:

Vad ska ett familjehem betala?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska ett familjehem betala?
 2. Vad ska ingår i Omkostnadsersättning familjehem?
 3. Vad ska Omkostnadsersättningen räcka till?
 4. Hur mycket får man betalt för att vara familjehem?
 5. Vad ingår i Omkostnadsersättning kontaktfamilj?
 6. Vad ska Omkostnadsersättningen täcka kontaktperson?
 7. Får man pengar om man är familjehem?
 8. Kan man försörja sig som familjehem?
 9. Hur mycket får man i månaden som familjehem?

Vad ska ett familjehem betala?

Socialsekreteraren ska hjälpa dig att ha kontakt med ditt barn under tiden det bor i familjehem och det viktigaste för ert umgänge är vad som fungerar bäst för barnet.

Vad ska ingår i Omkostnadsersättning familjehem?

SKR:s rekommendationer om ersättning till familjehem uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland annat höjs arvodesnivåerna. Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga 2023

Vad ska Omkostnadsersättningen räcka till?

Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden i en kommun tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad. Familjehemsföräldern får ersättning för sitt uppdrag antingen direkt från en kommun eller från ett företag, oftast kallat konsulentföretag, som har avtal med kommuner att förmedla familjehem. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utfärdar årligen ett cirkulär i vilket rekommendationer lämnas bl.a. om storleken på omkostnadsersättningar som kan betalas ut till familjehem. Om en kommun eller ett konsulentföretag betalar ut omkostnadsersättning i enlighet med SKL:s rekommendationer ska familjehemsföräldern medges avdrag med motsvarande belopp till den del ersättningen överstiger 5 000 kr. I båda fallen anser Skatteverket att utbetalaren kan betala ut en schablonberäknad omkostnadsersättning per barn eller vuxen enligt rekommendationer som SKL årligen utfärdar.

Om den utbetalda omkostnadsersättningen överstiger SKL:s rekommendationer ska den överstigande delen betraktas som ett skattepliktigt arvode. I ett enskilt fall kan en sådan ersättning ändå betraktas som en omkostnadsersättning. En individuell bedömning måste då göras och baseras på ett godtagbart underlag.

Ifråga om ersättning för inköp av extra utrustning till familjehemsplacerade barn finns inga rekommendationer när det gäller storleken på en sådan omkostnadsersättning. För avdrag vid inkomstbeskattningen för familjehemsföräldern ska det finnas ett godtagbart underlag antingen i form av ett beslut från socialnämnden eller annat underlag som visar på behovet. Därutöver ska kostnaden kunna styrkas med kvitto.

Hur mycket får man betalt för att vara familjehem?

Familjehem och ersättning, vad är sant? När jag växte upp hyste min mamma ett oresonligt agg mot det som då kallades fosterfamiljer för “de får banne mig så mycket betalt, de har ju råd med allt!” Tänk så lätt det som vuxen är för mig att punktera den vanföreställningen för min mor. Som vuxen kan jag dessutom undra varför inte fokus låg på det fina i att hjälpa barn som av olika anledningar inte kunde bo i sin egen familj? Vi som arbetar med Lilla hjärtat stöter ofta på dessa föreställningar om familjehemmens rikedomar. Vi har sett kommentarer på vår Önskelåda: “Nej vet du vad, familjehemmen har minsann råd att betala barnens resor själva med alla pengar de får från socialtjänsten”. Ska vi ta en titt på detta och lägga dessa skrönor till sängs en gång för alla?  

Nu utgår vi från ett familjehem så som det ska vara – alltså ett tryggt hem där de vuxna är engagerade i barnet, dess situation och uppfyller barnets behov.  Arvodet för att vara familjehem för ett barn börjar på 6200 kronor i månaden (enligt Sveriges kommuner och regioner) och stiger beroende på hur krävande omvård ett barn behöver. 

Vad ingår i Omkostnadsersättning kontaktfamilj?

SKR:s rekommendationer om ersättning till familjehem uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland annat höjs arvodesnivåerna. Nya rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga 2023

Vad ska Omkostnadsersättningen täcka kontaktperson?

Varje år ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer, men det är valfritt och därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna. Ersättningen är uppdelad i en omkostnadsersättning och en arvodesersättning.

Ersättningsrekommendationer för 2023Läs också om ändringar och tillägg i formuläret för 2023. Du hittar en tråd om det i forumet. 

 • 22:43 Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS
 • 22:42 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
 • 22:41 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera

Får man pengar om man är familjehem?

Arvodet för att ta hand om ett barn ligger i regel på mellan 7 000 och 15 000 kronor per månad. Om barnet har studiebidrag dras den summan från din ersättning, och utöver det måste du betala skatt på all ersättning du får. Om du tar hand om 3 barn är en ersättning på 30 till 45 000/mån skälig.

Den ersättning du får ta del av är tvådelad. Den ena delen ersätter dig för barnets omkostnader, likt skjuts till skola och idrottsträningar. Den andra delen är ett fast arvode vars storlek främst beror på barnets ålder.

Kan man försörja sig som familjehem?

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp hen behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

Hur mycket får man i månaden som familjehem?

Vid en placering i familjehem eller jourhem samt vid insatsen kontaktfamilj eller kontaktperson utgår ekonomisk ersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder samt om placeringen sker i ett konsulentstött familjehem eller ett förstärkt familjehem.

Familjehemmet får ett arvode för uppdraget och omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som medförs på grund av placeringen. Ett arvode är skattepliktig och omkostnadsersättning är skattefri.