:

Har kommuner organisationsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Har kommuner organisationsnummer?
 2. Har regioner organisationsnummer?
 3. Har Sverige ca 290 kommuner?
 4. Finns det 20 eller 21 regioner i Sverige?
 5. Hur får man reda på organisationsnummer?
 6. Hur får man reda på ett företags organisationsnummer?
 7. Hur tar man reda på organisationsnummer?
 8. Är region en organisation?
 9. Vilken kommun är minst i Sverige?
 10. Vilket är den minsta staden i Sverige?
 11. Vilken är Sveriges minsta region?
 12. Vad är det för skillnad mellan landsting och region?
 13. Vad betyder de olika siffrorna i organisationsnummer?
 14. Hur ser ett org nr ut?
 15. Har alla företag ett organisationsnummer?

Har kommuner organisationsnummer?

Haninge kommun har en styrmodell för styrning och uppföljning av kommunens arbete. I Mål och budget finns kommunens vision, löfte till invånarna och mål som kommunen ska styra mot. Arbetet ska genomsyras av ett medborgarfokus.

Har regioner organisationsnummer?

Vår operativa verksamhet är organiserad i tre geografiska regioner: Nord, Väst och Syd. Inom varje region finns enheter som tar emot asylsökande och prövar olika typer av ansökningar om uppehållstillstånd.

Har Sverige ca 290 kommuner?

Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun räknas in både under kommuner och regioner. Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region.

Regionerna styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur regionerna utför sina uppdrag.

Finns det 20 eller 21 regioner i Sverige?

Under vikingatid och medeltid bestod Sverige av ett antal självständiga ’’land’’ eller landskap, löst förenade under en gemensam kung. Landskapens högsta beslutande organ var landstinget (eller landskapstinget) där alla vuxna fria män kunde delta. Ett landsting beslöt i frågor som rörde det egna landskapet, det bestämde vad som var gällande rätt (landskapslag) och landstinget var landskapets högsta domstol. En nyvald kung skulle rida sin eriksgata runt till alla landsting och svära att hålla deras lagar och seder. Landstingen leddes av en lagman. Kungamakten växte sig allt starkare och 1634 indelades landet i län med ungefär samma områden som landskapen. Länen leddes av en landshövding, som var kungens personliga representant i respektive län. Lagstiftningsmakten hade därmed gått över från landstingen till riksdagen. Lagmannen som dömde i lagmansrätten, tillsattes nu av kungen. Landskapsmötena ersattes av länsmöten under landshövdingens ledning, men även dessa kom att försvinna.

Landsting är regionala självstyrande enheter som infördes i Sverige genom 1862 års kommunal- och landstingsreform. Landstingen är folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling. De benämndes ibland ”sekundärkommuner”, till skillnad från de vanliga (primär-)kommunerna. Genom 1862 års landstingsförordning samt 1862 års kommunalförordningar utfördes en större decentraliserings- och demokratiseringsreform i Sverige. De världsliga socknarna ersattes av kommuner. Man skapade också ett nytt självstyrelseorgan, landstinget, styrd av en folkvald församling. Det finns 20 landsting i Sverige. Den nya regionala myndigheten kallades från 1862 landsting och dess folkförsamling kallades landsting (till minne av det medeltida landstinget). Dess verksamhetsområde var ett län och kallades landstingsområde. Genom 1954 års landstingslag infördes termen landstingskommun både för själva myndigheten och för dess verksamhetsområde- I kommunallagen från 1991 heter myndigheten åter landsting, dess folkförsamling är landstingsfullmäktige och beträffande dess verksamhetsområde stadgas att varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Hur får man reda på organisationsnummer?

Organisationsnummer fungerar som identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa andra organisationer), på motsvarande sätt om personnumret fungerar som identitetsbeteckning för fysiska personer.

Med enskilda firma använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer i och med att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. Företagets organisationsnummer måste alltid framgå på fakturor eftersom det används för att identifiera en juridisk person av svenska myndigheter och andra organisationer.

Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.

Hur får man reda på ett företags organisationsnummer?

På allabolag.se visas alltid de senast publicerade bokslutssiffrorna. Dessa hämtas när ett bolag har lämnat in sin årsredovisning. Fristen för att lämna in sin årsredovisning är senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om till exempel räkenskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december (detta är vanligast) ska bolaget senast ha inlämnat sitt bokslut den 31 juli. Bolaget kan också ha ett så kallat brutet räkenskapsår som normalt finns i tre varianter (mmdd): 0501–0430, 0701–0630 eller 0901–0831.

Utöver dessa brutna räkenskapsår, kan Skatteverket vid "synnerliga skäl" godkänna att en annan period än tolv hela månader får användas. Detta kan ge utslag i ett bolags siffror, exempelvis att bolaget under räkenskapsår 1 har en mycket större omsättning än under räkenskapsår 2 eftersom räkenskapsår 1 innehöll fler månader.

Det finns enbart tillgång till exakta bokslutssiffror och nyckeltal för aktiebolag. För andra bolagsformer visar vi omsättning och antal anställda inom ett intervall beräknat av SCB. När det inte finns siffror tillgängliga för ett aktiebolag har bolaget troligtvis inte ännu lämnat in sin första årsredovisning.

Hur tar man reda på organisationsnummer?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Är region en organisation?

Förvaltningarnas roll är att ta fram underlag till de politiska besluten och genomföra besluten. Region Skåne äger också helt eller delvis ett antal bolag.

Av Region Skånes förvaltningar är alla utom Patientnämnden och Revisionskontoret underställda regiondirektören. Dessa två är istället direkt underställda regionfullmäktige.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården samt alla andra verksamheter inom Region Skåne. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system för alla regionens verksamheter samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.

Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation samt möjliggör arbetet med digitalisering och införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården samt alla andra verksamheter inom Region Skåne. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system för alla regionens verksamheter samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.

Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation samt möjliggör arbetet med digitalisering och införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter.

Verksamhet finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund. Vi är cirka 370 medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen leds av förvaltningschef Ingela Lidén.

Koncernkontoret fungerar som Region Skånes huvudkontor. Uppdraget är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR.

Vi är cirka 750 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

Koncernkontoret fungerar som Region Skånes huvudkontor. Uppdraget är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR.

Vi är cirka 750 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar allt från laboratoriemedicin till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. Medicinsk service bedriver hälso- och sjukvård, forskning och utbildning inom laboratoriemedicin, prehospital sjukvård, bild- och laboratorieteknik och smittskydd.

I Medicinsk service ingår Region Skånes smittskyddsorganisation, verksamhetsområdena Arbets- och miljömedicin Syd och Biobank, Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien och Laboratoriemedicin Bas med området Bild- och laboratorieteknik.

Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar allt från laboratoriemedicin till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. Medicinsk service bedriver hälso- och sjukvård, forskning och utbildning inom laboratoriemedicin, prehospital sjukvård, bild- och laboratorieteknik och smittskydd.

I Medicinsk service ingår Region Skånes smittskyddsorganisation, verksamhetsområdena Arbets- och miljömedicin Syd och Biobank, Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien och Laboratoriemedicin Bas med området Bild- och laboratorieteknik.

Inom verksamhetsområde Ambulans ingår ambulanssjukvård, Region Skånes larmcentral samt Regionalt läkarstöd.

Patientnämnden Skåne är en av Region Skånes förvaltningar. Den är fristående och skild från övrig verksamhet. Patientnämnden arbetar utifrån lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är att på lämpligt sätt stödja och hjälpa patienter och närstående att föra fram klagomål i offentligt finansierad hälso-och sjukvård och viss tandvård. Patientnämnden kan även ge information om patienters rättigheter i vården.

Patientnämnden Skåne är en av Region Skånes förvaltningar. Den är fristående och skild från övrig verksamhet. Patientnämnden arbetar utifrån lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är att på lämpligt sätt stödja och hjälpa patienter och närstående att föra fram klagomål i offentligt finansierad hälso-och sjukvård och viss tandvård. Patientnämnden kan även ge information om patienters rättigheter i vården.

Patienter inom psykiatrisk tvångsvård och patienter som isoleras enligt smittskyddslagen har rätt till en stödperson. Det är Patientnämnden som rekryterar, utbildar, utser, och handleder stödpersonerna.

Vilken kommun är minst i Sverige?

På tionde plats kommer Storfors Kommun med 3935 invånare. Denna kommun ligger i Värmland och gränsar till både Degerfors Kommun, Filipstads kommun, Karlskoga kommun och Kristinehamns kommun samt Hällefors kommun. Storfors är centralorten och där bor den största delen av alla invånare.

På nionde plats kommer Munkfors kommun med 3690 invånare. Kommunen ligger i Värmland och här är Munkfors centralorten. Det finns inte jättemycket att säga om denna lilla kommun. En intressant fakta är dock att den svenska konstnären Lars Lerin kommer från Munkfors.

Vilket är den minsta staden i Sverige?

Den 31 december 2021 bodde drygt 50 procent av landets befolkning i någon av de 33 folkrikaste kommunerna. Dessa är spridda över landet, från Lund i söder till Luleå i norr.

– Till ytan utgör de 33 kommunerna 9 procent av rikets landareal. Storleken varierar även bland de folkrikaste kommunerna. De sju största kommunerna stod tillsammans för en fjärdedel av Sveriges folkmängd, säger Rasmus Andersson, statistiker på SCB.

Historiskt har hälften av Sveriges befolkning över tid koncentrerats till allt färre kommuner. Det är en trend som förväntas fortsätta även i framtiden.

– För omkring fyrtio år sedan, 1981, bodde hälften av Sveriges befolkning i någon av de 42 folkrikaste kommunerna, nio kommuner fler än 2021. De 42 folkrikaste kommunerna var då spridda över samtliga län, säger Rasmus Andersson.

År 2021 hade Gotland, Blekinge, Dalarna och Jämtlands län inte längre någon kommun bland de folkrikaste med hälften av landets invånare. Kungsbacka är den enda kommun som tillkommit. För 40 år sedan fanns den inte med bland de största kommunerna.

Vilken är Sveriges minsta region?

Landskap Landsdel Län Yta (km²) Folkmängd Invånare/km² Blekinge Götaland Blekinge län 2941 150325 51,1 Bohuslän Götaland Västra Götalands län 4473 270628 60,5 Dalarna Svealand Dalarnas, Gävleborgs län, Gävleborgs, Jämtlands län, Jämtlands & Värmlands län 29086 276289 9,5 Dalsland Götaland Västra Götalands län, Västra Götalands & Värmlands län 3708 52260 14,1 Gotland Götaland Gotlands län 3140 57661 18,4 Gästrikland Norrland Gävleborgs län, Gävleborgs & Uppsala län 4181 144847 34,6 Halland Götaland Hallands, Västra Götalands län, Västra Götalands & Skåne län 4786 284700 59,5 Hälsingland Norrland Gävleborgs län, Gävleborgs & Jämtlands län 14264 133540 9,4 Härjedalen Norrland Jämtlands län, Jämtlands & Dalarnas län 11954 10550 0,9 Jämtland Norrland Västernorrlands & Västerbottens län 34009 112710 3,3 Lappland Norrland Västerbottens län, Västerbottens, Norrbottens län, Norrbottens & Jämtlands län 109702 100980 0,9 Medelpad Norrland Västernorrlands län 7058 122058 17,3 Norrbotten Norrland Norrbottens län 26671 194570 7,3 Närke Svealand Örebro län, Örebro, Östergötlands län, Östergötlands & Västmanlands län 4126 187581 45,5 Skåne Götaland Skåne län 11027 1159397 105,1 Småland Götaland Jönköpings län, Jönköpings, Kalmar län, Kalmar, Kronobergs län, Kronobergs,Hallands län, Hallands & Östergötlands län 29330 708986 24,2 Södermanland Svealand Södermanlands län, Södermanlands, Stockholms län, Stockholms, Östergötlands län, Östergötlands & Västmanlands län 8388 1104611 131,7 Uppland Svealand Uppsala län, Uppsala, Stockholms län, Stockholms & Västmanlands län 12676 1339154 105,6 Värmland Svealand Värmlands län, Värmlands, Örebro län, Örebro & Västra Götalands län 18204 312966 17,2 Västerbotten Norrland Västerbottens län 15093 256734 17,0 Västergötland Götaland Västra Götalands län, Västra Götalands, Jönköpings län, Jönköpings, Hallands län, Hallands & Örebro län 16676 1198806 71,9 Västmanland Svealand Västmanlands län, Västmanlands, Dalarnas län, Dalarnas & Örebro län 8363 260781 31,2 Ångermanland Norrland Västernorrlands län, Västernorrlands, Jämtlands län, Jämtlands & Västerbottens län 19800 140188 7,1 Öland Götaland Kalmar län 1344 24628 18,4 Östergötland Götaland Östergötlands län 9979 412200 41,3 Hela landet - - 410977 9017150 21,9

Vad är det för skillnad mellan landsting och region?

Den 1 januari 2019 blev de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landsting som namn fasas ut. Regioner har fått de uppgifter som kräver ett större befolkningsunderlag, främst hälso- och sjukvård.

Inom vissa verksamhetsområden sker en kontinuerlig samverkan mellan regioner och kommuner. Sedan länge har samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregion förekommit i olika omfattning och form. Stor del av Västra Götalandsregionens samverkan sker med de fyra kommunalförbunden i regionen, däribland Göteborgsregionen. Ett exempel är Vårdsamverkan i Västra Götaland som samverkar mellan kommun och region inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa.

Det finns också sex delregionala vårdsamverkansgrupper med representanter från kommun, primärvård och sjukhus. Vårdsamverkan i Göteborgsområdet är en av dem.

Vad betyder de olika siffrorna i organisationsnummer?

Organisationsnummer fungerar som ett personnummer, fast för en juridisk person dvs. myndigheter, företag, organisationer mm. Organisationsnummer infördes år 1975 och är en svensk företeelse. Även företagens momsregistreringsnummer, eller VAT-numret bygger till stor del på momsnumret.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika företag och mellan företag och myndigheter.

För att kunna ingå ett bindande avtal måste en juridisk person ha ett organisationsnummer. Detta krav finns inte för en enskild firma då den juridiska skiljelinjen mellan verksamheten (firman) och innehavaren saknas. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Hur ser ett org nr ut?

Organisationsnummer är ungefär som ett personnummer för företag. Organisationsnumret infördes 1975 och är en svensk företeelse. Det används som ett enhetligt system för att identifiera juridiska personer för att underlätta det stora informationsflödet mellan en juridisk person och myndigheter. En juridisk person avser bland annat kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Organisationsnumret används främst vid kontakt med Skatteverket och andra myndigheter men ska även stå med på företagets kundfakturor och kvitton. Ett företag (en juridisk person) måste ha ett organisationsnummer för att kunna ingå ett bindande avtal. Undantaget är enskilda näringsidkare, för dem fungerar ägarens personnummer som organisationsnummer.

Letar du efter en redovisningskonsult eller revisor till ditt företag? Ageras hittar en specialist som passar dina behov. 

Har alla företag ett organisationsnummer?

Ett organisationsnummer består av tio siffror, först sex siffror sedan ett bindestreck följt av resterande fyra siffror, exempelvis: 554671-4474. Formatet är väldigt lätt att förväxla med ett personnummer.

Medan ett personnummer antingen har 0 eller 1 som tredje siffra, har ett organisationsnummer alltid en siffra som är 2 eller högre som tredje siffra. Den första siffran i organisationsnummret anger alltsom oftast vilken typ av företag det handlar om.