:

Hur sker bodelning vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Hur sker bodelning vid dödsfall?
 2. Vad händer om man inte gör bodelning vid dödsfall?
 3. Måste man begära bodelning vid dödsfall?
 4. Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?
 5. Vad ska räknas med i bodelning?
 6. Hur fungerar en bodelning?
 7. Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?
 8. Vad ingår inte vid bodelning?
 9. Kan man skriva bodelning själv?
 10. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 11. Kan man göra bodelning själv?
 12. Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?
 13. Hur ser en bodelning ut?
 14. Måste man ha en jurist vid bodelning?

Hur sker bodelning vid dödsfall?

När ett äktenskap tar slut ska makarnas egendom fördelas i en bodelning. Den egendom som fördelas i bodelningen är makarnas giftorättsgods. En bodelning ska göras både efter skilsmässa och dödsfall, men reglerna för hur bodelningen bör gå till skiljer sig åt en aning. När bodelningen sker med anledning av att den ena maken har avlidit är det dennes arvingar eller universella testamentstagare som inträder i den avlidnes ställe. Om den efterlevande maken är enda arvinge behöver ingen bodelning göras. 

Vad händer om man inte gör bodelning vid dödsfall?

Enligt arvsreglerna har den efterlevande maken normalt rätt att med fri förfoganderätt överta alla tillgångar efter den avlidne maken. Den efterlevande maken har också rätt att behålla sina egna tillgångar. Det är endast när den avlidne efterlämnar särkullbarn, eller då den avlidne har upprättat ett testamente till någon annan som den efter­levande maken inte alltid har rätt att behålla samtliga tillgångar.

Då någon avlider måste de efterlevande se till att en bouppteckning upprättas. Det kan exempelvis vara en granne eller en jurist. I bouppteckningen ska det framgå vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Dödsbodelägarna ska se till att skulderna betalas innan arvet skiftas. Läs mer om bouppteckningen i avsnittet Bouppteckning längre fram.

Måste man begära bodelning vid dödsfall?

Vid dödsfall är bodelningen ett första steg för att fördela arvet. I och med bodelningen reder man ut vad den efterlevande sambon eller maken/makan har rätt till för att i nästa steg kunna fördela arvet efter den avlidne bland arvingarna. 

Måste en bodelning alltid göras när en person avlider?

När ett äktenskap tar slut ska makarnas egendom fördelas i en bodelning. Den egendom som fördelas i bodelningen är makarnas giftorättsgods. En bodelning ska göras både efter skilsmässa och dödsfall, men reglerna för hur bodelningen bör gå till skiljer sig åt en aning. När bodelningen sker med anledning av att den ena maken har avlidit är det dennes arvingar eller universella testamentstagare som inträder i den avlidnes ställe. Om den efterlevande maken är enda arvinge behöver ingen bodelning göras. 

Vad ska räknas med i bodelning?

Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

Hur fungerar en bodelning?

Tillbaka

Jag har varit gift två gånger, och nu är skilsmässa nummer två ett faktum och bodelningen pågår. Hur går en bodelning till?

Kan man göra bodelning själv vid dödsfall?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med dina sparpengar i det fall att din man skulle avlida under förutsättning att ni har barn på varsitt håll och inte har ett äktenskapsförord.

Vad ingår inte vid bodelning?

När gifta makar begär skilsmässa eller om en av makarna gått bort görs en bodelning för att dela upp makarnas egendom. Syftet är att lösa upp äktenskapet ekonomiskt. För att fastställa bodelningen skrivs ett bodelningsavtal. Avtalet beskriver vad parterna kommit överens om, och som ska undertecknas av båda makarna. 

Den egendom som ingår i bodelningen och delas lika mellan makar kallas för giftorättsgods. Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods så länge inga åtgärder har vidtagits för att göra egendomen enskild. 

Enskild egendom tillhör bara den ena maken, och ska till skillnad från giftorättsgodset inte ingå i en bodelning. En egendom kan aldrig bli enskild automatiskt. Antingen måste det vara ett arv eller en gåva som givits med villkor om att det ska vara just enskild egendom, eller så ska makarna bestämma om det i ett äktenskapsförord.

Kan man skriva bodelning själv?

Så här skriver ni ett bodelningsavtal

En bodelning innebär kortfattat att ni i ett avtal, som kallas “bodelningsavtal”, skriver ner alla tillgångar och skulder ni har den dag er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (den så kallade “brytdagen”).

Vad ska inte ingå i en bodelning?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Kan man göra bodelning själv?

  Om du känner att du klarar av att fylla i ett bodelningsavtal helt korrekt själv, utan hjälp så kan du använda våra mallar som är helt gratis. Du kan välja med att ladda ner mallen som Word-fil eller PDF-fil:

  Hur lång tid tar en bodelning vid dödsfall?

  Inom tre månader efter ett dödsfall ska bouppteckning förrättas. Det är ett dokument som visar den avlidnes tillgångar och skulder, men också vilka som är arvingar, efterarvingar och dödsbodelägare. När bouppteckningen sedan har registrerats hos Skatteverket senast en månad efter förrättningen, ligger den till grund för bodelning och arvskifte.

  En bodelning är ett sätt att rent juridiskt upplösa ett äktenskap. Det sker alltså en bodelning även vid skilsmässor. Vid bodelning är huvudregeln att giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna. Grundregeln är att man beräknar makarnas tillgångar minus eventuella skulder. Resterande belopp av giftorättsgodset dels sedan upp i två lika stora delar.

  Vid en skilsmässa är det bara de två makarna som ingår i bodelningen. Men när bodelning görs på grund av att den ena maken avlider förrättas bodelningen istället mellan den efterlevande och den avlidnes arvingar och testamentstagare.

  Hur ser en bodelning ut?

  Så här skriver ni ett bodelningsavtal

  En bodelning innebär kortfattat att ni i ett avtal, som kallas “bodelningsavtal”, skriver ner alla tillgångar och skulder ni har den dag er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (den så kallade “brytdagen”).

  Måste man ha en jurist vid bodelning?

  Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.