:

Vad är regeringens Restkompetens?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är regeringens Restkompetens?
 2. Är riktlinjer bindande?
 3. Vilka lagar står över varandra?
 4. Måste man följa riktlinjer?
 5. Vilka är regeringens 3 uppgifter?
 6. Vilka är regeringens 5 uppgifter?
 7. Vad händer om man bryter mot en förordning?
 8. Vad är det för skillnad på en lag och en förordning?
 9. Vilka lagar väger tyngst?
 10. Måste man följa en förordning?
 11. Är en förordning en lag?
 12. Vad menas med en riktlinje?
 13. Vad är regeringens 4 viktigaste uppgifter?
 14. Vad är regeringens 5 uppgifter?
 15. Vilken är regeringens uppgift?

Vad är regeringens Restkompetens?

Normgivningsmakten är en juridisk och statsvetenskaplig term för hur rättsregler tillkommer och vem som får besluta om vad. Normgivningsmakten regleras i 8 kap. regeringsformen (RF). RF föreskriver normgivningsmakt på olika områden åt riksdag och regering samt till kommuner och förvaltningsmyndigheter efter delegation. Den som arbetar med regelgivning behöver förstå ramarna för den normgivningsmakt som är aktuellt vid det givna tillfället. Grundprincipen är att allmänna rättsregler beslutas av riksdagen genom lag. Riksdagen kan delegera normgivningsmakt till regeringen, som i sin tur har möjligheten att delegera normgivningsmakt till förvaltningsmyndigheter. Regeringen har även en egen normgivningsmakt direkt från RF, för föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen (regeringens restkompetens).

Det är svårt att kortfattat summera vilken typ av normgivning som behöver utfärdas genom lag, vad riksdag eller regering kan göra med stöd av delegation från riksdagen eller vad som ryms inom regeringens restkompetens. Det går inte att delegera normgivningsmakt utan uttryckligt stöd i lag eller bemyndiganden (SOU 2008:42, Normgivningsmakten). Det innebär att en myndighet (förvaltningsmyndighet, kommun eller region), regering och riksdag endast kan besluta om nya författningar och författningsändringar som de har rättsliga mandat och befogenheter för.

Regelgivning måste alltid hållas inom den rättsliga ram som redan finns. Vid regelgivning ska hänsyn tas till överordnade författningar, samt till befintliga regelverk och föreskrifter inom angränsande områden. Myndigheter med angränsande områden bör samverka så att lika syften och ändamål regleras lika, en princip som bör genomsyra all regelgivning.

Är riktlinjer bindande?

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att riksdagen inte är ensam om att besluta om lagar som ska gälla i Sverige. Sverige och de andra medlemsländerna har överlåtit en del av rätten att besluta om vissa lagar till EU.

Hur riksdagen arbetar med EU frågor kan du läsa om här (riksdagen.se)

Vilka lagar står över varandra?

Följ hur det kan se ut när en lag stiftas.

Innan regeringen lämnar ett lagförslag till riksdagen kan den behöva undersöka olika alternativ ordentligt. Regeringen tillsätter då en utredning. Utredningen kan bestå av en eller flera personer. Det kan vara experter, tjänstemän och politiker.

Utredningen lämnar förslag i ett betänkande till regeringen. Betänkandet publiceras i en serie som heter Statens offentliga utredningar, SOU. Om det är ett av regeringens departement som har gjort utredningen publiceras den i en serie som kallas Departementsserien, Ds.

En utredning kan till exempel ha numret SOU 2021:58. 2021 visar att utredningen blev klar det året och 58 att det var den 58:e utredningen i ordningen det året.

Måste man följa riktlinjer?

Följ hur det kan se ut när en lag stiftas.

Innan regeringen lämnar ett lagförslag till riksdagen kan den behöva undersöka olika alternativ ordentligt. Regeringen tillsätter då en utredning. Utredningen kan bestå av en eller flera personer. Det kan vara experter, tjänstemän och politiker.

Utredningen lämnar förslag i ett betänkande till regeringen. Betänkandet publiceras i en serie som heter Statens offentliga utredningar, SOU. Om det är ett av regeringens departement som har gjort utredningen publiceras den i en serie som kallas Departementsserien, Ds.

En utredning kan till exempel ha numret SOU 2021:58. 2021 visar att utredningen blev klar det året och 58 att det var den 58:e utredningen i ordningen det året.

Vilka är regeringens 3 uppgifter?

På hösten lämnar regeringen in ett förslag till riksdagen på hur staten ska använda sina pengar. Förslaget kallas budgetpropositionen.

Sedan ska ledamöterna i riksdagen säga vad de tycker om budgetpropositionen.

Vilka är regeringens 5 uppgifter?

Sverige är en parlamentarisk demokrati. Med det menas att regeringen måste ha stöd eller i alla fall godtas av de flesta i riksdagen. Man säger att regeringen ska ha riksdagens förtroende.

Enklast blir det om ett parti har fler platser i riksdagen än alla de andra partierna tillsammans. Det partiet kan då bilda en majoritetsregering. Det är ovanligt med majoritetsregeringar i Sverige under de senaste åren...

Riksdagen: Där landets folkvalda samlas och fattar beslut (diskuterar och bestämmer olika saker, främst lagar). I Sverige finns 349 platser i riksdagen. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera regeringen så att de sköter sig och inte gör saker som de inte får.

Regering: Förenklat gäller att de politiska partier som har flest platser i riksdagen (majoriteten av de 349 platserna) bildar regering. Regeringen styr landet men granskas av riksdagen. I Sverige leds regeringen av en statsminister. Statsministern har många ministrar till sin hjälp att styra landet, t.ex. utrikesminister, finansminister, jordbruksminister m.fl.

Det är talmannen i riksdagen som ger uppdraget att bilda en regering till någon av partiledarna. Budet går till den partiledare som bedöms ha den största möjligheten att bilda en regering.

Partiledaren som har fått i uppdrag att bilda regeringen kallas för statsminister. Det är statsministern som utser vilka personer som ska ingå i regeringen. Regeringens medlemmar kallas statsråd eller ministrar.

Regeringsbesluten fattas kollektivt. Varken ministerstyre (att enskilda statsråd fattar beslut för regeringen) eller ministerförvaltning (att enskilda statsråd styr förvaltningen) är tillåtna i Sverige.

Vad händer om man bryter mot en förordning?

Den 1 januari 2019 ändrades straffbestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804). Ändringarna innebar att vissa tidigare brottsliga gärningar avkriminaliserades och att straffskalan för vissa allvarligare brott mot livsmedelslagen utvidgades till att omfatta fängelse. De gärningar som avkriminaliserades ska nu leda till sanktionsavgift.

Vad är det för skillnad på en lag och en förordning?

Hej och tack för din fråga,

Sammanfattningsvis består skillnaden mellan dessa bland annat i vem som får utfärda dem, det vill säga vem som får skapa en viss regel och vad reglerna får avse.

Vilka lagar väger tyngst?

Jag har under våren och hösten träffar företrädare för de flesta kommuner i Östergötland för att prata om lokalt företagsklimat. Som utgångspunkt använder vi vår mätning av lokalt företagsklimat som bygger på enkät som går ut till företagare i alla Sveriges kommuner.

Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Östergötland

Måste man följa en förordning?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lag, förordning och föreskrift är olika typer av regler som ska följas. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa en viss regel. I 8:1 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF) kan man läsa om vilka organ som får skapa en viss regel. I 8:1 RF kan man läsa att lagar meddelas av riksdagen, förordningar meddelas av regeringen och att andra myndigheter kan meddela föreskrifter om riksdagen eller regeringen gett dem den uppgiften.

Är en förordning en lag?

Här kan du läsa på lätt svenska vad Svensk författningssamling är och om hur regeringen publicerar nya lagar och förordningar och ändringar i dem på webben. Regeringskansliet är avsändare av informationen och ansvarar för webbplatsen.

Riksdagen beslutar om lagar. Regeringen beslutar om förordningar. Lagar och förordningar kallas med ett gemensamt ord för författningar.

Vad menas med en riktlinje?

En riktlinje ska ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras i Håbo kommun. Det övergripande syftet med en riktlinje är att reglera att kommunens befintliga verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Regler ska ange absoluta normer för vårt agerande. De fokuserar på utförande istället för innehåll och ska, till skillnad från riktlinjer, sätta exakta gränser för vårt handlade genom att helt enkelt förbjuda vissa typer av beteenden eller handlande.

Vad är regeringens 4 viktigaste uppgifter?

Regeringen styr landet medans riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är det högsta beslutande organ och främsta lagstiftande församling i Sverige medans regeringen är det högsta verkställande och styrande organet. Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om statsbudgeten, utse statsministern, kontrollera regeringen och delta i utrikespolitiken. Regeringens uppgifter är att utreda och lägga fram förslag, ta fram förslag till statsbudgeten, genomföra/verkställa riksdagens beslut, styra och kontrollera de statliga myndigheterna, utfärda föreskrifter, forma utrikespolitiken, fatta vissa direkta beslut. Det är regeringen som lägger fram propositioner/förslag och på det sättet väljer vilken inriktning som landets politik tar medans det är riksdagens uppgift att besluta om förslagen.

Parlamentarism innebär att den yttersta politiska makten alltid ska finnas hos det folkvalda partiet (riksdagen)Och att den regering som ska styra landet ständigt är beroende av parlamentets stöd. Parlamentarismen leder till att regeringen inte på något vis kan få all makt. Om regeringen inte längre får stöd från de olika partierna i riksdagen så innebär det att riksdagen kan lägga fram en misstroendeförklaring som kan avsätta regeringen. Regeringen är då "tvingad" att utföra sitt arbete på ett vis som "alla" tycker om eller åtminstone respekterar för tillfället. Om folket tappar förtroende för sin ledare så kan detta också hända.

Vad är regeringens 5 uppgifter?

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar. De förändringar som regeringen vill genomföra formuleras i propositioner som lämnas till riksdagen att besluta om. Beroende på det politiska läget kan regeringens propositioner godkännas av riksdagen utan ändringar eller behöva omarbetas. Om propositionens innehåll inte accepteras av en majoritet av riksdagens ledamöter krävs omarbetning.

Vilken är regeringens uppgift?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Regionens viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård.