vi 26 558 medlemmar!

Sett till antalet medlemmar är Djurgårdens IF numera Sveriges största idrottsförening då vi vid årsskiftet hade hela 26 558 medlemmar i våra olika sektioner. Flest medlemmar har Djurgården Fotboll med 15 703 medlemmar, följt av Djurgården Hockey med 8 240 medlemmar, på tredje plats hittar vi Djurgården Boxning med 759 medlemmar. Nedan följer en sammanställning över medlemmar i respektive sektion.

Hur många svenskar är med i en förening?

Det finns ungefär 19 000 föreningar för idrott i Sverige. Alla som vill kan bli medlem i en idrottsförening. Du är välkommen om du vill tävla i en idrott eller om du bara vill träna utan att tävla.

Fler än tre miljoner människor är medlemmar i en idrottsförening i Sverige. En del människor tränar individuella idrotter som till exempel gymnastik, kampsport och skidåkning.

Andra är med i lagidrotter som fotboll, basket eller ishockey till exempel. Det finns idrottsföreningar för individuella idrotter och för lagidrotter i hela Sverige.

En del idrotter tränar och tävlar mest på sommaren och andra mest på vintern. Fråga din granne, läraren i idrott i skolan eller en kompis för att få veta vilka idrotter som finns där du bor. Prova olika idrotter och hitta den du gillar mest.

Hur många måste man vara i en förening?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om ideella föreningar

Får en förening gå med vinst?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Vilka får inte sitta i en styrelse?

Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner, utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av föreningens medlemmar och styrelsens uppdrag är att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa.

De som sitter i styrelsen i din bostadsrättsförening kallas för ledamöter. Ledamöterna träffas regelbundet och fattar beslut kopplat till den löpande verksamheten i huset. Med det menas att de ska förvalta bostadsrättsföreningens fastighet och andra tillgångar så att de är i gott skick. Nedan beskrivs de vanligaste rollerna inom styrelsen djupare.

Hur länge får man sitta i en styrelse?

Styrelsens storlek i en bostadsrättsförening, och suppleanternas roll

I stadgarna står det hur många ledamöter och suppleanter det kan finnas, t ex ”lägst 3 och högst 8 ledamöter, med högst 3 suppleanter”. Det finns alltså en viss flexibilitet, antalet kan ändras från ett år till nästa. På stämman förrättas val till styrelsen, och om inte annat sägs så är det underförstått att antalet ledamöter/suppleanter ska vara detsamma som föregående år.