:

Finns SPAR i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Finns SPAR i Sverige?
 2. Vad står SPAR för?
 3. Kan man bli struken ur SPAR?
 4. Vad finns i SPAR?
 5. Vad är SPAR Skatteverket?
 6. Vad händer med Vivo butikerna?
 7. Vad står B för i SBAR?
 8. Hur hittar man någon med skyddad identitet?
 9. Kan man se vilka adresser man bott på?
 10. Hur ofta uppdateras SPAR?
 11. Varför skatt på sparkonto?
 12. Har Skatteverket tillgång till mitt bankkonto?
 13. Vart tog Vivo vägen?
 14. Varför försvann Domus?
 15. Vad står isbar för?

Finns SPAR i Sverige?

Fler EuroSPAR-butiker till Sverige Avtal om profilsamarbete (franchising) har tecknats mellan sju handlare i storlivssegmentet inom D&D Dagligvaror och SPAR Sverige. Båda bolagen kommer att ingå i Nya Dagligvarubolaget. Genom avtalet får de handlarägda butikerna tillgång till SPARs profil och egna varumärkesprogram samt övriga marknadsaktiviteter. De sju butikerna kommer att omprofileras till EuroSPAR under maj månad och tillsammans med de redan befintliga butikerna finns det därmed 17 EuroSPAR-butiker i Sverige. Omsättningen under SPAR- och EuroSPAR-märkena i Sverige ökar med 600 miljoner kronor till cirka 2 miljarder kronor. Följande butiker omprofileras till EuroSPAR: Bilema i Höör, Priso i Ystad, Priso i Falkenberg, EPE Livs i Landskrona, Bäst i Karlshamn, Bäst i Ljungby samt Köplusten i Hovmantorp. - Genom att använda det välutvecklade franchisesystemet som internationella SPAR driver med framgång, är jag övertygad om att våra nya kollegor i södra Sverige och deras kunder kommer att bli mycket nöjda. SPARs samlade volymer ökar vilket ger oss gemensamma fördelar, framförallt inom inköp och marknadsföring, säger Göran Schultz, vd SPAR i Sverige - Det är mycket glädjande att vi får ytterligare EuroSPAR-butiker i Sverige genom detta samarbete. Internationellt består SPAR-butikerna huvudsakligen av handlarägda butiker som samverkar under något av SPAR- namnen. Nu lägger vi grunden för en fortsatt sådan utveckling i Sverige säger Lars Otterbeck, vd D&D Dagligvaror AB. För mer information kontakta: Lars Otterbeck, vd D&D Dagligvaror AB, tfn 08-553 99 336 eller 070-510 00 36 Göran Schultz, vd SPAR Sverige AB, tfn 070-607 47 05 Nya Dagligvarubolaget är arbetsnamnet på Sveriges näst största dagligvarubolag. Bolaget bildas genom ett samgående mellan Hemköpskedjan AB och D&D Dagligvaror AB. Bolaget kommer att bedriva parti- samt detaljhandel genom ett antal butiksrörelser, såsom Hemköp, SPAR, Vivo, Tempo, Willys, Billhälls, Matex, Exet osv. Bolaget får en sammanlagd nettoomsättning på ca 30 miljarder SEK och en marknadsandel på ca 20 procent i Sverige och 10 procent i Finland. Bolaget kommer att omfatta över 1000 butiker i Sverige, varav 250 är hel- eller delägda och de övriga drivs av fristående handlare knutna till bolaget genom avtal, och 330 butiker i Finland, varav 80 är helägda och de övriga drivs av fristående handlare. Antalet medarbetare blir ca 7000. Bolaget blir noterat på OM Stockholmsbörsens A-Lista. Verkställande direktör är Mats Jansson från och med den 15 mars 2000. D&D Dagligvaror AB är ett dagligvaruföretag som etablerar, utvecklar, anskaffar, förädlar och bedriver detaljhandel. D&D är partihandel även för externa detaljistkunder. D&D bildades våren 1999 genom ett samgående mellan D-gruppen AB och Dagab AB. D&D ägs till 50 procent av handlare och till 50 procent av Axel Johnson AB. D&D är den tredje största butiksgruppen inom den svenska dagligvaruhandeln. Bland D&Ds drygt 900 butiker ingår profilerna Vivo, Exet, Matex, Rätt Pris!, SPAR, Willy:s, Billhälls, HP, Bra Storlivs, Tempo och Jourlivs. D&D har ca 2700 medarbetare. SPAR i Sverige ingår i den världstäckande kedjan SPAR International. För närvarande finns i Sverige 17 butiker fördelade på sju SPAR-enheter och tio EuroSPAR-enheter. Omsättningen i Sverige uppgår till ca 2 miljarder SEK. SPAR International, med huvudkontor i Amsterdam, utgör navet i ett samarbete mellan 28 länder. Den totala omsättningen är 225 miljarder SEK fördelat på 18.500 butiker. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/29/20000229BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/29/20000229BIT00720/bit0002.pdf

Vad står SPAR för?

I hälso- och sjukvården överförs en stor mängd kritisk information om enskilda patienter mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter. Att ha en fastställd struktur för hur den informationsöverföringen och kommunikationen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården. Genom att använda SBAR blir vården säkrare och patientsäkerheten ökar.

För att få genomslag med SBAR är det viktigt att alla yrkesgrupper är delaktiga.

Kan man bli struken ur SPAR?

Den som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det innebär att till exempel personens namn och adress skyddas i folkbokföringsregistret. I vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga.

När någon får skyddade personuppgifter (sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring) efter beslut av folkbokföringen vid Skatteverket aviseras denna uppgift vidare till SPAR. I SPAR tas genast uppgifterna om personens namn och adress bort. De enda uppgifter som behålls i SPAR är personnumret och uppgiften om att denna person har skyddade personuppgifter ("sekretessmarkering").

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller skyddad identitet som man också brukar säga:

Vad finns i SPAR?

De svenska Spar-butikerna ägdes av Axfood Franchise med cirka 130 butiker i landet och hade flera egna märkesvaror. De större butikerna hette EuroSpar. År 2005 organiserade Axfood om Spar, Hemköp och Billhällsbutikerna. De större butikerna blev Willys eller Hemköp. De mindre butikerna blev Tempo eller Handlar'n.

Vad är SPAR Skatteverket?

SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Syftet med SPAR är att enskilda och myndigheter ska kunna använda uppgifterna i SPAR för de ändamål som anges i SparL (1 § SparL). Uppgifterna lämnas ut i elektronisk form. SparL är tillämplig när någon begär att få ta del av uppgifter ur SPAR i enlighet med dessa ändamål.

Om någon begär att få ta del av uppgifter ur SPAR på ett sätt som ligger utanför de angivna ändamålen, så är det inte en begäran utifrån SparL. En sådan begäran får bedömas utifrån tryckfrihetsförordningens bestämmelser om offentlighetsprincipen. Uppgifter lämnas då inte ut i elektronisk form, utan i pappersform (2 kap. 15 § första stycket TF).

Uppgifterna i SPAR får behandlas för tre olika registerändamål (3 § SparL och 13 § SparF):

 • aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (kontrolländamålet)
 • ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan jämförlig verksamhet (urvalsändamålet).
 • statistiska bearbetningar

Utifrån dessa registerändamål har Skatteverket tagit fram ett antal tjänster som enskilda och myndigheter kan ansöka om. Dessa tjänster presenteras på SPAR:s webbplats. En enskild som begär att en myndighet ska lämna ut personuppgifter för dessa ändamål ska hänvisas till SPAR, om inte något annat följer av en lag eller förordning (6 § SparL).

Vad händer med Vivo butikerna?

Allting börjar med handlaren Spik-Olle. En minst sagt driven man, med en enkel idé som var långt, långt före sin tid.

Spik-Olle föddes i Leksand 1909. Smeknamnet fick han för att han började sin handlarkarriär med att plocka spik på byggen, för att sedan få betalt av snickarna som tappat spiken. Spik-Olle fortsatte sedan som grosshandlare, vilket i hans fall innebar att han körde ut varor till butiker som sålde dem vidare till sina kunder. Med tiden började Spik-Olle fundera över sin roll i distributionskedjan, och kom så småningom fram till att hans led egentligen var överflödigt. Därför startade han 1958 Hemköp – som till en början utgjordes av en butik som endast erbjöd hemleverans. Hem-köp. Så enkelt, så genialt. Kunderna fick sortimentslistor skickade till sig, och beställningarna gjordes per telefon. Spik-Olle månade alltid om sina kunder. För honom var de högsta prioritet, och bemötandet var viktigast av allt. Det hände att kunder hörde av sig på julafton och ville köpa eldningsolja – och då var det en självklarhet att Spik-Olle eller hans son satte sig i bilen för att leverera skyndsamt.

Vad står B för i SBAR?

I hälso- och sjukvården överförs en stor mängd kritisk information om enskilda patienter mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter. Att ha en fastställd struktur för hur den informationsöverföringen och kommunikationen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården. Genom att använda SBAR blir vården säkrare och patientsäkerheten ökar.

För att få genomslag med SBAR är det viktigt att alla yrkesgrupper är delaktiga.

Hur hittar man någon med skyddad identitet?

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkering innebär att Skatteverket för in en markering vid dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Den anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll. Sekretessmarkeringen förs över till andra myndigheters register.

Kan man se vilka adresser man bott på?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Hur ofta uppdateras SPAR?

I vårt samarbete med Eniro ger vi dig möjlighet att välja målgrupp online utifrån civilstånd, inkomst, boendetyp och mycket mer.

Informationen uppdateras dagligen mot SPAR-registret (Skatteverket) och NIX-registret både vad gäller adresser, fasta telefonnummer och mobila telefonnummer.

Varför skatt på sparkonto?

Ett sparkonto är precis som namnet antyder ett bankkonto där du kan spara pengar. Det är dessutom en extra trygg sparform eftersom dina pengar i de allra flesta fall är skyddade av den statliga insättningsgarantin. Eftersom denna typ av sparande har en ganska låg risk kommer dock även avkastningen att bli lägre. Du kan fortfarande hitta konton med bra sparränta bland de mindre aktörerna eller uppstickarna på marknaden, men det gäller att noggrant jämföra villkoren. Oavsett vilket sparkonto du väljer måste du alltid betala 30 procent i skatt på räntan du fått. Den dras dock automatiskt innan du får utbetalning. Banken rapporterar därefter in skatten till Skatteverket och uppgiften hittar du förtryckt i din deklaration som inkomst av kapital.

Det finns idag två olika typer av sparkonton – med fast eller med rörlig ränta. Innan du gör ditt val bör du bestämma syftet med ditt sparande och vilka dina behov är.

Har Skatteverket tillgång till mitt bankkonto?

Om du har en anhörig som inte längre kan ta hand om sin ekonomi själv kan du hjälpa till med vardagliga ekonomiska handlingar, till exempel att betala räkningar.

Med så kallad anhörigbehörighet kan du hjälpa en närstående med vardagsekonomin och med enklare avtal. Den som är närmast anhörig får sin behörighet direkt från lagen - du behöver inte ansöka om behörigheten eller registrera den någonstans och du behöver ingen fullmakt från den du ska hjälpa.

Vart tog Vivo vägen?

I år fyller livsmedelskoncernen Axfood 20 år. Men dess rötter sträcker sig mycket längre än så. Möt Axfoodfamiljens olika grenar- Willys, Hemköp och Dagab.

En variant av artikeln är publicerad i tidskriften Starkare tillsammans – 20 år med Axfoodfamiljen, ett jubileumsmagasin som berättar dagligvarukoncernens historia.

Varför försvann Domus?

Domus invigdes 1964 och var då det 62:a av Kooperativa Förbundets varuhus. Föreningens butiker på Kvarnholmen var utspridda och samlades därmed under samma tak. Byggnaden uppfördes i två plan samt källarplan. På den översta våningen inrymdes kontor, restaurang och terrass. Byggnaden gränsar mot Storgatan–Kaggensgatan–Norra Långgatan och täcker en tredjedel av kvarteret. Ett flertal enskilda fastigheter i kvarteret inköptes i början av 1960-talet och den största av dessa var Berggrens hörna. Detta var då den största exploateringen på Kvarnholmen. Avsikten var att även förvärva Kullzénska gården i hörnet Kaggensgatan–Norra Långgatan men trots flera erbjudanden vägrade syskonen Kullzén att sälja fastigheten.

Arkitekt var Kooperativa Förbundets arkitektkontor i Stockholm, som gav byggnaden en storskalig och detaljfattig utformning i tidens stil. Affärsytorna utökades när angränsande fastighet, varuhuset EPA, förvärvades 1967 i samband med att EPA flyttade in i sitt nybygge i angränsande kvarter. Varuhuset lades ner 2002 och ett omfattande ombyggnadsarbete inleddes som resulterade i en modern galleria, Kvasten, med ett 15-tal butiker. I samband med ombyggnaden försvann arkaden mot Storgatan.

Vad står isbar för?

Hemtjänsten ringer till distriktssköterskan:

S (situation): - Hej, det är Ahmal och jag ringer till dig om Mona Larsson som bor på Storgatan. Hon har ramlat hemma.