:

Vilka är de fyra rättskällorna?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är de fyra rättskällorna?
 2. Vilka är de 5 rättskällorna?
 3. Vad har vi för rättskällor?
 4. Hur många rättskällor finns det?
 5. Vilken är den viktigaste rättskällan?
 6. Vad är inte en rättskälla?
 7. Vilka rättskällor väger tyngst?
 8. Vilka är de sekundära rättskällorna?
 9. Vilka är våra rättskällor och hur används de?
 10. Vad är en primär rättskälla?
 11. Vad händer om två rättskällor strider mot varandra?
 12. Vad finns det för rättskällor i Sverige?
 13. Vad är skillnaden på rättsregler och rättskällor?

Vilka är de fyra rättskällorna?

Ordet författning har flera betydelser, dels kan det vara en synonym till grundlag, dels kan det vara en samlingsterm för rättsregler oavsett ursprung. Ordet används ofta som ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Ordet författning används endast för de nationella svenska rättsreglerna. Inom EU-rätten används i stället termen rättsakt.

Livsmedelslagstiftningen bygger till största delen på EU-rätt. Eftersom Sverige är medlem i EU är också EU-rätten en integrerad del av den svenska rätten. Det finns därför inte alltid anledning att skilja på svensk rätt och EU-rätt. Det kan dock finnas pedagogiska skäl att göra det, inte minst då man ska förklara var reglerna finns, vem som har skrivit dem och hur de ska tolkas.

Vilka är de 5 rättskällorna?

Det finns flera rättskällor i Sverige. Rättskälla är ett samlingsbegrepp för de källor som ska bli beaktade för att komma fram till vad som utgör gällande rätt.

I Sverige är följande rättskällor: lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja.

Vad har vi för rättskällor?

Eb rättskälla avser man lagar, regler och andra rättskällor som är grunden för rättsordningens uppbyggnad. Dessa lagar kan både vara skrivna och oskrivna och utgör gällande rätt i Sverige. De svenska rättskällorna är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin.

Det finns tre huvudsakliga författningar i Sverige. Dessa är grundlagar, lagar och förordningar.

Hur många rättskällor finns det?

Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet. Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten. För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. De viktigaste är lagens förarbeten samt rättspraxis och doktrin.

Till rättskällorna räknas ibland även handelsbruk, sedvänja och avtal.

Vilken är den viktigaste rättskällan?

 • Vad är en rättskälla?
 • Författningar
 • Förarbeten
 • Rättspraxis
 • Den juridiska litteraturen
 • Rättskällor i handboken
 • Relaterad information

Rättskällor kan enkelt uttryckt sägas vara de olika källor som leder dig fram till vad som är gällande rätt. Till de viktigaste hör lagar och andra författningar, förarbeten och rättspraxis.

Handboken är inte någon rättskälla men återger de rättskällor som finns för bostadsanpassningsbidraget, bidraget till reparationer, besiktning och underhåll samt återställningsbidraget.

Vad är inte en rättskälla?

Det finns flera rättskällor i Sverige. Rättskälla är ett samlingsbegrepp för de källor som ska bli beaktade för att komma fram till vad som utgör gällande rätt.

I Sverige är följande rättskällor: lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja.

Vilka rättskällor väger tyngst?

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka rättskällor man bör använda, vilka fördelar olika typer rättskällor kan ha. Du undrar även hur man använder en juridisk metod.

Vilka är de sekundära rättskällorna?

Det finns flera rättskällor i Sverige. Rättskälla är ett samlingsbegrepp för de källor som ska bli beaktade för att komma fram till vad som utgör gällande rätt.

I Sverige är följande rättskällor: lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja.

Vilka är våra rättskällor och hur används de?

Seminarium 2

Kapitel 2. Rättskällor 2.1 Vilka är de grundläggande rättskällorna? Ge någon exempel på var och en av dem. Hänvisa korrekt! Vilken status har de olika rättskällorna och hur förhåller de sig till varandra? Vad händer om två rättskällor strider mot varandra? Diskutera

Vad är en primär rättskälla?

Europeiska unionen, EU, bygger på överenskommelser mellan dess medlemsstater om att överlämna en viss del av sin beslutskraft, med andra ord lagstiftande makt, till EU. Medlemsstaterna har därefter underkastat sig en lojalitetsplikt mot EU-rätten, det vill säga att deras lagstiftande församlingar, domstolar och myndigheter är skyldiga att följa EU-rätten. Lojalitetsplikten gäller därför också för svenska livsmedelsinspektörer i sin myndighetsutövande roll.

 Inom EU används inte termen författning, utan i stället rättsakt. Dessutom skiljer man på primärrätt och sekundärrätt. För att förstå det EU-rättsliga systemet krävs viss kunskap om dess struktur.

 Livsmedelslagstiftningen utgörs till övervägande del av EU-rätt. EU-rätten bygger till sin struktur mycket på en kontinental rättstradition, men är ett rättssystem i sig, Det innebär att du behöver annan kunskap för att läsa och tolka EU-rätten än för att tolka den svenska rätten.

Vad händer om två rättskällor strider mot varandra?

De källor som man använder för att tolka gällande rätt kallas rättskällor.

Vid lagtolkningen kan olika tolkningsmodeller användas. Vilken eller vilka som används beror på den aktuella frågan och på vilket rättsområde frågan gäller. När syftet är att fastställa vad som är gällande rätt används rättsdogmatisk metod.[1] Det är inte ovanligt att den som ska tolka en lagbestämmelse använder mer än en metod inom rättsdogmatiken för att analysera rättsläget. Man kan till exempel börja med en objektiv tolkning för att analysera vad som går att få fram från den rent språkliga betydelsen av lagtexten, och fortsätta med subjektiv och teleologisk tolkning (ratio legis) för att tolka de delar där texten i sig inte ger tillräcklig ledning.

Vid en objektiv tolkning (eller bokstavstolkning) strävar den som tolkar att använda lagens ordalydelse och uppbyggnad för att bestämma hur en lagbestämmelse ska tolkas. Man tar då hänsyn bara till själva lagtexten, och försöker läsa ut av den om det går att tillämpa lagtexten på den aktuella frågan. Ordet objektiv syftar här på att tolkningen utgår ett objekt, nämligen lagtexten, utan hänsyn till lagstiftarens avsikter. Texten ska normalt läsas och förstås som vilken text som helst, men något som försvårar lagtolkningen är att författningar kan innehålla ord som har en betydelse i vardagsspråket och en annan i det juridiska språket.[7] Ord som fastighet, arv, näringsidkare, vårdslöshet och solidariskt ansvar har en juridisk definition som skiljer sig från den vardagliga. Det är också så att lagtext ofta är kortfattad och generell i utformningen vilket betyder att den ger begränsad ledning i detaljfrågor.

Vad finns det för rättskällor i Sverige?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättskälleläran är läran om vilka rättskällor som ska beaktas för att komma fram till vad som utgör gällande rätt. Vad som utgör rättskällor är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin.

Vad är skillnaden på rättsregler och rättskällor?

Med rättskällor avses de bindande, skrivna och oskrivna regler som styr det sociala samspelet medborgare emellan och mellan medborgare och myndigheter. Rättskällor styr också den offentliga förvaltningens struktur.

Man skiljer mellan formella rättskällor och materiella rättskällor. Till skillnad från formella rättskällor innehåller materiella rättskällor inga verkliga rättsregler. Exempel på materiella rättskällor är god tro, likabehandling och sunt förnuft.

Formella rättskällor delas upp i fem kategorier. Tre av dessa är bindande formella rättskällor: lagstiftningen, sedvanerätten och de allmänna rättsprinciperna. De två andra kategorierna är inte bindande, utan endast vägledande: rättspraxis och rättsdoktrinen.